ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішенням Спостережної Ради

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

Протокол №123 від 11 липня 2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2017 рік

м. Одеса

 1. Загальні положення.

1.1. Відповідно до Законів України „Про кредитні спілки”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про ліцензування видів господарської діяльності”, „Про споживче кредитування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”, свого Статуту та, за наявності відповідних Ліцензій Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – „кредитна спілка”) надає наступні види фінансових послуг:

 

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка передбачає залучення кредитною спілкою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням кредитної спілки щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди).

 

Залучення кредитною спілкою грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою.

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від фізичних осіб – членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка передбачає надання кредитною спілкою кредитів згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України. Надання кредитів здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

1.2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом, спрямованих на фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

 

1.3. Кредитна спілка надає фінансові послуги зазначені у п. 1.1. цього Положення у відповідності до вимог чинного законодавства України. Це Положення згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитнї спілки.

 

1.4. До укладення з членом кредитної спілки договору про надання фінансової послуги кредитна спілка надає члену кредитної спідки інформацію відповідно до частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.1.5 Кредитна спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього Положення, на підставі відповідних договорів, які повинні містити:

 

 • назву, номер і дату договору;
 • найменування, місцезнаходження (адресу) та реквізити кредитної спілки;

 

 • прізвище, ім’я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу;
 • найменування фінансової операції;

 

 • розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;
 • строк дії договору;
 • порядок зміни і припинення дії договору;

 

 • права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

 

 • підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг», надана члену кредитної спілки;

 

2

 

 • інші умови за згодою сторін;

 

 • підписи сторін.

 

Зміст договору про надання кредитною спілкою фінансових послуг повинен відповідати предмету цього договору.

 

1.5. Положення, що регламентують надання кредитною спілкою фінансових послуг, та договори про надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 11 і 18 Закону України “Про захист прав споживачів”, статті 10561 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг.

 

1.6. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню не менше ніж п’ять років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

 

 1. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

 

2.1. Загальні питання здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

 

2.1.1 Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка передбачає залучення Спілкою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням Спілки щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди).

 

2.1.2. Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється Спілкою в частині залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки.

 

2.1.3. Залучення внесків (вкладів) членів Спілки на депозитні рахунки здійснюється Спілкою на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

 

2.1.4. У цьому Положенні терміни щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки застосовуються в такому значенні:

 

Внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку;

 

Внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу – унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору

 

Операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – операції, які здійснюються із внесками (вкладами) та включають залучення та виплату грошових коштів, нарахування та виплату процентів за такими внесками (вкладами), що підлягають обов’язковій фіксації в комплексній інформаційній системі кредитної спілки;

 

Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку.

 

Інші поняття, які вживаються в цьому Положенні щодо здійснення депозитних операцій кредитної спілки, застосовуються у значеннях згідно із законодавством України, що регулює діяльність кредитних спілок.

 

2.1.5. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

 

2.1.6. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) обліковуються окремо та належать до зобов’язань кредитної спілки.

 

2.1.7. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки, а також, нараховану на такі внески (вклади) плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членом кредитної спілки договорами.

 

2.2. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

2.2.1. Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

 • внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу.

 

 • строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

2.2.2. В кредитній спілці встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи:

 

 

 

3

 

2.2.2.1. щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими, на строк:

 

 • від 1 до 3 місяців (включно);

 

 • від 3 до 12 місяців (включно); 3) від 12 до 36 місяців (включно).

 

Для внесків (вкладів) на вимогу:

 

1) від 1 до 36 місяців (включно);

 

2.2.2.2. щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок для будь-якого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок за умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки:

 

 • мінімальний розмір вкладень – від 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.
 • максимальний розмір вкладень – до 10000000 (десять мільйонів) гривень 00 коп.

2.2.2.3. щодо способу виплати процентів:

 • з виплатою процентів щомісячно;
 • з виплатою процентів раз на три місяці;
 • з виплатою процентів раз на шість місяців;
 • з виплатою процентів раз на дванадцять місяців;

 

 • з виплатою процентів в кінці дії договору.

 

2.2.2.4. щодо режиму довнесення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:

 • з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;
 • без права довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

 

2.2.2.5. щодо режиму зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:

 • з правом зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;
 • без права зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

2.2.2.6. щодо капіталізації:

–  без  можливості  капіталізації  –  нараховані  проценти  не  приєднуються  до  внеску  (вкладу)  на

депозитний рахунок;

 

 • з можливістю капіталізації – нараховані проценти приєднуються до внеску (вкладу) на депозитний рахунок;

 

2.2.2.7. щодо порядку повернення кредитною спілкою грошових коштів та сплати процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

 

 • відповідно до п. 1. Розділу III Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №821 від 30.12.2011 року (зі змінами та доповненнями) (далі – Правила здійснення депозитних операцій), кредитна спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки між вкладником і кредитною спілкою.

 

 • відповідно до п.1. Розділу III Правил здійснення депозитних операцій за договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов’язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із спливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

 • відповідно до п. 1. Розділу ІІІ Правил здійснення депозитних операцій, повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки;

 

 • відповідно до п. 1. Розділу ІІІ Правил здійснення депозитних операцій, за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу кредитна спілка зобов’язана видати внесок (вклад) або його частину та нараховані проценти на першу вимогу вкладника;

 

4

 

2.2.2.8. щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки змінних процентів:

 

 • У разі повернення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, кредитна спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на такі внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за процентною ставкою внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу.

 

(далі – процентна ставка при достроковому поверненні строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки).

 

 • Якщо член кредитної спілки не вимагає повернення суми строкового внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, то після настання визначеного договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок строку, такий договір вважається припиненим і проценти на такий строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок не нараховуються і не виплачуються.

 

Якщо член кредитної спілки не вимагає повернення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок на вимогу у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу, то після настання визначеного договором строку договір вважається припиненим і проценти на такий строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок не нараховуються і не виплачуються.

 

 • У разі зменшення кредитною спілкою розміру процентів, які нараховуються на внески (вклади) на депозитний рахунок на вимогу новий розмір процентів застосовується до внесків (вкладів) на депозитний рахунок на вимогу, що внесені до повідомлення членів кредитної спілки про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення.

 

 • Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.

 

 • В разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини кредитної спілки та члена кредитної спілки, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання кредитною спілкою умов договорів залучення строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, кредитна спілка може ініціювати зміну процентної ставки встановленої договором залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. В такому випадку кредитна спілка надсилає члену кредитної спілки, з яким укладено відповідний договір, письмову пропозицію із зазначенням запропонованої зміни процентної ставки рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо член кредитної спілки,

 

 • яким укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний повідомити про це кредитну спілку та підписати додатковий договір до діючого договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом 3х робочих днів з моменту одержання відповідного листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо член кредитної спілки, з яким укладено договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом 3х робочих днів з моменту одержання листа не підписав відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку на четвертий робочий день після одержання членом кредитної спілки вищезазначеного листа договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок розривається і члену кредитної спілки повертається внесений ним внесок (вклад) на депозитний рахунок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому договорі за фактичний строк користування строковим внеском (вкладом) на депозитний рахунок.

 

Кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) на депозитні рахунки. Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів) на депозитні рахунки зазначені в п.2.2.1. цього Положення, відбувається з урахуванням особливостей, встановлених в п. 2.2.2. цього Положення, та за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

 

Розмір плати (процентів) затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки.

 

2.3. Договірне регулювання операцій кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Порядок залучення та повернення кредитною спілкою внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, порядок нарахування та сплати

 

5

 

процентів за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

2.3.1. Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах видачі внеску (вкладу) на депозитний рахунок на першу вимогу (внесок (вклад) на вимогу), або на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) з урахуванням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

 

2.3.2. Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається в письмовій формі.

 

 • договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок повинні міститись права та зобов’язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, п. 1.4. цього Положення. Договір має бути підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами.

 

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок окрім вимог, визначених п. 1.4. цього Положення повинен містити порядок нарахування та виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо), у тому числі при достроковому розірванні договору.

 

Сума внеску (вкладу) на депозитний рахунок, строки дії договору залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, умови залучення та повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, а також нараховані на такі внески (вклади) на депозитний рахунок проценти (плата) визначаються між кредитною спілкою та членом кредитної спілки на договірних умовах.

 

Примірні договори про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки.

 

2.3.3 Кредитна спілка забезпечує прийом внесків (вкладів) на депозитні рахунки, проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом часу, визначеного внутрішнім розпорядком.

 

Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі кредитної спілки інформація про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках.

 

Перший примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зберігається в кредитній спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов’язана надати члену кредитної спілки (або уповноваженій ним особі), який його підписав.

 

2.3.4. Кредитна спілка веде облік внесків (вкладів) на депозитні рахунки з урахуванням строків, виплати процентів, визначених у договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, за такими видами договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок:

 

1) договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;

 

2) договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу 2.3.5. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту кредитна

 

спілка може прийняти такий внесок (вклад) на депозитний рахунок для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором та не повертати його в сумі невиконаних зобов’язань членом кредитної спілки, якщо це передбачено кредитним договором або договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та договором застави майнових прав, який укладається між кредитною спілкою та членом кредитної спілки – власником внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

 

2.3.6. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) на депозитні рахунки на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок відбувається відповідно до порядку, встановленого договором, а саме: за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою внеску (вкладу) на депозитний рахунок і починається з наступного дня після отримання кредитною спілкою суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок, а припиняється в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) на депозитні рахунки використовується календарний рік.2.3.7. У разі отримання

 

6

 

кредитною спілкою письмової вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок або його частини кредитна спілка зобов’язана:

 

 • прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки кредитної спілки (за наявності);

 

 • зареєструвати письмову вимогу члена кредитної спілки з дотриманням наступних вимог3:
  • всі документи, що надходять до спілки приймаються до обробки централізовано особою, відповідальною за ведення діловодства. Первинна обробка документів включає перевірку правильності доставки, адресування, оформлення і цілісності упаковки, її розкриття, перевірку наявності вкладень та їх відповідність опису;

 

 • неправильно оформлені (не підписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові;

 

 • усі пропозиції, заяви і скарги громадян (членів кредитної спілки), що надійшли, повинні прийматися централізовано особою, відповідальною за ведення діловодства, та реєструватися в день їх надходження в журналі вхідної кореспонденції. Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою;

 

 • всі документи, що надійшли до кредитної спілки, підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд документів здійснюється особою, відповідальною за ведення діловодства;

 

 • реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їхнього обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації;

 

 • реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання

 

 • довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що створюються і використовуються в спілці, так і ті, що надходять від інших установ і громадян;

 

 • основним принципом реєстрації документів є однократність;

 

 • реєстрація документа здійснюється шляхом присвоєння йому єдиного реєстраційного номера (порядкового номера надходження протягом календарного року) та внесення запису в журнал вхідної кореспонденції. Додатки до документів окремо не реєструються.

 

 • виконати вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

У разі неможливості виконання кредитною спілкою вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок або його частини, кредитна спілка зобов’язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і проставленням відбитка печатки кредитної спілки (за наявності).

 

2.3.7. Кредитна спілка виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) на депозитний рахунок в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Проценти на внесок (вклад) на депозитний рахунок виплачуються члену кредитної спілки відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

2.3.8. Кредитна спілка оприлюднює умови укладення договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом розміщення витягів з положень про фінансове управління та про фінансові послуги в загальнодоступному для членів кредитної спілки місці в установі кредитної спілки та її відокремлених підрозділах (за наявності відокремлених підрозділів).

 

2.4. Кредитна спілка здійснює залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через відокремлені підрозділи з дотриманням вимог пунктів 2.2 та 2.3 цього Положення. При цьому, керівники та працівники відокремлених підрозділів діють згідно та в межах повноважень визначених відповідними посадовими інструкціями та наданими їм довіреностями.

