ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням спостережної ради

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

Протокол №108 від «29» квітня 2016р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

(нова редакція)

2016 рік

2

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про кредитні спілки», положення «Про затвердження переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки» та «Про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», Статуту кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (надалі – Спілка), положень про її органи управління, та інших нормативних документів, що регулюють фінансову діяльність кредитних спілок.

 

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

2.1. Фінансове планування в Спілці здійснюється шляхом розробки та затвердження кожного року спостережною радою фінансового плану (бюджету) Спілки на фінансовий рік.

 

2.2. Затверджений фінансовий план (бюджет) на поточний фінансовий рік доводиться до відома загальним зборам членів Спілки, що проводяться у поточному фінансовому році і розглядають річний звіт про діяльність органів управління Спілки та річний фінансовий звіт за попередній фінансовий рік. Загальні збори членів Спілки, виходячи з результатів роботи Спілки за попередній фінансовий рік та визначених пріоритетів розвитку Спілки на поточний фінансовий рік, можуть надати свої висновки та пропозиції щодо затвердженого на поточний рік фінансового плану (бюджету) Спілки. У цьому випадку спостережна рада Спілки вносить необхідні корективи до фінансового плану (бюджету) на поточний фінансовий рік на першому після загальних зборів членів Спілки засіданні.

 

2.3. Зміни до фінансового плану (бюджету) Спілки протягом поточного фінансового року вносяться рішенням спостережної ради за власною ініціативою або ініціативою інших органів управління Спілки. Такі зміни не можуть суперечити наданим загальними зборами членів Спілки висновкам та бюджетним директивам.

 

2.4. Правління аналізує фактичне виконання фінансового плану (бюджету) на місячній основі та звітує про його виконання спостережній раді на її вимогу. Окремим рішенням спостережної ради Спілки, прийнятим за власною ініціативою або ініціативою ревізійної комісії Спілки, може бути встановлено періодичність звітування.

 

3.  ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

В РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ

 

3.1. Капітал Спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу Спілки. Капітал є власністю Спілки.

 

3.2. Порядок формування пайового, резервного та додаткового капіталів визначається Статутом Спілки та цим Положенням.

 

3.3. Пайовий капітал Спілки формується за рахунок обов’язкових та додаткових пайових внесків членів Спілки.

 

3.4. Обов’язковий пайовий внесок – обов’язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки.

 

3.5. Розмір обов’язкового пайового внеску є однаковим для всіх членів Спілки та встановлюється рішенням загальних зборів членів Спілки як фіксована сума. Повернення обов’язкового пайового внеску члена Спілки провадиться в порядку, передбаченому Статутом Спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття уповноваженим на прийняття таких рішень органом Спілки відповідного рішення.

 

3.6. Додатковий пайовий внесок – необов’язковий (добровільний) або обов’язковий (із обов’язковою сплатою) зворотний внесок члена кредитної спілки, що вноситься з метою збільшення пайового капіталу та забезпечення фінансової стабільності кредитної спілки.

 

3.7. Добровільний додатковий пайовий внесок члена Спілки вноситься членом виключно за його бажанням беж жодних обмежень щодо розміру чи періодичності внесення.

 

3.8. Підставою для повернення додаткових пайових внесків є припинення членства у Спілці, незважаючи на дотримання Спілкою фінансових нормативів, встановлених рішенням Уповноваженого органу та/або рішеннями органів управління Спілки. При цьому, повернення додаткового пайового внеску члена Спілки провадиться в порядку, передбаченому Статутом Спілки, але не пізніше ніж через один місяць, після прийняття уповноваженим на прийняття такого рішення органу управління Спілки відповідного рішення.

 

3.9. Крім цього, за умови дотримання Спілкою нормативу достатності капіталу, добровільні додаткові пайові внески можуть бути повернені в місячний термін з дня отримання письмової заяви члена Спілки без припинення його членства в Спілці у повному обсязі чи частково, або за письмовою заявою члена Спілки спрямовується на погашення кредиту та/або процентів за його користування. У разі невиконання Спілкою зазначеного нормативу, термін повернення добровільного додаткового пайового внеску переноситься до моменту повного виконання Спілкою цього нормативу.

 

3.10. Додаткові пайові внески залучаються на бездоговірній основі.

3.11. Умови залучення, повернення додаткових пайових внесків є однаковими для всіх членів Спілки.

3

 

3.12. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини на додаткові пайові внески членів кредитної спілки та на обов’язкові пайові внески членів кредитної спілки як за підсумками фінансового року, так і протягом року забороняється.

 

3.13. Відповідно до Порядку розподілу доходу та покриття збитків рішенням спостережної ради кредитної спілки частина нерозподіленого доходу поточного року використовується наступним чином:

 

–    спрямовується на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок відповідно до нормативного значення та резервного капіталу.

 

3.14. Резервний капітал Спілки формується за рахунок наступних джерел:

 

1) вступних внесків членів Спілки;

2) частини доходу Спілки;

3) членських внесків до резервного капіталу.

 

3.15. Вступний внесок – обов’язковий незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до Спілки та є однією з умов набуття членства в Спілці. Розмір вступного внеску є однаковим для всіх членів Спілки та встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами членів Спілки, як фіксована сума.

 

3.16. Вступний внесок повністю спрямовується на формування резервного капіталу та є власністю Спілки. Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу на ці внески членів кредитної спілки не здійснюються.

