АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності та річних звітних даних

КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

за фінансовий рік, що закінчився станом на 31 грудня 2015 року

 

м. Київ                                                                                                                       25 квітня 2016 р.

 

Керівництву КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ  “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

           

Відповідно до договору від 15.03.2016 р. № 15/03/2016, ми провели аудит фінансової звітності КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів (прямим методом), Примітки до фінансової звітності за 2015 рік та річних звітних даних (загальна інформація про кредитну спілку).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом Спілки із використанням описаної у Примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 року.

Аудиторську перевірку розпочато 25.03. 2016 р. та закінчено 25.04. 2016 р.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Юридична адреса: 02088, м. Київ, вул. Чапаєва, 10, Тел. 044-360-46-37 , e-mail info@aucon.com.ua.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року №185/5, дійсне до 01.11.2017 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.

Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.

Основні відомості про Спілку:

Повна назва: Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

Код ЄДРПОУ: 36436238

Місцезнаходження –  вул. Сабанєєв міст 5/7, оф.9а , м. Одеса , 65082, Тел. (048)777-37-00

Дата державної реєстрації: 17.04. 2009 р., реєстраційний номер 1 556 102 0000 035318

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: КС № 901 від 16.07.2009 р.

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:

64.19 Інші види грошового посередництва

64.92 Інши види кредитування

Чисельність працівників на звітну дату: – 6 чол.

Ліцензія: В звітному періоді Спілка здійснювала діяльність на підставі ліцензії  затвердженої розпорядженням №1944 від 13.08.2015 на діяльність КС по залученню внесків(вкладів) членів КС на депозитні рахунки.

Відокремлених підрозділів не малось

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в Примітках. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Обсяг аудиторської перевірки:

Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки, затверджених розпорядженням Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 р. № 5202 зі змінами в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006 р. № 6314, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі – «МСА») Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів,  запасів та розрахунків з контрагентами в 2015 році, оскільки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства. Через характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити розрахунки з позичальниками за допомогою інших аудиторських процедур.

Маються підстави для модифікації цього висновку внаслідок наявних судових суперечок щодо неповернутих кредитів фізичними особами – членами спілки.

Управлінський персонал не визнавав у фінансовій звітності станом на 31.12.2015 року резерв сумнівної заборгованості по простроченим процентам за 2015 рік, проте якби були проведенні відповідні нарахування, це мало вплив на власний капітал.

Управлінський персонал станом на 01.01.2015 року та 31.12.2015 року не провів розподіл дебіторської заборгованості за виданими фінансовими позиками на довгострокову та поточну заборгованість, в наслідок чого допущено невідповідну класифікацію необоротних та поточних активів.

Станом на дату складання звітності в Спілки мались судові провадження за позовом стосовно стягнення боргів. Закінчення цього проваджень контексті положень пп. 9-12  МСА 501 “Аудиторські докази – додаткові міркування щодо відібраних елементів” може призвести до змін в фінансовій звітності.

 

 

Висновок: умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередньому параграфі і які не мають всеохоплюючого значення, фінансова звітність (включно Примітки до неї) відображає відповідно до застосованої концептуальної основи достовірно, в усіх суттєвих аспектах позитивний фінансовий стан кредитної спілки та її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 31.12.2015 р., відповідно до вимог МСФЗ.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітки, які пояснюють ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2015 р. та попередню фінансову звітність за 2015 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Попередню фінансову звітність КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних кредитної спілки та об’єднаної кредитної спілки від 27.12.2005 р, №5202.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність були достовірними, повними, відповідали вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та особливостей переходу на звітування за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та іншим нормативним актами щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, встановленій обліковій політиці Спілки (наказ № 1 від 05 січня  2015 року) та відповідають принципу послідовності з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні звітності.Показники в річних звітних формах узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівняльності фінансових звітів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06.2013 р. та від 15.04.2014 р. № 401.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, затверджена для випуску 29 лютого 2016 року і підписана управлінським персоналом в особі Голови правління та головного бухгалтера. Датою переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ є 01 січня 2015 року.

Спілка веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності. Матеріальною підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинні документи; вся інформація, що міститься в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису.

При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни резервів, вимірювання забезпечень.

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Спілкою, та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання загальних зборів членів Спілки, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», суттєвих невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.

Спілкою створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду фахівця внутрішнього аудитора за сумісництвом. В обов’язки внутрішнього аудитора, згідно Положення, входить контроль фінансової діяльності спілки, аналіз доцільності укладення договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові дослідження та інше.

Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

 

Висловлення думки щодо річних звітних даних

 

Висновок щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим вимогам, стосується усіх складових відображення діяльності Спілки, в перевірених річних звітних даних Спілки за 2015 рік, визначених «Порядком складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 25.12.2003 р. № 177 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 р. за № 69/8668 із змінами і доповненнями:

 • загальної інформації про кредитну спілку за 2015 рік (додаток 1);
 • звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки за 2015 рік (додаток 2) /видано кредитів та нараховано відсотків рік – 8291168 грн./;
 • звітних даних про склад активів та пасивів кредитної спілки (додаток 3), що в них, а також в розділі І пасиву балансу) відображено резервний капітал /Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів) – 4139350 грн. на 31.12.2015 року/;
 • звітних даних про доходи та витрати кредитної спілки (додаток 4), визначених за касовим методом /доходи – 9837684 грн./
 • розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів (додаток 5) /4139350 грн./;
 • звітних даних про кредитну діяльність кредитної спілки (додаток 6) /станом на дату складання звітних даних сума просрочених кредитів була помірною – 5346400 грн. і складає 11,1 % від суми кредитів, виданих у звітному році;
 • звітних даних про залучені кошти від юридичних осіб за 2014 рік (додаток 7) – залучені кошти від юридичних осіб – не малось;
 • звітних даних про діяльність відокремлених підрозділів (додаток 8) – не малось.
 • звітних даних щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки – 0 тис. грн., невиконані вимоги що до зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки (додаток 9) – 0 тис. грн.

Окрім того, правильно обчислені показники безпосередньо кредитної діяльності узгоджені з даними поточного обліку та фінансової звітності.

В ході аудиторської перевірки проаналізовано структуру внутрішнього контролю та його вплив на систему бухгалтерського обліку, встановлено її дієвість для виявлення та попередження помилок та невідповідностей.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашу  думку, Аудитор звертає увагу як на активну діяльність кредитної спілки в звітному році, так і на політичні та економічні складнощі в Україні, що впливали та можуть впливати на діяльність спілки. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан спілки. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від цієї оцінки. Вплив таких відмінностей на операції та фінансовий стан  спілки  може бути суттєвим.

 

 

Підпис аудитора від імені аудиторської фірми

Директор, аудитор                                                                                           Чулковська І.В.

Сертифікат аудитора серії А № 004127

 

 

ДОГОВІР  N 58

 • про проведення аудиту фінансової звітності

 

м. Київ                                                                                                                                  «25» березня  2016 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист», включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 6.09.2013 року № 279/4, надалі – «Виконавець», в особі Директора Чулковської Інни Вікторівни, що діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, і ______________, надалі – “Замовник”, в особі Директора ________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі спільно іменуються Сторонами, а також окремо як Сторона,

маючи на меті виникнення взаємних прав та зобов’язань,

керуючись, зокрема, законом України «Про аудиторську діяльність» від 14.09.2006 № 140-V, Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2010, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішення АПУ від 31.03.2011 №229/7 (надалі – МСА),

беручи до уваги можливість та готовність з боку Виконавця забезпечити незалежність та дотримання фундаментальних етичних принципів під час прийняття та виконання завдання з аудиту фінансової звітності Замовника, уклали цей договір про проведення аудиту (надалі – «Договір») про наступне:

 1. Предмет Договору

1.1 Замовник доручає, а Виконавець на умовах цього Договору зобов’язується надати Замовнику послуги по виконанню аудиторської перевірки повного пакету  річної фінансової звітності і річних звітних даних Замовника за 2015 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності або Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити.

 

 1. Умови (опис) завдання з аудиту

2.1. Аудит фінансової звітності проводиться у відповідності до МСА, вимоги яких є обов’язковими для Виконавця та Замовника.

2.2. МСА вимагають, щоб аудиторська перевірка була спланована та проведена з метою одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність Замовника не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або шахрайства. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Замовником фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Замовника. Аудит буде включати також оцінку відповідності використаної Замовником облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

2.3. Аудиторський звіт, що буде надано Замовнику за результатами аудиту, буде відповідно до вимог МСА та вимог.

Сторони погодили, що аудиторська перевірка має забезпечити достатній рівень  впевненості з питань. Можуть існувати обставини, за яких звіт може відрізнятися від очікуваної форми та змісту.

2.4. В аудиторському звіті, що буде надано Замовнику за результатами аудиторської перевірки, буде зазначено, чи забезпечують аудиторські докази, на думку аудитора, достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки щодо фінансової звітності, зазначеної у п. п. 1.1 Договору.

2.5. Зазначена у п.п 1.1 Договору застосовна концептуальна основа фінансової звітності, прийнята управлінським персоналом при складанні фінансової звітності, а саме – Національні положення (стандартів) бухгалтерського обліку є концептуальною основою загального призначення та, водночас, концептуальною основою достовірного подання.

2.6. Сторони визнають та погоджуються з тим, що внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності (i), характеру аудиторських процедур (ii), потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю (iii), а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

2.7. Відповідальністю аудитора за Договором є висловлення думки щодо зазначеної у п.п. 1.1 Договору фінансової звітності Замовника на основі результатів аудиту. Питання складності, часу або передбачуваних витрат саме по собі не є обґрунтованою підставою для того, щоб аудитор не виконав аудиторську процедуру, для якої немає альтернативи, або задовольнився менш ніж переконливими доказами.

