АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності та річних звітних даних

КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

за фінансовий рік, який закінчився  31 грудня 2016 року

 

м. Полтава                                                                                      01 квітня 2017 р.

 

Учасникам, керівництву КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

           

Відповідно до договору від 01.03. 2017 р. № 504 ми виконали аудит фінансової звітності КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ “ЕКСПРЕС КРЕДИТ” (далі за текстом – “Спілка”) в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів (прямим методом), Приміток до фінансової звітності за 2016 рік та річних звітних даних за 2016 р.

Аудиторську перевірку розпочато 01.03. 2017 р. та закінчено 01.04. 2017 р.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Січень-Аудит”

Юридична адреса:  вул. Небесної Сотні 91, м. Полтава, 36037, тел. (053) 2572283, (050) 3054725, e-mail plovetska61@gmail.com

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 3422, видане Рішенням АПУ від 24.06.2004 р., чинне до 27.03.2019 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 р. № 279/4,  подовжене Рішенням від 28.07.2016 р. № 327/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0113 видане Нацкомфінпослуг та чинне до 27.09. 2019 р.

Основні відомості про Спілку:

Повна назва: Кредитна спілка “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

Код ЄДРПОУ: 36436238

Місцезнаходження –  вул. Пушкінська, 7  , м. Одеса , 65026, Тел. (048)777-37-00

Дата державної реєстрації: 17.04. 2009 р., реєстраційний номер 1 556 102 0000 035318

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: КС № 901 від 16.07.2009 р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

64.92 Інші види кредитування

Чисельність працівників на звітну дату: – 8 чол.

Ліцензія: В звітному періоді Спілка здійснювала діяльність на підставі ліцензії  затвердженої розпорядженням від 13.08.2015 р №1944 на діяльність КС по залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки.

Відокремлених підрозділів не малось

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за складання  фінансової звітності згідно з концептуальною основою спеціального призначення, описаною в Примітках. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї  фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – “МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих як Національні стандарти аудиту рішенням Аудиторської палати України від 18.04. 2003 р. № 122. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку відповідно до вимог та положень Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про аудиторську діяльність”, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, затверджених розпорядженням Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. № 5202 з подальшими змінами та доповненнями (дала, Методичних рекомендацій № 5202), МСА 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, МСА 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”.

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів,  запасів та розрахунків з контрагентами в 2016 р., оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів спілки ми не мали змоги підтвердити залишок готівки в касі в сумі 23224 тис. грн. аудиторських  процедур.

Маються підстави для модифікації цього висновку в контексті положень пп. 9-12  МСА 501 “Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів” внаслідок наявних судових суперечок щодо неповернутих кредитів фізичними особами – членами спілки, зокрема провадження за справою № 522/6014/16-ц.

Управлінський персонал не визнавав у фінансовій звітності станом на 31.12.2016 року резерв сумнівної заборгованості по простроченим процентам за 2016 рік, проте здійснення відповідних нарахувань мало б вплинути на обсяг власного капіталу спілки.

 

Висновок: умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі і які не мають всеохоплюючого значення, фінансова звітність (включно Примітки до неї) відображає відповідно до застосованої концептуальної основи достовірно, в усіх суттєвих аспектах позитивний фінансовий стан кредитної спілки та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2016 р., відповідно до вимог МСФЗ/МСБО.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Не змінюючи наведеної думки Аудитор звертає увагу на активну діяльність спілки, з одного боку, а також  на  політичні та економічні складнощі в Україні, які можуть негативно вплинути на неї, з іншого. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан спілки. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких відмінностей на операції та фінансовий стан  спілки  може бути суттєвим.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Методичних рекомендацій № 5202.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність спілки були достовірними, повними, відповідали:

– вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та МСФЗ/МСБО та іншим нормативним актами щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, описаній в примітках до фінансової звітності обліковій політиці

– принципу послідовності з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні звітності.

Показники в річних звітних формах узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівняльності фінансових звітів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06.2013 р. та від 15.04.2014 р. № 401.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р., затверджена для випуску 24.02. 2017 р. і підписана управлінським персоналом в особі Голови правління та головного бухгалтера.

Спілка веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ/МСБО, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни резервів, вимірювання забезпечень.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Спілкою, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання загальних зборів членів Спілки,  відповідно до вимог МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Управлінський персонал станом на 01.01. 2016 р. та 31.12. 2016 р. не виконав розподіл дебіторської заборгованості за виданими фінансовими позиками на довгострокову та поточну заборгованість, в наслідок чого допущено невідповідну класифікацію необоротних та поточних активів.

Управлінський персонал Спілки не ідентифікує події чи умови, які  поставили під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців. Судові позови, у випадку вирішення їх не на користь Спілки, не можуть суттєво вплинути  на її платоспроможність та ліквідність.

Спілкою створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду фахівця внутрішнього аудитора за сумісництвом. В обов’язки внутрішнього аудитора згідно відповідного Положення входить контроль фінансової діяльності спілки, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснення фінансових досліджень тощо.

За наслідками аудиту не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства  відповідно до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”.

Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 “Подальші події”), не ідентифіковано.

 

Висловлення думки щодо річних звітних даних

 

Діяльність Спілки здійснювалася відповідно до приписів чинного законодавства, зокрема “Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” від 25.12.2003 р. № 177 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 р. за № 69/8668 із змінами і доповненнями, внесеними Розпорядженням комісії від 03.03.2011 р. № 122 (надалі Порядку № 177).

Висновок щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим вимогам, стосується усіх складових відображення діяльності Спілки, в перевірених річних звітних даних Спілки за 2016 рік, визначених Порядком № 177:

  • загальної інформації про кредитну спілку за 2016 рік (додаток 1);
  • звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки за 2016 рік (додаток 2) /видано кредитів – 70012490 грн.та нараховано відсотків-135100 грн./;
  • звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3), що в них, а також в розділі І пасиву балансу) відображено резервний капітал /Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів – 7531974 грн. на 31.12.2016 р./;
  • звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4), визначених за касовим методом /доходи – 11031700 грн./
  • розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (додаток 5) /5737914 грн./;
  • звітних даних про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6) /станом на дату складання звітних даних сума прострочених кредитів була досить суттєвою – 38060600 грн. і складала 54,4 % від суми кредитів, виданих у звітному році;
  • звітних даних про залучені кошти від юридичних осіб за 2016 рік (додаток 7) – залучені кошти від юридичних осіб – не малось;
  • звітних даних про діяльність відокремлених підрозділів (додаток 8) – не малось.
  • звітних даних щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки – 0 тис. грн., невиконані вимоги що до зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки (додаток 9) – 0 тис. грн.

Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо кредитної діяльності узгоджені з даними поточного обліку та фінансової звітності.

В ході аудиторської перевірки проаналізовано структуру внутрішнього контролю та його вплив на систему бухгалтерського обліку, встановлено її дієвість для виявлення та попередження помилок та невідповідностей.

 

Питання, що впливають на думку аудитора

Не модифікуючи думку, аудитор звертає увагу на те, що звітні дані, складені відповідно до Порядку №177 з метою дотримання вимог регулятора. Через це звітні дані не можуть використовуватись для інших цілей.

 

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми

Директор, аудитор                                                      Пловецька О.К.

(сертифікат АПУ серії А № 003644)

МП