 

 1. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 

3.1. Кредитна спілка здійснює діяльність щодо надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту в частині надання кредитів членам кредитної спілки та надання кредитів іншим кредитним спілкам.

 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка передбачає надання Спілкою кредитів членам Спілки та\або іншим кредитним спілкам згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” на підставі кредитного договору.

 

Надання кредитів здійснюється Спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

7

 

3.2. Загальні питання здійснення діяльності по наданню кредитів членам Спілки.

 

Кредитом наданим члену Спілки є грошові кошти надані Спілкою члену (позичальникові) Спілки у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у зазначені кредитним договором строки.

 

3.3. Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

3.3.1. Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів

 

3.3.1.1. За строком:

кредити зі строком до 3 місяців включно;

кредити зі строком від 3 до 12 місяців включно;

 

кредити зі строком понад 12 місяців.

 

3.3.1.2. За цільовим призначенням:

 • комерційні кредити;
 • кредити, надані на ведення фермерських господарств;
 • кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;
 • кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
 • споживчі кредити, у тому числі, але не виключно:
 • придбання транспортного зособу;
 • придбання побутової техніки, меблів;
 • ремонт транспортного зособу;
 • відпустку, навчання, лікування
 • інші потреби.

 

Надалі в цьому Положенні, якщо не зазначено інше, терміни:

 

„комерційний кредит – кредитування у межах відповідного зобов’язання члена кредитної спілки – позичальника з реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг ”

 

„особисте селянське господарство” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про особисте селянське господарство”, а саме: „особисте селянське господарство – господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму”;

 

„споживчий кредит (кредит) – грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.”;

 

„фермерське господарство” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про фермерське господарство”, а саме: „фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.”;

 

„договір про споживчий кредит”, „загальна вартість кредиту для споживача”, „загальний розмір споживчого кредиту”, „загальні витрати за споживчим кредитом”, „кредитна лінія”, „кредитний посередник”, „реальна річна процентна ставка”, „споживче кредитування”, вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про споживче кредитування”;

 

При цьому, відносини, які виникають між кредитною спілкою, як кредитодавцем, кредитними посередниками (за наявності) та членами кредитної спілки – споживачами (позичальниками) під час надання вище вказаних кредитів на ведення особистих селянських господарств з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна та споживчих кредитів, як таких, що надаються члену кредитної спілки – споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, на підставі кредитних договорів, загальний розмір кредиту за якими перевищує суму однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладання кредитного договору, або кредитних договорів, що укладаються на строк більше місяця, регулюються Законом України „Про споживче кредитування”.

 

Закон України „Про споживче кредитування” не поширюється на кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не

 

8

 

перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, комерційні кредити, кредити надані на ведення фермерських господарств, а також, кредити надані на ведення особистих селянських господарств з метою реалізації сільськогосподарської продукції та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

 

3.3.1.3. За порядком видачі (типом кредиту):

 

 • кредит видається однією сумою;
 • кредитна лінія.

 

3.3.1.4. За типом процентної ставки:

 • фіксована;

 

3.3.1.5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

 

 • кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

 

 • кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору з можливістю часткової або повної сплати основної суми кредиту на протязі строку дії кредитного договору;

 

 • кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

 

 • кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього строку дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 

3.3.1.6. За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

 

 • застава;
 • заклад;
 • порука;
 • неустойка (штраф, пеня);
 • гарантія та інші види забезпечення не заборонені законодавством.

3.3.1.7. За способом надання кредиту:

 • готівковим шляхом;
 • безготівковим шляхом.

 

Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки за видами, встановленими окремим рішенням Спостережної ради.

 

За рішенням Спостережної ради для певних видів кредитів обов’язковою умовою щодо їх надання може бути передбачена наявність у члена кредитної спілки – позичальника встановленої суми внесків визначених видів.

 

3.3.2. Рішенням спостережної ради з дотриманням обмежень визначених законодавством можуть встановлюватися максимальна/мінімальна можлива сума кредитів, що надаються членам кредитної спілки.

 

3.3.3. Визначення розміру процентної ставки, яка встановлюється для окремих видів кредитів, визначених цим Положенням, відбувається за наступними критеріями – виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій, кредитного ризику (рівня ризику кредиту), наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки НБУ та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

 

3.3.3.1. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитною спілкою в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитної спілки змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.

 

Розмір фіксованої процентної ставки для окремих видів кредитів встановлюється спостережною радою кредитної спілки.

 

3.3.3.2. При споживчому кредитуванні відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про споживче кредитування» здійснюється обчислення реальної річної процентної ставки, яка, дорівнює загальним

 

9

 

витратам за споживчим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого споживчого кредиту.

 

Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту. Обчислення реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та що кредитна спілка як кредитодавець і член кредитної спілки – позичальник як споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі про споживчий кредит.

 

3.3.3.2.1. Розрахунок загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника) за договором про споживчий кредит здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру споживчого кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом за формулою:

 

Варт    = К    + ЗВ  ,

 

де

 

Варт – загальна вартість кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника) за договором про споживчий кредит;

 

 • – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або можуть бути надані члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) за договором про споживчий кредит (основний борг за кредитом, тіло кредиту);

 

ЗВ   – загальні витрати за споживчим кредитом.

 

Загальні витрати за споживчими кредитами, які надаються кредитною спілкою, включають такі витрати члена кредитної спілки – споживача (позичальника):

 

проценти за користування споживчим кредитом;

 

платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) (за наявності).

 

При цьому, сплата членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) комісій та інших обов’язкових платежів за додаткові та супутні послуги кредитодавця, внаслідок їх відсутності, не передбачається.

 

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

 

 • платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з договором про споживчий кредит,

 

 • платежі, що підлягають сплаті членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) у разі невиконання його обов’язків, передбачених договором про споживчий кредит;

 

 • платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які член кредитної спілки – споживач (позичальник) зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.

 

3.3.3.2.2. Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, реальна річна процентна ставка обчислюється на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитної спілки залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору.

 

3.4. Інформаційне забезпечення договору про споживчий кредит та дії, що передують його укладенню.

 

3.4.1. З метою формування або підтримання обізнаності споживачів та їх інтересу до кредитної спілки та споживчих кредитів, що нею надаються, кредитна спілка може розповсюджувати відповідну рекламу. При цьому, якщо в рекламі щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити наступну стандартну інформацію (далі – Стандартна інформація) про:

 

 • максимальну сума, на яку може бути виданий споживчий кредит;
 • реальну річну процентну ставку;
 • максимальний строк, на який видається споживчий кредит;

 

 • розмір першого внеску у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу.

 

Стандартна інформація, яка надається в письмовому вигляді, наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами. Розповсюдження реклами з інформацією про можливість надання споживчого кредиту без документального підтвердження кредитоспроможності споживача

 

10

 

(позичальника, надання безпроцентного споживчого кредиту, споживчого кредиту під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію забороняється.

 

3.4.2. Інформація, яка надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) до укладення договору про споживчий кредит.

 

3.4.2.1. Кредитна спілка розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту членом кредитної спілки – споживачем (позичальником), яка містить умови надання споживчих кредитів членам кредитної спілки, встановлені рішенням спостережної ради кредитної спілки з дотриманням умов п.3.2. цього Положення (далі – наявні та можливі схеми споживчого кредитування).

 

Член кредитної спілки – споживач (позичальник) перед укладенням договору про споживчий кредит має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.

 

3.4.2.2. До укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до цього Положення, надає члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитної спілки, із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту,

 

Інформація про платежі, що надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) кредитною спілкою у паспорті споживчого кредиту, обов’язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого споживчого кредиту, суму непогашеного споживчого кредиту тощо).

 

 • разі якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у паспорті споживчого кредиту, діятимуть протягом частини строку користування споживчим кредитом, кредитна спілка повідомляє члена кредитної спілки – споживача (позичальника) про такі умови, строк їх дії та порядок інформування про їх зміну.

 

Інформація, наведена у паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням члена кредитної спілки – споживача (позичальника) зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою. Друкування інформації, наведеної у паспорті споживчого кредиту шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо забороняється.

 

 • разі укладення за бажанням члена кредитної спілки – споживача (позичальника) договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) за його зверненням після укладення договору.

 

3.4.2.3. Кредитна спілка до укладення договору про споживчий кредит на вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) надає йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, що надається відповідно до п. 3.3.2.2. цього Положення, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для члена кредитної спілки – споживача (позичальника), зокрема у разі невиконання ним зобов’язань за таким договором.

 

3.3.2.4. Член кредитної спілки – споживач (позичальник) зобов’язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено п. 3.3.2.2. та 3.3.2.3 цього Положення, у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством).

 

3.4.2.5. Кредитна спілка розміщує інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, на яких вона надає споживчі кредити, у приміщенні, де здійснюється обслуговування членів кредитної спілки та/або на своєму офіційному веб-сайті.

 

3.4.2.6. На вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) кредитна спілка безоплатно надає йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному вигляді (за вибором члена кредитної спілки – споживача (позичальника)) за виключенням випадку, коли кредитна спілка на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит із членом кредитної спілки – споживачем (позичальником).

 

3.4.2.7. Член кредитної спілки – споживач (позичальник), який внаслідок ненадання йому наведеної інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитній спілці

 

11

 

відповідного письмового повідомлення. Кредитна спілка зобов’язана привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом 14 днів з дати отримання такого повідомлення.

 

3.5. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки.

3.5.1. Умови договору про кредит.

 

3.5.1.1. У споживчому кредитному договорі або договорі кредитної лінії крім положень, визначених п. 1.4. цього Положення, зазначаються:

 

 • тип кредиту (кредит, кредитна лінія тощо), мета отримання споживчого кредиту;
 • загальний розмір наданого споживчого кредиту;
 • порядок та умови надання споживчого кредиту;
 • строк, на який надається споживчий кредит;
 • необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з

отриманням, обслуговуванням та поверненням споживчого кредиту (за наявності);

6) види забезпечення наданого споживчого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання

забезпечення);

 

7)   процентна  ставка  за   споживчим  кредитом,  її  тип   (фіксована   чи  змінювана),  порядок  її

обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;

 

8) реальна річна процентна ставка та загальна вартість споживчого кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;

 

9) порядок повернення споживчого кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитної лінії графік платежів може не надаватися);

 

10) інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит;

 

11) порядок та умови відмови від надання та одержання споживчого кредиту;

 

12) порядок дострокового повернення споживчого кредиту.

 

3.5.1.2. У інших кредитних договорах, та договорах кредитної лінії крім положень, визначених п.

 

1.4. цього Положення, зазначаються:

 

 • порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність сплати процентів та форму розрахунку, інше);
 • інформація про забезпечення кредиту;

 

 • графік розрахунків, у якому зазначається порядок повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним;
 • строк протягом якого кредитна спілка зобов’язана надати кредит позичальнику.

 

3.5.2. Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки з урахуванням вимог і умов цього Положення.

 

Для отримання кредиту член кредитної спілки (позичальник) надає кредитній спілці відповідну заяву. Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його родини, інформацію про щомісячні витрати позичальника та його родини, інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, строк користуванням кредитом, розмір щомісячних платежів за кредитом, призначення кредиту, запропоноване забезпечення, інформацію про досвід отримання кредитів в минулому, а також інформацію про наявну кредиторську заборгованість на момент подання заяви, інформацію щодо наявності заборгованості за кредитами, отриманими у кредитній спілці у пов’язаних та/або асоційованих осіб члена кредитної спілки (наявність у заяві обов’язкова) тощо. (Зазначається

 

інформація, яка фактично міститься в заяві).

 

Визначення кредитною спілкою можливості укладення договору про споживчий кредит здійснюється на підставі заяви члена кредитної спілки – споживача (позичальника), у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, та оцінки кредитоспроможності члена кредитної спілки – споживача (позичальника). Розгляд заяви про укладення договору про споживчий кредит здійснюється кредитною спілкою безоплатно.3.3.3. Кредитні договори та договори забезпечення повинні бути укладені

 

 • письмовій формі, відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.