2.8. Підписанням Договору Замовник підтверджує визнання та розуміння своїм управлінським персоналом прийняття останнім на себе відповідальності :

2.8.1) за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, включаючи її достовірне;

2.8.2) за такий внутрішній контроль, який, за визначенням управлінського персоналу, необхідний для надання можливості складати фінансову звітність, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки;

2.8.3) за забезпечення аудитора:

а) доступом до всієї інформації, яка, як відомо управлінському персоналу, є доречною для складання фінансової звітності, такої як записи, документи тощо;

б) додатковою інформацією, про яку аудитор може зробити запит управлінському персоналу з метою аудиту (в тому числі, але не виключно письмові запевнення управлінського персоналу згідно МСА 580 «Письмові запевнення» та письмові підтвердження управлінського персоналу згідно МСА 500 «Аудиторські докази»);

в) необмеженим доступом до працівників Замовника, від яких, за визначенням аудитора, необхідно отримати аудиторські докази.

 

2.9. Метою аудиту згідно з МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту», є підвищення ступеня довіри користувачів фінансової звітності через висловлення аудитором думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи – МСФЗ.

 1. Права та обов’язки сторін.

3.1.    Виконавець протягом терміну дії Договору зобов’язується:

 • Якісно та вчасно провести аудит фінансової звітності у відповідності з діючими законодавчими актами та МСА.
 • Надати Замовнику по закінченні роботи Звіт (Висновок) по аудиту фінансової звітності, а також Акт прийому-здачі наданих послуг.
 • Своєчасно повідомляти управлінський персонал Замовника та, за потреби, тих кого наділено найвищими повноваженнями, про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, недоліки в системі внутрішнього контролю Замовника, проблеми з дотриманням законодавчих та нормативних актів, про іншу інформацію з питань аудиту, передбачену МСА, зокрема, шляхом надсилання листів та надання письмових звітів згідно з МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено найвищими повноваженнями», МСА 265 «Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу», МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту».
 • Дотримуватись умов конфіденційності, щодо отриманої від Замовника інформації про його фінансово-господарську діяльність, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці Замовника, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
 • Виконувати інші зобов’язання та нести відповідальність, передбачену Договором.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Самостійно визначати форми і методи проведення аудиту згідно з МСА, чинного законодавства України, умов Договору.

3.2.2. Мати вільний та необмежений доступ до всіх первинних бухгалтерських документів, облікових даних та записів, комп’ютерних баз даних, будь-якої іншої інформації та отримувати необхідну інформацію та документи (копії документів), які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у Замовника, так і у третіх осіб, а також вільний доступ до працівників Замовника. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов’язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена Замовником у спосіб, який визначається Виконавцем.

3.2.3. Перевіряти та бути присутнім при перевірках наявності майна, грошей, цінностей, вимагати від Замовника проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт, визначення якості продукції, щодо яких здійснюється аудиторська перевірка, отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від управлінського персоналу, будь-яких категорій працівників Замовника, та, за потреби тих, кого наділено найвищими повноваженнями.

3.2.4. Залучати на договірних засадах до участі в аудиторській перевірці інших аудиторів, експертів різного профілю, а також залучати до співпраці внутрішніх аудиторів (в разі їх наявності), працівників бухгалтерії та інших працівників Замовника у формах, обсягах та у спосіб, що визначаються на розсуд Виконавця.

3.2.5. В порядку, встановленому МСА, звертатися з запитами до зовнішніх юридичних консультантів (радників) Замовника та попереднього аудитора Замовника стосовно окремих питань аудиторської перевірки.

3.2.6. В порядку, визначеному у п. п. 8.5 Договору, в односторонньому порядку відмовитися від Договору в цілому.

3.2.7. Вимагати від Замовника, його працівників, управлінського персоналу, тих, кого наділено найвищими повноваженнями, належного виконання зобов’язань за Договором.

 

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Нести відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності, іншої фінансової інформації та документів, що надаються Виконавцю для проведення аудиторської перевірки.

3.3.2. У строки погоджені Сторонами, у межах терміну перевірки, відповідно до запитів Виконавця, надати останньому засновницькі документи, фінансову, податкову та внутрішньогосподарську (управлінську) звітність, фінансові плани, кошториси, первинну бухгалтерську документацію, облікові регістри, комп’ютерні бази даних, договори, а також інші документи та будь-яку повну і достовірну інформацію (включно із тією, що становить комерційну таємницю Замовника), необхідну Виконавцю для проведення аудиторської перевірки в повному обсязі і в термін, встановлений Договором.

3.3.3. Надати Виконавцю, у межах терміну перевірки, можливість перевіряти наявність основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, будь-яких інших активів (незалежно від місць їх фактичного знаходження) і зобов’язань, в тому числі шляхом проведення вибіркових інвентаризацій.

3.3.4. Відповідно до запитів Виконавця надавати останньому в усній чи письмовій формі (на розсуд Виконавця) пояснення, відповіді, що стосуються предмету аудиторської перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 «Письмові запевнення») та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 «Аудиторські докази»).

3.3.5. Сприяти та допомагати Виконавцю у надсиланні письмових запитів до дебіторів і кредиторів Замовника та у отримуванні від них зовнішніх підтверджень з метою перевірки достовірності інформації про взаєморозрахунки Замовника з його контрагентами.

3.3.6. Забезпечити Виконавцю необхідні нормальні умови для роботи на весь час проведення аудиторської перевірки, не здійснювати тиск на співробітників Виконавця під час проведення перевірки, не висувати вимог щодо характеру та обсягу аудиторських процедур, форми, змісту, термінології аудиторського звіту.