 

3.17. Відповідно до Порядку розподілу доходу та покриття збитків, формування резервного капіталу протягом року відбувається за рішенням спостережної ради за умови дотримання кредитною спілкою нормативу прибутковості шляхом спрямування до резервного капіталу частини чистого доходу кредитної спілки відповідно до графіку формування резервного капіталу. З метою формування резервного капіталу та досягнення ним не менше як 15% від суми активів кредитної спілки, зважених за ступенем ризику, протягом року встановлюється наступний графік формування резервного капіталу – кредитна спілка за рішенням відповідного органу управління кредитної спілки один раз на рік спрямовує на формування резервного капіталу, нерозділений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, в повному обсязі або частково. Мінімальна частка доходу, що спрямовується на формування резервного капіталу визначається рішенням загальних зборів членів кредитної спілки. За рішенням спостережної ради Спілки сума доходу, спрямована на формування резервного капіталу, може бути збільшена.

 

3.18. За наявності непокритого збитку за звітними даними за попередній період, нерозподілений дохід поточного періоду у повному обсязі спрямовується на покриття збитку. Формування резервного капіталу відновлюється після повного покриття збитку.

 

3.19. Встановлений в п.3.17 цього Положення графік формування резервного капіталу може бути змінений за ініціативою Спілки не частіше одного разу на рік.

 

3.20. Додатковий капітал Спілки формується за рахунок наступних джерел:

1) цільових внесків членів Спілки;

 

2) благодійних внесків фізичних та юридичних осіб;

3) безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.

 

3.21. Цільовий внесок члена Спілки у додатковий капітал – необов’язковий зворотний внесок цільового призначення члена Спілки, який формує додатковий капітал Спілки.

 

3.22. Добровільний цільовий внесок члена Спілки в додатковий капітал вноситься членом виключно за його бажанням без жодних обмежень щодо розміру чи періодичності внесення.

 

3.23. Нарахування плати (процентів) або розподіл доходу на цільові внески в додатковий капітал не здійснюється. Підставою для повернення цільового внеску в додатковий капітал є припинення членства у Спілці. Цільові внески в додатковий капітал залучаються на бездоговірній основі.

 

3.24. Додатковий капітал може бути використаний на покриття збитків.

3.25. Використання Спілкою капіталу на покриття збитків здійснюється в наступній черговості:

 

1) залишку нерозподіленого доходу за попередній рік;

2) резервного капіталу, сформованого за рахунок частини доходу;

4) додаткового капіталу, крім внесків членів у додатковий капітал;

 

5) резервного капіталу, сформованого за рахунок вступних внесків.

 

3.26. За умови недостатності вищевказаних складових капіталу на покриття збитку спостережною радою Спілки приймається рішення про покриття збитків за рахунок капіталу, сформованого за рахунок зворотних внесків членів Спілки.

 

Про таке рішення Спілка протягом трьох робочих днів повідомляє Уповноважений орган та протягом десяти робочих днів – членів Спілки у порядку скликання позачергових загальних зборів.

 

3.27. Покриття збитків за рахунок частини капіталу, сформованого за рахунок зворотних внесків членів, відбувається в такій черговості:

1) внесків членів Спілки в додатковий капітал;

 

2) додаткового пайового капіталу;

3) обов’язкового пайового капіталу.

4

 

3.28. Якщо залишок непогашеної суми збитків менший за залишок того виду внеску, за рахунок якого він має бути погашений, то здійснюється пропорційне зменшення суми відповідного виду внеску кожного члена Спілки.

 

3.29. Використання капіталу Спілки на покриття збитків здійснюється Спілкою за результатами фінансового року в зазначеному порядку за рішенням спостережної ради Спілки.

 

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНДІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ В РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ ФОНДІВ

 

4.1. В Спілці за рішенням загальних зборів можуть створюватися фонди, в тому числі благодійні, порядок формування та використання яких встановлюється відповідними положеннями Спілки.

 

4.2. Положення про фонди, рішення щодо створення яких прийнято загальними зборами членів Спілки, затверджуються її спостережною радою, і мають містити:

 

1)  визначення мети створення фонду;

2)  порядок формування фонду;

3)  порядок використання коштів фонду;

 

4)  порядок ліквідації фонду.

 

4.3. Порядок формування кожного з фондів включає в себе джерела, обсяги та періодичність надходження грошових коштів, в тому числі внесків, за рахунок яких формується фонд. При цьому, у разі формування певного фонду за рахунок внесків членів Спілки, рішення про їх внесення до такого фонду, включаючи визначення розміру цих внесків, періодичності їх внесення тощо, має бути прийняте загальними зборами членів Спілки.

 

4.4. Порядок використання кожного з фондів включає в себе встановлення обмежень щодо спрямування коштів фонду виключно на потреби, визначені рішенням загальних зборів членів Спілки із зазначенням періодичності та напрямків використання коштів фонду, визначення норм, дотримання яких передбачено рішенням загальних зборів та визначеною метою створення фонду, уповноваження певного органу управління Спілки щодо розпорядження коштами фонду, затвердження процедур прийняття рішення про використання коштів фонду тощо.

 

4.5. У разі створення окремих фондів, в тому числі благодійних, Спілка, також, зобов’язана внести необхідні зміни щодо визначення порядку формування та використання таких фондів до цього Положення та надати копії відповідних положень до Уповноваженого органу протягом п’ятнадцяти робочих днів після їх затвердження.

 

5.  ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ

СТРАХОВОГО РЕЗЕРВУ

5.1.1. Спілкою з метою покриття втрат від неповернення кредитів формується резерв забезпечення

 

покриття втрат від неповернених позичок за рахунок частини доходів.

 

5.1.2. Кредит вважається простроченим, якщо за станом на дату, визначену умовами кредитного договору, очікуваний платіж не надійшов повністю або надійшов частково. До суми очікуваного платежу, залежно від визначеного договором порядку сплати процентів та суми кредиту, можуть входити, відповідно, проценти, або проценти та частина суми кредиту, або проценти та сума кредиту. Залишок основної суми за простроченим кредитом є базою для розрахунку необхідного розміру резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.