 

Не вважається пропозицією укласти договір про споживчий кредит застереження про можливість надання кредиту під час придбання товару (послуги). Вимагати від члена кредитної спілки – споживача

 

12

 

(позичальника) укладення договору про споживчий кредит як обов’язкової умови придбання будь-яких товарів чи послуг у кредитної спілки або у його спорідненої чи пов’язаної особи забороняється.

 

3.5.3. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів з дотриманням вимог МСФЗ в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

 

3.5.4. До укладення договору про кредит, включаючи споживчі кредити, кредитна спілка зобов’язана використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність позичальника, враховуючи, зокрема, строк, на який надається кредит, суму кредиту, а за потреби – доходи позичальника та мету отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від позичальника, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

Оцінка кредитоспроможності позичальника включає в себе аналіз:

 • документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;
 • інформації про позичальника.

 

Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали (для огляду) наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту:

 

 • Заяву про надання кредиту (повинна містити суму кредиту, необхідну члену кредитної спілки; строк такого кредиту та його цільове призначення);

 

 • Паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 02.09.1993 р. №3423-ХІІ, документи, що його заміняють повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);

 

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

 

 • У випадку, якщо член кредитної спілки одружений та кредитний договір виходить за межі дрібного побутового (ст. 65 Сімейного кодексу України та ст.31 Цивільного кодексу України) – згода другого з подружжя на укладання кредитного договору та окремих договорів забезпечення кредиту у разі їх наявності.

 

У разі ненадання позичальником документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитної спілки, кредитна спілка має право відмовити такому позичальнику в укладенні договору про кредит, зокрема, споживчий.

 

Інформація про позичальника, отримана кредитною спілкою у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням договору про споживчий кредит, може бути передана третім особам без згоди члена кредитної спілки – споживача (позичальника) лише у випадках і порядку, передбачених законом. При наданні комерційних кредитів позичальник, на вимогу спілки, крім документів зазначених в абзаці 2 цього підпункту, надає кредитній спілці належним чином завірені копії та оригінали документів (для огляду): виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, наявні ліцензії, дозволи, фінансову та/або іншу звітність тощо. Копії документів додаються до заяви про надання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

 

При наданні кредитів фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності члена кредитної спілки, на вимогу спілки, член кредитної спілки, крім зазначених в абзаці 2 цього підпункту документів, надає кредитній спілці належним чином завірені копії та оригінали документів (для огляду): виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відомості з ЄДРПОУ, фінансову та/або іншу звітність тощо. Завірені копії документів додаються до заяви про надання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

 

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу кредитоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів, крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

 

3.5.5. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним встановлюються від 1 – до 30 днів;

 

13

 

3.5.6. Після укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка на вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника), але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитній спілці, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов), а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України „Про споживче кредитування”, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

 

 • разі якщо розмір майбутніх платежів і строки їх сплати не можуть бути встановлені у договорі про споживчий кредит (кредитування у вигляді кредитної лінії тощо), члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) також у строк, визначений цим договором, надається довідка у якій зазначаються: стан заборгованості на певну дату, оборот коштів за період часу, за який зроблена довідка, заборгованість на початок періоду, за який зроблена довідка, заборгованість на кінець періоду, за який зроблена довідка, дати і суми здійснення операцій членом кредитної спілки – споживачем (позичальником), застосована до проведених членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) операцій процентна ставка, будь-які інші платежі, застосовані до проведених членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) операцій, та/або будь-яка інша інформація, передбачена договором про споживчий кредит.

 

3.5.7. У разі якщо сторони договору про споживчий кредит мають намір збільшити загальний розмір кредиту, кредитна спілка зобов’язана оцінити кредитоспроможність члена кредитної спілки – споживача (позичальника) відповідно до вимог цього Положення.

 

3.5.8. Будь-які пропозиції кредитної спілки про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених цим Положенням, повинні здійснюватися шляхом направлення кредитною спілкою члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. Умова договору про надання члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення повідомлення, є нікчемною.

 

3.5.9. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника), зазначених у договорі про споживчий кредит або в додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.

 

3.5.10. Член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

 

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

 

 • договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

 

 • споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цього підпункту.

 

3.5.11. Укладення договору про споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) додаткових чи супутніх послуг третіх осіб.

 

До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, зокрема, належать:

 

 • договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника) з метою визначення його кредитоспроможності;

 

 • договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника), що використовується для забезпечення виконання ним зобов’язань за договором про споживчий кредит;

 

 • договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) зобов’язань за договором про споживчий кредит;

 

 • договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;

 

 • договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.

 

Член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою.

 

Укладення договору про споживчий кредит не пов’язано з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною третьою особою.

 

У разі розірвання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, та

 

14

 

не укладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з третьою особою, кредитна спілка має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

 

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених членом кредитної спілки – споживачем (позичальником). Кредитна спілка або третя сторона повертають члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови члена кредитної спілки – споживача (позичальника) від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

 

3.5.12. Усі не врегульовані цим Положенням правовідносини, зокрема, щодо споживчого кредитування, регулюються чинним законодавством України.

 

 1. Порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів.

 

4.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного планування руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації моніторингу наданих та супроводження прострочених кредитів, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів покладаються на кредитний комітет кредитної спілки.

 

4.2. Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів здійснюється уповноваженим працівником кредитної спілки). Зокрема, уповноважений працівник кредитної спілки здійснює контроль за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів з графіком планових платежів, який складається для кожного тижня.

 

4.3. У випадку виявлення прострочених кредитів кредитна спілка вживає заходи, передбачені в п.

4.5. – 4.7. цього Положення

 

4.4. Для окремих видів кредитів згідно затверджених рішенням спостережної ради правил і процедур може передбачатися особливий порядок супроводження.

 

4.5. З моменту виявлення простроченості за кредитом (затримання позичальником сплати частини кредиту та/або процентів) кредитна спілка повинна вжити наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань:

 

 • термін до 35 днів прострочення – здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;

 

 • термін до 65 днів прострочення платежу надсилає позичальнику та поручителю/заставодавцю (у разі наявності) листи – нагадування;

 

 • термін від 65 до 95 днів прострочення досудові листи – попередження;

 

4.6. У випадку, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом. Перед їх вчиненням кредитна спілка:

 

 • визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості, включаючи також, якщо це передбачено умовами договору суми штрафних санкцій. При цьому, за рішенням кредитного комітету може застосовуватися зупинення нарахування процентів та/або реструктуризація заборгованості.

 

 • визначає шляхи звернення стягнення на забезпечення кредиту, включаючи всі види забезпечення визначені у кредитному договорі та окремих договорах застави, поруки (за їх наявності).

 

 • вживає заходи для встановлення місця знаходження позичальника.

 

Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних правових механізмів та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством.

 

4.7. В окремих випадках за обґрунтованим рішенням кредитного комітету кредитна спілка може відстрочити застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням передбачених законодавством процесуальних строків.

 

4.8. Кредитна спілка здійснює супроводження неповернених, у тому числі безнадійних кредитів у наступному порядку:

 

За наявності підстав, за поданням уповноваженого працівника кредитної спілки, кредитний комітет приймає обґрунтоване рішення про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним. Подання має містити обґрунтування та документальне підтвердження можливості повернення позичальником кредиту.

 

Після прийняття рішення кредитним комітетом про відстрочення визнання неповерненого кредиту безнадійним, кредитна спілка вживає заходи для виконання позичальником своїх договірних зобов’язань за неповерненим кредитом:

 

 

 

15

 

– у разі відсутності платежів по кредиту протягом двох місяців з дня прийняття рішення кредитним комітетом, надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у разі наявності) рекомендовані листи – попередження.

 

– у разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня прийняття рішення кредитним комітетом здійснює заходи, передбачені п.5.6. цього Положення, з урахуванням строку позовної давності.

 

Кредитна спілка супроводжує безнадійні кредити шляхом здійснення наступних заходів для виконання позичальником та/або поручителем/заставодавцем договірних зобов’язань :

 

 • щодо неповернених кредитів, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним:

Кредитна спілка:

 

– протягом одного місяця з дня визнання кредиту безнадійним – здійснює позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;

 

– протягом двох місяців з дня визнання кредиту безнадійним – надсилає позичальнику, та/або поручителю/заставодавцю (у разі наявності) листи – нагадування.

 

У разі відсутності платежів по кредиту протягом трьох місяців з дня визнання кредиту безнадійним, кредитна спілка здійснює заходи передбачені п.5.6. цього Положення, з урахуванням строку позовної давності.

 

 • щодо прострочених або неповернених кредитів, за якими є документальне підтвердження про неможливість стягнення, та прострочених кредитів, за якими кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним:

 

– кредитна спілка, у разі наявності виконавчого документу про стягнення заборгованості за безнадійним кредитом щороку звертається до державної виконавчої служби із заявою про примусове стягнення заборгованості з боржника (в межах строків пред’явлення виконавчих документів до виконання) та кожні півроку здійснює перевірку наявності обставин, що унеможливлюють стягнення заборгованості, або обставин, що стали підставою для прийняття кредитним комітетом обґрунтованого рішення про визнання кредиту безнадійним;

 

– у разі відсутності судового рішення про стягнення заборгованості кредитна спілка звертається до суду із позовом про стягнення заборгованості (в межах строку позовної давності).

 

 • щодо неповернених кредитів, за якими минув строк позовної давності кредитна спілка здійснює нагадування позичальникові про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі та надсилає позичальнику та/або поручителю/заставодавцю (у разі наявності) листи – вимоги (крім споживчих кредитів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

Додаток 1

до Положення про фінансові послуги

Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

(згідно Закону України “Про споживче

кредитування”)

 

 

 

Паспорт споживчого кредиту

Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит

(Стандартизована форма)

 

 1. Інформація та контактні дані кредитодавця

 

Найменування кредитодавця та його структурного КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»
або відокремленого підрозділу, в якому
поширюється інформація
Місцезнаходження кредитодавця та адреса 65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ
структурного або відокремленого підрозділу, в ПУШКІНСЬКА, 7
якому поширюється інформація
Ліцензія/Свідоцтво НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І
НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
Номер контактного телефону (048) 7773700
Адреса електронної пошти office@ksc.com.ua
Адреса офіційного веб-сайту www.expresscredit.od.ua

 

 1. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

 

Найменування кредитного посередника

 

Місцезнаходження

 

Номер контактного телефону

 

Адреса електронної пошти

 

Адреса офіційного веб-сайту*

 

 1. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

 

Тип кредиту [кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку
(овердрафт) тощо]
Сума / ліміт кредиту, грн.
Строк кредитування [може встановлюватися в роках, місяцях, днях]
Мета отримання кредиту
Спосіб та строк надання кредиту [готівковим/безготівковим шляхом]
Можливі види (форми) забезпечення кредиту
Необхідність проведення оцінки забезпечення [так/ні та за чий рахунок буде проводитися]
кредиту
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової
участі) споживача за умови отримання кредиту на
придбання товару/роботи/послуги, %

 

 1. Інформація щодо реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

 

Процентна ставка, відсотків річних

 

17

 

Тип процентної ставки

 

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

 

Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.:

 

1.

 

2.

 

 

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит

 

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*

 

Загальні витрати за кредитом, грн.

 

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.

 

Реальна річна процентна ставка, відсотків річних

 

[фіксована]

 

[порядок обчислення, індекси, які застосовуються]

 

[зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]

 

 

 

 

 

 

 

[якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними]

 

 

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

 

Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

 

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.