3.3.7. Своєчасно та належним чином реагувати на виявлені під час аудиторської перевірки недоліки та помилки у веденні бухгалтерського обліку, недоліки внутрішнього контролю, недоліки та помилки при складанні фінансової звітності шляхом внесення змін у фінансові звіти в строк до початку завершального етапу аудиту згідно Графіку аудиторської перевірки (Додаток 1).

3.3.8. Прийняти результати аудиторської перевірки шляхом вчасного підписання Акту приймання-передачі результатів аудиту та провести повний розрахунок (платежі) з Виконавцем відповідно до умов Договору.

3.3.9. Виконувати інші зобов’язання та нести відповідальність, передбачені Договором.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Отримувати від Виконавця інформацію, листи, письмові звіти та аудиторський звіт, в порядку та на умовах, передбачених Договором.

3.4.2. Вимагати від Виконавця належного виконання зобов’язань за Договором.

 

 1. Вартість послуг і порядок розрахунків
 • 1. Розмір винагороди за проведення аудиту визначається з врахуванням часу, який необхідний для якісного виконання аудиту, належного рівня навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеню відповідальності аудитора. Час, необхідний для виконання аудиту, визначається через трудоємність (в людино-годинах), а інші складові (рівень навичок, знань, професійної кваліфікації) – через вартість 1 (однієї) людино-години роботи відповідної категорії персоналу Виконавця. Розмір винагороди за аудиторську перевірку, що проводиться згідно п. 1.1 Договору, буде визначатися як сума добутків трудомісткості аудиторської перевірки в розрізі категорій персоналу Виконавця та вартості однієї людино-години роботи відповідної категорії персоналу Виконавця , що становить:
 • ____Директор_______________________4,76 ________________125 гривень, без ПДВ;
 • <найменування категорії персоналу Виконавця> <кількість людино-годин>     < вартість однієї людино-години>
 • ____Провідний аудитор___________ ___46,0_____________         __100 гривень, без ПДВ;
 • <найменування категорії персоналу Виконавця> <кількість людино-годин>     < вартість однієї людино-години>
 • ____Провідний аудитор з контролю якості 38,0__________ ____ – _100 гривень, без ПДВ.
 • <найменування категорії персоналу Виконавця> <кількість людино-годин>     < вартість однієї людино-години>
 • 2. Розмір винагороди за Договором, обчислений відповідно до трудоємності робіт та вартості однієї людино-години (див. п. 4.1), становить вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн., без ПДВ.
  • Оплата за послуги, що надаються згідно цього Договору, здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця грошових коштів у наступному порядку:
 • 50% суми, вказаної у п. 3.1. до початку виконання робіт;
 • 50% суми, вказаної у п. 3.1. до дати видачі Звіту (Висновку);
  • Запланований обсяг послуг може бути збільшений за взаємною згодою сторін в разі розширення питань, чи поглибленої перевірки узгоджених питань шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.
  • Остаточний розрахунок за надані згідно цього Договору послуги здійснюється на підставі актів прийому-здачі послуг. В разі недостатності авансових платежів Замовник зобов’язаний сплатити на поточний рахунок Виконавця вартість наданих послуг згідно акту прийому-здачі на протязі 3-х банківських днів з моменту підписання акту.
  • У випадку дострокового припинення Договору внаслідок односторонньої відмови Виконавця (п. п. 3.2.6 Договору) розмір винагороди Виконавця за Договором визначатиметься виходячи з часу, фактично відпрацьованому персоналом Виконавця до моменту припинення Договору. У випадку перевищення суми здійснених платежів над сумою фактично обрахованої винагороди, Виконавець зобов’язаний повернути цю різницю на поточний банківський рахунок Замовника впродовж 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення Договору.

 