 

5.1.3. Віднесення кредиту до певного рівня прострочення відбувається в останній день кожного місяця (далі – дата визначення прострочення).

 

З     метою визначення рівня прострочення кредитів та розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок кредити розподіляються на:

 

1)       прострочені 1-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 31 до 90 днів включно;

 

2)       прострочені 2-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 91 до 180 днів включно;

 

3)       прострочені 3-го рівня, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення простроченості становить від 181 до 365 днів включно;

 

4)  неповернені, якщо прострочення очікуваного платежу на дату визначення прострочення становить понад 12 місяців;

 

5)     безнадійний кредит – прострочений або неповернений кредит, за яким є документальне підтвердження про неможливість стягнення; неповернений кредит, за яким минув строк позовної давності; прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним; неповернений кредит, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним.

5.1.4. Кількість прострочених днів розраховується за формулою

 

Фі – Пі

Рі = Кі х ————–,

 

Мі – Пі де Рі – розрахункова кількість днів прострочення за кредитом;

5

 

Кі – кількість днів, що минула з дати надання кредиту до дати проведення розрахунку;

 

Мі – максимальна заборгованість за кредитними операціями, що включає всю суму наданого кредиту та всю суму процентів за ним, визначену на дату проведення розрахунку;

 

Пі – планова заборгованість за кредитними операціями, що включає залишок основної суми та нарахованих процентів, вирахуваних на дату розрахунку згідно з плановим строком їх внесення та умовами взаєморозрахунків (без урахування фактичних строків і сум платежів);

 

Фі – фактична заборгованість за кредитними операціями, що включає фактично не сплачений залишок основного боргу за кредитом та залишок нарахованих, але не сплачених на дату розрахунку процентів.

 

У    разі внесення змін до планового графіку платежів, що підтверджується відповідним кредитним договором, планова заборгованість обраховується з урахуванням встановлених нових планових дат платежів за умови невнесення змін щодо кінцевого строку погашення кредиту.

 

5.1.5. Розмір необхідного резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок за конкретним кредитом визначається за формулою

 

РЗ = П х Н,

де П – залишок заборгованості за простроченим кредитом;

Н – норматив резервування для забезпечення покриття втрат від неповернених позичок.

 

5.1.6. Нормативи резервування грошових коштів для розрахунку резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок становлять:

 

1) для 1-го рівня – 0 відсотків залишку заборгованості;

2) для 2-го рівня –35 відсотків залишку заборгованості;

3) для 3-го рівня – 70 відсотків залишку заборгованості;

4) для неповернених та безнадійних кредитів – 100 відсотків залишку заборгованості.

 

5.1.7. Остаточний розрахунок суми резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок на останній день кожного місяця визначається таким чином:

 

РЗ = ∑ П1 х 0% + ∑ П2х 35% / 100 + ∑ П3 х 70% / 100 + ∑ НП,

 

де РЗ – сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, що має бути сформований за станом на кінець місяця, виходячи з фактичного рівня простроченості кредитів;

 

∑ П1 – сума залишків заборгованості за всіма кредитами з простроченістю 1-го рівня; ∑ П2 – сума залишків заборгованості за всіма кредитами з простроченістю 2-го рівня; ∑ П3 – сума залишків заборгованості за всіма кредитами з простроченістю 3-го рівня;

 

∑ НП – сума залишків заборгованості за всіма неповерненими та безнадійними кредитами.

 

5.1.8. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок формується за рахунок частини доходу незалежно від фінансового результату таким чином, щоб наприкінці кожного місяця його розмір відповідав сумі необхідного резервування за всіма простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами, що розрахована згідно з установленими нормативами.

 

5.1.9. Розрахована сума резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок порівнюється

 

з    розміром сформованого резерву за станом на початок місяця і відповідно до виявленого відхилення здійснюється поповнення або зменшення розміру резерву.

 

5.1.10. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок може формуватися в розмірі більшому, ніж сума необхідного резервування за встановленими нормативами. При цьому сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок не може перевищувати загальну суму заборгованості за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами.

 

5.1.11. Відповідно до п.6 ст.20 Закону України «Про кредитні спілки» порядок використання резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок визначається Уповноваженим органом.

 

5.2.1. Спілкою з метою покриття втрат за іншою дебіторською заборгованістю формується резерв сумнівних боргів.

 

5.2.2. Розмір резерву сумнівних боргів визначається Спілкою відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 

5.2.3. Сума сформованого резерву сумнівних боргів на дату балансу не може перевищувати загальну суму іншої дебіторської заборгованості.

 

5.2.4. Списання сум заборгованості за рахунок страхового резерву здійснюється за рішенням уповноваженого органу Спілки за наявності обставин, які підтверджують неможливість погашення такої заборгованості, з урахуванням таких положень:

 

а) списання сум заборгованості за кредитами здійснюється за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, а списання сум заборгованості за іншими активними операціями (крім кредитних операцій) – за рахунок резерву сумнівних боргів;

 

б) Спілка – заставодержатель має право відшкодувати за рахунок відповідного сформованого резерву частину заборгованості, що залишилася непогашеною після звернення Спілкою стягнення на заставлене майно відповідно до умов закону та договору (у судовому або позасудовому порядку);

 

в) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних судом безвісно відсутніми або оголошених померлими відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву після отримання копії свідоцтва про смерть або після ухвалення рішення суду про визнання фізичних осіб

6

 

безвісно відсутніми або померлими за умови, що таке рішення було прийнято після дня укладення кредитної угоди;

 

г) прострочена заборгованість фізичних осіб, яких оголошено в розшук у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, а також прострочена заборгованість юридичних осіб, керівників яких оголошено в розшук у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву кредитної спілки в разі, якщо протягом 180 календарних днів із дня оголошення розшуку місцеперебування цих осіб не встановлено;

 

ґ) прострочена заборгованість за договорами, визнаними судом повністю або частково недійсними з вини однієї або обох сторін, відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву в разі, якщо позичальник не погашає заборгованість за зазначеними договорами протягом 30 календарних днів із дня ухвалення рішення суду про визнання їх повністю або частково недійсними;

 

д) заборгованість, за якою Спілка не звертається до суду або не вживає інших заходів, передбачених законодавством України, щодо її стягнення до закінчення строків позовної давності, не може бути відшкодованою за рахунок страхового резерву.