 

 1. Порядок повернення кредиту

 

Кількість та розмір платежів, періодичність [надається у вигляді графіку платежів, у якому
внесення визначаються кількість, розмір платежів та
періодичність їх внесення, за виключенням
кредитування у вигляді кредитування рахунку,
кредитної лінії, коли графік платежів може не
надаватися]
6. Додаткова інформація*
Додаткові та супутні послуги третіх осіб, [зазначається необхідність отримання відповідної
обов’язкові для отримання кредиту: послуги. За наявності переліку осіб, яких
кредитодавець визначив для надання таких послуг,
такий перелік може зазначатися тут або може
надаватися посилання на веб-сайт, де він
розміщений]
послуги нотаріуса [так/ні, перелік осіб за наявності]
послуги оцінювача [так/ні, перелік осіб за наявності]
послуги страховика [так/ні, перелік осіб за наявності]
[зазначаються інші обов’язкові послуги, за
наявності]
18

 

Наслідки прострочення виконання та/або        [зазначаються розмір платежу, база його розрахунку

 

невиконання зобов’язань за договором про та умови його застосування] споживчий кредит:

 

пеня

 

штрафи

 

процентна ставка, яка застосовується при

невиконанні зобов’язання щодо повернення

кредиту

 

інші платежі

 

 1. Інші важливі правові аспекти

 

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

 

Споживач має право відмовитися від договору про [так/ні]
споживчий кредит протягом 14 календарних днів у
порядку та на умовах, визначених Законом
України “Про споживче кредитування”.

 

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної

 

 • достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

 

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

 

Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР             Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:

ДД/ММ/РРРР

 

 

Підпис кредитодавця: П. І. Б., підпис

 

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

 

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.

 

 

Підпис споживача: Дата, П. І. Б., підпис.

 

___________

 • Інформація заповнюється за наявності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Додаток 2

(

до Положення про фінансові послуги

н

Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

о

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №

про залучення строкового

внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок ( залучення фінансових

 

 

м. Одеса

 

активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення)

 

«__»__________ 20__р.

 

 

 

КРЕДИТНА СПІЛКА “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, надалі    «Спілка», в        особі     голови правління /

представника _____________ ,   яка   діє на   підставі   Статуту/ доручення   _________, з
одного боку,   та член кредитної спілки  _________________паспорт серія____ №__________,
виданий ___________”____” ___________р.,  місце  проживання  (адреса) :

 

________________________________________________ далі іменується «Вкладник» , з другого боку (далі разом – «Сторони»), керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної cпілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» у редакції від «__»_____ 201_ р. затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (протокол №__ від «__»

 

______201_р.), уклали цей договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок ( залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення) , далі «Договір» про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором  Вкладник  вносить до Спілки строковий внесок (вклад) члена кредитної

 

спілки на депозитний рахунок, далі  «Внесок» , а Спілка приймає Внесок           і зобов’язується

повернути Вкладникові   Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах       та в порядку,

встановлених цим Договором

1.2.Договір укладено строком на __ місяців. Днем початку дії Договору є «___»  __________р.

Дата закінчення строку дії Договору є  “____”__________р.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.

 

2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення.

2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі.

 

 • Вкладник зобов’язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі ____ (сума цифрами) ______________ (сума прописом) грн.

 

 • Договір укладено  без  можливості   капіталізації/  з  можливістю  капіталізації  процентів

 

.(необхідне обрати). Сума Внеску не збільшується / збільшується (необхідне обрати) на суму нарахованих процентів (частини нарахованих процентів) .

 

 • Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається/ не допускається ( необхідне обрати). Вкладник має право довнести до Внеску грошові кошти, на умовах, що передбачені п.п. 1) п. 2.1.2 цього Договору та за умови, що зобов’язання Спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань Спілки.1

4) Часткове зняття суми Внеску без розірвання Договору  не допускається.

 

5) Повернення Вкладникові Внеску та нарахованих процентів за цим Внеском до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами Договору , за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації Спілки.

 

2.1.2. Строки внесення фінансового активу.

 

 • Строк, протягом якого Вкладник зобов’язаний внести до Спілки Внесок. Вкладник зобов’язується внести Внесок :

 

– шляхом безготівкового перерахування на рахунок Спілки– протягом трьох робочих днів з дня укладання Сторонами цього Договору та /або ; -за письмовою заявою Вкладника, протягом трьох робочих днів, Спілка зобов’язується

 

зарахувати Внесок, який може бути  внесено Вкладником шляхом :

 

 • Застосовується для договорів із правом довнесення суми Внеску.

 

20

 

 • зарахування грошових коштів – Внеску Вкладника (частини Внеску), який був залучений за іншим договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і який підлягає поверненню у зв’язку із закінченням строку дії договору та/або;

 

– шляхом спрямування грошових коштів з додаткового пайового внеску Вкладника за умови дотримання Спілкою нормативу достатності капіталу та/або;

 

 • зарахування грошових коштів- процентів (частини процентів) , які були нараховані Вкладнику за іншим договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

2) Строк внесення Внеску.

Внесок внесено на строк ______ (прописом) місяців .

 

2.2. Процентна ставка

 

2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі __% (_ ) процентів річних, за фактичний строк користування.

 

На пролонгований2 Внесок встановлюється розмір процентної ставки, який діє у Спілці у день відповідної пролонгації за цим видом Внеску, за відповідним строком і періодичністю виплати процентів.

 

2.2.2. Встановлений п.2.2.1 Договору розмір процентної ставки не може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку.

 

2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором.

2.3.1. Нарахування процентів здійснюється за наступним методом:

 

1) Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання Спілкою Внеску та припиняється в день, визначений п. 1.2. цього Договору як дата закінчення строку дії Договору , або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Спілки.

 

Нарахування процентів у разі продовження ( пролонгації ) Договору починається з наступного дня від дати продовження (пролонгації) та припиняється в день визначений додатковим договором, або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Спілки.

 

 • Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365.

 

 • Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця та в день визначений п.п.1) п.2.3.1. цього Договору.

 

2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.

 

2.3.3. Нараховані проценти   виплачуються  Спілкою _____________( щомісячно , в кінці дії

 

договору – необхідне обрати ) на вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору, що пред’являється в усній або письмовій формі.

 

2.3.4. Сторони погодили наступну форму виплат за Договором:

Всі виплати на користь Вкладника можуть здійснюватися Спілкою:

 

– шляхом безготівкового перерахування Внеску (частини Внеску) та/ або нарахованих процентів (частини процентів) на рахунок / картковий рахунок Вкладника в банку, вказаний Вкладником в заяві та/або ;

 

 • за письмовою заявою Вкладника нараховані проценти (частина процентів)  по Внеску можуть

 

бути повернені шляхом зарахування грошових коштів як Внесок на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника та/або ;

 

 

 

 

 

 • Пролонгація – збільшення строку дії Договору за згодою Сторін, що здійснюється шляхом укладання додаткового договору.

 

21

 

 • за письмовою заявою Вкладника Внесок (частина Внеску) може бути повернений шляхом зарахування грошових коштів як Внесок на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника та/або;

 

 • за письмовою заявою Вкладника Внесок (частина внеску) та/ або нараховані проценти (частина процентів) можуть бути повернені шляхом спрямування на поповнення додаткового пайового внеску Вкладника .

 

2.4. Договір укладено з можливістю продовження (пролонгації) строку його дії. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку дії договору і не бажає продовжити (пролонгувати) Договір , то Договір вважається припиненим з дати вказаної в п.1.2. Договору. Внесок знаходиться в Спілці до звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період. .

 

Якщо в день закінчення строку розміщення Внеску , Вкладник не вимагає повернення Внеску, а

 

бажає його продовжити (пролонгувати), то Договір вважатиметься продовженим (пролонгованим) з цієї дати лише після укладення сторонами додаткового договору .

 

Пролонгований Внесок підлягає поверненню у дату, що настає в останній (або, якщо ця дата випадає на вихідний, святковий або неробочий день, –на наступний робочий день) день строку, на який Внесок було продовжено (пролонговано) (нова дата повернення). Кількість продовжень (пролонгацій) строку Внеску не обмежується.

 

2.5. При продовженні (пролонгації) строку Договору , нараховані на Внесок проценти за попередній строк можуть приєднуватися до Внеску за письмовою заявою Вкладника та /або виплачуватися Вкладнику відповідно до умов цього договору.

 

2.6. Сторони погодили, що розрахунки готівкою за Договором протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) СТОРІН

 

3.1. Спілка має право:

 

3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов’язань, згідно з умовами цього Договору;

 

3.1.2. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Внеску.

 

3.2. Спілка зобов’язана:

 

3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження (адреси), а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 20 (двадцяти ) денний строк з моменту їх виникнення;

 

3.2.2. Надавати за письмовою заявою Вкладника довідку щодо його Внеску;

3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;

3.2.4. Забезпечити  таємницю Внеску, згідно законодавства України;

 

3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок, та нараховані проценти у строки, та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору;

 

3.3. Вкладник має право:

 

3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов’язань згідно з предметом та умовами цього Договору;

 

3.3.2. По закінченню строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору;

 

3.3.3. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його Внеску;

3.3.4. Надавати письмову заяву Спілці про повернення Внеску.

 

3.4. Вкладник зобов’язаний:

3.4.1. Внести  Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;

 

3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання (адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім’я та по-батькові, а також, інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 20 (двадцяти ) денний строк з моменту їх виникнення;

 

3.4.3. Дотримуватись умов цього Договору;

 

22

 

3.4.4. Для отримання Внеску та процентів – пред’явити Спілці паспорт;

 

3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього Договору, отримати належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору;

 

3.4.6. Для отримання на вимогу Внеску звернутися до Спілки з письмовою заявою .

 

3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов’язки передбачені цим Договором.

 

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

 

4.1. Порядок зміни Договору.

 

Всі зміни до Договору щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

 

4.1.1. Пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки;

 

4.1.2. Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;

 

4.1.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.п. 4.1.2. Договору, пропозиція вважаються не прийнятою;

 

4.1.4. Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 5 днів з дня надання письмової відповіді;

 

4.1.5. Всі інші зміни до Договору, крім зміни суми початкового Внеску, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.

 

4.1.6. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

 

4.2. Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору.

Дія договору припиняється:

 

4.2.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.4.1.1 – 4.1.5. Договору, Виплата Спілкою Внеску та нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день розірвання Договору; 4.2.2. За рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством;

 

4.2.3. Розірвання Договору з ініціативи Спілки :

 

Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких умов:

 

 • Спілка зобов’язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не менше ніж за

10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору;

 • Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки встановленої п. 2.2.1. цього Договору;

 

 • Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 30 (тридцяти) робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання цього Договору;

 

 • днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.

 

Сторони погодили, що Вкладник не має права достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

 

4.2.3.3   У разі реорганізації або ліквідації Спілки у порядку передбаченому законами України;

4.2.3.4   Договір може бути припинено також з інших підстав передбачених законодавством.

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне виконання) умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

 

23

 

6.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

 

6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

 

7.1. У випадку виникнення обставин форс- мажору (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, оголошення війни, прийняття нормативних актів, розпоряджень Уряду, НБУ, Нацкомфінпослуг), що безпосередньо впливають на умови цього Договору, тощо, які не залежать від волі Cторін та перешкоджають виконанню ними зобов’язань по Договору, термін виконання переноситься відповідно на час дії обставин форс- мажору.

 

7.2. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

7.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

7.5. Вкладник підтверджує, що:

 

 • отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

 

 • інформація надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

7.6. Підпис Вкладника в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, що Вкладник отримав письмову інформацію вказану в п.7.5 та другий примірник цього Договору.

 

7.7. Зміна суми початкового Внеску у зв’язку з поповненням Внеску підтверджується банківською випискою про зарахування безготівкових коштів або іншими документами на вимогу Вкладника. 3

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Спілка Вкладник
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ПІБ
Місцезнаходження: Місце проживання:
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7 Тел:
ЕДРПОУ 36436238 Паспорт:
п/р 26505311813901 Ідентифікаційний код:
у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ
«ПІВДЕННІЙ»
МФО 328209
Голова правління ___________/___________/
_____________________ Сокур О.І. Договір отримав: “____”_____________ 20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Застосовується для договорів із правом довнесення суми Внеску

 

24

 

Додаток №3   до ПОЛОЖЕННЯ ПРО

ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР №

про залучення внеску (вкладу)

члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу ( залучення фінансових активів

із зобов’язанням щодо наступного їх повернення)
м. Одеса «__»__________ 20___р.
КРЕДИТНА СПІЛКА”ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, надалі “Спілка”, в особі голови правління
/представника _____________ , яка  діє  на  підставі Статуту/ доручення ,  з одного    боку,
та  член  кредитної  спілки _________________паспорт  серія____  №__________,  виданий
___________”____” ___________р.,   місце проживання   (   адреса)   :

 

________________________________________________далі іменується «Вкладник» , з другого боку (далі разом – «Сторони»), керуючись Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» у редакції від «__»_____ 201_ р. затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (протокол №__ від «__» ______201_р.), уклали цей договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу ( залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення), далі «Договір» про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим Договором Вкладник вносить до Спілки внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу , далі «Внесок» , а Спілка приймає Внесок і зобов’язується повернути Вкладникові Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах та в порядку, встановлених цим Договором.

 

1.2. Договір укладено строком на __ місяців. Днем початку дії Договору є «___»   ________р.

Днем закінчення строку дії Договору є  “____”_____________р.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ. 2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення.

2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі.

 

 • Вкладник зобов’язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі ____ (сума цифрами) ______________ (сума прописом) грн.

 

 • Договір укладено без можливості капіталізації процентів /з можливістю капіталізації процентів (необхідне обрати) . Сума Внеску не збільшується / збільшується (необхідне обрати) на суму нарахованих процентів (частини нарахованих процентів).

 

 • Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається. Вкладник має право довнести до Внеску грошові кошти, на умовах, що передбачені цим Договором та за умови, що зобов’язання Спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань Спілки. 4

 

 • Часткове зняття суми Внеску без розірвання Договору допускається.

 

Вкладник має право зняти частину суми Внеску на умовах, що передбачені цим Договором.

При цьому, Спілка зобов’язана повернути Вкладнику частину суми Внеску на першу вимогу.

 

2.1.2. Строки внесення фінансового активу.

 • Строк, протягом якого Вкладник зобов’язаний внести до Спілки Внесок.

 

Вкладник зобов’язується внести Внесок :

 

 • шляхом безготівкового перерахування на рахунок Спілки– протягом трьох робочих днів з дня укладання Сторонами цього Договору та /або ; -за письмовою заявою Вкладника, протягом трьох робочих днів, Спілка зобов’язується

 

зарахувати Внесок, який може бути  внесено Вкладником шляхом :

 

 • Застосовується для договорів із правом довнесення суми Внеску.

 

25

 

 • зарахування грошових коштів – Внеску Вкладника (частини Внеску), який був залучений за іншим договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і який підлягає поверненню у зв’язку із закінченням строку дії договору та/або;

 

– шляхом спрямування грошових коштів з додаткового пайового внеску Вкладника за умови дотримання Спілкою нормативу достатності капіталу та/або;

 

 • зарахування грошових коштів- процентів (частини процентів) , які були нараховані Вкладнику за іншим договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

 

 • Строк внесення Внеску.

Внесок внесено на строк ______ (прописом) місяців .

 

Внесок внесено на умовах повернення на першу вимогу та з правом отримання частини Внеску протягом дії Договору.

 

2.2. Процентна ставка

 

2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі _% (__) процентів річних. На пролонгований5 Внесок встановлюється розмір процентної ставки, який діє у Спілці у день відповідної пролонгації за цим видом Внеску, за відповідним строком і періодичністю виплати процентів.

 

2.2.2. Встановлений п.2.2.1 Договору розмір процентної ставки не може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку.

 

2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором.

2.3.1. Нарахування процентів здійснюється за наступним методом:

 

 • Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання Спілкою Внеску та припиняється в день, визначений п. 1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору (включно), або в день повернення Внеску у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника (в тому числі повернення Внеску на вимогу Вкладника) включно, або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Cпілки.

 

Нарахування процентів у разі продовження ( пролонгації ) Договору починається з наступного дня від дати продовження (пролонгації) та припиняється в день визначений додатковим договором , або в день повернення Внеску у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Спілки.

 

 • Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365.

 

 • Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця та в день визначений п.п.1) п.2.3.1. цього Договору.

 

2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.

 

2.3.3. Нараховані проценти   виплачуються  Спілкою _____________( щомісячно , в кінці дії

 

договору – необхідне обрати ) на вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору, що пред’являється в усній або письмовій формі.

 

2.3.4. Сторони погодили наступну форму виплат  за Договором:

Всі виплати на користь Вкладника можуть здійснюватися Спілкою:

 

– шляхом безготівкового перерахування Внеску (частини Внеску) та/ або нарахованих процентів (частини процентів) на рахунок / картковий рахунок Вкладника в банку, вказаний Вкладником в заяві та/або ;

 

 

 

 

 

 • Пролонгація – збільшення строку дії Договору за згодою Сторін, що здійснюється шляхом укладання додаткового договору.

 

26

 

 • за письмовою заявою Вкладника нараховані проценти (частина процентів)  по Внеску можуть

 

бути повернені шляхом зарахування грошових коштів як Внесок на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника та/або ;

 

 • за письмовою заявою Вкладника Внесок (частина Внеску) може бути повернений шляхом зарахування грошових коштів як Внесок на інший договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника та/або ;

 

 • за письмовою заявою Вкладника Внесок (частина Внеску) та/ або нараховані проценти (частина процентів) можуть бути повернені шляхом спрямування на поповнення додаткового пайового внеску Вкладника .

 

2.4.Договір укладено з можливістю  продовження (пролонгації) строку його дії. Якщо Вкладник

 

не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку дії договору і не бажає продовжити (пролонгувати) Договір, то Договір вважається припиненим з дати вказаної в п.1.2. Договору. Внесок знаходиться в Спілці до звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період. .

 

Якщо в день закінчення строку розміщення Внеску , Вкладник не вимагає повернення Внеску, а

 

бажає його продовжити (пролонгувати) то, Договір вважатиметься продовженим (пролонгованим) з цієї дати лише після укладення сторонами додаткового договору . Пролонгований Внесок підлягає поверненню у дату, що настає в останній (або, якщо ця дата випадає на вихідний, святковий або неробочий день, –на наступний робочий день) день строку, на який Внесок було продовжено (пролонговано) (нова дата повернення). Кількість продовжень (пролонгацій) строку Внеску не обмежується.

 

2.5. При продовженні (пролонгації) строку Договору , нараховані на Внесок проценти за попередній строк можуть приєднуватися до Внеску за письмовою заявою Вкладника та /або виплачуються Вкладнику відповідно до умов цього Договору

 

2.6. Сторони погодили, що розрахунки готівкою за Договором протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України.

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) СТОРІН

3.1. Спілка має право:

 

3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов’язань, згідно з умовами цього Договору;

 

3.1.2. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Внеску.

 

3.2. Спілка зобов’язана:

 

3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження (адреси), а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 20 (двадцяти) денний строк з моменту їх виникнення;

 

3.2.2. Надавати за письмовою заявою Вкладника довідку щодо його Внеску;

3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;

3.2.4. Забезпечити  таємницю Внеску, згідно законодавства України;

 

3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок, та нараховані проценти у строки, та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору;

 

3.2.6. Видати Внесок або його частину на письмову вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору.

 

 • разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску Спілка

зобов’язана:

 

 • прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки Спілки;

 

 • зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску або його частини згідно з положенням про документообіг, затвердженим рішенням Спілки;

 

 • виконати вимогу Вкладника про повернення Внеску відповідно до умов цього Договору
 • виконати вимогу Вкладника про повернення частини Внеску.

 

27

 

 • разі неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення Внеску або його частини Спілка зобов’язана видати Вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і проставленням відбитка печатки Спілки.

 

3.3. Вкладник має право:

 

3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов’язань згідно з предметом та умовами цього Договору;

 

3.3.2. Достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору, (в тому числі шляхом пред’явлення письмової вимоги про повернення Внеску), з поверненням Внеску та процентів за Внеском, повідомивши Спілку в порядку та з врахуванням наслідків, передбачених цим Договором;

 

3.3.3. По закінченню строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору;

 

3.3.4. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його Внеску;

3.3.5. Надавати письмову вимогу Спілці про повернення Внеску;

3.3.6. Отримати частину Внеску після пред’явлення Вимоги про повернення частини Внеску.

 

3.4. Вкладник зобов’язаний:

3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;

 

3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання (адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім’я та по-батькові, а також, інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни в 20 (двадцяти ) денний строк з моменту їх виникнення;

 

3.4.3. Дотримуватись умов цього Договору;

3.4.4. Для отримання Внеску та процентів – пред’явити Спілці паспорт;

 

3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього Договору, або у разі звернення з письмовою вимогою про повернення Внеску, отримати належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору.

 

3.4.6. Для отримання на вимогу Внеску або його частини звернутися до Спілки з письмовою вимогою в порядку передбаченому п. 3.2.6. цього Договору

 

3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов’язки передбачені цим Договором.

 

 

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

 

4.1. Порядок зміни Договору.

 

Всі зміни до Договору щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

 

4.1.1. Пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки;

 

4.1.2. Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;

 

4.1.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.4.1.2. Договору, пропозиція вважаються не прийнятою;

 

4.1.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 5 днів з дня надання письмової відповіді;

 

4.1.5. Всі інші зміни до Договору, крім зміни суми початкового Внеску, вносяться за взаємною згодою Cторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів; 4.1.6. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

 

4.2. Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору.

Дія Договору припиняється :

 

 

28

 

4.2.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.4.1.1 – 4.1.5. Договору. Виплата Спілкою Внеску та нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день розірвання Договору;

 

4.2.2. В судовому порядку за позовом Вкладника та/або Спілки з підстав та за процедурою передбаченою законодавством;

 

4.2.3. Внаслідок дострокового розірвання Договору з ініціативи однієї з Сторін:

4.2.3.1. Розірвання Договору з ініціативи Вкладника:

 

Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких умов:

 

 • Вкладник зобов’язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання Договору (вимоги про повернення Внеску);

 

 • перерахунок процентів не здійснюється ;

 

 • Cпілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти на першу письмову вимогу з урахуванням умов Договору;

 

 • днем припинення нарахування процентів за Внеском є день повернення Спілкою Внеску;
 • датою припинення дії (розірвання) Договору є дата повернення Внеску;

4.2.3.2. Розірвання Договору з ініціативи Спілки :

 

Спілки має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку з дотриманням таких умов:

 

 • Спілка зобов’язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не менше ніж за

10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору;

 • Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки встановленої п. 2.2. 1. цього Договору;

 

 • Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж _5_ (_п’яти ) робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання цього Договору;

 

 • днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.

 

4.2.4. Договір може бути припинено також з інших підстав передбачених законодавством.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ

ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне виконання) умов цього Договору згідно чинного законодавства України.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1 Спори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

 

6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України

 

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадку виникнення обставин форс- мажору (пожежа, повінь, землетрус, військові дії,

 

оголошення війни , прийняття нормативних актів, розпоряджень Уряду, НБУ, Нацкомфінпослуг), що безпосередньо впливають на умови цього договору, тощо, які не залежать від волі Cторін та перешкоджають виконанню ними зобов’язань по цьому Договору, термін виконання переноситься відповідно на час дії обставин форс- мажору.

 

7.2. Цей Договір складено в 2-х оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

7.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.

 

7.5. Вкладник підтверджує, що:

 

29

 

 • отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

 

 • інформація надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

7.6. Підпис Вкладника в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, що Вкладник отримав письмову інформацію вказану в п.7.5 та другий примірник цього Договору.