 1. Порядок здачі і прийняття робіт
 • Після завершення всіх аудиторських процедур, Виконавець надає Замовнику Проект Звіту незалежного аудитора. Виконавець вивчає його та надає зауваження в 3-х денний термін. Відсутність зауважень Замовника у визначений термін не є підставою для затримки підготовки остаточного варіанту аудиторського звіту.
 • При підготовці остаточного варіанту аудиторського звіту, Виконавець враховує зауваження Замовника, щодо поліпшення зрозумілості формулювань у аудиторському звіті, але це не стосується можливої незгоди Замовника з думкою аудитора, щодо фінансової звітності.
 • На протязі 2-х днів після узгодження Проекту Звіту, Виконавець передає Замовникові остаточний варіант Звіту (Висновку) по аудиту фінансової звітності та Акт прийому-здачі наданих послуг. Аудиторський Звіт надається Замовнику в 2-х примірниках на українській та англійській мовах. Виконавець повинен підписатися в прийнятті Звіту на примірнику Замовника.
 • У випадку виявлення фактів недостовірності, неповноти бухгалтерських документів та звітності, записів в облікових регістрах, фактів порушення в процесі фінансово – господарської діяльності Замовника діючого законодавства Виконавець повідомляє про це Замовника окремим листом (письмовим звітом).
 • Замовник зобов’язується на протязі трьох днів з моменту отримання акту прийому-здачі з доданими до нього документами розглянути їх і за умови відсутності заперечень підписати акт та направити Виконавцю. Якщо в зазначений термін Виконавець не отримає від Замовника підписаний акт прийому-здачі або обґрунтовану відмову від його підписання, то наданні послуги вважаються прийнятими з виконанням усіх умов цього Договору. Акт без підпису Замовника подається до сплати із надписом: “Зауважень від Замовника у визначений термін не отримано”.
 1. Відповідальність сторін
 • 1. Термін аудиторської перевірки за Договором – 25.04.2016 р. Термін аудиторської перевірки за Договором є датою, на яку Виконавець має завершити всі аудиторські процедури та, відповідно, отримані достатні та прийнятні докази, на яких буде ґрунтуватися думка аудитора щодо фінансової звітності.
 • 2. Виконавець на підставі МСА самостійно визначає характер, час та обсяг аудиторських процедур з метою отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів. Етапи аудиторської перевірки, кількісний склад групи з виконання завдання з аудиту погоджується Сторонами та зазначається у Графіку аудиторської перевірки (Додаток 1), який є невід’ємною частиною Договору.
 • 3. Аудиторська перевірка буде виконана Виконавцем згідно вимог МСА, положень Договору та у відповідності до Графіку аудиторської перевірки (Додаток 1). Аудиторська перевірка буде складатися з трьох етапів: етап планування (i), етап отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів (ii) та завершальний етап (iii).
 • 4. Планування аудиту буде здійснено відповідно до МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності» та передбачатиме розробку загальної стратегії аудиту і детального плану аудиту. План аудиту буде визначати характер, час і обсяг запланованих процедур оцінки ризиків згідно МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища» та характер, час і обсяг запланованих подальших аудиторських процедур на рівні тверджень управлінського персоналу Замовника для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках та розкриттів, як це вказано в МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики».
 • 5. Під час оцінки ризиків Виконавцем буде розглянуто заходи внутрішнього контролю щодо підготовки фінансової звітності Замовника з метою розробки відповідних аудиторських процедур. За результатами цього розгляду Замовнику окремим листом буде надана інформація про суттєві недоліки внутрішнього контролю згідно МСА 265, які будуть виявлені Виконавцем під час аудиту фінансових звітів.
 • 6. На етапі отримання аудиторських доказів Виконавцем будуть виконані процедури з одержання достатніх та прийнятних аудиторських доказів, зокрема щодо існування та стану запасів, інших матеріальних активів, процедури зовнішнього підтвердження до залишків на рахунках, аналітичні процедури. Враховуючи велику кількість первинних документів та облікових записів, Виконавцем будуть застосовуватися методи вибору елементів для тестування (вибір всіх елементів, вибір окремих елементів з генеральної сукупності, аудиторська вибірка), як це передбачено МСА 500 та МСА 530 «Аудиторська вибірка». Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані сторони» Виконавець буде здійснювати процедури ідентифікації та перевірки операцій Замовника з пов’язаними сторонами, включаючи належне розкриття інформації щодо цих операцій у примітках до фінансової звітності Замовника.
 • 7. За результатами етапу отримання аудиторських доказів у відповідності з МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» Виконавцем буде підготовлено та надано письмовий звіт, в якому крім питань, повідомлення про які вимагається МСА 260 та іншими окремими МСА, увага управлінського персоналу Замовника буде звернута на недоліки і помилки у організації та веденні бухгалтерського обліку, складанні фінансової звітності, які будуть виявлені під час цього етапу аудиторської перевірки. Метою цього інформування буде спонукання управлінського персоналу Замовника до прийняття рішень для здійснення коригувань та виправлень у обліку та фінансовій звітності Замовника.
 • Відмова управлінського персоналу Замовника від проведення коригувань та виправлень вказаних Виконавцем недоліків та помилок, в тому числі обумовлених невідповідністю облікової політики Замовника концептуальній основі фінансової звітності, необґрунтованістю облікових оцінок, буде вимагати від Виконавця модифікації аудиторського висновку.