 

Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, може бути відшкодована за рахунок відповідного сформованого резерву, створеного згідно з цим пунктом;

 

е) безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом у встановленому законом порядку, відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву після ухвалення судом рішення про визнання дебітора банкрутом;

 

є) безнадійна заборгованість, яка виникла внаслідок неспроможності позичальника погасити заборгованість у зв’язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажору), відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву за наявності відповідних документів;

 

ж) дебіторська заборгованість, щодо якої не створювався резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок або резерв сумнівних боргів у зв’язку з вибраним методом його нарахування по конкретному дебітору у разі визнання її безнадійною, списується за рахунок витрат періоду.

 

5.2.5. У разі якщо всі заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості згідно з порядком, визначеним цим пунктом, не дали позитивного результату, Спілка відносить таку заборгованість на витрати

 

в  частині, що не відшкодована за рахунок страхового резерву, створеного відповідно до цього пункту.

 

6.  ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖУ МАЙНА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ, РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ВІЛЬНИХ КОШТІВ ТА КОШТІВ, ЩО ПОВИННІ

 

ЗБЕРІГАТИСЯ У ФОРМІ ЛІКВІДНИХ АКТИВІВ

 

6.1. Майно Спілки є її власністю. Спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону, Статуту та цього Положення.

 

6.2. Рішення про придбання та продаж майна чи замовлення послуг/робіт на суму, що не перевищує 80 відсотків балансової вартості активів Спілки за даними останньої річної фінансової звітності Спілки приймає голова правління.

 

Рішення про придбання та продаж: нерухомого майна; автомобільного транспорту; іншого майна чи замовлення послуг/робіт вартістю, що перевищує зазначену суму, приймається рішенням спостережної ради Спілки за поданням голови правління.

6.3. Тимчасово вільні кошти Спілка може розмістити:

 

1)    на депозитних рахунках в установах банків, що мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;

 

2)  на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці;

 

3)   в облігаціях внутрішньої державної позики з терміном обігу до одного року, умови випуску яких передбачають обов’язкове погашення в грошовій формі.

 

6.4. Загальна сума внесків Спілки до капіталу об’єднаної кредитної спілки, внесків до капіталу кооперативного банку, внесків до капіталу бюро кредитних історій (юридичної особи, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію), та грошових коштів, розміщених у державних цінних паперах, не може перевищувати 60 відсотків від капіталу Спілки.

 

6.5. Сума грошових коштів, що знаходяться в касі та на поточних рахунках у банках, повинні складати не менше 10% від внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки до запитання.

 

7. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ У КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ Внутрішній контроль

7.1. Контроль за виконанням планів кредитної спілки та порядок проведення перевірок.

 

7.1.1. Контроль за виконанням планів діяльності Спілки, в тому числі бюджету, здійснюють спостережна рада, ревізійна комісія та структурний підрозділ (окрема посадова особа) для проведення внутрішнього аудиту (контролю) Спілки в межах компетенції, визначеної законодавством та відповідними внутрішніми положеннями Спілки.

 

В  рамках контролю за виконанням бюджету ревізійна комісія не рідше одного разу на рік проводить перевірку результатів фінансово-господарської діяльності спілки.

7

 

Результати перевірки розглядаються на засіданні ревізійної комісії та доводяться до відома загальних зборів та спостережної ради Спілки.

 

Висновок ревізійної комісії про результати діяльності Спілки подається на затвердження загальним зборам.

 

Звіт про виконання бюджету звітного року погоджений з ревізійною комісією може розглядатися на першому, після закінчення фінансового року, засіданні спостережної ради.

 

7.1.2. Перевірка поточної діяльності Спілки та її відокремлених підрозділів проводиться ревізійною комісією.

 

Ревізійна комісія має право, в рамках кошторису визначеного спостережною радою Спілки, для проведення перевірок залучати на договірних засадах зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах зі Спілкою, чи незалежного аудитора (аудиторську фірму).

 

Ревізійна комісія щоквартально проводить:

а) перевірку дотримання касової дисципліни;

 

б) вибіркове співставлення відповідності записів в особових картках (книгах, відомостях) даним бухгалтерського обліку

 

в) перевірку окремих аспектів діяльності правління та кредитного комітету.

 

Позапланові перевірки провадяться ревізійною комісією за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 відсотків членів Спілки.

 

Результати проведених перевірок ревізійна комісія доводить до відома спостережної ради на її найближчому засіданні.

 

Ревізійна комісія має право подавати рекомендації спостережній раді та іншим органам управління Спілки щодо покращення організації їхньої роботи або усунення виявлених недоліків. Останні зобов’язані на найближчому своєму засіданні розглянути дані рекомендації і прийняти рішення щодо них. Про прийняті рішення, органи управління повідомляють ревізійну комісію.

 

7.1.3. Голова правління Спілки або інша уповноважена наказом голови правління особа, контролює виконання Спілкою фінансових нормативів, встановлених положенням «Про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок» з періодичністю, визначеною зазначеним нормативно-правовим актом. У випадку виявлення фактів порушення Спілкою фінансових нормативів особа, уповноважена наказом голови правління на здійснення контролю за дотриманням фінансових нормативів, зобов’язана повідомити про це голову правління.