 

7.7. Зміна суми Внеску у зв’язку з поповненням або зняттям (частковим зняттям) Внеску підтверджується банківською випискою про зарахування безготівкових коштів або іншими документами на вимогу Вкладника.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Спілка Вкладник
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ПІБ
Місцезнаходження: Місце проживання:
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7 Тел:
ЕДРПОУ 36436238 Паспорт:
п/р 26505311813901 Ідентифікаційний код:
у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ
«ПІВДЕННІЙ»
МФО 328209
Голова правління ___________/___________/
_____________________ Сокур О.І. Договір отримав: “____”_____________ 20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Додаток №4         до ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ

 

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 

м. Одеса                                                                                                                                           Дата

 

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», іменований надалі – «Кредитор», в особі Голови Правління Сокур Олега Ігоровича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та член Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», ____

 

іменований надалі «Позичальник», з іншого боку, разом іменовані надалі – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Кредитор надає Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання кредит у розмірі ____ (____), а Позичальник зобов’язується повернути його Кредитодавцю на умовах, передбачених цим Договором.

 

Кредит надається Позичальнику терміном з <____ > по <____ > з оплатою <____ > % річних, що нараховуються на залишок основної заборгованості за кредитом, тип процентної ставки – фіксована. Позичальник погашає кредит згідно платежів, визначених в Додатку №1 до цього договору.

 

1.2. Ціль кредиту за цим договором є <____ >.

 

1.3. Термін користування кредитом починається з моменту видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику або перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок.

 

1.4. Розмір реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту у грошовому виразі розраховані в Додатку №1 до цього договору.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

 

2.1. Надання кредиту проводиться шляхом видачі готівкових грошових коштів у національній валюті України з каси Кредитора, або перерахування коштів на розрахунковий рахунок Позичальника, після укладання цього договору та надання Позичальником Кредитору необхідних документів, перелік яких визначено в п .5.4. цього Договору.

 

2.2. Позичальник підтверджує , що :

а) отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладання Договору інформацію вказану в частині другій статті

 

12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

б)  інформація  надана  Кредитодавцем  з  дотриманням  вимог  законодавства,  та  забезпечує  правильне  розуміння

Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

 1. УМОВИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ОПЛАТИ ВІДСОТКІВ

 

3.1. Позичальник зобов’язується погасити заборгованість по кредиту та оплатити відсотки, шляхом внесення платежів, визначених в Додатку № 1 до цього Договору в касу Кредитора, або зарахування їх на його поточний рахунок.

 

3.2. Якщо термін оплати заборгованості випадає на святкові чи вихідні дні, оплата здійснюється в перший робочий день, наступний за такими днями.

 

3.3. Платежі підлягають сплаті у трьохденний термін з дати визначеної у Додатку № 1 до цього договору, а також в момент кінцевого повернення кредиту, зазначений в п.1.1. цього договору. Термін проведення оплат за цим Договором та їх розмір визначаються Сторонами додатково в Додатку № 1 до цього договору.

 

3.4. Позичальник має право достроково погасити заборгованість по кредиту шляхом оплати процентів за користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, з урахуванням порядку, викладеного у п.3.9.

 

3.5. В кожному випадку невиконання (або неналежного виконання) Позичальником своїх зобов’язань за цим договором (по відношенню до термінів оплати платежів згідно графіку оплат, визначеного в Додатку № 1 до цього Договору, або їх сплати не в повному розмірі), розмір відсоткової ставки збільшується до подвійного розміру за кожен день неналежного виконання своїх зобов’язань Позичальником, встановленого п.1.1. цього Договору за рішенням кредитного комітету. Новий розмір відсоткової ставки встановлюється з дня, наступного за днем, в який Позичальник мав виконати свої зобов’язання, однак не виконав їх або виконав їх не в повному обсязі. Одноразовим невиконанням зобов’язань за цим договором є прострочення платежу протягом 3 (трьох) діб.

 

3.6. День виникнення простроченої заборгованості рахується з наступного робочого дня, після настання строків оплати нарахованих процентів та суми кредиту, вказаних у п.п.1.1., 3.3. При простроченні Позичальником оплати платежів згідно узгодженого Сторонами графіку оплат, визначених в Додатку № 1 до цього Договору, більше 10 (десяти) робочих днів, Кредитор направляє лист з вимогою терміново погасити заборгованість, яка виникла з урахуванням збільшеної суми заборгованості в порядку п.3.5. цього Договору.

 

3.7. При простроченні оплати двох послідовних платежів за цим Договором, Кредитор має право вимагати дострокового повернення кредиту, зазначеного в п.1.1. цього Договору на наступний день виникнення даного прострочення та розірвати кредитний Договір в односторонньому порядку. Про припинення строку користування грошовими коштами, вимогу достроково повернути залишок за кредитом, сплатити нараховані за цим договором відсотки, Кредитор письмово сповіщає Позичальника. Вимога Кредитора про дострокове повернення кредиту, сплату

 

31

 

відсотків за користування ним підлягає виконанню Позичальником протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Позичальником відповідної вимоги .

 

3.8. З моменту настання подій, вказаних в п.3.7. Договору і до кінцевого розрахунку між Сторонами, Позичальник сплачує Кредитору подвійну відсоткову ставку, визначену в п.3.5. цього договору.

 

3.9. Незалежно від призначення платежу, отримані Кредитором грошові кошти спрямовуються на виконання зобов’язань Позичальником в наступному порядку:

 

 • покриття відсотків вказаних в п.3.5. цього Договору
 • оплата простроченого платежу згідно Додатку № 1 до цього Договору

 

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КРЕДИТОРА

 

4.1. Надати Позичальнику можливість скористатися кредитом з дотриманням умов, передбачених цим договором і чинним законодавством України.

 

4.2. Надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання цього Договору.

 

4.3. Інформувати Позичальника про реорганізацію та /або/ ліквідацію кредитної спілки в терміни встановлені чинним законодавством України.

 

4.4. Протягом 3 (трьох) календарних днів письмово інформувати Позичальника про зміну реквізитів Кредитора.

 

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.1. Використовувати кредит на передбачені у Договорі цілі.

5.2. Погашати заборгованість по кредиту та відсоткам.

 

5.3. Забезпечити своєчасне повернення грошових коштів та оплату нарахованих відсотків шляхом оплати платежів згідно графіку оплат, визначеному в Додатку № 1 до цього Договору .

 

5.4. Надати Кредитору наступні документи:

 • паспорт громадянина України Позичальника (копія паспорта залишається у Кредитора);
 • довідка про Ідентифікаційний податковий номер Позичальника (копія довідки залишається у Кредитора);
 • письмова згода дружини (чоловіка) на отримання кредиту по цьому Договору.

 

5.5. Направляти грошові кошти для погашення заборгованості згідно черговості, встановленої в п.3.9. цього Договору.

 

5.6. У разі незгоди з новим розміром відсоткової ставки, встановленої відповідно п.3.5. цього Договору, погасити заборгованість по кредиту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про зміну діючої відсоткової ставки, сплативши при цьому всі передбачені платежі визначені у Додатку №1 до цього Договору та з урахуванням коефіцієнта вказаного в п.1.1. Договору.

 

5.7. При настанні подій, зазначених в п.3.6. цього Договору, достроково погасити заборгованість по кредиту та по відсоткам в повному обсязі.

 

5.8. При зміні свого місця проживання, місця роботи, посади та/або посадового окладу, при виїзді за кордон, істотному погіршенню стану свого здоров’я письмово повідомляти Кредитору протягом 3 (трьох) днів про ці зміни.

 

5.9. Повідомляти Кредитора про зміни інших істотних умов, які можуть вплинути на ступінь ризику неповернення кредиту та/або оплати відсотків за цим Договором.

 

5.10. На вимогу Кредитора надавати додатково документи, які мають значення для оцінки фінансового стану Позичальника, періодичного підтвердження свого фінансового стану.

 

5.11. Письмово повідомляти Кредитора про зміну свого сімейного стану не пізніше 3 (трьох) днів від дати виникнення таких змін.

 

5.12. Письмово повідомити Кредитора про намір отримати кредит в іншій фінансовій установі не пізніше 10 (десяти) днів до дати отримання такого кредиту.

 

5.13. Письмово повідомляти Кредитора про свій намір достроково погасити кредит повністю або його частину не менше ніж за 10 (десять) днів до такого погашення.

 

5.14. Письмово повідомляти Кредитора про свій намір виїхати за кордон на ПМП або на роботу за контрактом не пізніше, ніж за один місяць до такого виїзду.

 

5.15. На вимогу Кредитора надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором.

 

5.16. На підставі наданих Кредитором підтверджуючих документів, відшкодувати витрати/збитки Кредитора, які виникли у зв’язку з наданням в бюро кредитних історій інформації про Позичальника (Кредитор повідомляє Позичальника про назву і адресу бюро, в яке передається інформація про Позичальника), а також сплатою послуг, які надані, або будуть надані в майбутньому в цілях реалізації прав Кредитора за даним договором, а також договорам застави, іпотеки, поручительства і т.д., укладені з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за цим договором. До послуг визначених в цьому пункті відносяться: доставка застави на місце зберігання, зберігання застави, послуги пов’язані з реалізацією застави, представництво інтересів Кредитора в суді і перед третіми особами і т.п.

 

Позичальник зобов’язується відшкодувати Кредитору в повному об’ємі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Кредитора), пов’язаних з розглядом суперечок за даним Договором в судах всіх інстанцій, у тому числі апеляційній і касаційній, а також на всіх підприємствах і організаціях всіх форм власності, в органах державної влади і управління – в строк вказаний в письмовій вимозі Кредитора.

 

5.17. Протягом дії цього Договору, без попередження Кредитора не отримувати кредит в інших фінансових установах та не надавати поручительств.

 

 1. ПРАВА КРЕДИТОРА

 

32

 

6.1. За письмовим клопотанням Позичальника у виключних випадках переносити строки погашення платежів за цим Договором.

 

6.2. В залежності від вартості кредитних ресурсів на ринку, змінювати розмір відсоткової ставки за користування грошовими коштами, письмово попередив Позичальника про зміну відсоткової ставки за 10 (десять) днів до введення нової ставки. При цьому сторони в десятиденний строк мають підписати Додаткову угоду про зміну відсоткової ставки або достроково розірвати цей Договір з поверненням протягом 10 (десяти) днів суми кредиту та оплатою всіх платежів, передбачених цим Договором, Додатком № 1 до цього Договору.

 

6.3. При настанні подій, зазначених в п.п.3.6., 3.7. Договору або невиконання Позичальником обов’язків, достроково стягнути заборгованість в повному обсязі шляхом звернення стягнення на грошові кошти та майно яке належить Позичальнику.

 

6.4. Уступати право вимоги за цим Договором третім особам без згоди Позичальника, письмово повідомивши про це Позичальника протягом 7 (семи) днів після такої уступки.

 

6.5. За своїм рішенням вимагати від Позичальника надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, або інший вид забезпечення зобов’язань в межах діючого законодавства України.

 

6.6. Перевіряти цільове використання кредиту, та аналізувати кредитоздатність Позичальника, перевіряти забезпеченість кредиту.

 

6.7. Письмово доводити до відома третіх осіб відомості про зобов’язання Позичальника в разі порушення останнім договірних відносин з Кредитором, надавати інформацію про Позичальника та його заборгованість в будь-які бюро кредитних історій, а також іншим особам, згідно з чинним законодавством України. Надання такої інформації на підставі цього Договору вважається здійсненим за згодою Позичальника.

 

6.8. У разі суттєвого погіршення фінансового стану Позичальника та перенесення кредиту до групи з підвищеним ступенем ризику, визнання недійсними договорів визначених в п.8.1. цього Договору, зниження вартості засобів забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, вимагати надання Позичальником додаткового забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, вимагати дострокового повернення кредиту в повній сумі, нарахованих відсотків, якщо Позичальник протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання вимоги Кредитора про надання додаткового забезпечення виконання зобов’язання, не надасть таких засобів (шляхом укладання відповідного Договору) або запропоноване забезпечення не влаштовує Кредитора.

 

 1. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА

 

7.1. Клопотати щодо перенесення строків платежів при виникненні тимчасових фінансових або інших труднощів, які виникли з незалежних від нього причин.

7.2. Достроково погашати заборгованість по кредиту, визначених п.3.4., Додатком № 1  до цього Договору.