 • 8. На завершальному етапі аудиторської перевірки відповідно до вимог МСА 560 «Подальші події» Виконавцем додатково будуть виконані аудиторські процедури для отримання доказів щодо врахування Замовником подій після дати балансу, які можуть потребувати коригування фінансової звітності або розкриття інформації. На цьому етапі перевірки згідно МСА 570 «Безперервність» Виконавцем будуть виконані аудиторські процедури для отримання доказів щодо обґрунтованості оцінки управлінським персоналом Замовника припущення про безперервність діяльності Замовника.
 • На завершальному етапі аудиторської перевірки Виконавцем буде здійснено загальний аналітичний огляд фінансової звітності Замовника з метою отримання доказів щодо здійснення коригувань та виправлень керівництвом Замовника недоліків та помилок у його фінансовій звітності, про які йому було повідомлено Виконавцем згідно п. 5.7 Договору. На цьому етапі перевірки у відповідності з МСА 580 «Письмові запевнення» Виконавець повинен отримати письмові запевнення управлінського персоналу (у формі листа-запевнення) Замовника з питань, що є суттєвими для фінансових звітів, зокрема, запевнення щодо визнання управлінським персоналом Замовника своєї відповідальності за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, запевнення щодо того, що всі операції були зареєстровані та відображені у фінансовій звітності. Відмова управлінського персоналу Замовника від надання вказаних письмових запевнень буде підставою для Виконавця модифікувати аудиторський висновок.
 • 9. До підготовки проекту аудиторського звіту Виконавець повинен оцінити достатність та прийнятність (доречність та достовірність) отриманих аудиторських доказів. У випадку їх недостатності та відмови Замовника збільшити обсяг аудиторської перевірки, що є ознакою обмеження обсягу роботи аудитора, Виконавець має право модифікувати аудиторський висновок згідно МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».
 • Наприкінці аудиту за результатами узагальнення результатів аудиторської перевірки Виконавець повинен підготувати проект звіту незалежного аудитора згідно п.2.3 Договору та надати цей проект Замовнику не пізніше 5 (п’яти) календарних днів до настання дати, зазначено у п. 5.1 Договору. Надання проекту звіту незалежного аудитора Замовнику може супроводжуватися листом Виконавця. На письмову вимогу Замовника, яку Виконавець має отримати не пізніше 3 (трьох) календарних днів до настання дати, зазначено у п. 5.1 Договору, може бути проведено спільне обговорення проекту аудиторського звіту з метою отримання більш чітко розуміння його змісту управлінським персоналом Замовника.
 • 10. Виконавець повинен впродовж 5 (п’яти) календарних наступних днів з дати передачі Замовнику проекту аудиторського звіту підготувати остаточний варіант аудиторського звіту. Відсутність чи наявність зауважень Замовника щодо змісту аудиторського звіту не є підставою для затримки підготовки остаточного варіанту аудиторського звіту. При підготовці остаточного варіанту аудиторського звіту Виконавець може, проте не зобов’язаний, врахувати зауваження Замовника щодо поліпшення зрозумілості формулювань у аудиторському звіті, але це не стосується можливої незгоди управлінського персоналу Замовника з думкою аудитора щодо фінансової звітності.
 • 11. На дату, зазначену у п. 5.1 Договору, Виконавець складає та надає (направляє) Замовнику підписаний остаточний варіант аудиторського звіту в 3 (трьох) примірниках та Акт приймання-передачі результатів аудиту в 2 (двох) примірниках. Виконавець, має право на власний розсуд, проте не зобов’язаний, долучити до вказаних в вище в цьому пункті Договору документів листи, письмові звіти, що надавалися протягом аудиторської перевірки, або додати узагальнюючий звіт, що стосується результатів аудиту.
 • 12. Замовник зобов’язаний впродовж 7 (семи) календарних днів з дати передачі йому аудиторського звіту та Акту приймання-передачі результатів аудиту повернути Виконавцю по одному підписаному примірнику вказаних документів. Незгода управлінського персоналу Замовника з думкою аудитора щодо фінансової звітності не є підставою для відмови від підписання відповідною повноважною особою Замовника Акту приймання-передачі результатів аудиту. У випадку ненадходження до Виконавця підписаного з боку Замовника Акту приймання-передачі результатів аудиту після закінчення 7 (семи) календарних днів після направлення Виконавцем Замовникові проекту Акта приймання-передачі результатів аудиту, або ненадходження у такий же строк до Виконавця мотивованих зауважень/заперечень від прийняття результатів аудиту, результати аудиту вважають такими що відповідають умовам Договору, є прийнятими Замовником без зауважень та такими, що підлягають негайній оплаті.
 • 13. Оприлюднення аудиторського звіту або передача його третім особам здійснюється Замовником самостійно та за його кошти відповідно до вимог законодавства з врахуванням адресатів, що зазначені в самому аудиторському звіті. У разі, якщо текст аудиторського звіту розміщується на web-сайті Замовника чи в інших інформаційних ресурсах мережі Інтернет, публікується у періодичних виданнях чи подається в складі інших звітних документах, наприклад, в складі річного звіту емітента, Замовник зобов’язаний негайно надати (повідомити) Виконавцю копії цих джерел інформації чи посилання на них, а Виконавець зобов’язаний виконати вимоги МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», зокрема, переконатися у відсутності суттєвих суперечностей між наданим Замовнику аудиторським звітом та інформацією, що міститься у вказаних джерелах інформації.
 1. Відповідальність сторін та вирішення спорів