 

Зовнішній контроль

 

7.2. Спілка зобов’язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам державної влади.

 

Спілка подає фінансову звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені діючим законодавством України, а також надає на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних.

 

З    метою підтвердження достовірності та повноти річної звітності Спілки, щорічно проводяться аудиторські перевірки.

 

Аудитор (аудиторська фірма), що підтверджує річну фінансову звітність Спілки, повинен бути визначений загальними зборами членів Спілки, або спостережною радою, якщо їй делеговано таке право.

 

Забороняється проведення аудиту:

1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління Спілки;

 

2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в Спілці;

3) аудитором – членом органів управління чи членом Спілки;

4) аудитором – працівником Спілки;

 

5) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;

 

6) аудитором, який не внесений до реєстру аудиторів, які мають право проводити аудит фінансових установ, що ведеться Уповноваженим органом.

 

Річна фінансова звітність подається до Нацкомфінпослуг не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

 

Спілка не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднює річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній Веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях, а також до 1 червня наступного за звітним роком, подає до Уповноваженого органу аудиторський висновок та річну фінансову звітність.

 

7.3. Порядок звітування правління та кредитного комітету перед спостережною радою та ревізійною комісією.

 

Правління на квартальній основі подає на розгляд спостережній раді дані щодо результатів фінансово-господарської діяльності Спілки. Звіт правління надається у формі звітних даних, що подаються до Уповноваженого органу, крім того розкриття окремих аспектів діяльності відокремлених підрозділів та

8

 

аспектів фінансово-господарської діяльності Спілки може здійснюватися у формі додаткових таблиць, відомостей, графіків тощо.

 

Кредитний комітет на квартальній основі подає спостережній раді звіт щодо структури кредитного портфеля, кількості та обсягів виданих членам Спілки кредитів та простроченості. Обов’язковою формою подання звіту кредитного комітету є звітні дані до Уповноваженого органу. Крім того кредитний комітет може подавати на розгляд спостережної ради додаткову інформацію у вигляді таблиць, відомостей, графіків, тощо.

 

Спостережна рада та ревізійна комісія на квартальній основі розглядає звітні дані, подані Спілкою за попередній звітний період до Уповноваженого органу, про що відображається в протоколі засідання відповідного органу управління.

 

Якщо рішенням Уповноваженого органу встановлено інші строки подання звітних даних кредитною спілкою, правління та кредитний комітет зобов’язані звітувати спостережній раді в строки, визначені для подання звітних даних до Уповноваженого органу.

 

7.4. Внутрішній аудит

Внутрішній аудит (контроль) передбачає:

 

1)  нагляд за поточною діяльністю фінансової установи;

 

2)   контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової установи;

 

3)  перевірку результатів поточної фінансової діяльності фінансової установи;

 

4)    аналіз інформації про діяльність фінансової установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової установи;

 

5)     виконання інших передбачених законами функцій, пов’язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової установи.

 

Для проведення внутрішнього аудиту в кредитній спілці призначається Спостережною Радою окрема посадова особа. Посадова особа, відповідальна за проведення внутрішнього аудиту, діє на підставі цього положення, посадової інструкції, інших документів, затверджених Спостережною Радою.

 

Посадова особа відповідальна за проведення внутрішнього аудиту (далі – внутрішній аудитор) безпосередньо підпорядковується Спостережній Раді, яка визначає обсяг, програму та частоту здійснення перевірок. Голові Правління внутрішній аудитор підпорядковується тільки в межах внутрішнього трудового розпорядку кредитної спілки.

 

Внутрішній аудит кредитної спілки забезпечує контроль за:

 

– здійсненням діяльності відповідно до вимог чинного законодавства, а також політикою бухгалтерського обліку та внутрішніми процедурами, встановленими відповідними внутрішніми документами кредитної спілки;

 

– здійсненням системного аналізу та оцінки діяльності кредитної спілки на предмет її фінансової стійкості та платоспроможності;

 

– перевіркою та оцінкою ефективності заходів контролю за виконанням прийнятих рішень;

 

– оцінкою ефективності системи управління активами та зобов’язаннями, в тому числі оцінкою структури портфеля активів та потенційних ризиків;

 

– своєчасністю, правильністю, повнотою та точністю відображення основної та іншої діяльності у звітності, передбаченій законодавством;

 

– управління ризиками, що виникають у процесі здійснення основної та іншої діяльності, та здійсненням моніторингу діяльності по їх мінімізації;

 

– діяльністю агентів та інших посередників та пов’язаних із цим ризиків при укладанні ними договорів від імені кредитної спілки;

 

– дотриманням встановлених Нацкомфінпослуг обов’язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики по операціях з фінансовими активами;

 

– відповідністю звітності фінансової установи вимогам, встановленим законодавством. Самостійність та об’єктивність внутрішнього аудиту забезпечується:

 

– забороною Правлінню кредитної спілки встановлювати будь-які обмеження або обов’язкові вимоги щодо внутрішнього аудиту;

 

– безпосередньою підзвітністю внутрішнього аудитора Спостережній Раді кредитної спілки;

 

– забезпеченням відповідного рівня компетентності внутрішнього аудитора;

 

– правом внутрішнього аудитора звертатись з питань, що знаходяться в межах його компетенції, до членів Спостережної Ради кредитної спілки;

 

– відсутністю права Правління кредитної спілки змістити з посади внутрішнього аудитора без згоди Спостережної Ради кредитної спілки;

 

– забезпеченням захисту від стороннього доступу до інформаційної системи внутрішнього аудитора;

 

– недопущенням конфлікту інтересів внутрішнього аудитора і членів Спостережної Ради та Правління кредитної спілки.