 

7.3. Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови цього Договору поширюється дія норм Закону України «Про захист прав споживачів». У томі числі й дія норми Закону України «Про захист прав споживачів», що дає право Позичальнику протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відкликати свою згоду на укладення цього Договору без пояснення причин, оформивши це письмовим повідомленням, яке Позичальник зобов’язаний надіслати Кредитодавцю до закінчення вказаного строку. У такому випадку Позичальник зобов’язаний повернути кошти та сплатити проценти за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі;

 

7.4. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

 

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, встановленого частиною першою цього пункту.

 

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

 

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит Позичальник зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

 

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

 

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

 

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

 

 • договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

 

 • споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цього підпункту.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

 

33

 

8.1. В забезпечення виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором щодо повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, та у випадках передбачених п.п.3.5., 3.7. цього Договору, Спілкою прийнято в заставу Майно Позичальника__________________________________________________________, та порука громадянина: __________________________________________________________,

 

що оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства України окремими Договорами, які мають додатковий характер до цього Договору.

 

8.2. У випадку оформлення забезпечення у вигляді застави нерухомого майна, виникає необхідність укладення додаткового договору Іпотеки, що посвідчується нотаріально. Послуги нотаріуса оплачуються окремо.

 

8.3. Крім того, всі зобов’язання Позичальника за цим Договором забезпечуються всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України. 8.4. У випадку смерті Позичальника, що наступила до виконання ним своїх обов’язків за цим Договором, зобов’язання щодо погашення заборгованості за цим Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

9.1. За недотримання Позичальником обов’язків передбачених в п.5.8. цього Договору, процентна ставка збільшується на 5% річних від процентної ставки вказаної в п.1.1. цього Договору, за кожен такий випадок.

 

9.2. У випадку невиконання, або неналежного виконання Позичальником умов цього Договору, він зобов’язаний відшкодувати Кредитору заподіяну шкоду в повному обсязі.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. Відсотки нараховуються Кредитором протягом строку користування кредитом у відповідності з п.1.1. цього Договору та визначені у Додатку № 1 до цього договору.

 

10.2. Кожна із сторін цього Договору зобов’язана зберігати строгу конфіденційність відносно його умов, а також технічну, комерційну, фінансову та іншу інформацію.

 

За порушення вимог зберігання комерційної таємниці сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

 

10.3. У разі зміни істотних умов у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки Національного Банку України, Кредитор має право переглядати відсоткову ставку за користування кредитом. Кредитор письмово повідомляє Позичальника про зміну відсоткової ставки за кредитом в 15 (п’ятнадцяти) денний строк до дня зазначених змін. При цьому Сторони в 15 (п’ятнадцяти) денний строк, з моменту направлення письмового повідомлення, мають підписати Додатковий Договір про зміну відсоткової ставки за кредитним Договором або достроково розірвати цей Договір з поверненням кредиту та оплатою відсотків, шляхом оплати всіх платежів, визначених цим Договором, Додатком № 1 до цього Договору, протягом 10 (десяти) днів.

 

10.4. Спори між сторонами, які виникли з цього договору, вирішуються шляхом переговорів або розглядаються за місцем знаходження Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ».

 

10.5. Зміни та доповнення в цей Договір вносяться шляхом складання Сторонами додаткових договорів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

 

10.6. Сторони домовились про те, що адресами для переписки є реквізити, вказані в цьому Договорі, в тому випадку, якщо не настали події, які передбачені п.5.8. цього Договору.

 

10.7. Цей Договір діє починаючи з дня перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок, або видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику і до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань по ньому.

 

10.8. Цей Договір складено в двох екземплярах однакової юридичної сили, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

 

10.9. Позичальник підписанням даного Договору гарантує, що не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо). При укладенні даного Договору Позичальник стверджує, що:

 

 • він є повністю дієздатним, і що до нього не має рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

 

 • його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
 • він чітко усвідомлює всі умови до цього Договору та не перебуває під впливом помилок чи обману;
 • він вважає умови Договору вигідними для себе;

 

 • документи, поданні ним для отримання кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

 

 • майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває;

 

 • Із змістом частини другої ст. 11 Закону України «Про захист споживачів» Позичальник ознайомлений.

10.10. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що:

– його укладання не порушує права та законні інтереси третіх осіб;

 

– отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»;

 

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

34

 

– із змістом ст.ст 205, 219, 222 Кримінального Кодексу України Позичальник ознайомлений.

 

10.11. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.10 та один з оригіналів цього Договору.

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ПІБ
Місцезнаходження: Місце проживання:
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7 Тел:
ЕДРПОУ 36436238 Паспорт:
п/р 26505311813901 Ідентифікаційний код:
у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ
«ПІВДЕННІЙ»
МФО 328209
Голова правління ___________/___________/
_____________________ Сокур О.І. Договір отримав: “____”_____________ 20__
Додаток №1
до кредитного договору № ___ від ___
м. Одеса Дата
Зали
Кількість Повернення Сплата Сума, що шок Залишок
відсотків за за
Дата днів суми належить за
Процент користування основ
платежу користув кредиту, до сплати, відсоткам
кредитом, ною
ання гривень гривень и
гривень сумо
ю

 

Загальна сума кредиту: ___

Загальна сума сплати відсотків за кредит: ___

 

Реальна річна процентна ставка: ___% (дорівнює загальним витратам за споживчим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого споживчого кредиту; До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

 

платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з договором про споживчий кредит,)

 

Загальна вартіcть кредиту у грошовому виразі: ___грн. (розраховується шляхом підсумовування загального

 

розміру споживчого кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом)

 

Цей додаток є невід’ємною частиною кредитного договору № ___ від ___

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ПІБ
Місцезнаходження: Місце проживання:
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7 Тел:
ЕДРПОУ 36436238 Паспорт:
п/р 26505311813901 Ідентифікаційний код:
у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ
«ПІВДЕННІЙ»
МФО 328209
Голова правління ___________/___________/
_____________________ Сокур О.І. Договір отримав: “____”_____________ 20__
35

 

Додаток №5         до ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ

 

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

 

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

у вигляді кредитної лінії

 

м. Одеса                                                                                                                                           Дата

 

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», іменований надалі – «Кредитор», в особі Голови Правління Сокур Олега Ігоровича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та член Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», ____

 

іменований надалі «Позичальник», з іншого боку, разом іменовані надалі – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Кредитор надає Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання відновлювану відкличну кредитну лінію (надалі – Кредитна лінія), та встановлює Позичальнику кредитний ліміт в розмірі ____ (____),, а Позичальник зобов’язується повернути його Кредитодавцю на умовах, передбачених цим Договором.

 

Кредит надається Позичальнику терміном з <____ > по <____ > з оплатою оплатою <____ > % річних, що нараховуються на залишок основної заборгованості за кредитом, тип процентної ставки – фіксована. Позичальник погашає кредит згідно платежів, визначених в Додатку №1 до цього договору.

 

1.2. Ціль кредиту за цим договором є <________>.

 

1.3. Термін користування кредитом починається з моменту видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику або перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок.

 

1.4. Розмір реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту у грошовому виразі розраховані в Додатку №1 до цього договору.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

 

2.1. Надання кредиту проводиться шляхом видачі готівкових грошових коштів у національній валюті України з каси Кредитора, або перерахування коштів на розрахунковий рахунок Позичальника, після укладання цього договору та надання Позичальником Кредитору необхідних документів, перелік яких визначено в п .5.4. цього Договору.

 

2.2. Позичальник підтверджує , що :

а) отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладання Договору інформацію вказану в частині другій статті

12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

 

б)  інформація  надана  Кредитодавцем  з  дотриманням  вимог  законодавства,  та  забезпечує  правильне  розуміння

Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

 1. УМОВИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ОПЛАТИ ВІДСОТКІВ

 

3.1. Позичальник зобов’язується погасити заборгованість по кредиту та оплатити відсотки, шляхом внесення платежів, визначених в Додатку № 1 до цього Договору в касу Кредитора, або зарахування їх на його поточний рахунок.

 

3.2. Якщо термін оплати заборгованості випадає на святкові чи вихідні дні, оплата здійснюється в перший робочий день, наступний за такими днями.

 

3.3. Платежі підлягають сплаті у трьохденний термін з дати визначеної у Додатку № 1 до цього договору, а також в момент кінцевого повернення кредиту, зазначений в п.1.1. цього договору. Термін проведення оплат за цим Договором та їх розмір визначаються Сторонами додатково в Додатку № 1 до цього договору.

 

3.4. Позичальник має право достроково погасити заборгованість по кредиту шляхом оплати процентів за користування кредитом виходячи з фактичного залишку і строку користування кредитом, з урахуванням порядку, викладеного у п.3.9.

 

3.5. В кожному випадку невиконання (або неналежного виконання) Позичальником своїх зобов’язань за цим договором (по відношенню до термінів оплати платежів згідно графіку оплат, визначеного в Додатку № 1 до цього Договору, або їх сплати не в повному розмірі), розмір відсоткової ставки збільшується до подвійного розміру за кожен день неналежного виконання своїх зобов’язань Позичальником, встановленого п.1.1. цього Договору за рішенням кредитного комітету. Новий розмір відсоткової ставки встановлюється з дня, наступного за днем, в який Позичальник мав виконати свої зобов’язання, однак не виконав їх або виконав їх не в повному обсязі. Одноразовим невиконанням зобов’язань за цим договором є прострочення платежу протягом 3 (трьох) діб.

 

3.6. День виникнення простроченої заборгованості рахується з наступного робочого дня, після настання строків оплати нарахованих процентів та суми кредиту, вказаних у п.п.1.1., 3.3. При простроченні Позичальником оплати платежів згідно узгодженого Сторонами графіку оплат, визначених в Додатку № 1 до цього Договору, більше 10 (десяти) робочих днів, Кредитор направляє лист з вимогою терміново погасити заборгованість, яка виникла з урахуванням збільшеної суми заборгованості в порядку п.3.5. цього Договору.

 

36

 

3.7. При простроченні оплати двох послідовних платежів за цим Договором, Кредитор має право вимагати дострокового повернення кредиту, зазначеного в п.1.1. цього Договору на наступний день виникнення даного прострочення та розірвати кредитний Договір в односторонньому порядку. Про припинення строку користування грошовими коштами, вимогу достроково повернути залишок за кредитом, сплатити нараховані за цим договором відсотки, Кредитор письмово сповіщає Позичальника. Вимога Кредитора про дострокове повернення кредиту, сплату відсотків за користування ним підлягає виконанню Позичальником протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Позичальником відповідної вимоги .

 

3.8. З моменту настання подій, вказаних в п.3.7. Договору і до кінцевого розрахунку між Сторонами, Позичальник сплачує Кредитору подвійну відсоткову ставку, визначену в п.3.5. цього договору.

 

3.9. Незалежно від призначення платежу, отримані Кредитором грошові кошти спрямовуються на виконання зобов’язань Позичальником в наступному порядку:

 • покриття відсотків вказаних в п.3.5. цього Договору
 • оплата простроченого платежу згідно Додатку № 1 до цього Договору

 

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КРЕДИТОРА

 

4.1. Надати Позичальнику можливість скористатися кредитом з дотриманням умов, передбачених цим договором і чинним законодавством України.

 

4.2. Надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання цього Договору.

 

4.3. Інформувати Позичальника про реорганізацію та /або/ ліквідацію кредитної спілки в терміни встановлені чинним законодавством України.

 

4.4. Протягом 3 (трьох) календарних днів письмово інформувати Позичальника про зміну реквізитів Кредитора.

 

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.1. Використовувати кредит на передбачені у Договорі цілі.

5.2. Погашати заборгованість по кредиту та відсоткам.

 

5.3. Забезпечити своєчасне повернення грошових коштів та оплату нарахованих відсотків шляхом оплати платежів згідно графіку оплат, визначеному в Додатку № 1 до цього Договору .

 

5.4. Надати Кредитору наступні документи:

 

 • паспорт громадянина України Позичальника (копія паспорта залишається у Кредитора);
 • довідка про Ідентифікаційний податковий номер Позичальника (копія довідки залишається у Кредитора);
 • письмова згода дружини (чоловіка) на отримання кредиту по цьому Договору.