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Замовник та Виконавець несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та умов Договору.

6.2. Відповідальність Виконавця:

6.2.1. Додатково до відповідальності, зазначеної у п. 2.7 Договору, Виконавець несе відповідальність за неналежне виконання своїх професійних обов’язків у зв’язку з прийняттям та виконання завдання з аудиту, що є предметом Договору.

6.2.2. Розмір майнової відповідальності Виконавця перед Замовником у зв’язку із неналежним виконанням ним зобов’язань за Договором не може перевищувати фактично завданих Замовнику збитків з вини Виконавця.

6.2.3. Виконавець не несе відповідальності щодо правильності обчислення, своєчасності та/або повноти сплати Замовником податків та інших обов’язкових платежів.

6.2.4. У випадку затримки завершення аудиторської перевірки (проти терміну перевірки, зазначеного у п. 5.1 Договору) безпосередньо та виключно з вини Виконавця, останній зобов’язаний сплатити Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми фактично отриманих платежів за Договором за кожний день затримки завершення аудиторської перевірки.

 

6.3. Відповідальність Замовника:

6.3.1. Додатково до відповідальності управлінського персоналу Замовника, зазначеної у п. 2.8 Договору, Виконавець несе відповідальність:

 • за повноту і достовірність бухгалтерських та всіх інших документів, що надаються Виконавцю для проведення аудиторської перевірки;
 • вибір та застосування відповідних облікових політик;
 • здійснення обґрунтованих облікових оцінок.

6.3.2. Замовник несе відповідальність за несвоєчасність виплати Виконавцю винагороди, передбаченої розділом 4 Договору, і в разі прострочення платежів сплачує Виконавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.

6.4. Сторони несуть майнову відповідальність одна перед одною за порушення умов конфіденційності щодо інформації, отриманої під час здійснення аудиторської перевірки за Договором, у розмірі фактично завданих збитків внаслідок порушення умов конфіденційності.

6.5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором винна Сторона зобов’язана компенсувати іншій Стороні збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за Договором. Компенсація збитків не звільняє винну Сторону від виконання нею своїх зобов’язань за Договором.

6.6. Усі спори, пов’язані з Договором, його укладенням, або такі, що виникають в процесі виконання Договору, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.

 1. Особливі умови та забезпечення конфіденційності

7.1. Виконавець під час прийняття та виконання завдання з аудиту повинен забезпечити дотримання вимог незалежності та фундаментальних принципів етики щодо персоналу, включеного до групи з виконання завдання з аудиту, а також щодо незалежності Виконавця в цілому.

7.2. Замовник і Виконавець зобов’язуються забезпечити конфіденційність при виконанні зобов’язань за Договором, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стали відомі кожній із Сторін у зв’язку з виконанням Договору, не використовувати отриману інформацію для будь-яких цілей без попередньої письмової згоди іншої Сторони, утримуватись від дій, які можуть спричинити збитки та зіпсувати ділову репутацію кожної із Сторін.

7.3. Документи, передані Замовником Виконавцю для проведення аудиту, не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди Замовника, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та рішеннями АПУ.

7.4. Зобов’язання стосовно конфіденційності і невикористання не поширюються на загальновідому інформацію, а також на відповідні державні органи, яким така інформація повинна бути надана у відповідності до чинного законодавства України або рішень АПУ.

 

 1. Термін дії Договору, підстави його припинення

8.1. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати, яка є більш пізньої з дат підписання Договору (розділ 10 Договору) та Додатку 1 повноважними представниками Сторін та скріплення їхніх підписів відбитками печаток Сторін.

8.2. Дата укладення Договору зазначається в правій верхній частині першого аркушу Договору.

8.3. Строк дії договору розпочинається з дати його укладення та закінчується датою виконання завдання за договором .

 

8.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

8.5. За наявності встановлених МСА виняткових обставин, (зокрема, але не виключно, параграф 12 МСА 200, параграф 17 МСА 210, параграф 38 МСА 240, параграфи Д107-Д108 МСА 315), які ставлять під сумнів спроможність аудитора продовжувати виконання завдання з аудиту у відповідності до вимог МСА та з дотриманням етичних вимог, аудитор має право в односторонньому порядку відмовитись від Договору в цілому шляхом передачі Замовникові не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до дати запланованого розірвання (припинення зобов’язань Сторін) відповідного письмового повідомлення, в якому робиться посилання на цей пункт Договору, відповідний параграф відповідного МСА та на п.1 та п.3 ст. 651 Цивільного Кодексу України № 435-IV від 16.01.2003. Погодження Сторонами редакції цього пункту шляхом підписання Договору розглядається ними як згода кожної із них (у розумінні ст. 188 Господарського Кодексу України № 436-IV від 16.01.2003) на розірвання Виконавцем договору в порядку, який викладений в цьому пункті.

8.6. Невиконання або неналежне виконання Замовником будь-якого із зобов’язань, передбачених будь-яким параграфом Договору, надає Виконавцю право призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором на час до моменту припинення з боку Замовника невиконання (або неналежного виконання) і усунення Замовником наслідків такого невиконання (або неналежного виконання). В цьому випадку Виконавець звільняється від відповідальності за дотримання встановленого п. 5.1 Договору терміну перевірки, а сам термін перевірки та закінчення строку дії Договору (п. 8.3 Договору) можуть бути змінені (подовжені) додатковою угодою Сторін (з урахуванням фактичної тривалості затримки виконання Замовником своїх зобов’язань).

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним законодавством України, зміни у Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою (додатковими угодами) до Договору. Зміни у Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, Договорі або у чинному законодавстві України.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором, відповідними нормами чинного законодавства України, МСА, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.3. Після набрання чинності Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов Договору.

9.4. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у Договорі реквізитів та зобов’язується у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну впродовж 3 (трьох) календарних днів з моменту настання таких змін, а у разі неповідомлення (або несвоєчасного повідомлення) несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.5. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторонами та скріплені відбитками печаток Сторін.

9.6. Всі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу та можуть братись до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами повноважних представників Сторін та скріплені відбитками печаток Сторін.