 

8. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙ СНЕННЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

В КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ

9

 

8.1. Спілка здійснює депозитні операції відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», «Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг», положення «Про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок» та положення «Про фінансові послуги» кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ».

 

8.2. Залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки Спілки відбувається з дотриманням наступних фінансових нормативів діяльності:

 

1)    залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки має здійснюватися з урахуванням вимоги, яка визначає, що капітал кредитної спілки не може бути меншим, ніж 10 відсотків від суми її загальних зобов’язань. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня;

 

2)    загальна сума залучених внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та інших зобов’язань кредитної спілки, за якими нараховуються проценти, не має перевищувати суму продуктивних активів. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця;

 

3)    кредитна спілка не має права здійснювати залучення коштів від членів кредитної спілки у разі наявності у неї співвідношення більшого ніж 100 процентів сум нарахованих процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та розподіленого доходу на додаткові пайові внески до суми нарахованих доходів за кредитами, наданими членам кредитної спілки. Контроль дотримання цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця;

 

4)    зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня;

 

5)    залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання має здійснюватися з урахуванням вимоги щодо дотримання нормативу миттєвою ліквідності, який визначається як співвідношення суми грошових коштів у касі та на поточних рахунках у банках до суми внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки до запитання і не може бути меншим ніж 10 відсотків. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня;

 

6)    залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки має здійснюватися з урахуванням вимоги щодо дотримання нормативу короткострокової ліквідності, який визначається як співвідношення ліквідних активів з початковим терміном погашення до одного року до короткострокових зобов’язань з початковим терміном погашення до одного року. Початковим терміном погашення вважається строк, на який укладався відповідний договір до внесення будь-яких змін та доповнень до нього. При цьому, до ліквідних активів при розрахунку нормативу короткострокової ліквідності включаються грошові кошти готівкою; грошові кошти на поточних рахунках у банках; грошові кошти на вкладних депозитних рахунках

 

у    банках; державні цінні папери; внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднаній кредитній спілці; кредити, надані членам кредитної спілки; кредити, надані кредитним спілкам; грошові кошти, внесені на зворотній основі до спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок, створених з метою підтримки ліквідності кредитних спілок (у трикратному розмірі суми, спрямованої на формування цих фондів, але не більше ніж передбачено положеннями асоціацій про ці фонди); грошові кошти, внесені в об’єднану кредитну спілку в рамках програми підтримки ліквідності кредитних спілок (у трикратному розмірі суми, спрямованої на формування цих фондів, але не більше ніж передбачено положеннями асоціацій про ці фонди). До короткострокових зобов’язань включаються кредити, одержані від банків; кредити, одержані від кредитних спілок; внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки; інші зобов’язання. Показник нормативу короткострокової ліквідності не повинен бути меншим, ніж 100 відсотків. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця.

 

8.3. Загальні питання здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

8.3.1. У цьому Положенні терміни, щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки застосовуються в такому значенні:

 

Внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти в готівковій або в безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку.

 

Внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання – грошові кошти в готівковій та безготівковій формі, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору.

 

Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти в готівковій та безготівковій формі, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку.

 

Депозитні операції кредитної спілки – операції, які здійснюються із внеском (вкладом) та включають залучення та виплату внесків (вкладів), нарахування та виплату процентів за внесками (вкладами), що підлягають обов’язковій фіксації в комплексній інформаційній системі кредитної спілки.

10

 

8.3.2. Внески (вклади) членів Спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески плата (проценти) належать членам Спілки на праві приватної власності.

 

Внески (вклади) членів Спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі внески плата (проценти) обліковуються окремо.

 

Кожний член Спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки, а також, нараховану на такі внески плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членом Спілки договорами та відповідно до діючого законодавства України.

 

8.4. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

8.4.1. Спілка залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки:

 

1)  внесок (вклад) на депозитний рахунок до запитання;

2)  строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок.

8.4.2. В Спілці встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи:

 

8.4.2.1. щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими:

1)  внесок (вклад) на депозитний рахунок строком від 1до 3 місяців (включно);

2)  внесок (вклад) на депозитний рахунок строком від 4 до 6 місяців (включно);

3)  внесок (вклад) на депозитний рахунок строком від 7 до 9 місяців (включно);

4)  внесок (вклад) на депозитний рахунок строком від 10 до 12 місяців (включно);

5)  внесок (вклад) на депозитний рахунок строком від 13 до 18 місяців (включно);

6)  внесок (вклад) на депозитний рахунок строком від 19 до 24 місяців (включно).

8.4.2.2. щодо способу виплати процентів:

1)  з виплатою процентів щомісячно;

2)  з виплатою процентів щоквартально;

3)  з виплатою процентів щопіврічно;

4)  з виплатою процентів щорічно;

5)  з виплатою процентів в кінці дії договору.

 

8.4.2.3. щодо режиму довнесення суми вкладу протягом дії договору:

1)  з правом довнесення частини суми вкладу;

2)  без права довнесення частини суми вкладу.

8.4.2.4. щодо режиму зняття частини суми вкладу протягом дії договору:

1)  з правом зняття частини суми вкладу;

2)  без права зняття частини суми вкладу.

 

8.4.2.5.  щодо  мінімального  та  максимального  розміру  вкладень  за  окремими  видами  внесків

 

(вкладів) на депозитний рахунок: від 1 000 (однієї тисячі) гривень до 10000000 (десяти мільйонів) гривень для будь якого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок за умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов’язання Спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань Спілки.

 

8.4.2.6. щодо капіталізації: без можливості капіталізації – нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу).