 

5.5. Направляти грошові кошти для погашення заборгованості згідно черговості, встановленої в п.3.9. цього Договору.

 

5.6. У разі незгоди з новим розміром відсоткової ставки, встановленої відповідно п.3.5. цього Договору, погасити заборгованість по кредиту протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про зміну діючої відсоткової ставки, сплативши при цьому всі передбачені платежі визначені у Додатку №1 до цього Договору та з урахуванням коефіцієнта вказаного в п.1.1. Договору.

 

5.7. При настанні подій, зазначених в п.3.6. цього Договору, достроково погасити заборгованість по кредиту та по відсоткам в повному обсязі.

 

5.8. При зміні свого місця проживання, місця роботи, посади та/або посадового окладу, при виїзді за кордон, істотному погіршенню стану свого здоров’я письмово повідомляти Кредитору протягом 3 (трьох) днів про ці зміни.

 

5.9. Повідомляти Кредитора про зміни інших істотних умов, які можуть вплинути на ступінь ризику неповернення кредиту та/або оплати відсотків за цим Договором.

 

5.10. На вимогу Кредитора надавати додатково документи, які мають значення для оцінки фінансового стану Позичальника, періодичного підтвердження свого фінансового стану.

 

5.11. Письмово повідомляти Кредитора про зміну свого сімейного стану не пізніше 3 (трьох) днів від дати виникнення таких змін.

 

5.12. Письмово повідомити Кредитора про намір отримати кредит в іншій фінансовій установі не пізніше 10 (десяти) днів до дати отримання такого кредиту.

 

5.13. Письмово повідомляти Кредитора про свій намір достроково погасити кредит повністю або його частину не менше ніж за 10 (десять) днів до такого погашення.

 

5.14. Письмово повідомляти Кредитора про свій намір виїхати за кордон на ПМП або на роботу за контрактом не пізніше, ніж за один місяць до такого виїзду.

 

5.15. На вимогу Кредитора надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором.

 

5.16. На підставі наданих Кредитором підтверджуючих документів, відшкодувати витрати/збитки Кредитора, які виникли у зв’язку з наданням в бюро кредитних історій інформації про Позичальника (Кредитор повідомляє Позичальника про назву і адресу бюро, в яке передається інформація про Позичальника), а також сплатою послуг, які надані, або будуть надані в майбутньому в цілях реалізації прав Кредитора за даним договором, а також договорам застави, іпотеки, поручительства і т.д., укладені з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за цим договором. До послуг визначених в цьому пункті відносяться: доставка застави на місце зберігання, зберігання застави, послуги пов’язані з реалізацією застави, представництво інтересів Кредитора в суді і перед третіми особами і т.п.

 

Позичальник зобов’язується відшкодувати Кредитору в повному об’ємі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Кредитора), пов’язаних з розглядом суперечок за даним Договором в судах всіх інстанцій, у тому числі апеляційній і касаційній, а також на

 

37

 

всіх підприємствах і організаціях всіх форм власності, в органах державної влади і управління – в строк вказаний в письмовій вимозі Кредитора.

 

5.17. Протягом дії цього Договору, без попередження Кредитора не отримувати кредит в інших фінансових установах та не надавати поручительств.

 

 1. ПРАВА КРЕДИТОРА

 

6.1. За письмовим клопотанням Позичальника у виключних випадках переносити строки погашення платежів за цим Договором.

 

6.2. В залежності від вартості кредитних ресурсів на ринку, змінювати розмір відсоткової ставки за користування грошовими коштами, письмово попередив Позичальника про зміну відсоткової ставки за 10 (десять) днів до введення нової ставки. При цьому сторони в десятиденний строк мають підписати Додаткову угоду про зміну відсоткової ставки або достроково розірвати цей Договір з поверненням протягом 10 (десяти) днів суми кредиту та оплатою всіх платежів, передбачених цим Договором, Додатком № 1 до цього Договору.

 

6.3. При настанні подій, зазначених в п.п.3.6., 3.7. Договору або невиконання Позичальником обов’язків, достроково стягнути заборгованість в повному обсязі шляхом звернення стягнення на грошові кошти та майно яке належить Позичальнику.

 

6.4. Уступати право вимоги за цим Договором третім особам без згоди Позичальника, письмово повідомивши про це Позичальника протягом 7 (семи) днів після такої уступки.

 

6.5. За своїм рішенням вимагати від Позичальника надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, або інший вид забезпечення зобов’язань в межах діючого законодавства України.

 

6.6. Перевіряти цільове використання кредиту, та аналізувати кредитоздатність Позичальника, перевіряти забезпеченість кредиту.

 

6.7. Письмово доводити до відома третіх осіб відомості про зобов’язання Позичальника в разі порушення останнім договірних відносин з Кредитором, надавати інформацію про Позичальника та його заборгованість в будь-які бюро кредитних історій, а також іншим особам, згідно з чинним законодавством України. Надання такої інформації на підставі цього Договору вважається здійсненим за згодою Позичальника.

 

6.8. У разі суттєвого погіршення фінансового стану Позичальника та перенесення кредиту до групи з підвищеним ступенем ризику, визнання недійсними договорів визначених в п.8.1. цього Договору, зниження вартості засобів забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, вимагати надання Позичальником додаткового забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, вимагати дострокового повернення кредиту в повній сумі, нарахованих відсотків, якщо Позичальник протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання вимоги Кредитора про надання додаткового забезпечення виконання зобов’язання, не надасть таких засобів (шляхом укладання відповідного Договору) або запропоноване забезпечення не влаштовує Кредитора.

 

 1. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА

 

7.1. Клопотати щодо перенесення строків платежів при виникненні тимчасових фінансових або інших труднощів, які виникли з незалежних від нього причин.

7.2. Достроково погашати заборгованість по кредиту, визначених п.3.4., Додатком № 1  до цього Договору.

 

7.3. Якщо цільовим призначенням кредиту є споживче кредитування, то на умови цього Договору поширюється дія норм Закону України «Про захист прав споживачів». У томі числі й дія норми Закону України «Про захист прав споживачів», що дає право Позичальнику протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення цього Договору відкликати свою згоду на укладення цього Договору без пояснення причин, оформивши це письмовим повідомленням, яке Позичальник зобов’язаний надіслати Кредитодавцю до закінчення вказаного строку. У такому випадку Позичальник зобов’язаний повернути кошти та сплатити проценти за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в цьому Договорі;

 

7.4. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

 

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку, встановленого частиною першою цього пункту.

 

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

 

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит Позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

 

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

 

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

 

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

 

 

38

 

 • договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

 

 • споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цього підпункту.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

 

8.1. В забезпечення виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором щодо повернення кредиту, сплати відсотків за його користування, та у випадках передбачених п.п.3.5., 3.7. цього Договору, Спілкою прийнято в заставу Майно Позичальника__________________________________________________________, та порука громадянина: __________________________________________________________,

 

що оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства України окремими Договорами, які мають додатковий характер до цього Договору.

 

8.2. У випадку оформлення забезпечення у вигляді застави нерухомого майна, виникає необхідність укладення додаткового договору Іпотеки, що посвідчується нотаріально. Послуги нотаріуса оплачуються окремо.

 

8.3. Крім того, всі зобов’язання Позичальника за цим Договором забезпечуються всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України. 8.4. У випадку смерті Позичальника, що наступила до виконання ним своїх обов’язків за цим Договором, зобов’язання щодо погашення заборгованості за цим Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

9.1. За недотримання Позичальником обов’язків передбачених в п.5.8. цього Договору, процентна ставка збільшується на 5% річних від процентної ставки вказаної в п.1.1. цього Договору, за кожен такий випадок.

 

9.2. У випадку невиконання, або неналежного виконання Позичальником умов цього Договору, він зобов’язаний відшкодувати Кредитору заподіяну шкоду в повному обсязі.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

10.1. Відсотки нараховуються Кредитором протягом строку користування кредитом у відповідності з п.1.1. цього Договору та визначені у Додатку № 1 до цього договору.

 

10.2. Кожна із сторін цього Договору зобов’язана зберігати строгу конфіденційність відносно його умов, а також технічну, комерційну, фінансову та іншу інформацію.

 

За порушення вимог зберігання комерційної таємниці сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

 

10.3. У разі зміни істотних умов у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки Національного Банку України, Кредитор має право переглядати відсоткову ставку за користування кредитом. Кредитор письмово повідомляє Позичальника про зміну відсоткової ставки за кредитом в 15 (п’ятнадцяти) денний строк до дня зазначених змін. При цьому Сторони в 15 (п’ятнадцяти) денний строк, з моменту направлення письмового повідомлення, мають підписати Додатковий Договір про зміну відсоткової ставки за кредитним Договором або достроково розірвати цей Договір з поверненням кредиту та оплатою відсотків, шляхом оплати всіх платежів, визначених цим Договором, Додатком № 1 до цього Договору, протягом 10 (десяти) днів.

 

10.4. Спори між сторонами, які виникли з цього договору, вирішуються шляхом переговорів або розглядаються за місцем знаходження Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ».

 

10.5. Зміни та доповнення в цей Договір вносяться шляхом складання Сторонами додаткових договорів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

 

10.6. Сторони домовились про те, що адресами для переписки є реквізити, вказані в цьому Договорі, в тому випадку, якщо не настали події, які передбачені п.5.8. цього Договору.

 

10.7. Цей Договір діє починаючи з дня перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок, або видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику і до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань по ньому.

 

10.8. Цей Договір складено в двох екземплярах однакової юридичної сили, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

 

10.9. Позичальник підписанням даного Договору гарантує, що не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо). При укладенні даного Договору Позичальник стверджує, що:

 

 • він є повністю дієздатним, і що до нього не має рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

 

 • його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;
 • він чітко усвідомлює всі умови до цього Договору та не перебуває під впливом помилок чи обману;
 • він вважає умови Договору вигідними для себе;

 

 • документи, поданні ним для отримання кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день подачі документів;

 

 • майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває;

 

 • Із змістом частини другої ст. 11 Закону України «Про захист споживачів» Позичальник ознайомлений.

 

39

 

10.10. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що:

– його укладання не порушує права та законні інтереси третіх осіб;

 

– отримав в письмовій формі від Кредитодавця до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та частині другій статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів»;

 

– інформація надана Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

– із змістом ст.ст 205, 219, 222 Кримінального Кодексу України Позичальник ознайомлений.

 

10.11. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.10 та один з оригіналів цього Договору.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ПІБ
Місцезнаходження: Місце проживання:
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7 Тел:
ЕДРПОУ 36436238 Паспорт:
п/р 26505311813901 Ідентифікаційний код:
у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ
«ПІВДЕННІЙ»
МФО 328209
Голова правління ___________/___________/
_____________________ Сокур О.І. Договір отримав: “____”_____________ 20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

Додаток №1
до кредитного договору № ___ від ___
м. Одеса Дата
Зали
Кількість Повернення Сплата Сума, що шок Залишок
відсотків за за
Дата днів суми належить за
Процент користування основ
платежу користув кредиту, до сплати, відсоткам
кредитом, ною
ання гривень гривень и
гривень сумо
ю

 

Загальна сума кредиту: ___

Загальна сума сплати відсотків за кредит: ___

 

Реальна річна процентна ставка: ___% (дорівнює загальним витратам за споживчим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого споживчого кредиту; До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

 

платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема, нотаріуса, оцінювача, страховика, пов’язані з договором про споживчий кредит,)

 

Загальна вартіcть кредиту у грошовому виразі: ___грн. (розраховується шляхом підсумовування загального

 

розміру споживчого кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом)

 

Цей додаток є невід’ємною частиною кредитного договору № ___ від ___

 

 

КРЕДИТОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ПІБ
Місцезнаходження: Місце проживання:
65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7 Тел:
ЕДРПОУ 36436238 Паспорт:
п/р 26505311813901 Ідентифікаційний код:
у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ
«ПІВДЕННІЙ»
МФО 328209
Голова правління ___________/___________/
_____________________ Сокур О.І. Договір отримав: “____”_____________ 20__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41