9.7. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.

9.8. Фізичні особи, що діють від імені Сторін, мають на це відповідні повноваження і жодним чином не обмежені для підписання Договору, надання зазначених у ньому заяв, гарантій і прийняття передбачених Договором обов’язків і у разі будь-якого порушення зазначених тут у цьому пункті умов несуть у повному обсязі відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.9. Якщо якась частина Договору суперечить, не відповідає, або заборонена чинним законодавством України, і при цьому така частина Договору буде у встановленому порядку визнана недійсною, Сторони погоджуються і цим визнають, що це не має наслідком недійсності інших його (Договору) частин і Договору у цілому.

9.10. Нездійснення і/або невикористання будь-якою Стороною якихось із своїх прав, повноважень або засобів захисту прав, установлених Договором, а також права наполягати на неухильному дотриманні іншою Стороною умов Договору, не встановлює можливість для відмови такою Стороною від здійснення таких та інших прав, повноважень або засобів судового захисту прав, від виконання своїх обов’язків за Договором, а також від умов Договору або права вимоги неухильного дотримання умов Договору.

9.11. Сторони погоджуються, що всі пов’язані з Договором документи будуть складатися українською мовою. Усе листування між Сторонами у зв’язку з Договором буде здійснюватися українською мовою за адресами Сторін, що зазначені в розділі 10 Договору.

9.12. Сторони підтверджують, що назви (заголовки) розділів Договору використовуються для зручності й посилань і не можуть беззастережно використовуватися для визначення змісту Договору (істотних умов Договору) або змісту розділів Договору.

9.13. Сторони підтверджують, що в будь-якому разі за рішенням і вимогою Виконавця (обумовлених, серед іншого, прийняттям Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та іншими органами державної влади/управління України або органами місцевого самоврядування законів, декретів, рішень, постанов та іншого, внесення змін до МСА, прийняття АПУ відповідних рішень, що прямо або побічно стосуються тих чи інших положень Договору), вони негайно зустрінуться для того, щоб внести відповідні зміни (доповнення) до Договору або ухвалити рішення щодо припинення Договору (розірвання Договору в цілому).

9.14. Кожна Сторона відносить на свій рахунок всі витрати, пов’язані з процесом укладення Договору і підготовкою інших пов’язаних з ним документів, включаючи, але не обмежуючись, гонорари відповідних юридичних та інших консультантів, інших професійних радників.

9.15. У разі якщо кінцевий строк виконання Стороною обов’язку за цим Договором припадає на неробочий день, таке зобов’язання має бути виконане в наступний за неробочим перший робочий день.

 1. Місцезнаходження і банківські реквізити сторін
“Замовник”                                                                            “Виконавець”
КС «….»

Юридична адреса: 6500, ,

П/р

МФО

ЄДРПОУ

 

 

Генеральний директор___________ .

                                              М.П.

 

ТОВ АФ «Аудитор-Консультант-Юрист

Код за ЄДРПОУ 35531560

Юрид.адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10

П/р 26001472185 в АТ Райфайзен банк Аваль, м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 35531560

Є платником єдиного податку зі ставкою5%

 

Директор________________ / Чулковська І.В. /

                             М.П.

 

 

Додаток №1

до Договору № 58 від 29.02.2016

про проведення аудиту фінансової звітності

ГРАФІК АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

Етапи

аудиторської перевірки

Строки виконання етапів Кількісний

склад персоналу Виконавця,

 

осіб

Трудомісткість

за всіма категоріями персоналу,

людино-годин

Початок,

Дата

Закінчення,

Дата

Попереднє планування 20.03 24.03 1 4,76
І. Планування аудиторської перевірки 25.03 30.03 1 5
ІІ. Отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів.

Підготовка та надання листів/письмових звітів управлінському персоналу Замовника (МСА 260,

МСА 265, МСА 450)

31.03 06.04 2 39
ІІІ. Завершальний етап аудиту.

1. Підготовка та надання управлінському персоналу Замовника проекту аудиторського звіту

07.04 16.04 1 34
2. Підготовка та надання управлінському персоналу Замовника остаточного варіанту аудиторського звіту. Підписання Акту приймання-передачі результатів аудиту 17.04 20.04 1 7
Всього (людино-годин) 88,76

 

Генеральний директор___________ .                Директор________________ / Чулковська І.В. /

                             М.П.

 

 

 

Акт здачі-прийому виконаного аудиту

 

м. Одеса                                                                     …. 20.04. 2016  р.

Ми, чиї підписи наведені нижче, директора ТОВ АФ “Аудитор-Консультант-Юрист  Чулковською І.В., з одного боку, та ______________________________________________, з іншого боку, склали цей акт у тому, що фірмою  на підставі договору від 25.06. 2016 р. № 58 виконано аудит фінансової звітності ………………………………………..за 2015 р. на суму вісім тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп. (без ПДВ). Аудит виконано в замовленому обсягу, будь-яких претензій друг до друга сторони не мають.

Реквізити фірми: п.р. 26001472185 в АТ “Райфайзен банк Аваль” в м. Київ, МФО 380805

 

Від фірми                                           Від____________________

 

Директор                                    __  _______________________

М.П.                                                   М.П.