 

8.4.2.7. щодо порядку та термінів повернення окремих видів зворотних внесків (вкладів) на вимогу члена кредитної спілки: спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки, які є строковими, та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних процентів за письмовою вимогою з боку члена Спілки з урахуванням п. 2.3.7. положення «Про фінансові послуги».

 

8.4.2.8. щодо можливості застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки змінних процентів:

 

1)   якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу), або повернення суми внеску (вкладу), унесеного на інших умовах повернення, то після настання визначеного договором строку договір уважається продовженим на умовах внеску (вкладу) до запитання із виплатою процентів в розмірі процентів за внесками (вкладами) до запитання, якщо договором не встановлено інший процент.

 

2)    встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений Спілкою на протязі строку дії договору, якщо інше не встановлено законом.

 

3)  якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу), внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) виплачуються в розмірі, які діють на дату повернення внеску, за договором про залучення внеску (вкладу) до запитання.

 

4)  в разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини Спілки та її члена, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання Спілкою умов договорів залучення строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки, Спілка може ініціювати зміну процентної ставки встановленої договором залучення строкового внеску (вкладу) на депозитний рахунок. В такому випадку Спілка надсилає члену Спілки, з яким укладено відповідний договір, письмову пропозицію із зазначенням запропонованої зміни процентної ставки рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо член Спілки, з яким укладено договір залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний повідомити про це Спілку

11

 

та підписати додатковий договір до діючого договору залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом 10 робочих днів з моменту одержання відповідного листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо член Спілки, з яким укладено договір залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом 10 робочих днів з моменту одержання листа не підписав відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку починаючи з 10 робочого дня після одержання членом Спілки вищезазначеного листа договір залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок розривається і члену Спілки повертається внесений ним внесок (вклад) на депозитний рахунок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому договорі за фактичний строк користування строковим внеском (вкладом) на депозитний рахунок.

 

Спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) членів Спілки. Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів) на депозитні рахунки зазначені в п.2.2.1. положення «Про фінансові послуги», відбувається з урахуванням особливостей, встановлених в п. 2.2.2. положення «Про фінансові послуги», та за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність Спілки. Розмір плати (процентів) затверджується рішенням спостережної ради Спілки.

 

8.4.2.9. щодо питомої ваги внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення відповідно, становитиме в межах:

1)  від 0% до 30% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок до запитання;

 

2)    від 0% до 80% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок строком від 1 до 3 місяців (включно);

 

3)  від 0% до 80% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок строком від 4 до 6 місяців (включно);

 

4)    від 0% до 80% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок строком від 7 до 9 місяців (включно);

 

5) від 0% до 80% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок строком              від 10      до  12 місяців

(включно);

 

6)   від 0% до 100% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок строком від 13 до 18 місяців (включно);

 

7)   ) від 0% до 100% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок строком від 19 до 24 місяців (включно);

 

При цьому, для строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки допускається взаємопов’язане коливання зазначених у цьому абзаці показників в межах 20% питомої ваги внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення.

 

Також, допускається відхилення від встановлених в цьому абзаці показників з метою виконання вимог щодо дотримання фінансових нормативів діяльності, затверджених законодавством.

 

8.5. Договірне регулювання депозитних операцій. Порядок залучення та повернення кредитною спілкою внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, порядок нарахування та сплати процентів за депозитними договорами.

 

8.5.1. Договір залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах повернення внеску (вкладу) – зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) або на умовах повернення внеску (вкладу) на першу вимогу (внесок (вклад) до запитання) з урахуванням Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг.

 

8.5.2. Договір на залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладається в письмовій формі.

 

У договорі на залучення внеску (вкладу) повинні міститись права та зобов’язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, п.1.4. положення «Про фінансові послуги», та мають бути підписані сторонами договору або уповноваженими ними особами.

 

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок окрім вимог, визначених п. 1.4. положення «Про фінансові послуги» повинен містити порядок нарахування та виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо), у тому числі при достроковому розірванні договору.

 

Договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок може бути передбачено внесення грошових коштів на інших умовах їх повернення. Умови цього договору не можуть перечити законодавству України.

 

Сума внеску (вкладу), строки дії договору, умови залучення та повернення внеску (вкладу), а також нараховані на такі внески проценти (плата) визначаються між Спілкою та членом Спілки на договірних умовах.

 

Умови дострокового припинення дії договору про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок визначаються договором.

 

Примірні договори щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки, та є Додатками №1-2 до положення «Про фінансові послуги».

12

 

8.5.3 Спілка забезпечує прийом внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки, проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом часу, визначеного внутрішнім розпорядком. Строки розгляду заяв та прийняття рішень про укладення договору про залучення внеску (вкладу) ним становлять від 1 до 30 календарних днів.

 

Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог законодавства ї країни, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі Спілки інформація про депозитну операцію.

 

Один примірник договору про залучення внеску (вкладу) зберігається в Спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) кредитною спілкою зобов’язана надати члену Спілки (або уповноваженій ним особі), який підписав цей договір.

 

8.5.4. Спілка веде облік внесків (вкладів) з урахуванням видів, строків, виплати процентів, визначених у депозитних договорах.

 

8.5.5. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту, Спілка може прийняти такий внесок (вклад) для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором та не повертати його протягом строку дії кредитного договору в сумі невиконаних зобов’язань членом Спілки, якщо це передбачено кредитним договором або договором про залучення внеску (вкладу) на депозитні рахунки та договором застави майнових прав, який укладається між Спілкою та членом Спілки – власником внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

8.5.6. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок. Нарахування процентів за договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок відбувається відповідно до порядку, встановленого договором, а саме: за фактичну кількість днів користування Спілкою сумою вкладу і починається з наступного дня після отримання Спілкою суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а припиняється в день визначений умовами договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік.

 

8.5.7. Спілка повертає внески (вклади) та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки між членом Спілки (вкладником) і Спілкою.

 

За договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок незалежно від його виду Спілка зобов’язана видати внесок (вклад) на депозитний рахунок на першу письмову вимогу з урахуванням умов договору.

 

У   разі отримання Спілкою письмової вимоги члена Спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини Спілка зобов’язана:

 

– прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки Спілки;

 

– зареєструвати письмову вимогу члена Спілки;

 

– виконати вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

За умови неможливості виконання Спілкою вимоги члена Спілки про повернення внеску (вкладу) або його частини Спілка додатково до вимог абзацу першого цього пункту зобов’язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки Спілки.

 

8.5.8. Спілка виплачує члену Спілки, з яким укладено відповідний договір. проценти на суму внеску (вкладу) в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Проценти на внесок (вклад) виплачуються члену Спілки на його вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу).

 

8.5.9. Спілка оприлюднює умови укладення депозитних договорів шляхом розміщення витягів з положень про фінансове управління та про фінансові послуги в загальнодоступному для членів Спілки місці

 

в  установі Спілки.

 

8.6. Спілка здійснює залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через відокремлені підрозділи (за наявності) з дотриманням вимог п. 2.2 та 2.3 положення «Про фінансові послуги». При цьому, керівники та працівники відокремлених підрозділів діють згідно та в межах повноважень визначених відповідними посадовими інструкціями та наданими їм довіреностями.

 

9.  ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ЗА РІК, ЩО НАДСИЛАЄТЬСЯ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ТА

 

ПРЕДСТАВЛЯЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ДЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

 

9.1. Членам Спілки, разом із запрошенням на чергові загальні збори надсилається звіт про діяльність органів управління та річний фінансовий звіт Спілки, складений в скороченому форматі (Додаток 1 до цього Положення).

13

 

За бажанням члена Спілки, йому надається для ознайомлення повний річний фінансовий звіт про діяльність Спілки, підтверджений аудитором або копії цих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку, у головному офісі, а також у будь-якому з відокремлених підрозділів Спілки (за наявності).

 

9.2. На затвердження загальним зборам подається підтверджені аудиторським висновком звітні дані до Уповноваженого органу за звітний рік. При цьому, відповідність даних, зазначених у надісланому членам Спілки річному фінансовому звіті, даним, наведеним у звітних даних до Уповноваженого органу за звітний рік, підтверджує ревізійна комісія Спілки у своєму висновку.

 

9.3. Інші питання, пов’язані із здійсненням фінансового управління за необхідності розкриваються в окремих положеннях, процедурах або порядках, затверджених спостережною радою Спілки за поданням правління.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до положення «Про фінансове управління»

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

 

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

 

 

Скорочена форма фінансового звіту,

 

який надсилається членам кредитної спілки

 

Основні балансові статті:
Початок року
Кінець року
Зміни за рік у

відсотках

Активи, разом

14

 

Кредити надані, в тому числі:

 

членам кредитної спілки

 

кредитним спілкам

 

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому

числі:

 

Прострочені кредити

 

Неповернені кредити

 

Безнадійні кредити

 

Сума фактично сформованого резерву

 

покриття збитків від неповернених позичок

 

Фінансові інвестиції, в тому числі:

 

Грошові кошти на депозитних рахунках в

банках

 

Внески (вклади) на депозитні рахунки в

об’єднану кредитну спілку

Внески до капіталу кооперативного банку

Внески до капіталу об’єднаної кредитної

спілки

Державні цінні папери

Внески до капіталу бюро кредитних історій

Кошти до спільних фінансових фондів

асоціацій

Основні засоби

Капітальні інвестиції

Зобов’язання кредитної спілки, в тому числі:

Внески (вклади) членів на депозитні рахунки

Інші платні зобов’язання (кредити кредитних

спілок, кредити банків, кредити об’єднаних

кредитних спілок, кошти залучені від інших

осіб)

Неоплатні зобов’язання

Капітал кредитної спілки, в тому числі:

Пайовий капітал, в тому числі сформований за

рахунок:

Обов’язкових пайових внесків

Додаткових пайових внесків

Резервний капітал

Додатковий капітал

Нерозподілений дохід (збиток)

 

 

 

 

 

 

Виконання бюджету за звітний рік:

План                        Факт

 

ДОХОДНА ЧАСТИНА:

 

Проценти за кредитами

Проценти від фінансових інвестицій

Інші доходи

Доходи разом

ВИТРАТНА ЧАСТИНА (КОШТОРИС):

Витрати, пов’язані із залученням коштів, в тому числі:

Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів

15

 

Нараховані проценти за зобов’язаннями перед юридичними особами

 

Загальна сума операційних витрат, в тому числі:

 

Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках

 

Витрати на нарахування заробітної плати та обов’язкових платежів

 

Інші операційні витрати, у тому числі:

 

на благодійну діяльність

 

Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій

 

Податок на прибуток нарахований

 

Інші витрати

 

Загальна сума операційних витрат

 

Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок

Витрати на списання несплачених процентів за кредитами

Усього витрат

Фінансовий результат

Розподіл доходу, у тому числі:

на формування резервного капіталу

Нерозподілений дохід (збиток)

 

 

Голова правління ________________________________

 

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Головний бухгалтер ______________________________

 

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

 

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою (протокол засідання спостережної ради № ___ від «___» ____________ 20___ року)

 

Фінансовий  звіт  розглянуто  ревізійною  комісією  (протокол  засідання  ревізійної  комісії

№  ___ від «___» ____________ 20___ року)

 

З   повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена аудиторською фірмою «_______________»/аудитором ________________________________, можна ознайомитись в приміщенні КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за адресою: