ЗАТВЕРДЖЕНО :           

                                                                                       Рішенням Спостережної  Ради
                                                                                       КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»
                                                                                       Протокол №164 від 12 березня 2020р.
                                                                                       Голова Спостережної Ради
                                                                                   Міхель Юрій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 рік

м. Одеса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення.

 1.1. Відповідно до Законів України „Про кредитні спілки”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, „Про ліцензування видів господарської діяльності”, „Про споживче кредитування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)”, свого Статуту та, за наявності відповідних Ліцензій Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – „кредитна спілка”) надає наступні види фінансових послуг: 1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка передбачає залучення кредитною спілкою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням кредитної спілки щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди).

Залучення кредитною спілкою грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від фізичних осіб, які є членами кредитної спілки, шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі вимог статті 21 Закону України „Про кредитні спілки”.

Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитною  спілкою на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України. Надання кредитів здійснюється кредитною спілкою на підставі ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Згідно частини другої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки” кредитна спілка має право самостійно встановлювати види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів.

Зважаючи на це кредитна спілка згідно цього Положення надає кредити членам кредитної спілки.

Згідно частини першої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у частині першій статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність. Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Згідно абзацу четвертого частини другої статті 7 Закону України „Про кредитні спілки” ознака членства у кредитній спілці обов’язково зазначається у статуті кредитної спілки..

Відповідно до підрозділу 14 Статуту кредитної спілки прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.

Особа стає членом кредитної спілки за умови:

1) відповідності ознаці членства;

2) подання заяви про вступ до кредитної спілки;

3) рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;

4) сплати вступного та обов’язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов’язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов’язкового пайового внеску в повному обсязі.

З урахуванням встановлених законом вищезазначених особливостей щодо обмеження кола отримувачів фінансових послуг, які надає кредитна спілка, вимог п. 71) Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, який визначає, що споживач  фінансових послуг – фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю, та вимог п. 72) Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, який визначає, що клієнт – фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа – підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу, в розумінні Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та цього Положення споживачами фінансових послуг кредитної спілки є особи, які мають ознаку членства , члени кредитної спілки, клієнтами кредитної спілки є особи, які мають ознаку членства, члени кредитної спілки.

1.2. При наданні фінансових послуг кредитна спілка здійснює передбачені законодавством процедури щодо фінансового моніторингу по виявленню фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих незаконним шляхом, спрямованих на фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.1.3. Кредитна спілка надає фінансові послуги зазначені у п. 1.1. цього Положення, у відповідності до вимог чинного законодавства України. Це Положення згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913 є внутрішніми правилами надання фінансових послуг кредитнї спілки.1.4. До укладення з членом кредитної спілки договору про надання фінансової послуги кредитна спілка надає члену кредитної спілки інформацію відповідно до абзаців п’ятого – дев’ятого частини першої та частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”.1.5 Кредитна спілка здійснює надання фінансових послуг, зазначених у п. 1.1. цього Положення, на підставі відповідних договорів, які повинні містити:

1). назву, номер і дату договору;

2). назву (найменування), місцезнаходження (адресу) та реквізити кредитної спілки та посередника (за наявності);

3) відомості про члена кредитної спілки, який отримує фінансову послугу: прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання;

4). найменування фінансової операції;

5). розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків;

6). строк дії договору;

7) порядок зміни і припинення дії договору;

8). права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

9). підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг», надана члену кредитної спілки;

10). інші умови за згодою сторін;

11). підписи сторін.

Зміст договору про надання кредитною спілкою фінансових послуг повинен відповідати предмету цього договору.

1.6. Положення, що регламентують надання кредитною спілкою фінансових послуг, та договори про надання фінансових послуг повинні відповідати вимогам статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, статей 11 та 18 Закону України «Про захист прав споживачів», статті 10561 Цивільного кодексу України, Закону України „Про споживче кредитування”, іншого законодавства України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1.7. Договори про надання фінансових послуг підлягають зберіганню не менше ніж п’ять років після виконання всіх зобов’язань за ними, якщо інше не встановлено законодавством.

1.8. Кредитна спілка здійснює особисте інформування фізичних осіб щодо кожного виду фінансових послуг після отримання дозволу на обробку їх персональних даних відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

1.9. Реклама та поширення іншої інформації щодо фінансових послуг, які надаються кредитною спілкою, здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, Закону України „Про рекламу”, іншого законодавства України про рекламу (в частині реклами у сфері фінансових послуг). Згідно Закону України „Про споживче кредитування” якщо в рекламі щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити наступну стандартну інформацію (далі – Стандартна інформація) про:

1) максимальну сума, на яку може бути виданий споживчий кредит;

2) реальну річну процентну ставку;

3) максимальний строк, на який видається споживчий кредит;

4) розмір першого внеску у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу.

Стандартна інформація, яка надається в письмовому вигляді, наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами. Розповсюдження реклами з інформацією про можливість надання споживчого кредиту без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), надання безпроцентного споживчого кредиту, споживчого кредиту під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію забороняється.

1.10. Право клієнта на інформацію

1.10.1. Кредитна спілка розкриває клієнтам визначену законодавством інформацію про умови та порядок її діяльності, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті кредитної спілки. Така інформація включає:

1) перелік послуг, що надаються кредитною спілкою, порядок та умови їх надання, а саме, – положення про фінансові послуги кредитної спілки, яке серед іншого містить інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем, включаючи наявні та можливі схеми кредитування, а також, примірні договори про надання фінансових послуг, що є додатками до положення;

2) вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги, а саме, – затверджені рішенням спостережної ради кредитної спілки річні процентні ставки щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та річні процентні ставки за підвидами кредитів;

3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг.

На вимогу клієнта кредитна спілка в порядку, визначеному законодавством, надає таку інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності кредитної спілки та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню, а саме, – річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

2) перелік керівників кредитної спілки та її відокремлених підрозділів;

3) іншу інформацію, право на отримання якої визначено законом.

за спеціальною формою (Інформація, яка надається на вимогу клієнта), встановленою у Додатку 1 до цього Положення. Про ознайомлення із зазначеною інформацією клієнт зобов’язаний надати кредитній спілці письмове підтвердження, яке складається в 2-х примірниках, по одному для клієнта та кредитної спілки.

1.10.2. Кредитна спілка також розкриває шляхом розміщення на безоплатній основі на власному веб-сайті (веб-сторінці) в обсязі та порядку, встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, таку інформацію:

1) повне найменування кредитної спілки відповідно до її установчих документів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження кредитної спілки (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності);

2) контактний телефон і адреса електронної пошти кредитної спілки, адресу, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг;

3) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу;

4) інформацію щодо включення кредитної спілки до відповідного державного реєстру фінансових установ;

5) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки;

6) найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності);

7) перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою (повний перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг);

8) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) – за відсутності у кредитної спілки власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою), які визначаються згідно вимог Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та „Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ”, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 823 від 19.04.2016 року (із змінами і доповненнями), кредитна спілка на власному веб-сайті (веб-сторінці) зазначає про їх відсутність;

9) відомості про склад спостережної ради, ревізійної комісії, правління та кредитного комітету кредитної спілки (прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб);

10) відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки (повне найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності), телефон, прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника відокремленого підрозділу;

11) інформацію щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, а саме, – відомості про ліцензії, видані кредитній спілці (вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія; номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії; дата початку дії (за наявності) ліцензії; інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії); інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”); статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія); дата анулювання ліцензії);

12) річну фінансову звітність (розкриваються шляхом розміщення річної фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”);

13) режим робочого часу кредитної спілки (зокрема для її відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;

14) вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, необхідність отримання яких може бути пов’язана з укладенням договору про споживчий кредит, та до відповідних договорів укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту, а також правила співпраці кредитної спілки з такими особами, відсутні оскільки укладення договорів про споживчий кредит не пов’язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг третіх осіб;

15) вимоги до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту:

– умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

– умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України.

– поручителем та /або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

16) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

– у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

– згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

17) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки (у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу);

18) рішення про ліквідацію кредитної спілки (у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення);

1.10.3. Перед укладенням договору про надання фінансових послуг кредитна спілка повідомляє клієнту у письмовій або електронній формі інформацію наведену в у пп. 1) – 6) та 11) п. 1.10.2. цього Положення, а також, про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат) та про договір про надання фінансових послуг щодо:

– наявності у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

– строку, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

– мінімального строку дії договору (якщо застосовується);

– наявності у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

– порядку внесення змін та доповнень до договору;

– неможливості збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

Споживачам також надається інформація наведена у пп. 16) п. 1.10.2. цього Положення.

 

 1. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.1. Загальні питання здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.1.1. У цьому Положенні терміни щодо залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки застосовуються в такому значенні:

Внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку;

Операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – операції, які здійснюються із внесками (вкладами) та включають залучення та виплату грошових коштів, нарахування та виплату процентів за такими внесками (вкладами), що підлягають обов’язковій фіксації в комплексній інформаційній системі кредитної спілки;

Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок – грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку.

Інші поняття, які вживаються в цьому Положенні щодо здійснення депозитних операцій кредитної спілки, застосовуються у значеннях згідно із законодавством України, що регулює діяльність кредитних спілок.

2.1.2. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

2.1.3. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована на такі внески (вклади) плата (проценти) обліковуються окремо та належать до зобов’язань кредитної спілки.

2.1.4. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому внески (вклади) на депозитні рахунки, а також, нараховану на такі внески (вклади) плату (проценти) в порядку та строки, які визначені укладеними з членом кредитної спілки договорами.

2.1.5. Перед укладенням договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) за спеціальною формою (Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок), встановленою у Додатку 2 до цього Положення, надає споживачу інформацію в обсязі визначеному законодавством та цим Положенням. Про ознайомлення із зазначеною інформацією споживач зобов’язаний надати кредитній спілці письмове підтвердження, яке складається в 2-х примірниках, по одному для споживача та кредитної спілки.

2.2. Умови залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.2.1. Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки:

1) Строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

2.2.2. В кредитній спілці встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи:

2.2.2.1. щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими, на строк:

1) від 1 до 12 місяців (включно).

2.2.2.2. щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок:

1) від 1000.00 гривень до 5000000.00 гривень для будь-якого виду внеску (вкладу) на депозитний рахунок за умови дотримання вимоги про те, що на початок кожного робочого дня зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки.

2.2.2.3. щодо способу виплати процентів:

1) з виплатою процентів щомісячно;

2) з виплатою процентів в кінці дії договору.

2.2.2.4. щодо режиму довнесення суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:

1) з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;

2) без права довнесення частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

2.2.2.5. щодо режиму зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок протягом дії договору:

1) з правом зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок;

2) без права зняття частини суми внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

2.2.2.6. щодо можливості застосування в договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки змінних процентів:

1) У разі повернення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, кредитна спілка здійснює перерахунок суми нарахованих процентів на такі внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за процентною ставкою, встановленою рішенням спостережної ради кредитної спілки для строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки у разі їх повернення до закінчення строку строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок за фактичний строк користування внеском (вкладом) (далі – процентна ставка при достроковому поверненні строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки).

2) Якщо член кредитної спілки не вимагає повернення суми строкового внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, то після настання визначеного договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок строку, такий договір уважається припиненим і проценти на такий строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок не нараховуються і не виплачуються.

3) Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.

4) В разі зміни кон’юнктури ринку грошових ресурсів, зміни законодавства, що регулює відносини кредитної спілки та члена кредитної спілки, прийняття компетентними державними органами актів чи рішень, що так чи інакше впливають на виконання кредитною спілкою умов договорів залучення строкових внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, кредитна спілка може ініціювати зміну процентної ставки встановленої договором залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. В такому випадку кредитна спілка надсилає члену кредитної спілки, з яким укладено відповідний договір, письмову пропозицію із зазначенням запропонованої зміни процентної ставки рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо член кредитної спілки, з яким укладено договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, погоджується із запропонованими змінами, він зобов’язаний повідомити про це кредитну спілку та підписати додатковий договір до діючого договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом 31 календарного дня з моменту одержання відповідного листа. Зазначені зміни набирають чинності з моменту підписання такого додаткового договору. Якщо член кредитної спілки, з яким укладено договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок протягом 31 календарного дня з моменту одержання листа не підписав відповідний додатковий договір, пропозиція вважається не прийнятою. В такому випадку на 32 календарний день після одержання членом кредитної спілки вищезазначеного листа договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок розривається і члену кредитної спілки повертається внесений ним внесок (вклад) на депозитний рахунок та сплачуються належні проценти, виходячи з процентної ставки, вказаної в такому договорі за фактичний строк користування строковим внеском (вкладом) на депозитний рахунок.

Кредитна спілка самостійно визначає розмір процентів (плати), які нараховуються на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Визначення розміру процентної ставки, яка нараховується для окремих видів внесків (вкладів) на депозитні рахунки зазначених в п.2.2.1. цього Положення, відбувається з урахуванням особливостей, встановлених в п. 2.2.2. цього Положення, та за наступними критеріями – строку дії договору, способу виплати процентів, виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за умови, що обсяги процентних витрат залишатимуться на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

Розмір процентів (плати), яка нараховується на строкові внески (вклади) на депозитні рахунки затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки.

Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка залучає внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки за видами, описаними в Таблиці 1, яка є додатком до даного Положення.

2.3. Договірне регулювання операцій кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Порядок залучення та повернення кредитною спілкою внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, порядок нарахування та сплати процентів за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

2.3.1. Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) з урахуванням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

2.3.2. Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається в письмовій формі.

У договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки  на депозитний рахунок повинні міститись права та зобов’язання сторін договору відповідно до вимог Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, п. 1.5. цього Положення. Договір має бути підписаний сторонами договору або уповноваженими ними особами.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок окрім вимог, визначених п. 1.5. цього Положення повинен містити порядок нарахування та виплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність виплати процентів та форму розрахунку тощо), у тому числі при достроковому розірванні договору.

Сума внеску (вкладу) на депозитний рахунок, строки дії договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, умови залучення та повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, а також нараховані на такі внески (вклади) на депозитний рахунок проценти (плата) визначаються між кредитною спілкою та членом кредитної спілки на договірних умовах.

Примірні договіри про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки.

2.3.3 Кредитна спілка забезпечує прийом внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, проведення з цього приводу розрахунків, консультацій та надання необхідної інформації протягом часу, визначеного внутрішнім розпорядком.

Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори, первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог законодавства України, та належним чином зафіксована в комплексній інформаційній системі кредитної спілки інформація про операції кредитної спілки з внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитних рахунках.

Перший примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зберігається в кредитній спілці. Другий примірник договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов’язана надати члену кредитної спілки (або уповноваженій ним особі), який його підписав.

2.3.4. Кредитна спілка веде облік внесків (вкладів) на депозитні рахунки з урахуванням строків, виплати процентів, визначених у договорах про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, за такими видами договорів про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок:

1) договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

2.3.5. У разі наявності внеску (вкладу) на депозитний рахунок при отриманні кредиту кредитна спілка може прийняти такий внесок (вклад) для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором та не повертати його в сумі невиконаних зобов’язань членом кредитної спілки, якщо це передбачено кредитним договором або договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та договором застави майнових прав, який укладається між кредитною спілкою та членом кредитної спілки – власником внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

2.3.6. Нарахування процентів визначається умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Кредитна спілка здійснює нарахування плати (процентів) на внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок відбувається відповідно до порядку, встановленого договором, а саме: за фактичну кількість днів користування кредитною спілкою сумою внеску (вкладу) на депозитний рахунок і починається з наступного дня після отримання кредитною спілкою суми внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а припиняється в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Для цілей розрахунку процентів за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки використовується календарний рік.

2.3.7. Відповідно до п. 1. Розділу III Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №821 від 30.12.2011 року (зі змінами та доповненнями) (далі – Правила здійснення депозитних операцій):

1) кредитна спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та сплачує нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки між вкладником і кредитною спілкою.

2) за договором про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка зобов’язана видати внесок (вклад) та нараховані проценти за цим внеском (вкладом) із спливом строку, визначеного у договорі про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

3) повернення вкладникові строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та нарахованих процентів за цим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації кредитної спілки.

2.3.8. У разі отримання кредитною спілкою письмової вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок або його частини кредитна спілка зобов’язана:

прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки кредитної спілки;

зареєструвати письмову вимогу члена кредитної спілки з дотриманням наступних вимог:

– всі документи, що надходять до спілки приймаються до обробки централізовано відповідною особою. Первинна обробка документів включає перевірку правильності доставки, адресування, оформлення і цілісності упаковки, її розкриття, перевірку наявності вкладень та їх відповідність опису, в разі його наявності;

– неправильно оформлені (не підписані, не засвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові;

– усі пропозиції, заяви і скарги громадян (членів кредитної спілки), що надійшли, повинні прийматися централізовано та реєструватися в день їх надходження в журналі вхідної кореспонденції. Конверти (вирізки з них) зберігаються разом з пропозицією, заявою, скаргою;

– всі документи, що надійшли до кредитної спілки, підлягають обов’язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд документів здійснюється відповідною особою;

– реєстрація документів проводиться з метою забезпечення їхнього обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документах інформації;

– реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою (розпорядчі, планові, звітні, обліково-статистичні, бухгалтерські, фінансові тощо), як ті, що створюються і використовуються в спілці, так і ті, що надходять від інших установ і громадян;

– основним принципом реєстрації документів є однократність.

виконати вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

У разі неможливості виконання кредитною спілкою вимоги члена кредитної спілки про повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок або його частини, кредитна спілка зобов’язана видати вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і проставленням відбитка печатки кредитної спілки.

2.3.9. Кредитна спілка виплачує вкладникові проценти на суму внеску (вкладу) на депозитний рахунок в розмірі, який встановлюється в договорі про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Проценти на внесок (вклад) на депозитний рахунок виплачуються члену кредитної спілки на вимогу відповідно до умов договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

2.3.10. Кредитна спілка оприлюднює умови укладення договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом розміщення положення про фінансові послуги та договорів про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки у місці надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті.

2.4. Кредитна спілка здійснює залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки через відокремлені підрозділи з дотриманням вимог пунктів 2.2 та 2.3 цього Положення. При цьому, керівники та працівники відокремлених підрозділів діють згідно та в межах повноважень визначених відповідними посадовими інструкціями та наданими їм довіреностями.

 

 1. Надання кредитів членам кредитної спілки.

3.1. Загальні питання здійснення діяльності  з  надання кредитів членам кредитної спілки.

Кредитом наданим члену кредитної спілки є грошові кошти надані кредитною спілою члену кредитної спілки – позичальникові під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

Споживчий кредит – грошові кошти, що надаються члену кредитної спілки – споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

3.2. Умови (наявні та можливі схеми кредитування) надання кредитів членам кредитної спілки.

3.2.1. Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів:

 

3.2.1.1. За строком:

кредити зі строком до 12 місяців включно;

кредити зі строком понад 12 місяців.

 

3.2.1.2. За цільовим призначенням відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177 „Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг” (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за N 69/8668:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3)  кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4)   кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5)   споживчі кредити, у тому числі:

 • придбання транспортного зособу;
 • придбання побутової техніки, меблів;
 • ремонт транспортного зособу;
 • відпустку, навчання, лікування
 • інші потреби.

 

Надалі в цьому Положенні, якщо не зазначено інше, терміни вживаються в такому значенні:

„комерційний кредит – кредитування у межах відповідного зобов’язання члена кредитної спілки – позичальника з реалізації товарів, виконання робіт або надання послуг”;

„особисте селянське господарство” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про особисте селянське господарство”, а саме: „особисте селянське господарство – господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму”;

„фермерське господарство” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про фермерське господарство”, а саме: „фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.”;

„договір про споживчий кредит”, „загальна вартість кредиту для споживача”, „загальний розмір споживчого кредиту”, „загальні витрати за споживчим кредитом”, „кредитний посередник”, „реальна річна процентна ставка”, „споживче кредитування”, вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про споживче кредитування”;

При цьому, відносини, які виникають між кредитною спілкою, як кредитодавцем, кредитними посередниками (за наявності) та членами кредитної спілки – споживачами (позичальниками) під час надання вище вказаних кредитів на ведення особистих селянських господарств з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна та споживчих кредитів, як таких, що надаються члену кредитної спілки – споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, на підставі кредитних договорів, загальний розмір кредиту за якими перевищує суму однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладання кредитного договору, або кредитних договорів, що укладаються на строк більше місяця, регулюються Законом України „Про споживче кредитування”.

Закон України „Про споживче кредитування” не поширюється на кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, комерційні кредити, кредити надані на ведення фермерських господарств, а також, кредити надані на ведення особистих селянських господарств з метою реалізації сільськогосподарської продукції та надання послуг з використанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму.

 

3.2.1.3. За порядком видачі (типом кредиту):

1) кредит видається однією сумою;

2) кредитна лінія.

 

3.2.1.4. За типом процентної ставки:

– фіксована.

 

3.2.1.5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) Кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою фіксованих часток основної суми кредиту. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову видану суму кредиту.

2) Кредит зі сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку кредитування. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову видану суму кредиту.

3) Кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку кредитування. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на початкову видану суму кредиту.

4) Кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою фіксованих часток основної суми кредиту. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

5) Кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку кредитування. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

6) Кредит зі сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку кредитування. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

 

3.2.1.6. За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1) застава;

2) порука;

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Умови договорів поруки мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 553-559 Цивільного кодексу України.

Умови договорів застави мають відповідати вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 523, 572-593  Цивільного кодексу України.

Поручителем та/або заставодавцем може бути цивільно правоздатна і дієздатна особа.

 

3.2.1.7. За способом надання кредиту:

1) готівковим шляхом;

2) безготівковим шляхом.

 

Виходячи із зазначених вище критеріїв кредитна спілка надає кредити членам кредитної спілки за видами, встановленими окремим рішенням спостережної ради.

За рішенням спостережної ради для певних видів кредитів обов’язковою умовою щодо їх надання може бути передбачена наявність у члена кредитної спілки – позичальника встановленої суми внесків визначених видів.

3.2.2. Рішенням спостережної ради з дотриманням обмежень визначених законодавством можуть встановлюватися максимальна/мінімальна можлива сума кредитів, що надаються членам кредитної спілки.

3.2.3. Визначення розміру процентної ставки, яка встановлюється для окремих видів кредитів, визначених п.п. 3.2.1. цього Положення, затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки та  відбувається за наступними критеріями – виходячи з потреб членства, ринкових тенденцій, кредитного ризику (рівня ризику кредиту), наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки НБУ та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження доходності на рівні, який забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

3.2.3.1. Процентні ставки за кредитами є фіксованими. Фіксовані процентні ставки є незмінними протягом усього строку кредитного договору. Встановлені договором розміри фіксованих процентних ставок не можуть бути збільшені кредитною спілкою в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитної спілки змінювати розміри фіксованих процентних ставок в односторонньому порядку є нікчемною.

Розмір фіксованих процентних ставок для окремих видів кредитів встановлюється спостережною радою кредитної спілки.

3.2.3.2. При споживчому кредитуванні здійснюється обчислення реальної річної процентної ставки, яка дорівнює загальним витратам за споживчим кредитом, вираженим у процентах річних від загального розміру виданого споживчого кредиту. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг. Розмір реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту. Обчислення реальної річної процентної ставки базується на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку та що кредитна спілка, як кредитодавець, і член кредитної спілки – позичальник, як споживач, виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі про споживчий кредит.

3.2.3.2.1. Розрахунок загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника) за договором про споживчий кредит здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру споживчого кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом за формулою:, де  – загальна вартість кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника) за договором про споживчий кредит; – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані та/або можуть бути надані члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) за договором про споживчий кредит (основний борг за кредитом, тіло кредиту); – загальні витрати за споживчим кредитом.

До загальних витрат за споживчим кредитом включаються:

проценти за користування споживчим кредитом (доходи кредитної спілки у вигляді процентів).

При цьому, сплата членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) комісій кредитної спілки, пов’язаних з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісій за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо, інших витрат члена кредитної спілки – споживача (позичальника) на додаткові та супутні послуги, які підлягають сплаті на користь кредитного посередника та третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (платежі за послуги кредитного посередника, страхові та податкові платежі, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо), внаслідок їх відсутності, не передбачається.

До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:

– платежі, що підлягають сплаті членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) у разі невиконання його обов’язків, передбачених договором про споживчий кредит;

– платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які член кредитної спілки – споживач (позичальник)  зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.

У договорі про споживчий кредит на дату укладення договору про споживчий кредит зазначаються орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача.

3.2.3.2.2. Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за послуги кредитної спілки, включених до загальних витрат за споживчим кредитом при обчисленні реальної річної процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, реальна річна процентна ставка обчислюється на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитної спілки залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору.

3.3. Інформаційне забезпечення кредитного договору та дії, що передують його укладенню.

3.3.1. Перед укладенням договору про надання кредиту, який не є споживчим, кредитна спілка безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) за спеціальною формою (Інформація, яка надається клієнту перед укладенням договору про надання кредиту, який не є споживчим), встановленою у Додатку 3 до цього Положення, надає клієнту, який не є споживачем інформацію в обсязі визначеному законодавством та цим Положенням. Про ознайомлення із зазначеною інформацією клієнт зобов’язаний надати кредитній спілці письмове підтвердження, яке складається в 2-х примірниках, по одному для споживача та кредитної спілки.

3.3.2. Додаткова інформація, яка надається споживачу (позичальнику) до укладення договору про споживчий кредит.

3.3.2.1. Умови надання споживчих кредитів членам кредитної спілки, види яких встановлені рішенням спостережної ради кредитної спілки відповідно до п. 3.2. цього Положення (далі – наявні та можливі схеми споживчого кредитування), разом із іншою інформацією, необхідною для отримання споживчого кредиту кредитна спілка розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Споживач (позичальник) перед укладенням договору про споживчий кредит має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.

3.3.2.2. До укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка безоплатно у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”) за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 4 до цього Положення,  та за спеціальною формою (Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про надання споживчого кредиту), встановленою у Додатку 5 до цього Положення, надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитної спілки, із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності  з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.

Інформація про платежі, що надається споживачу кредитною спілкою у паспорті споживчого кредиту, обов’язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого споживчого кредиту, суму непогашеного споживчого кредиту тощо).

За наявності різних способів надання споживчого кредиту, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки.

За наявності періодичних платежів за послуги кредитної спілки, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит;

За наявності необхідності укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання споживчого кредиту, інформація, що надається кредитною спілкою споживачу, має містити відомості про перелік осіб, яких кредитна спілка визначила для надання відповідних послуг (за наявності), а також орієнтовна вартість таких послуг.

У разі відсутності у кредитної спілки інформації про вартість певної додаткової чи супутньої послуги, що надаватиметься споживачу третьою особою та є обов’язковою для отримання кредиту, орієнтовна вартість такої послуги визначається за аналогічними, вже укладеними кредитною спілкою договорами про споживчий кредит за попередні три місяці, або у разі відсутності таких договорів за середньою вартістю такої послуги, визначеною кредитною спілкою за результатами аналізу вартості послуг, що пропонуються щонайменше трьома постачальниками на ринку таких послуг.

У разі якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у паспорті споживчого кредиту, діятимуть протягом частини строку користування споживчим кредитом, кредитна спілка повідомляє споживача про такі умови, строк їх дії та порядок інформування про їх зміну.

Інформація, наведена у паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням споживача (позичальника) зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою. Друкування інформації, наведеної у паспорті споживчого кредиту шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо забороняється.

У разі укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається члену кредитної спілки споживачу (позичальнику) за його зверненням після укладення договору.

3.3.2.3. Кредитна спілка до укладення договору про споживчий кредит на вимогу споживача надає йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, що надається відповідно до п. 3.3.2.2. цього Положення, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання ним зобов’язань за таким договором.

3.3.2.4. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено п. 3.3.2.2. та 3.3.2.3 цього Положення, у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг”.

3.3.2.5. Кредитна спілка розміщує інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, на яких вона надає споживчі кредити, у приміщенні, де здійснюється обслуговування членів кредитної спілки та/або на своєму офіційному веб-сайті.

3.3.2.6. На вимогу споживача кредитна спілка безоплатно надає йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному вигляді (за вибором споживача) за виключенням випадку, коли кредитна спілка на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит споживачем.

3.3.2.7. Член кредитної спілки — споживач (позичальник), який внаслідок ненадання йому наведеної у пп. 3.3.2. інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитній спілці відповідного письмового повідомлення. Кредитна спілка зобов’язана привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом 14 днів з дати отримання такого повідомлення.

3.4. Порядок надання кредитів членам кредитної спілки.

3.4.1. Умови договору про кредит.

3.4.1.1. У споживчому кредитному договірі або договорі кредитної лінії крім положень, визначених п. 1.5. цього Положення, зазначаються:

1) тип кредиту (кредит, кредитна лінія тощо), мета отримання споживчого кредиту;

2) загальний розмір наданого споживчого кредиту;

3) порядок та умови надання споживчого кредиту;

4) строк, на який надається споживчий кредит;

5) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням споживчого кредиту (за наявності);

6) види забезпечення наданого споживчого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);

7) процентна ставка за споживчим кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;

8) орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. У разі відсутності у кредитодавця інформації про вартість певної додаткової або супутньої послуги, що надається споживачу третьою особою під час укладення договору про споживчий кредит, орієнтовна вартість такої послуги визначається відповідно до абзаців п’ять та шість пункту 3.3.2.2. цього Положення. Усі припущення, використані для обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та/або орієнтовної загальної вартості кредиту, повинні бути зазначені;

9) порядок повернення споживчого кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитної лінії графік платежів може не надаватися);

10) інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит;

11) порядок та умови відмови від надання та одержання споживчого кредиту;

12) порядок дострокового повернення споживчого кредиту.

3.4.1.2. У інших кредитних договорах та договорах кредитної лінії крім положень, визначених п. 1.5. цього Положення зазначаються:

1) порядок нарахування та сплати процентів (методи нарахування процентів, періодичність сплати процентів та форму розрахунку, інше);

2) інформацію про забезпечення кредиту;

3) графік розрахунків, у якому зазначається порядок повернення основної суми кредиту та погашення процентів за ним;

4) строк протягом якого кредитна спілка зобов’язана надати кредит позичальнику.

3.4.2. Примірні кредитні договори затверджуються рішенням спостережної ради кредитної спілки з урахуванням вимог і умов цього Положення.

Для отримання кредиту член кредитної спілки (позичальник) надає кредитній спілці відповідну заяву. Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце  проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника та, за бажанням позичальника, інформацію про щомісячні доходи членів його родини, інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, строк користуванням кредитом, призначення кредиту, запропоноване забезпечення, а також інформацію щодо виконання позичальником зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями, інформацію щодо наявності заборгованості за кредитами, отриманими у кредитній спілці у пов’язаних та/або асоційованих осіб члена кредитної спілки тощо.

Визначення кредитною спілкою можливості укладення договору про споживчий кредит здійснюється на підставі заяви споживача, у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, та оцінки кредитоспроможності споживача. Розгляд заяви про укладення договору про споживчий кредит здійснюється кредитною спілкою безоплатно.

3.4.3. Кредитні договори та договори забезпечення повинні бути укладені в письмовій формі, відповідно до вимог цивільного законодавства України. Недійсність договору забезпечення не тягне за собою недійсності основного зобов’язання – кредитного договору.

Не вважається пропозицією укласти договір про споживчий кредит застереження про можливість надання кредиту під час придбання товару (послуги). Вимагати від споживача укладення договору про споживчий кредит як обов’язкової умови придбання будь-яких товарів чи послуг у кредитної спілки або у його спорідненої чи пов’язаної особи забороняється.

3.4.4. Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів з дотриманням вимог МСФЗ в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік.

3.4.5. До укладення договору про кредит, включаючи споживчі кредити, кредитна спілка зобов’язана використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається кредит, суму кредиту, доходи споживача, мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

Оцінка кредитоспроможності споживача включає в себе аналіз:

– документів, перелік яких, встановлений для отримання кредиту;

– інформації про позичальника, включаючи інформацію з офіційних джерел, визначених законодавством.

Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали (для огляду) наступних документів:

 • заяву про надання кредиту;
 • довідку про доходи;
 • інші документи.

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу кредитоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

3.4.6. При здійснені діяльності з надання кредитів членам кредитної спілки через відокремлені підрозділи кредитної спілки оцінку кредитоспроможності позичальника, укладення кредитних договорів, у передбачених випадках договору забезпечення кредиту та інших необхідних документів, видачу кредиту, моніторинг наданих кредитів, супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних здійснює відокремлений підрозділ.

3.4.7. Всі документи позичальника розглядаються кредитним комітетом.

Засідання кредитного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини його членів та за умови обов’язкової участі в ньому голови правління або особи, яка на підставі відповідної довіреності уповноважена головою правління кредитної спілки на укладання кредитних договорів та договорів кредитних ліній з членами кредитної спілки, розгляд питань щодо яких винесено на порядок денний засідання кредитного комітету.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів кредитного комітету і голова правління або особа, яка на підставі відповідної довіреності уповноважена головою правління кредитної спілки на укладання кредитних договорів та договорів кредитних ліній, в разі її присутності на засіданні, не голосували проти цього рішення.

Прийняте кредитним комітетом рішення про надання кредиту є підставою набуття головою правління чи уповноваженою головою правління особою, що діє на підставі підписаної головою правління довіреності, права укласти кредитний договір з членом кредитної спілки, якому кредитний комітет вирішив надати кредит.

Наявність конфлікту інтересів у діяльності членів кредитного комітету ідентифікується за наступними критеріями:

отримання членом кредитного комітету (його близькими родичами, установами та підприємствами, в яких він, його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес – (далі – “пов’язані особи”)) користі за результатами рішень кредитного комітету, які безпосередньо і окремо стосуються цього члена або пов’язаних з ним осіб;

існування у члена кредитного комітету будь-якої прямої чи опосередкованої особистої зацікавленості майнового або немайнового характеру, яка може вплинути на об’єктивне рішення кредитного комітету.

У разі ідентифікації конфлікту інтересів членом кредитного комітету за вищевизначеними критеріями, він зобов’язаний в усній або письмовій формі повідомити про це кредитний комітет.

При розгляді питань, які передбачають прийняття рішення кредитного комітету щодо встановлення кредитних взаємовідносин з будь-якими особами, за наявності конфлікту інтересів у членів кредитного комітету щодо зазначених питань, кредитний комітет повинен зафіксувати в своєму протоколі такий факт.

За наявності конфлікту інтересів у членів кредитного комітету рішення про прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов’язання на користь члена кредитного комітету у разі, якщо прийняття такого рішення відноситься до компетенції кредитного комітету, готується та приймається кредитним комітетом без участі цього члена. Зокрема, при прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, який є членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення.

Під час підготовки та прийняття рішення, де має місце конфлікт інтересів, у протоколі засідання кредитного комітету обов’язково робиться відмітка про відсутність голосу члена кредитного комітету щодо якого має місце конфлікт інтересів.

3.4.8. Строки розгляду заяв про надання кредитів не залежать від цільового призначення  та прийняття рішень по ним встановлюється від 1 до 30 робочих днів.

Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується в протоколі засідання кредитного комітету, який підписується головою кредитного комітету.

3.4.9. У разі відмови кредитної спілки від укладення договору про споживчий кредит на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, споживачу безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням – у письмовій формі.

3.4.10. Після укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка на вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника), але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитній спілці, зокрема інформацію про платежі за цим договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов), а також іншу інформацію, надання якої передбачено Законом України „Про споживче кредитування”, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

У разі якщо розмір майбутніх платежів і строки їх сплати не можуть бути встановлені у договорі про споживчий кредит (кредитування у вигляді кредитної лінії тощо), члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) також у строк, визначений цим договором, надається довідка у якій зазначаються: стан заборгованості на певну дату, оборот коштів за період часу, за який зроблена довідка, заборгованість на початок періоду, за який зроблена довідка, заборгованість на кінець періоду, за який зроблена довідка, дати і суми здійснення операцій членом кредитної спілки – споживачем (позичальником), застосована до проведених членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) операцій процентна ставка, будь-які інші платежі, застосовані до проведених членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) операцій, та/або будь-яка інша інформація, передбачена договором про споживчий кредит.

3.4.11. У разі якщо сторони договору про споживчий кредит мають намір збільшити загальний розмір кредиту, кредитна спілка зобов’язана оцінити кредитоспроможність члена кредитної спілки – споживача (позичальника) відповідно до вимог п. 3.4.5. цього Положення.

3.4.12. Будь-які пропозиції кредитної спілки про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених п.п. 3.4.1.1. цього Положення (окрім зміни змінюваної процентної ставки), повинні здійснюватися шляхом направлення кредитною спілкою члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. Умова договору про надання члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення повідомлення, є нікчемною.

Пропозиції члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) про зміни інші, ніж зміна умов договору про споживчий кредит, визначених п.п. 3.4.1.1. цього Положення, повинні надаватися у спосіб та строки, передбачені договором про споживчий кредит.

3.4.13. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для члена кредитної спілки – споживача (позичальника), зазначених у договорі про споживчий кредит або в додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.3.4.14. Член кредитної спілки – споживач (позичальник)  має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цього підпункту.3.4.15. Укладення договору про споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) додаткових чи супутніх послуг третіх осіб.До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, зокрема, належать:1) договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника) з метою визначення його кредитоспроможності;2) договір оцінки майна члена кредитної спілки – споживача (позичальника), що використовується для забезпечення виконання ним зобов’язань за договором про споживчий кредит;3) договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником) зобов’язань за договором про споживчий кредит;4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;5) договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.Член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам кредитної спілки (за наявності такого переліку). Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам кредитної спілки (за наявності такого переліку), розміщується на офіційному веб-сайті кредитної спілки або на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для членів кредитної спілки – споживачів (позичальників), у всіх приміщеннях кредитної спілки, включаючи філії та відділення, що здійснюють споживче кредитування (за наявності). На вимогу члена кредитної спілки – споживача (позичальника) такий перелік має бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором.Кредитна спілка у встановленому нею порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають її вимогам та можуть надавати членам кредитної спілки – споживачам (позичальникам) додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит. Кредитна спілка на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює, забезпечує вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту , а також розміщує на ньому правила співпраці з такими особами (за наявності таких вимог).Укладення договору про споживчий кредит не пов’язано з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною третьою особою.У разі визначення кредитною спілкою переліку третіх осіб, які можуть надавати членам кредитної спілки – споживачам (позичальникам) додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, у кількості менше трьох осіб для кожного виду послуг, член кредитної спілки – споживач (позичальник) має право самостійно обрати особу, яка може надавати членам кредитної спілки – споживачам (позичальникам) відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного кредитною спілкою.У разі розірвання членом кредитної спілки – споживачем (позичальником)  договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитної спілки, та з урахуванням вимог зазначених у попередньому абзаці цього Положення, кредитна спілка має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених членом кредитної спілки – споживачем (позичальником). Кредитна спілка або третя сторона повертають члену кредитної спілки – споживачу (позичальнику) кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови члена кредитної спілки – споживача (позичальника) від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.3.4.16. Усі не врегульовані цим Положенням правовідносини, зокрема, щодо споживчого кредитування, регулюються чинним законодавством України.

 

 1. Порядок проведення моніторингу наданих кредитів та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних кредитів.

4.1. З метою нагляду за своєчасністю сплат за наданими кредитами та оперативного планування руху грошових потоків кредитна спілка веде належний аналітичний облік. Обов’язки щодо організації моніторингу наданих та супроводження прострочених, неповернених, у тому числі безнадійних  кредитів покладаються на кредитний комітет кредитної спілки.

4.2. Поточний контроль за дотриманням умов кредитних договорів складається з контролю за своєчасністю та повнотою передбачених кредитними договорами платежів на підставі звірення фактично отриманих платежів з графіком планових платежів.

4.3. У випадку виявлення прострочених кредитів вживаються заходи, передбачені в п. 4.5. – 4.7.  цього Положення.

4.4. Для окремих видів кредитів згідно затверджених рішенням спостережної ради правил і процедур може передбачатися особливий порядок супроводження.

4.5. З моменту виявлення простроченості за кредитом кредитна спілка повинна вжити наступні заходи для добровільного виконання позичальником своїх договірних зобов’язань:

– здійснити позичальникові нагадування про необхідність виконання договірних зобов’язань в телефонному режимі;

або

– надіслати позичальнику та поручителю (у разі його наявності) листи.

4.6. У випадку, якщо попередні заходи не призвели до сплати боргу, кредитна спілка вдається до дій, що спрямовані на стягнення боргу примусовим шляхом. Перед їх вчиненням  кредитна спілка:

1) визначає на підставі кредитного договору суму заборгованості, включаючи також, якщо це передбачено умовами договору суми штрафних санкцій. При цьому, за рішенням кредитного комітету може застосовуватися зупинення нарахування процентів.

2) визначає шляхи:

звернення стягнення на забезпечення кредитного договору, у разі наявності такого забезпечення, або

звернення стягнення на майно позичальника;

3) вживає заходи для встановлення місця знаходження позичальника.

Стягнення боргу примусовим шляхом здійснюється з використанням відповідних правових механізмів та процесуальних форм, передбачених чинним законодавством.

4.7. В окремих випадках за обґрунтованим рішенням кредитного комітету кредитна спілка може відстрочити застосування щодо позичальника заходів примусового стягнення боргу з дотриманням передбачених законодавством процесуальних строків.

4.8  За неповерненими кредитами щодо яких кредитним комітетом прийнято обґрунтоване рішення про відстрочення їх визнання безнадійними, стягнення простроченої заборгованості відбувається виключно шляхом примусового стягнення з метою отримання відповідних виконавчих документів із застосуванням правових механізмів та процесуальних норм, передбачених чинним законодавством України. При цьому, здійснення заходів спрямованих на забезпечення примусового стягнення продовжується до моменту отримання кредитною спілкою документальних підтверджень про неможливість стягнення або закінчення строку позовної давності, що є безперечною підставою для визнання кредиту безнадійним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

 

Інформація, яка надається на вимогу клієнта

 

Клієнт                                       (ПІБ) підтверджує, що на його вимогу Кредитною спілкою   „ЕКСПРЕС КРЕДИТ” йому надано відомості про фінансові показники діяльності кредитної спілки та її економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;

Клієнт                                       (ПІБ) підтверджує, що на його вимогу Кредитною спілкою               „ЕКСПРЕС КРЕДИТ” йому надано перелік керівників кредитної спілки та її відокремлених підрозділів;

                                                                                                                                                              

Дата, ПІБ, підпис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

 

Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок

 

Споживач                                            (ПІБ) підтверджує, що Кредитною спілкою „ЕКСПРЕС КРЕДИТ” йому було повідомлено про:

 • особу, яка надає фінансові послуги, включаючи:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адресу, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг, а саме: Кредитна спілка „ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, місцезнаходження                                                                               , контактний телефон                                                         , адреса електронної пошти                                                                , адреса, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг                                                                   ;

б) те, що отримання фінансової послуги не пов’язано з необхідністю отримання Споживачем посередницьких послуг;

в) відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ;

г) інформацію щодо включення Кредитної спілки „ЕКСПРЕС КРЕДИТ” до відповідного державного реєстру фінансових установ, а саме: серія, номер  і дата видачі  Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

ґ) інформацію щодо наявності в Кредитної спілки „ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги, а саме:                                                                           (реквізити ліцензії);

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги;

 • фінансову послугу – залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (яка передбачає залучення Кредитною спілкою „ЕКСПРЕС КРЕДИТ” фінансових активів від членів Кредитної спілки „ЕКСПРЕС КРЕДИТ” на підставі письмового договору з особою (вкладником) із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди), включаючи загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен споживач, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат;
 • договір про надання фінансових послуг, який включає:

а) наявність у Споживача права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

б) строк, протягом якого Споживачем може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

г) наявність у Споживача права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги.

 • механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

– у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

– згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

Споживач                                            (ПІБ) підтверджує, що надана йому інформація забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

                                                                                                                                                              

Дата, ПІБ, підпис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

Інформація, яка надається клієнту перед укладенням договору про надання кредиту,

 який не є споживчим

Клієнт, який не є споживачем, (далі – Клієнт)                                                 (ПІБ) підтверджує, що Кредитною спілкою „ЕЛСПРЕС КРЕДИТ” йому було повідомлено про:

 • особу, яка надає фінансові послуги, включаючи:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, а саме: Кредитна спілка                                                              , місцезнаходжен______, контактний телефон      ____, адреса електронної пошти          ;

б) те, що отримання фінансової послуги не пов’язано з необхідністю отримання Клієнтом посередницьких послугв) відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу;

г) інформацію щодо включення Кредитної спілки „ЕКСПРЕС КРЕДИТ” до відповідного державного реєстру фінансових установ;

ґ) інформацію щодо наявності в Кредитної спілки „ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги, а саме:                (реквізити ліцензії);

д) контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги;

 • фінансову послугу – надання коштів у коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який не є споживчим (надається для задоволення потреб, пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника), включаючи загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат;
 • договір про надання фінансових послуг, який включає:

а) наявність у Клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

б) строк, протягом якого Споживачем може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

г) наявність у Клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Клієнта.

Клієнт                                      (ПІБ) підтверджує, що надана йому інформація забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

                                                                                                                                                              

Дата, ПІБ, підпис.

 

 

Додаток4
до Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція) (згідно Закону України “Про споживче кредитування”)

1)                  Паспорт споживчого кредиту
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма)

1. Інформація та контактні дані кредитодавця
Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація  
Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація  
Ліцензія/Свідоцтво [реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ]
Номер контактного телефону  
Адреса електронної пошти  
Адреса офіційного веб-сайту  
2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*
Найменування кредитного посередника  
Місцезнаходження  
Номер контактного телефону  
Адреса електронної пошти  
Адреса офіційного веб-сайту*  
3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача
Тип кредиту [кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку (овердрафт) тощо]
Сума / ліміт кредиту, грн.  
Строк кредитування [може встановлюватися в роках, місяцях, днях]
Мета отримання кредиту  
Спосіб та строк надання кредиту [готівковим/безготівковим шляхом]
Можливі види (форми) забезпечення кредиту  
Необхідність проведення оцінки забезпечення кредиту [так/ні та за чий рахунок буде проводитися]
Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %  
4. Інформація щодо орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача
Процентна ставка, відсотків річних  
Тип процентної ставки [фіксована, змінювана]
Порядок зміни змінюваної процентної ставки [порядок обчислення, індекси, які застосовуються]
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.: [зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]
1.  
2.  
 
Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит [якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними]
Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*  
Загальні витрати за кредитом, грн.  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т. ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.  
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних  
Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача.
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн: [зазначаються розмір платежу та база його розрахунку]
1. послуги нотаріуса [так/ні, розмір платежу]
2. послуги оцінювача [так/ні, розмір платежу]
3. послуги страховика [так/ні, розмір платежу]
…. [зазначаються інші обов’язкові послуги, за наявності, та розмір платежу за них]”;
5. Порядок повернення кредиту
Кількість та розмір платежів, періодичність внесення [надається у вигляді графіку платежів, у якому визначаються кількість, розмір платежів та періодичність їх внесення, за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії, коли графік платежів може не надаватися]
6. Додаткова інформація*
Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит: [зазначаються розмір платежу, база його розрахунку та умови його застосування]
Пеня  
Штрафи  
процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту  
інші платежі  
7. Інші важливі правові аспекти
Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.
Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України “Про споживче кредитування”. [так/ні]
Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.
Дата надання інформації: ДД/ММ/РРРР Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до: ДД/ММ/РРРР
   
Підпис кредитодавця: П. І. Б., підпис
   
Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.
Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.
   
Підпис споживача: Дата, П. І. Б., підпис.
   

___________
* Інформація заповнюється за наявності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток5
до Положення про фінансові послуги Кредитної спілки „ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

Інформація, яка надається споживачу перед укладенням договору

про надання споживчого кредиту

 

Споживач                                             (ПІБ) підтверджує

– що перед укладенням договору про споживчий кредит він самостійно ознайомився з інформацією необхідною для отримання споживчого кредиту споживачем, розміщеною Кредитною спілкою „ ЕКСПРЕС КРЕДИТ ” на своєму офіційному веб-сайті                                      , включаючи наявні та можливі схеми кредитування у кредитній спілці для прийняття усвідомленого рішення.

– своє ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено частинами другою та третьою статті 9 «Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит» Закону України «Про споживче кредитування»

– Споживач                                          (ПІБ) підтверджує, що Кредитною спілкою „ ЕКСПРЕС КРЕДИТ ” йому було повідомлено про:

 • особу, яка надає фінансові послуги, включаючи:

а) найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адресу, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг, а саме: Кредитна спілка                                                         , місцезнаходження                                                                            , контактний телефон                                                                   , адреса електронної пошти                                                                 , адреса, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг                                                                   ;

 • те, що отримання фінансової послуги не пов’язано з необхідністю отримання Споживачем посередницьких послуг;
 • те, що відомості про державну реєстрацію кредитної спілки містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і включають: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до відомостей про юридичну особу;
 • Уповноваженим органом, який здійснює державне регулювання щодо кредитної спілки;
 • фінансову послугу – надання коштів у коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який є споживчим, включаючи загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити член кредитної спілки, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат;
 • договір про надання фінансових послуг, який включає:

а) наявність у Споживача права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

б) строк, протягом якого Споживача може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

г) наявність у Споживача права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Споживача фінансової послуги;

є) окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у частинах другій та третій статті 9 «Інформація, яка надається Споживачу до укладення договору про споживчий кредит» Закону України «Про споживче кредитування», діятимуть протягом частини строку користування кредитом, а саме: умови щодо                                                                 (перелік умов), діятимуть протягом                            (строк їх дії) з дотриманням наступного порядку інформування про їх зміну                                                                       (якщо застосовується);

 • те, що базою розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок) є                   (зокрема сума наданого кредиту, сума непогашеного кредиту тощо).
 • механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

– у разі звернення Споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

– згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

Споживач                                            (ПІБ) підтверджує, що надана йому інформація забезпечує правильне розуміння суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

 

                                                                                                                                                              

Дата, ПІБ, підпис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.

Види умов залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Види умов  залучення  внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Критерії розмежування видів умов залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
Строк дії Спосіб виплати процентів Можливість довнесення частини суми вкладу протягом дії договору Можливість зняття частини суми вкладу протягом дії договору
 

від 1 до 12 місяців

(включно)

Помісячно В кінці дії договору
Депозит 1. + +
Депозит 2. + + + +
Депозит 3. + +

 

Умовні позначки:

«+» – передбачає наявність такого критерію в зазначеному виді;

«-» – не передбачає наявності такого критерію в зазначеному виді.

 

Опис до Таблиці 1 (Види умов залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки).

 

«Депозит 1»

Можливий строк укладення договору – від 1 до 12 місяців (включно).

Спосіб виплати процентів – помісячно.

Без можливості довнесення частини суми вкладу протягом дії договору.

Без можливості зняття частини суми вкладу протягом дії договору.

 

«Депозит 2»

Можливий строк укладення договору – від 1 до 12 місяців (включно).

Спосіб виплати процентів – помісячно.

З можливістю довнесення частини суми вкладу протягом дії договору.

З можливістю зняття частини суми вкладу протягом дії договору.

 

«Депозит 3»

Можливий строк укладення договору – від 1 до 12 місяців (включно).

Спосіб виплати процентів – в кінці дії договору.

Без можливості довнесення частини суми вкладу протягом дії договору.

Без можливості зняття частини суми вкладу протягом дії договору.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток_6
до Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

(но

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 

про  залучення строкового

внеску (вкладу)  члена кредитної спілки на депозитний рахунок   

м. Одеса                                                                                                       «__»__________ 20__р.

 

КРЕДИТНА СПІЛКА “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, надалі  «Спілка», в    особі   голови правління / представника _____________ ,  яка  діє  на  підставі  Статуту/ доручення  _________,   з      одного     боку,     та член кредитної спілки  _________________паспорт серія____ №__________, виданий ___________”____”         ___________р., місце проживання (адреса) : ________________________________________________ далі іменується «Вкладник» , з другого боку  (далі разом – «Сторони»), керуючись  Положенням про фінансові послуги кредитної cпілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» у редакції від «__»_____ 201_ р. затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (протокол №__ від «__» ______201_р.), уклали цей договір про залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок ( залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення) , далі «Договір»   про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором  Вкладник  вносить до Спілки строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, далі «Внесок» , а Спілка приймає Внесок  і зобов’язується повернути Вкладникові  Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах  та в порядку, встановлених цим Договором

1.2.Договір укладено строком на __ місяців. Днем початку дії Договору є «___»   __________р.

Дата закінчення строку дії Договору є  “____”__________р.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.

2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення.2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі.1) Вкладник зобов’язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі ____  (сума цифрами) ______________ (сума прописом) грн. 2) Договір укладено без можливості  капіталізації/ з можливістю капіталізації процентів .(необхідне обрати).  Сума Внеску не збільшується / збільшується (необхідне обрати)  на суму нарахованих процентів (частини нарахованих  процентів) .3) Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається/ не допускається ( необхідне обрати).  Вкладник має право довнести до Внеску грошові кошти, на умовах, що передбачені п.п. 1) п. 2.1.2 цього Договору та за умови, що зобов’язання Спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань Спілки.[1]4) Часткове зняття суми Внеску без розірвання Договору   не допускається.5) Повернення Вкладникові Внеску та нарахованих процентів за цим Внеском до закінчення строку його дії можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами Договору  , за рішенням суду, а також у разі реорганізації або ліквідації Спілки.2.1.2. Строки внесення фінансового активу. 1) Строк, протягом якого Вкладник зобов’язаний внести до Спілки Внесок.Вкладник зобовязується внести Внесок : – шляхом безготівкового перерахування на рахунок Спілки– протягом трьох робочих днів з дня    укладання   Сторонами цього Договору та /або ; -за письмовою заявою Вкладника, протягом трьох робочих днів, Спілка зобов’язується           зарахувати Внесок, який може бути  внесено Вкладником  шляхом :- зарахування  грошових коштів – Внеску Вкладника (частини Внеску), який був залучений за іншим договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і який підлягає поверненню у зв’язку із закінченням строку дії договору та/або; – шляхом спрямування  грошових коштів з   додаткового пайового внеску Вкладника за умови дотримання Спілкою нормативу достатності капіталу  та/або;        зарахування грошових коштів- процентів (частини процентів) , які були нараховані Вкладнику за  іншим  договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.2) Строк внесення Внеску.  Внесок внесено на строк ______ (прописом) місяців .2.2. Процентна ставка

2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі __% (_ ) процентів річних, за фактичний строк користування.

На пролонгований[2] Внесок встановлюється розмір процентної ставки, який діє у Спілці у день відповідної пролонгації за цим видом Внеску, за відповідним строком і періодичністю виплати процентів.

2.2.2. Встановлений п.2.2.1 Договору розмір процентної ставки не може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку.2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором. 2.3.1. Нарахування процентів здійснюється за наступним методом:1) Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання Спілкою Внеску та припиняється в день, визначений п. 1.2. цього Договору як дата закінчення строку дії Договору , або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Спілки.Нарахування процентів   у разі продовження ( пролонгації ) Договору починається  з наступного дня від дати продовження (пролонгації)  та припиняється в день визначений додатковим договором, або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Спілки.2) Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365.3) Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця та в день визначений п.п.1)  п.2.3.1. цього Договору.2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.2.3.3. Нараховані проценти  виплачуються  Спілкою _____________( щомісячно , в кінці дії договору – необхідне обрати )    на вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору, що  пред’являється  в усній або письмовій формі. 2.3.4. Сторони погодили наступну форму виплат за Договором:

Всі виплати на користь Вкладника можуть здійснюватися  Спілкою:

– шляхом безготівкового перерахування Внеску (частини Внеску)  та/ або нарахованих процентів (частини процентів) на рахунок / картковий рахунок Вкладника  в банку,  вказаний Вкладником  в заяві та/або ;

 

– за письмовою заявою Вкладника нараховані  проценти (частина процентів)  по Внеску можуть бути повернені шляхом зарахування грошових коштів як Внесок  на  інший   договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника та/або ;

– за письмовою заявою Вкладника  Внесок (частина Внеску)  може бути повернений шляхом зарахування грошових коштів як Внесок  на  інший  договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника  та/або;

– за письмовою заявою Вкладника  Внесок  (частина внеску) та/ або нараховані проценти (частина процентів) можуть  бути повернені шляхом спрямування  на поповнення додаткового пайового внеску Вкладника .

2.4. Договір укладено з можливістю  продовження (пролонгації) строку його дії. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку дії договору  і не бажає продовжити (пролонгувати) Договір , то Договір вважається припиненим з дати  вказаної в  п.1.2. Договору. Внесок знаходиться в Спілці до звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.  .

Якщо в день закінчення строку розміщення Внеску , Вкладник не вимагає повернення Внеску, а бажає його продовжити (пролонгувати), то Договір вважатиметься  продовженим (пролонгованим) з цієї дати  лише після укладення сторонами додаткового договору .

Пролонгований Внесок  підлягає поверненню у дату, що настає в останній (або, якщо ця дата випадає на вихідний, святковий або неробочий день, –на наступний робочий день) день строку, на який Внесок  було продовжено (пролонговано) (нова дата повернення). Кількість продовжень (пролонгацій) строку Внеску  не обмежується.

2.5. При продовженні (пролонгації) строку Договору ,  нараховані на Внесок  проценти за попередній строк можуть приєднуватися  до Внеску за письмовою заявою  Вкладника та /або виплачуватися  Вкладнику відповідно до умов цього договору.

2.6. Сторони погодили, що розрахунки готівкою за Договором  протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) СТОРІН

 

3.1. Спілка має право:3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов’язань, згідно з умовами цього Договору; 3.1.2.  Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Внеску.3.2. Спілка зобов’язана: 3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження (адреси), а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 20 (двадцяти ) денний строк з моменту їх виникнення;3.2.2. Надавати за письмовою заявою  Вкладника довідку щодо його Внеску;3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;3.2.4. Забезпечити  таємницю Внеску, згідно законодавства України;3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок, та нараховані проценти у строки, та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору; 3.3. Вкладник має право:3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов’язань згідно з  предметом та умовами цього Договору;3.3.2. По закінченню строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору; 3.3.3. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його Внеску;3.3.4. Надавати письмову заяву Спілці про повернення Внеску.3.4. Вкладник зобов’язаний:3.4.1. Внести  Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання (адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім’я та по-батькові, а також,  інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни  в 20 (двадцяти  ) денний строк з моменту їх виникнення;3.4.3. Дотримуватись умов  цього Договору; 3.4.4. Для отримання Внеску та процентів – пред’явити Спілці паспорт;3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього Договору, отримати належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору; 3.4.6. Для отримання на вимогу Внеску звернутися до Спілки з письмовою заявою .3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов’язки  передбачені цим Договором.

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

4.1. Порядок зміни Договору.Всі зміни до Договору  щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:4.1.1. Пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки;4.1.2. Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом  10 робочих  днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;4.1.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.п. 4.1.2. Договору, пропозиція вважаються не прийнятою; 4.1.4. Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 5 днів з дня надання письмової відповіді;4.1.5. Всі інші зміни до Договору,  крім зміни суми початкового Внеску,  вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів.4.1.6. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

4.2. Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору.

Дія договору припиняється:

4.2.1. За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому  п.4.1.1 – 4.1.5. Договору, Виплата Спілкою Внеску та нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день розірвання Договору;4.2.2. За рішенням суду з підстав та за процедурою, передбаченою законодавством;

4.2.3. Розірвання Договору з ініціативи Спілки :

Спілка має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку  з дотриманням таких умов:

1) Спілка зобов’язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору; 2) Спілка сплачує проценти за Внеском згідно ставки встановленої п. 2.2.1. цього Договору; 3) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж 30 (тридцяти)  робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання цього Договору;4) днем припинення нарахування процентів за Внеском  є день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору. Сторони погодили, що Вкладник не має права достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір.  4.2.3.3  У разі реорганізації або ліквідації Спілки у порядку передбаченому законами України;4.2.3.4  Договір може бути припинено також з інших підстав передбачених законодавством.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

 

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне виконання) умов цього Договору  згідно чинного законодавства України.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Спори, які  виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий  спір вирішується в судовому порядку згідно з  чинним законодавством  України.

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадку виникнення обставин форс- мажору (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, оголошення війни, прийняття нормативних актів, розпоряджень Уряду, НБУ, Нацкомфінпослуг), що безпосередньо впливають на умови цього Договору, тощо,  які не залежать від волі Cторін та перешкоджають виконанню ними зобов’язань по Договору, термін виконання переноситься відповідно на час дії обставин форс- мажору.

7.2. Цей Договір складено в 2-х оригінальних  примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.7.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.7.5. Вкладник підтверджує, що:- отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;-  інформація надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання. 7.6. Підпис Вкладника в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, що Вкладник отримав письмову інформацію вказану в п.7.5 та другий примірник цього Договору.

7.7. Зміна суми початкового Внеску у зв’язку з поповненням  Внеску підтверджується банківською  випискою про зарахування безготівкових коштів або іншими документами на вимогу Вкладника. [3]

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Спілка   Вкладник
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  

 

ПІБ
Місцезнаходження:

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7

ЕДРПОУ 36436238

п/р 26505311813901

у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННІЙ»

МФО 328209

  Місце проживання:

Тел:

Паспорт:

Ідентифікаційний код:

 

 

 

___________/___________/

 

Договір отримав:  “____”_____________ 20___ р.

 

Голова правління

_____________________ Сокур О.І.

 

 

 

Примірник договору отримав:

“____”_____________ 20__ р.       ____________________/____________/

 

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України», Кредитною спілкою «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ознайомлений. Підтверджую, що інформація надана Кредитною спілкою “ЕКСПРЕС КРЕДИТ ”з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

“____”_____________ 20__ р.     ____________________/____________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7   до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ  КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ  «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

 

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про  залучення внеску (вкладу)

 члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу

м. Одеса                                                                                                                   «__»__________ 20___р.

 

КРЕДИТНА СПІЛКА”ЕКСПРЕС КРЕДИТ”, надалі  “Спілка”, в     особі     голови правління /представника _____________ ,  яка  діє  на  підставі  Статуту/ доручення ,   з      одного     боку,     та член кредитної спілки  _________________паспорт серія____ №__________, виданий ___________”____”         ___________р., місце проживання ( адреса) : ________________________________________________далі іменується «Вкладник» , з другого боку (далі разом – «Сторони»), керуючись  Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» у редакції від «__»_____ 201_ р. затвердженого рішенням спостережної ради кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (протокол №__ від «__» ______201_р.), уклали цей договір про  залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок  на вимогу ( залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення), далі «Договір» про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором  Вкладник  вносить до Спілки  внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу , далі «Внесок» , а Спілка приймає Внесок  і зобов’язується повернути Вкладникові  Внесок та виплатити проценти на Внесок на умовах  та в порядку, встановлених цим Договором.

1.2.  Договір укладено строком на __ місяців. Днем початку дії Договору є «___»   ________р.

Днем закінчення строку дії Договору є  “____”_____________р.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ВНЕСКУ ТА УМОВИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ.2.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення.2.1.1. Розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі.1) Вкладник зобов’язується внести грошові кошти (Внесок) до Спілки у розмірі ____ (сума цифрами) ______________ (сума прописом) грн. 2) Договір укладено без можливості капіталізації процентів /з можливістю капіталізації процентів (необхідне обрати) . Сума Внеску не збільшується / збільшується (необхідне обрати)  на суму нарахованих процентів (частини нарахованих процентів).3) Поповнення (довнесення) Внеску за цим Договором допускається. Вкладник має право довнести до Внеску грошові кошти, на умовах, що передбачені цим Договором та  за умови, що зобов’язання Спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань Спілки.  [4]4) Часткове зняття суми Внеску без розірвання Договору  допускається.Вкладник має право зняти частину суми Внеску на умовах, що передбачені цим Договором.

При цьому, Спілка зобов’язана повернути Вкладнику частину суми Внеску на першу вимогу.

2.1.2. Строки внесення фінансового активу. 1) Строк, протягом якого Вкладник зобов’язаний внести до Спілки Внесок. Вкладник зобовязується внести Внесок : – шляхом безготівкового перерахування на рахунок Спілки– протягом трьох робочих днів з дня    укладання   Сторонами цього Договору та /або ;-за письмовою заявою Вкладника, протягом трьох робочих днів, Спілка зобов’язується           зарахувати Внесок, який може бути  внесено Вкладником  шляхом :- зарахування  грошових коштів – Внеску Вкладника (частини Внеску), який був залучений за іншим договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і який підлягає поверненню у зв’язку із закінченням строку дії договору та/або; – шляхом спрямування  грошових коштів з   додаткового пайового внеску Вкладника за умови дотримання Спілкою нормативу достатності капіталу  та/або;        зарахування грошових коштів- процентів (частини процентів)  , які були нараховані Вкладнику за  іншим  договором про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. 2) Строк внесення Внеску.  Внесок внесено на строк ______ (прописом) місяців .Внесок внесено на умовах повернення на першу вимогу та з правом отримання частини Внеску протягом дії Договору.2.2. Процентна ставка2.2.1. Процентна ставка (плата) за Внеском встановлюється у розмірі _% (__) процентів річних.

На пролонгований[5] Внесок встановлюється розмір процентної ставки, який діє у Спілці у день відповідної пролонгації за цим видом Внеску, за відповідним строком і періодичністю виплати процентів.

2.2.2. Встановлений п.2.2.1 Договору розмір процентної ставки не може бути зменшений Спілкою в односторонньому порядку.2.3. Порядок нарахування та виплати процентів за Договором. 2.3.1. Нарахування процентів здійснюється за наступним методом:1) Нарахування процентів на Внесок починається з наступного дня після отримання Спілкою Внеску та припиняється в день, визначений п. 1.2. цього Договору в якості закінчення строку дії Договору (включно), або в день повернення Внеску у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника (в тому числі повернення Внеску на вимогу Вкладника) включно, або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Cпілки. Нарахування процентів   у разі продовження ( пролонгації ) Договору починається  з наступного дня від дати продовження (пролонгації)  та припиняється в день визначений додатковим договором , або в день повернення Внеску у випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, або в день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору з ініціативи Спілки.2) Нарахування Спілкою процентів за цим Договором здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Кількість днів у році приймається за 365.3) Нарахування процентів на Внесок здійснюється Спілкою в останній календарний день кожного місяця та в день визначений п.п.1) п.2.3.1. цього Договору.2.3.2. Якщо дата повернення Внеску та сплати нарахованих, але не сплачених процентів на Внесок, припадає на вихідні (святкові, неробочі) дні, їх виплата на користь Вкладника здійснюється в перший робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем. У цьому випадку після закінчення строку дії Договору протягом таких вихідних (святкових, неробочих) днів проценти не нараховуються і не виплачуються.2.3.3. Нараховані проценти  виплачуються  Спілкою _____________( щомісячно , в кінці дії договору – необхідне обрати )    на вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору, що  пред’являється  в усній або письмовій формі.2.3.4. Сторони погодили наступну форму виплат  за Договором:

Всі виплати на користь Вкладника можуть здійснюватися  Спілкою:

– шляхом безготівкового перерахування Внеску (частини Внеску)  та/ або нарахованих процентів (частини процентів) на рахунок / картковий рахунок Вкладника  в банку, вказаний Вкладником  в заяві та/або ;

– за письмовою заявою Вкладника нараховані  проценти (частина процентів)  по Внеску можуть бути повернені шляхом зарахування грошових коштів як Внесок  на  інший   договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника та/або  ;

– за письмовою заявою Вкладника  Внесок (частина Внеску)  може бути повернений шляхом зарахування грошових коштів як Внесок  на  інший  договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок Вкладника  та/або ;

– за письмовою заявою Вкладника  Внесок  (частина Внеску) та/ або нараховані проценти (частина процентів) можуть  бути повернені шляхом спрямування  на поповнення додаткового пайового внеску Вкладника .

2.4.Договір укладено з можливістю  продовження (пролонгації) строку його дії. Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку дії договору   і не бажає продовжити (пролонгувати) Договір, то Договір вважається припиненим з дати  вказаної в  п.1.2. Договору. Внесок знаходиться в Спілці до звернення Вкладника за отриманням Внеску, при цьому Спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.  .

Якщо в день закінчення строку розміщення Внеску , Вкладник не вимагає повернення Внеску, а бажає його продовжити (пролонгувати) то, Договір вважатиметься  продовженим (пролонгованим) з цієї дати  лише після укладення сторонами додаткового договору .

Пролонгований Внесок  підлягає поверненню у дату, що настає в останній (або, якщо ця дата випадає на вихідний, святковий або неробочий день, –на наступний робочий день) день строку, на який Внесок  було продовжено (пролонговано) (нова дата повернення). Кількість продовжень (пролонгацій) строку Внеску  не обмежується.

2.5. При продовженні (пролонгації) строку Договору ,  нараховані на Внесок  проценти за попередній строк можуть приєднуватися  до Внеску за письмовою заявою  Вкладника та /або виплачуються Вкладнику відповідно до умов цього Договору

2.6. Сторони погодили, що розрахунки готівкою за Договором  протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ (ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) СТОРІН3.1. Спілка має право:3.1.1. Прийняти Внесок від Вкладника та вимагати від нього належного виконання своїх зобов’язань, згідно з умовами цього Договору; 3.1.2.  Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для оформлення Внеску.3.2. Спілка зобов’язана: 3.2.1. Письмово повідомляти Вкладника про зміну власного місцезнаходження (адреси), а також інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, в 20 (двадцяти) денний строк з моменту їх виникнення;3.2.2. Надавати за письмовою заявою  Вкладника довідку щодо його Внеску;3.2.3. Використовувати Внесок на цілі визначені Статутом Спілки та законодавством України;3.2.4. Забезпечити  таємницю Внеску, згідно законодавства України;3.2.5. Повернути Вкладнику Внесок, та нараховані проценти у строки, та в розмірах, які передбачені умовами цього Договору; 3.2.6. Видати Внесок або його частину на письмову вимогу Вкладника  з урахуванням умов Договору.У разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску Спілка зобов’язана:- прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і відбитка печатки Спілки;- зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску або його частини згідно з положенням про документообіг, затвердженим рішенням Спілки;- виконати вимогу Вкладника про повернення Внеску відповідно до умов цього Договору- виконати вимогу Вкладника про повернення частини Внеску.У разі неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення Внеску або його частини Спілка зобов’язана видати Вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи і проставленням  відбитка печатки Спілки.3.3. Вкладник має право:3.3.1. Вимагати від Спілки виконання своїх зобов’язань згідно з  предметом та умовами цього Договору;3.3.2. Достроково в односторонньому порядку вимагати розірвання цього Договору, (в тому числі шляхом пред’явлення письмової вимоги про повернення Внеску), з поверненням Внеску та процентів за Внеском, повідомивши Спілку в порядку та з врахуванням наслідків, передбачених цим Договором; 3.3.3. По закінченню строку дії цього Договору отримати всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору; 3.3.4. Вимагати від Спілки надання довідки щодо його Внеску;3.3.5. Надавати письмову вимогу Спілці про повернення Внеску;3.3.6. Отримати частину Внеску після пред’явлення Вимоги про повернення частини Внеску. 3.4. Вкладник зобов’язаний:3.4.1. Здійснити Внесок в Спілку на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;3.4.2. Письмово повідомляти Спілку про зміну власного місця проживання (адреси), місця роботи, контактних телефонів, прізвища, ім’я та по-батькові, а також,  інших обставин, що так чи інакше здатні вплинути на виконання зобов’язань Сторін за цим Договором, з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни  в 20 (двадцяти  ) денний строк з моменту їх виникнення;3.4.3. Дотримуватись умов  цього Договору; 3.4.4. Для отримання Внеску та процентів – пред’явити Спілці паспорт;3.4.5. Після закінчення строку Внеску або у випадку дострокового розірвання цього Договору, або у разі звернення з письмовою вимогою про повернення Внеску, отримати належні до виплати грошові кошти, згідно умов цього Договору. 3.4.6. Для отримання на вимогу Внеску або його частини звернутися до Спілки з письмовою вимогою в порядку передбаченому п. 3.2.6. цього Договору 3.5. Сторони також здійснюють інші права та виконують інші обов’язки  передбачені цим Договором.

 

 1. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

4.1. Порядок зміни Договору.Всі зміни до Договору щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів в наступному порядку:4.1.1. Пропозиція про внесення змін до Договору надсилається іншій Стороні листом або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки;4.1.2. Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом  10 робочих  днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;4.1.3. Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений п.4.1.2. Договору, пропозиція вважаються не прийнятою; 4.1.4. Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 5 днів з дня надання письмової відповіді;4.1.5. Всі інші зміни до Договору, крім зміни суми початкового Внеску, вносяться за взаємною згодою Cторін та оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткових договорів;4.1.6. Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

4.2. Порядок та умови припинення та дострокового розірвання Договору.

Дія Договору припиняється :

4.2.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладання додаткового договору в порядку передбаченому п.4.1.1 – 4.1.5. Договору. Виплата Спілкою Внеску та нарахованих процентів за фактичний строк користування Внеском здійснюється в день розірвання Договору;4.2.2. В судовому порядку за позовом Вкладника та/або Спілки з підстав та за процедурою передбаченою законодавством;4.2.3. Внаслідок дострокового розірвання Договору з ініціативи однієї з Сторін:

4.2.3.1.  Розірвання Договору з ініціативи Вкладника:

Вкладник   має право достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір з дотриманням таких умов:

1)  Вкладник зобов’язаний повідомити Спілку про свій намір достроково розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання Договору (вимоги про повернення Внеску);

2) перерахунок процентів не здійснюється  ;

3) Cпілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти на першу письмову вимогу з урахуванням умов Договору;

4) днем припинення нарахування процентів за Внеском є день повернення Спілкою Внеску;

5) датою припинення дії (розірвання)  Договору є дата повернення Внеску;

4.2.3.2. Розірвання Договору з ініціативи Спілки :

Спілки має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку  з дотриманням таких умов:

1) Спілка зобов’язана повідомити Вкладника про намір розірвати цей Договір не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дня планового розірвання цього Договору; 2) Спілка сплачує проценти за Внеском  згідно ставки встановленої п. 2.2. 1. цього Договору; 3) Спілка зобов’язана повернути Вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього Договору упродовж _5_ (_п’яти )  робочих днів з дати, вказаної Спілкою як день планового розірвання цього Договору;4) днем припинення нарахування процентів за Внеском є день, що передує плановій даті розірвання цього Договору вказаний Спілкою в повідомленні про дострокове розірвання цього Договору.4.2.4. Договір може бути припинено також з інших підстав передбачених законодавством. 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення (невиконання або неналежне виконання) умов цього Договору  згідно чинного законодавства України.                                                                                                                      6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ6.1 Спори, які  виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

6.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий  спір вирішується в судовому порядку згідно з  чинним законодавством  України

 1. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадку виникнення обставин форс- мажору (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, оголошення війни ,  прийняття нормативних актів, розпоряджень Уряду, НБУ, Нацкомфінпослуг), що безпосередньо впливають на умови цього договору, тощо, які не залежать від волі Cторін та перешкоджають виконанню ними зобов’язань по цьому Договору, термін виконання переноситься відповідно на час дії обставин форс- мажору.

7.2. Цей Договір складено в 2-х оригінальних  примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.7.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.7.4. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.7.5. Вкладник підтверджує, що:- отримав в письмовій формі від Спілки до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;-  інформація надана Спілкою з дотриманням вимог законодавства та забезпечує правильне розуміння Вкладником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання. 7.6. Підпис Вкладника в розділі 8 цього Договору є підтвердженням того, що Вкладник отримав письмову інформацію вказану в п.7.5 та другий примірник цього Договору.

7.7. Зміна суми  Внеску у зв’язку з поповненням  або зняттям (частковим зняттям) Внеску підтверджується  банківською  випискою про зарахування безготівкових коштів або іншими документами на вимогу Вкладника.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Спілка   Вкладник
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  

 

ПІБ
Місцезнаходження:

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7

ЕДРПОУ 36436238

п/р 26505311813901

у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННІЙ»

МФО 328209

  Місце проживання:

Тел:

Паспорт:

Ідентифікаційний код:

 

 

 

___________/___________/

 

Договір отримав:  “____”_____________ 20___ р.

 

Голова правління

_____________________ Сокур О.І.

 

 

 

 

Примірник договору отримав:

“____”_____________ 20__ р.       ____________________/____________/

 

З інформацією, вимоги до переліку та змісту якої визначені частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг України», Кредитною спілкою «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ознайомлений. Підтверджую, що інформація надана Кредитною спілкою “ЕКСПРЕС КРЕДИТ ”з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння мною суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

“____”_____________ 20__ р.     ____________________/____________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8   до ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

м. Одеса                                                                                                                                Дата

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», іменований надалі – «Кредитор», в особі Голови Правління Сокур Олега Ігоровича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та член Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», ____ іменований надалі «Позичальник», з іншого боку, разом іменовані надалі – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор надає Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання кредит у розмірі ______(_____), а Позичальник зобов’язується повернути його Кредитору на умовах,  передбачених цим Договором.

Кредит надається Позичальнику терміном з _____ по _____ з оплатою _____ % річних, що нараховуються на залишок основної заборгованості за кредитом, тип процентної ставки – фіксована. Позичальник погашає кредит згідно платежів, визначених в Додатку №1  до цього договору.

1.2. Ціль кредиту за цим договором є _____.

1.3. Термін користування кредитом починається з моменту видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику або перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок та закінчується після повного розрахунку з Кредитором.

1.4. Розмір реальної річної процентної ставки  та загальної вартості кредиту у грошовому виразі розраховані в Додатку №1 до цього договору.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Надання кредиту проводиться шляхом видачі готівкових грошових коштів у національній валюті України з каси Кредитора, або перерахування коштів на розрахунковий рахунок Позичальника, після укладення цього договору та надання Позичальником Кредитору необхідних документів, перелік яких визначено в п .5.4. цього Договору.   

         

 1. УМОВИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА  ОПЛАТИ ВІДСОТКІВ

3.1. Позичальник зобов’язується погасити заборгованість по кредиту та оплатити відсотки, шляхом внесення платежів, визначених в Додатку №1 до цього Договору в касу Кредитора, або зарахування їх на його поточний рахунок.

3.2. Якщо термін оплати заборгованості випадає на святкові чи вихідні дні, оплата здійснюється в перший робочий день, наступний за такими днями.

3.3. Платежі підлягають сплаті у трьохденний термін з дати визначеної у Додатку № 1 до цього договору, а також в момент кінцевого повернення кредиту, зазначений в п.1.1. цього договору. Термін проведення оплат за цим Договором та їх розмір визначаються Сторонами в Додатку №1 до цього договору.

3.4. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Цим Договором про споживчий кредит не передбачено обов’язок повідомлення Кредитора про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитору проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом, з урахуванням порядку, викладеного у п.3.9.

3.5. В кожному випадку невиконання (або неналежного виконання) Позичальником своїх зобов’язань за цим договором (по відношенню до термінів оплати платежів згідно графіку оплат, визначеного в Додатку №1 до цього Договору, або їх сплати не в повному розмірі), нараховується штраф у розмірі <ГодПроцент> % річних від суми кредиту за кожен день неналежного виконання своїх зобов’язань Позичальником, встановленого п.1.1. цього Договору, за рішенням кредитного комітету. У разі прийняття кредитним комітетом рішення про застосування штрафу, штраф нараховується з дня, наступного за днем, в який Позичальник мав виконати свої зобов’язання, однак не виконав їх або виконав їх не в повному обсязі. Штраф нараховується до моменту повного погашення заборгованості за цим Договором, та не обмежений строком, передбаченим у п. 1.1. Невиконанням зобов’язань за цим договором є прострочення платежу протягом 3 (трьох) діб.

3.5.1. В кожному випадку несвоєчасного виконання Позичальником своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, останньому, за рішенням Кредитного комітету може бути нарахована Пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (зафіксованої на період, за який сплачується пеня). Пеня нараховується за кожен день прострочення виконання зобов’язання, відповідно до строку та суми несвоєчасно виконаного зобов’язання  передбачених в Додатку № 1 до даного Договору.

 

 

Кредитор _____________________                                                                          Позичальник ___________________

 

3.5.2. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту, визначеного п. 1.1. цього Договору, так і після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитором.

3.6. День виникнення простроченої заборгованості рахується з наступного робочого дня, після настання строків оплати нарахованих процентів та суми кредиту, вказаних у п.п.1.1., 3.3. При простроченні Позичальником оплати платежів згідно узгодженого Сторонами графіку оплат, визначених в Додатку № 1  до цього Договору, більше 10 (десяти) робочих днів, Кредитор має право направити листи з вимогою терміново погасити заборгованість, яка виникла з урахуванням збільшеної суми заборгованості в порядку п.3.5. цього Договору.

3.7. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – на три календарні місяці, Кредитор має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. Кредитор зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. Вимога Кредитора про дострокове повернення кредиту, сплату відсотків за користування ним підлягає виконанню Позичальником у строки, передбачені Законом України «Про споживче кредитування».

3.8. З моменту настання подій, вказаних в п.3.7. Договору і до кінцевого розрахунку між Сторонами, Позичальник сплачує Кредитору платежі, визначені в пп.3.5., 3.5.1. та 3.5.2. цього договору.

3.9. Незалежно від призначення платежу, зокрема у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі, ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом згідно Додатку № 1  до цього Договору;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору згідно з пп.3.5., 3.5.1. та 3.5.2.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КРЕДИТОРА   

4.1. Надати Позичальнику можливість скористатися кредитом з дотриманням умов, передбачених цим договором і чинним законодавством України.

4.2. Надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання цього Договору.

4.3. Інформувати Позичальника про реорганізацію та /або/ ліквідацію кредитної спілки в терміни встановлені чинним законодавством України.

4.4. Протягом 3 (трьох) календарних днів письмово інформувати Позичальника про зміну реквізитів Кредитора.

 

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.1. Використовувати кредит на передбачені у Договорі цілі.

5.2. Погашати заборгованість по кредиту та відсоткам.

5.3. Забезпечити своєчасне повернення грошових коштів та оплату нарахованих відсотків шляхом оплати платежів згідно графіку оплат, визначеному в Додатку №1 до цього Договору.

5.4. Надати Кредитору наступні документи:

– паспорт громадянина України Позичальника (копія паспорта залишається у Кредитора);

– довідка про Ідентифікаційний податковий номер Позичальника (копія довідки залишається у Кредитора);

– письмова згода дружини (чоловіка)  на отримання кредиту по цьому Договору.

5.5. Направляти грошові кошти для погашення заборгованості згідно черговості, встановленої в п.3.9. цього Договору.

5.6. При настанні подій, зазначених в п. 3.7 цього Договору, достроково погасити заборгованість по кредиту та по відсоткам в повному обсязі.

5.7. При зміні свого місця проживання, місця роботи, посади та/або посадового окладу, при виїзді за кордон, істотному погіршенню стану свого здоров’я, письмово повідомляти Кредитора протягом 3 (трьох) днів  про ці зміни.

5.8. Повідомляти Кредитора про зміни інших істотних умов, які можуть вплинути на ступінь ризику неповернення кредиту та/або оплати відсотків за цим Договором.

5.9. На вимогу Кредитора надавати додатково документи, які мають значення для оцінки фінансового стану Позичальника, періодичного підтвердження свого фінансового стану.

5.10. Письмово повідомляти Кредитора про зміну свого сімейного стану не пізніше 3 (трьох) днів від дати виникнення таких змін.

5.11. Письмово повідомити Кредитора про намір отримати кредит в іншій фінансовій установі не пізніше 10 (десяти) днів до дати отримання такого кредиту.

5.12. Письмово повідомляти Кредитора про свій намір виїхати за кордон на ПМП, або на роботу за контрактом не пізніше, ніж за один місяць до такого виїзду.

5.13. На вимогу Кредитора надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором.

 

Кредитор _____________________                                                                          Позичальник ___________________

 

5.14. На підставі наданих Кредитором підтверджуючих документів, відшкодувати витрати/збитки Кредитора, які виникли у зв’язку з наданням в бюро кредитних історій інформації про Позичальника (Кредитор повідомляє

Позичальника про назву і адресу бюро, в яке передається інформація про Позичальника), а також сплатою послуг, які

надані, або будуть надані в майбутньому, в цілях реалізації прав Кредитора за даним договором, а також договорами застави, іпотеки, поручительства і т.д., укладені з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за цим договором. До послуг визначених в цьому пункті відносяться: доставка застави на місце зберігання, зберігання застави, послуги пов’язані з реалізацією застави, представництво інтересів Кредитора в суді перед третіми особами і т.п.

Позичальник зобов’язується відшкодувати Кредитору в повному об’ємі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Кредитора), пов’язаних з розглядом суперечок за даним Договором в судах всіх інстанцій, у тому числі апеляційній і касаційній, а також на всіх підприємствах і організаціях всіх форм власності, в органах державної влади і управління – в строк вказаний в письмовій вимозі Кредитора.

5.16. Протягом дії цього Договору, без попередження Кредитора не отримувати кредит в інших фінансових установах та не надавати поручительств.                                                                                   

 

 1. ПРАВА КРЕДИТОРА

6.1. За письмовим клопотанням Позичальника у виключних випадках переносити строки погашення платежів за цим Договором.

6.2. В залежності від вартості кредитних ресурсів на ринку, змінювати розмір відсоткової ставки за користування

грошовими коштами, письмово попередив Позичальника про зміну відсоткової ставки за 10 (десять) днів до введення

нової ставки. При цьому сторони в десятиденний строк мають підписати Додаткову угоду про зміну відсоткової ставки або достроково розірвати цей Договір з поверненням протягом 10 (десяти) днів суми кредиту та оплатою всіх платежів, передбачених цим Договором, Додатком № 1 до цього Договору.

6.3. При настанні подій, зазначених в п.п.3.6., 3.7. Договору або невиконання Позичальником обов’язків, достроково стягнути заборгованість в повному обсязі шляхом звернення стягнення на грошові кошти та майно яке належить Позичальнику.

6.4. Уступати право вимоги за цим Договором третім особам без згоди Позичальника, письмово повідомивши про це Позичальника протягом 7 (семи) днів після такої уступки.

6.5. За своїм рішенням вимагати від Позичальника надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, або інший вид забезпечення зобов’язань в межах діючого законодавства України.

6.6. Перевіряти цільове використання кредиту, та аналізувати кредитоздатність Позичальника, перевіряти забезпеченість кредиту.

6.7. Письмово доводити до відома третіх осіб відомості про зобов’язання Позичальника в разі порушення останнім договірних відносин з Кредитором, надавати інформацію про Позичальника та його заборгованість в будь-які бюро кредитних історій, а також іншим особам, згідно з чинним законодавством України. Надання такої інформації на підставі цього Договору вважається здійсненим за згодою Позичальника.

6.8. У разі суттєвого погіршення фінансового стану Позичальника та перенесення кредиту до групи з підвищеним ступенем ризику, визнання недійсними договорів визначених в п.8.1. цього Договору, зниження вартості засобів забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, вимагати надання Позичальником додаткового забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, вимагати дострокового повернення кредиту в повній сумі, нарахованих відсотків, якщо Позичальник протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання вимоги Кредитора про надання додаткового забезпечення виконання зобов’язання, не надасть таких засобів (шляхом укладання відповідного Договору) або запропоноване забезпечення не влаштовує Кредитора.

 

 1. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА 

7.1. Клопотати щодо перенесення строків платежів при виникненні тимчасових фінансових або інших труднощів, які виникли з незалежних від нього причин.

7.2. Достроково погашати заборгованість по кредиту, згідно п.3.4., Додатком №1 до цього Договору.

7.3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Позичальник повідомляє Кредитора у письмовій формі до закінчення строку, встановленого частиною першою цього пункту.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником, за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитору грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

 

Кредитор _____________________                                                                      Позичальник ___________________

 

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитор, або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цього підпункту.

 

 1.                                 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

8.1. В забезпечення виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором щодо повернення кредиту,   сплати відсотків за його користування, та у випадках передбачених п.п.3.5.- 3.7. цього Договору, Спілкою прийнято в заставу Майно Позичальника__________________________________________________________,

та порука громадянина: __________________________________________________________,

що оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства України окремими Договорами, які мають додатковий характер до цього Договору.

8.2. У випадку оформлення  забезпечення у вигляді застави нерухомого майна, виникає необхідність укладення додаткового договору Іпотеки, що посвідчується нотаріально. Послуги нотаріуса оплачуються окремо.

 8.3. Крім того, всі зобов’язання Позичальника за цим Договором забезпечуються всім належним Позичальнику

 майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4. У випадку смерті Позичальника, що наступила до виконання ним своїх обов’язків за цим Договором, зобов’язання щодо погашення заборгованості  за цим Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями цього Договору та чинним законодавством України.

9.2. Позичальник відповідає перед Кредитором за зобов’язаннями, які передбачені даним Договором і пов’язані з ним, усім належним у майном, коштами та всіма активами, на які може бути звернуто стягнення згідно чинного законодавства України.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) на час їх дії, якщо такі обставини мають безпосередній вплив на виконання зобов’язань за Договором.

9.4. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, які містяться у переліку, наведеному нижче, але не обмежуються ними: стихійні лиха (наприклад, пожежі, повені, землетрус, негоди, ураган, буря, повінь, накопичення снігу, ожеледь, просідання та зсув ґрунтів) за умови, що Сторона, яка не виконала зобов’язання та посилається на настання форс-мажорних обставин, вжила всіх можливих заходів для запобігання настанню цих обставин.

9.4.1. У будь-якому разі настання будь-яких обставин (у тому числі форс-мажорних) не може бути підставою звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань Позичальника щодо повернення кредиту, сплати відсотків та інших платежів, передбачених Договором, та погашення заборгованості, в тому числі, якщо обставини форс-мажору настали у період прострочення стороною своїх зобов’язань.

9.4.2. Сторони зобов’язані не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин: Позичальник повідомляє Кредитора  про настання обставин непереборної сили (форс-мажор) у порядку, передбаченому пунктом 10.8 цього Договору; Кредитор повідомляє в один із обраних на власний розсуд спосіб, а саме, за допомогою наступних ресурсів: розміщення відповідної інформації на сторінці Кредитора в мережі Інтернет, публікації інформації в друкованих засобах масової інформації, розміщення відповідної інформації на інформаційних дошках, розташованих у відділеннях Кредитора, за допомогою системи дистанційного обслуговування, шляхом направлення листів та листів електронною поштою за реквізитами, вказаними в Договорі, або за іншими реквізитами Позичальника, про які Позичальник повідомив Кредитора належним чином в порядку та строки, обумовлені Договором. Здійснені Кредитором повідомлення за допомогою зазначених ресурсів визнаються Сторонами, як належно здійснені та не потребують підписання будь-яких додаткових угод, договорів та/або направлення додаткових письмових повідомлень (у випадку, якщо повідомлення були здійснені у інший спосіб ніж письмові повідомлення). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

Факт виникнення і припинення обставин, які є форс-мажорними по відношенню до цього Договору, підтверджується Стороною, що посилається на форс-мажорні обставини, відповідним документом, виданим уповноваженим органом, установою, організацією.

 

Кредитор _____________________                                                                      Позичальник ___________________

 

9.4.3. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки тоді, коли форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення Договору, та їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, викликано подіями, що не залежали від волі та дій даної Сторони, та такі форс-мажорні обставини мали безпосередній вплив на виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором, та ця Сторона

вжила всіх необхідних заходів, аби уникнути чи усунути негативні наслідки таких обставин.

9.4.4. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань, виконання яких не можливо внаслідок впливу форс-мажорних обставин, за цим Договором продовжується на строк (термін), протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, але не більше 60 днів з дати початку дії форс-мажорних обставин. Після закінчення дії таких обставин, Сторони виконують свої зобов’язання в порядку, передбаченому цим Договором. Не заперечуючи наведене вище, в будь-якому випадку, Кредитор має право вимагати дострокового повернення кредитних коштів, наданих на підставі цього Договору в порядку, передбаченим цим Договором.

                                    

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Цей договір відповідає умовам «Положення про фінансові послуги КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)», чинного на дату підписання цього Договору.

10.2. Кожна із сторін цього Договору зобов’язана зберігати строгу конфіденційність відносно його умов, а також технічну, комерційну, фінансову та іншу інформацію. За порушення вимог зберігання комерційної таємниці сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

10.3. У разі зміни істотних умов у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки Національного Банку України, Кредитор має право переглядати відсоткову ставку за користування кредитом. Кредитор письмово повідомляє Позичальника про зміну відсоткової ставки за кредитом в 15 (п’ятнадцяти) денний строк до дня зазначених змін. При цьому Сторони в 15 (п’ятнадцяти) денний строк, з моменту направлення письмового повідомлення, мають підписати Додатковий Договір про зміну відсоткової ставки за кредитним Договором або достроково розірвати цей Договір з поверненням кредиту та оплатою відсотків, шляхом оплати всіх платежів, визначених цим Договором та Додатком №1 до цього Договору, протягом 10 (десяти) днів.

10.4. Спори між сторонами, які виникли з цього договору, вирішуються шляхом переговорів або розглядаються за місцем знаходження Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ».

10.5. Зміни та доповнення в цей Договір вносяться шляхом складання Сторонами додаткових договорів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

10.6. Сторони домовились про те, що адресами для переписки є реквізити, вказані в цьому Договорі, в тому випадку, якщо не настали події, які передбачені п.5.8. цього Договору.

10.7. Будь-які повідомлення, що направляються Позичальником Кредитору, повинні бути здійснені у письмовій формі, якщо інше не передбачено цим Договором. Такі повідомлення вважаються направленими належним чином, якщо вони направлені адресату з посильним, цінним або рекомендованим листом за адресою місцезнаходження Кредитора, вказаною в цьому Договорі, або повідомленою Кредитором додатково відповідно до умов цього Договору.

10.8. Повідомлення Кредитора відносно стану обслуговування боргових зобов’язань Позичальника за Договором можуть також надсилатися звичайними листами засобами поштового зв’язку, листами електронної пошти, у вигляді sms-повідомлень, засобами сервісів дистанційного обслуговування тощо. При цьому Позичальник безумовно приймає на себе ризик компрометації каналів зв’язку та несанкціонованого розповсюдження інформації про особу Позичальника та/або його конфіденційної інформації. Кредитор не несе відповідальності, при цьому Позичальник також безумовно приймає на себе ризик за неотримання Позичальником кореспонденції у випадках, не залежних від волі Кредитора, в тому числі, у випадку, коли Позичальник не повідомив Кредитора про зміну свого місця проживання або контактних даних.

10.9. Цей Договір діє починаючи з дня перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок, або видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику і до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань по ньому.

10.10. Цей Договір складено в двох екземплярах однакової юридичної сили, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

10.11. Позичальник підписанням даного Договору гарантує, що не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо). При укладенні даного Договору Позичальник стверджує, що:

       1) він є повністю дієздатним, і що до нього не має рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

       2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

       3) він чітко усвідомлює всі умови до цього Договору та не перебуває під впливом помилок чи обману;

       4) він вважає умови Договору вигідними для себе;

       5) документи, надані ним для отримання кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день надання документів;

       6) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває;

 

Кредитор _____________________                                                                      Позичальник ___________________

 

10.12. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що:

– його укладання не порушує права та законні інтереси третіх осіб;

– отримав в письмовій формі від Кредитора до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

– інформація надана Кредитором з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

– із змістом ст.ст 205, 219, 222 Кримінального Кодексу України Позичальник ознайомлений.

– боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою Кредитора.

10.13. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.10 та один з оригіналів цього Договору.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ   ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  

 

ПІБ
Місцезнаходження:

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7

ЕДРПОУ 36436238

п/р 26505311813901

у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННІЙ»

МФО 328209

  Місце проживання:

Тел:

Паспорт:

Ідентифікаційний код:

 

 

 

___________/___________/

 

Договір отримав:  “____”_____________ 20___ р.

 

Голова правління

_____________________ Сокур О.І.

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ

 1. Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
№ з/п Дата  розрахунку Нараховані проценти, % Сума нарахованих процентів, грн. Сума процентів до сплати, грн. Сума повернення кредиту, грн. Загальна сума до сплати, грн.
             
Всього:          
 1. Орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору розраховані відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про споживче кредитування». Розмір орієнтовної реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту зазначеного у п.2.5. цього Договору. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.
 2. Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту для Позичальника за цим Договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру кредиту, зазначеного у п. 1.1. цього Договору, та загальних витрат за кредитом за формулою:

, де  – орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором; – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані Позичальнику за цим Договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту) згідно п. 1.1 цього Договору; – загальні витрати за кредитом, які включають проценти за користування кредитом.

Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, а також за послуги кредитного посередника, внаслідок відсутності таких послуг та необхідності їх отримання Позичальником не включаються до складу загальних витрат за кредитом.

Також до загальних витрат за кредитом не включаються:

платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених цим Договором;

платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором, розрахована з дотриманням вимог цього пункту Графіку платежів становить:

=                       +                                 =                                             гривень.

 1. Орієнтовна реальна річна процентна ставка дорівнює загальним витратам за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту, а саме: % річних.
 2. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
 3. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

Кредитна спілка “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

 

________________ ПІБ

м.п.                                (підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК

ПІП ___________________________

 

__________________ ПІБ

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №9   до ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

КРЕДИТНОЇ  СПІЛКИ

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)

 

ПРИМІРНИЙ КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № ______

про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

 у вигляді кредитної лінії

м. Одеса                                                                                                                                Дата

                    Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», іменований надалі – «Кредитор», в особі Голови Правління Сокур Олега Ігоровича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та член Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», ____ іменований надалі «Позичальник», з іншого боку, разом іменовані надалі – «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитор надає Позичальнику на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання відновлювану відкличну кредитну лінію (надалі – Кредитна лінія), та встановлює Позичальнику кредитний ліміт в розмірі ____  (____),, а Позичальник зобов’язується повернути його Кредитодавцю на умовах,  передбачених цим Договором.

Кредит надається Позичальнику терміном з <____  > по <____  > з оплатою оплатою <____  > % річних, що нараховуються на залишок основної заборгованості за кредитом, тип процентної ставки – фіксована. Позичальник погашає кредит згідно платежів, визначених в Додатку №1  до цього договору.

1.2. Ціль кредиту за цим договором є _____.

1.3. Термін користування кредитом починається з моменту видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику або перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок та закінчується після повного розрахунку з Кредитором.

1.4. Розмір реальної річної процентної ставки  та загальної вартості кредиту у грошовому виразі розраховані в Додатку №1 до цього договору.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

2.1. Надання кредиту проводиться шляхом видачі готівкових грошових коштів у національній валюті України з каси Кредитора, або перерахування коштів на розрахунковий рахунок Позичальника, після укладення цього договору та надання Позичальником Кредитору необхідних документів, перелік яких визначено в п .5.4. цього Договору.   

         

 1. УМОВИ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА  ОПЛАТИ ВІДСОТКІВ

3.1. Позичальник зобов’язується погасити заборгованість по кредиту та оплатити відсотки, шляхом внесення платежів, визначених в Додатку №1 до цього Договору в касу Кредитора, або зарахування їх на його поточний рахунок.

3.2. Якщо термін оплати заборгованості випадає на святкові чи вихідні дні, оплата здійснюється в перший робочий день, наступний за такими днями.

3.3. Платежі підлягають сплаті у трьохденний термін з дати визначеної у Додатку № 1 до цього договору, а також в момент кінцевого повернення кредиту, зазначений в п.1.1. цього договору. Термін проведення оплат за цим Договором та їх розмір визначаються Сторонами в Додатку №1 до цього договору.

3.4. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Цим Договором про споживчий кредит не передбачено обов’язок повідомлення Кредитора про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує Кредитору проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом, з урахуванням порядку, викладеного у п.3.9.

3.5. В кожному випадку невиконання (або неналежного виконання) Позичальником своїх зобов’язань за цим договором (по відношенню до термінів оплати платежів згідно графіку оплат, визначеного в Додатку №1 до цього Договору, або їх сплати не в повному розмірі), нараховується штраф у розмірі <ГодПроцент> % річних від суми кредиту за кожен день неналежного виконання своїх зобов’язань Позичальником, встановленого п.1.1. цього Договору, за рішенням кредитного комітету. У разі прийняття кредитним комітетом рішення про застосування штрафу, штраф нараховується з дня, наступного за днем, в який Позичальник мав виконати свої зобов’язання, однак не виконав їх або виконав їх не в повному обсязі. Штраф нараховується до моменту повного погашення заборгованості за цим Договором, та не обмежений строком, передбаченим у п. 1.1. Невиконанням зобов’язань за цим договором є прострочення платежу протягом 3 (трьох) діб.

3.5.1. В кожному випадку несвоєчасного виконання Позичальником своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, останньому, за рішенням Кредитного комітету може бути нарахована Пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (зафіксованої на період, за який сплачується пеня). Пеня нараховується за кожен день прострочення виконання зобов’язання, відповідно до строку та суми несвоєчасно виконаного зобов’язання  передбачених в Додатку № 1 до даного Договору.

 

 

Кредитор _____________________                                                                          Позичальник ___________________

 

3.5.2. Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом не зупиняє нарахування процентів, як протягом строку надання кредиту, визначеного п. 1.1. цього Договору, так і після закінчення цього строку протягом подальшого користування Позичальником наданими грошовими коштами, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитором.

3.6. День виникнення простроченої заборгованості рахується з наступного робочого дня, після настання строків оплати нарахованих процентів та суми кредиту, вказаних у п.п.1.1., 3.3. При простроченні Позичальником оплати платежів згідно узгодженого Сторонами графіку оплат, визначених в Додатку № 1  до цього Договору, більше 10 (десяти) робочих днів, Кредитор має право направити листи з вимогою терміново погасити заборгованість, яка виникла з урахуванням збільшеної суми заборгованості в порядку п.3.5. цього Договору.

3.7. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – на три календарні місяці, Кредитор має право вимагати повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі. Кредитор зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таку затримку із зазначенням дій, необхідних для усунення порушення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. Вимога Кредитора про дострокове повернення кредиту, сплату відсотків за користування ним підлягає виконанню Позичальником у строки, передбачені Законом України «Про споживче кредитування».

3.8. З моменту настання подій, вказаних в п.3.7. Договору і до кінцевого розрахунку між Сторонами, Позичальник сплачує Кредитору платежі, визначені в пп.3.5., 3.5.1. та 3.5.2. цього договору.

3.9. Незалежно від призначення платежу, зокрема у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі, ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом згідно Додатку № 1  до цього Договору;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до цього Договору згідно з пп.3.5., 3.5.1. та 3.5.2.

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КРЕДИТОРА   

4.1. Надати Позичальнику можливість скористатися кредитом з дотриманням умов, передбачених цим договором і чинним законодавством України.

4.2. Надавати Позичальнику консультаційні послуги з питань виконання цього Договору.

4.3. Інформувати Позичальника про реорганізацію та /або/ ліквідацію кредитної спілки в терміни встановлені чинним законодавством України.

4.4. Протягом 3 (трьох) календарних днів письмово інформувати Позичальника про зміну реквізитів Кредитора.

 

 1. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.1. Використовувати кредит на передбачені у Договорі цілі.

5.2. Погашати заборгованість по кредиту та відсоткам.

5.3. Забезпечити своєчасне повернення грошових коштів та оплату нарахованих відсотків шляхом оплати платежів згідно графіку оплат, визначеному в Додатку №1 до цього Договору.

5.4. Надати Кредитору наступні документи:

– паспорт громадянина України Позичальника (копія паспорта залишається у Кредитора);

– довідка про Ідентифікаційний податковий номер Позичальника (копія довідки залишається у Кредитора);

– письмова згода дружини (чоловіка)  на отримання кредиту по цьому Договору.

5.5. Направляти грошові кошти для погашення заборгованості згідно черговості, встановленої в п.3.9. цього Договору.

5.6. При настанні подій, зазначених в п. 3.7 цього Договору, достроково погасити заборгованість по кредиту та по відсоткам в повному обсязі.

5.7. При зміні свого місця проживання, місця роботи, посади та/або посадового окладу, при виїзді за кордон, істотному погіршенню стану свого здоров’я, письмово повідомляти Кредитора протягом 3 (трьох) днів  про ці зміни.

5.8. Повідомляти Кредитора про зміни інших істотних умов, які можуть вплинути на ступінь ризику неповернення кредиту та/або оплати відсотків за цим Договором.

5.9. На вимогу Кредитора надавати додатково документи, які мають значення для оцінки фінансового стану Позичальника, періодичного підтвердження свого фінансового стану.

5.10. Письмово повідомляти Кредитора про зміну свого сімейного стану не пізніше 3 (трьох) днів від дати виникнення таких змін.

5.11. Письмово повідомити Кредитора про намір отримати кредит в іншій фінансовій установі не пізніше 10 (десяти) днів до дати отримання такого кредиту.

5.12. Письмово повідомляти Кредитора про свій намір виїхати за кордон на ПМП, або на роботу за контрактом не пізніше, ніж за один місяць до такого виїзду.

5.13. На вимогу Кредитора надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором.

Кредитор _____________________                                                                          Позичальник ___________________

 

5.14. На підставі наданих Кредитором підтверджуючих документів, відшкодувати витрати/збитки Кредитора, які виникли у зв’язку з наданням в бюро кредитних історій інформації про Позичальника (Кредитор повідомляє

Позичальника про назву і адресу бюро, в яке передається інформація про Позичальника), а також сплатою послуг, які

надані, або будуть надані в майбутньому, в цілях реалізації прав Кредитора за даним договором, а також договорами застави, іпотеки, поручительства і т.д., укладені з метою забезпечення зобов’язань Позичальника за цим договором. До послуг визначених в цьому пункті відносяться: доставка застави на місце зберігання, зберігання застави, послуги пов’язані з реалізацією застави, представництво інтересів Кредитора в суді перед третіми особами і т.п.

Позичальник зобов’язується відшкодувати Кредитору в повному об’ємі витрати на надання правової допомоги юридичних фірм, адвокатів, інших осіб (при залученні їх для представництва інтересів Кредитора), пов’язаних з розглядом суперечок за даним Договором в судах всіх інстанцій, у тому числі апеляційній і касаційній, а також на всіх підприємствах і організаціях всіх форм власності, в органах державної влади і управління – в строк вказаний в письмовій вимозі Кредитора.

5.16. Протягом дії цього Договору, без попередження Кредитора не отримувати кредит в інших фінансових установах та не надавати поручительств.                                                                                   

 

 1. ПРАВА КРЕДИТОРА

6.1. За письмовим клопотанням Позичальника у виключних випадках переносити строки погашення платежів за цим Договором.

6.2. В залежності від вартості кредитних ресурсів на ринку, змінювати розмір відсоткової ставки за користування

грошовими коштами, письмово попередив Позичальника про зміну відсоткової ставки за 10 (десять) днів до введення

нової ставки. При цьому сторони в десятиденний строк мають підписати Додаткову угоду про зміну відсоткової ставки або достроково розірвати цей Договір з поверненням протягом 10 (десяти) днів суми кредиту та оплатою всіх платежів, передбачених цим Договором, Додатком № 1 до цього Договору.

6.3. При настанні подій, зазначених в п.п.3.6., 3.7. Договору або невиконання Позичальником обов’язків, достроково стягнути заборгованість в повному обсязі шляхом звернення стягнення на грошові кошти та майно яке належить Позичальнику.

6.4. Уступати право вимоги за цим Договором третім особам без згоди Позичальника, письмово повідомивши про це Позичальника протягом 7 (семи) днів після такої уступки.

6.5. За своїм рішенням вимагати від Позичальника надати поруку третіх осіб для забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за цим Договором, або інший вид забезпечення зобов’язань в межах діючого законодавства України.

6.6. Перевіряти цільове використання кредиту, та аналізувати кредитоздатність Позичальника, перевіряти забезпеченість кредиту.

6.7. Письмово доводити до відома третіх осіб відомості про зобов’язання Позичальника в разі порушення останнім договірних відносин з Кредитором, надавати інформацію про Позичальника та його заборгованість в будь-які бюро кредитних історій, а також іншим особам, згідно з чинним законодавством України. Надання такої інформації на підставі цього Договору вважається здійсненим за згодою Позичальника.

6.8. У разі суттєвого погіршення фінансового стану Позичальника та перенесення кредиту до групи з підвищеним ступенем ризику, визнання недійсними договорів визначених в п.8.1. цього Договору, зниження вартості засобів забезпечення виконання зобов’язання за цим Договором, вимагати надання Позичальником додаткового забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, вимагати дострокового повернення кредиту в повній сумі, нарахованих відсотків, якщо Позичальник протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання вимоги Кредитора про надання додаткового забезпечення виконання зобов’язання, не надасть таких засобів (шляхом укладання відповідного Договору) або запропоноване забезпечення не влаштовує Кредитора.

 

 1. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА 

7.1. Клопотати щодо перенесення строків платежів при виникненні тимчасових фінансових або інших труднощів, які виникли з незалежних від нього причин.

7.2. Достроково погашати заборгованість по кредиту, згідно п.3.4., Додатком №1 до цього Договору.

7.3. Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Позичальник повідомляє Кредитора у письмовій формі до закінчення строку, встановленого частиною першою цього пункту.

Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником, за наявності довіреності на вчинення таких дій.

Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, Позичальник зобов’язаний повернути Кредитору грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит.

Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит.

 

Кредитор _____________________                                                                      Позичальник ___________________

 

Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитор, або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством.

Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:

1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);

2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цього підпункту.

 

 1.                                 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

8.1. В забезпечення виконання Позичальником своїх зобов’язань за цим Договором щодо повернення кредиту,   сплати відсотків за його користування, та у випадках передбачених п.п.3.5.- 3.7. цього Договору, Спілкою прийнято в заставу Майно Позичальника__________________________________________________________,

та порука громадянина: __________________________________________________________,

що оформлюються відповідно до вимог чинного законодавства України окремими Договорами, які мають додатковий характер до цього Договору.

8.2. У випадку оформлення  забезпечення у вигляді застави нерухомого майна, виникає необхідність укладення додаткового договору Іпотеки, що посвідчується нотаріально. Послуги нотаріуса оплачуються окремо.

 8.3. Крім того, всі зобов’язання Позичальника за цим Договором забезпечуються всім належним Позичальнику

 майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.4. У випадку смерті Позичальника, що наступила до виконання ним своїх обов’язків за цим Договором, зобов’язання щодо погашення заборгованості  за цим Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями цього Договору та чинним законодавством України.

9.2. Позичальник відповідає перед Кредитором за зобов’язаннями, які передбачені даним Договором і пов’язані з ним, усім належним у майном, коштами та всіма активами, на які може бути звернуто стягнення згідно чинного законодавства України.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання Договору у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) на час їх дії, якщо такі обставини мають безпосередній вплив на виконання зобов’язань за Договором.

9.4. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють обставини, які містяться у переліку, наведеному нижче, але не обмежуються ними: стихійні лиха (наприклад, пожежі, повені, землетрус, негоди, ураган, буря, повінь, накопичення снігу, ожеледь, просідання та зсув ґрунтів) за умови, що Сторона, яка не виконала зобов’язання та посилається на настання форс-мажорних обставин, вжила всіх можливих заходів для запобігання настанню цих обставин.

9.4.1. У будь-якому разі настання будь-яких обставин (у тому числі форс-мажорних) не може бути підставою звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань Позичальника щодо повернення кредиту, сплати відсотків та інших платежів, передбачених Договором, та погашення заборгованості, в тому числі, якщо обставини форс-мажору настали у період прострочення стороною своїх зобов’язань.

9.4.2. Сторони зобов’язані не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин: Позичальник повідомляє Кредитора  про настання обставин непереборної сили (форс-мажор) у порядку, передбаченому пунктом 10.8 цього Договору; Кредитор повідомляє в один із обраних на власний розсуд спосіб, а саме, за допомогою наступних ресурсів: розміщення відповідної інформації на сторінці Кредитора в мережі Інтернет, публікації інформації в друкованих засобах масової інформації, розміщення відповідної інформації на інформаційних дошках, розташованих у відділеннях Кредитора, за допомогою системи дистанційного обслуговування, шляхом направлення листів та листів електронною поштою за реквізитами, вказаними в Договорі, або за іншими реквізитами Позичальника, про які Позичальник повідомив Кредитора належним чином в порядку та строки, обумовлені Договором. Здійснені Кредитором повідомлення за допомогою зазначених ресурсів визнаються Сторонами, як належно здійснені та не потребують підписання будь-яких додаткових угод, договорів та/або направлення додаткових письмових повідомлень (у випадку, якщо повідомлення були здійснені у інший спосіб ніж письмові повідомлення). Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.

Факт виникнення і припинення обставин, які є форс-мажорними по відношенню до цього Договору, підтверджується Стороною, що посилається на форс-мажорні обставини, відповідним документом, виданим уповноваженим органом, установою, організацією.

 

Кредитор _____________________                                                                      Позичальник ___________________

 

9.4.3. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки тоді, коли форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення Договору, та їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, викликано подіями, що не залежали від волі та дій даної Сторони, та такі форс-мажорні обставини мали безпосередній вплив на виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором, та ця Сторона

вжила всіх необхідних заходів, аби уникнути чи усунути негативні наслідки таких обставин.

9.4.4. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань, виконання яких не можливо внаслідок впливу форс-мажорних обставин, за цим Договором продовжується на строк (термін), протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, але не більше 60 днів з дати початку дії форс-мажорних обставин. Після закінчення дії таких обставин, Сторони виконують свої зобов’язання в порядку, передбаченому цим Договором. Не заперечуючи наведене вище, в будь-якому випадку, Кредитор має право вимагати дострокового повернення кредитних коштів, наданих на підставі цього Договору в порядку, передбаченим цим Договором.

                                    

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

10.1. Цей договір відповідає умовам «Положення про фінансові послуги КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (нова редакція)», чинного на дату підписання цього Договору.

10.2. Кожна із сторін цього Договору зобов’язана зберігати строгу конфіденційність відносно його умов, а також технічну, комерційну, фінансову та іншу інформацію. За порушення вимог зберігання комерційної таємниці сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

10.3. У разі зміни істотних умов у кредитно-фінансовій системі країни, кон’юнктури грошових ринків, зміни облікової ставки Національного Банку України, Кредитор має право переглядати відсоткову ставку за користування кредитом. Кредитор письмово повідомляє Позичальника про зміну відсоткової ставки за кредитом в 15 (п’ятнадцяти) денний строк до дня зазначених змін. При цьому Сторони в 15 (п’ятнадцяти) денний строк, з моменту направлення письмового повідомлення, мають підписати Додатковий Договір про зміну відсоткової ставки за кредитним Договором або достроково розірвати цей Договір з поверненням кредиту та оплатою відсотків, шляхом оплати всіх платежів, визначених цим Договором та Додатком №1 до цього Договору, протягом 10 (десяти) днів.

10.4. Спори між сторонами, які виникли з цього договору, вирішуються шляхом переговорів або розглядаються за місцем знаходження Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ».

10.5. Зміни та доповнення в цей Договір вносяться шляхом складання Сторонами додаткових договорів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

10.6. Сторони домовились про те, що адресами для переписки є реквізити, вказані в цьому Договорі, в тому випадку, якщо не настали події, які передбачені п.5.8. цього Договору.

10.7. Будь-які повідомлення, що направляються Позичальником Кредитору, повинні бути здійснені у письмовій формі, якщо інше не передбачено цим Договором. Такі повідомлення вважаються направленими належним чином, якщо вони направлені адресату з посильним, цінним або рекомендованим листом за адресою місцезнаходження Кредитора, вказаною в цьому Договорі, або повідомленою Кредитором додатково відповідно до умов цього Договору.

10.8. Повідомлення Кредитора відносно стану обслуговування боргових зобов’язань Позичальника за Договором можуть також надсилатися звичайними листами засобами поштового зв’язку, листами електронної пошти, у вигляді sms-повідомлень, засобами сервісів дистанційного обслуговування тощо. При цьому Позичальник безумовно приймає на себе ризик компрометації каналів зв’язку та несанкціонованого розповсюдження інформації про особу Позичальника та/або його конфіденційної інформації. Кредитор не несе відповідальності, при цьому Позичальник також безумовно приймає на себе ризик за неотримання Позичальником кореспонденції у випадках, не залежних від волі Кредитора, в тому числі, у випадку, коли Позичальник не повідомив Кредитора про зміну свого місця проживання або контактних даних.

10.9. Цей Договір діє починаючи з дня перерахування грошових коштів по розпорядженню Позичальника на його рахунок, або видачі грошових коштів з каси Кредитора Позичальнику і до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань по ньому.

10.10. Цей Договір складено в двох екземплярах однакової юридичної сили, по одному екземпляру для кожної із Сторін.

10.11. Позичальник підписанням даного Договору гарантує, що не існує обставин, що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи, майнові вимоги третіх осіб тощо). При укладенні даного Договору Позичальник стверджує, що:

       1) він є повністю дієздатним, і що до нього не має рішень судів (що набрали законної сили і не скасовані іншим рішенням) про обмеження його у дієздатності чи визнання недієздатним, а також йому невідомо про подання заяв до суду з вказаними вимогами;

       2) його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

       3) він чітко усвідомлює всі умови до цього Договору та не перебуває під впливом помилок чи обману;

       4) він вважає умови Договору вигідними для себе;

       5) документи, надані ним для отримання кредиту, є достовірними та відображають реальний фінансовий стан Позичальника на день надання документів;

       6) майно, яким здійснюватиметься забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, належить йому на праві власності, не обмежене в обігу (обороті) та під заставою не перебуває;

 

Кредитор _____________________                                                                      Позичальник ___________________

 

10.12. Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що:

– його укладання не порушує права та законні інтереси третіх осіб;

– отримав в письмовій формі від Кредитора до укладення Договору інформацію вказану в частині другій статті 12

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

– інформація надана Кредитором з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав’язування її придбання.

– із змістом ст.ст 205, 219, 222 Кримінального Кодексу України Позичальник ознайомлений.

– боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою Кредитора.

10.13. Підпис Позичальника в розділі 11 цього Договору є підтвердженням того, що Позичальник отримав в письмовій формі інформацію, вказану в п. 10.10 та один з оригіналів цього Договору.

 

 

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КРЕДИТОДАВЕЦЬ   ПОЗИЧАЛЬНИК
КРЕДИТНА СПІЛКА «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  

 

ПІБ
Місцезнаходження:

65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7

ЕДРПОУ 36436238

п/р 26505311813901

у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ «ПІВДЕННІЙ»

МФО 328209

  Місце проживання:

Тел:

Паспорт:

Ідентифікаційний код:

 

 

 

___________/___________/

 

Договір отримав:  “____”_____________ 20___ р.

 

Голова правління

_____________________ Сокур О.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК  ПЛАТЕЖІВ

 1. Цим графіком встановлюються періодичність та розміри платежів Позичальника з повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, а саме:
№ з/п Дата  розрахунку Нараховані проценти, % Сума нарахованих процентів, грн. Сума процентів до сплати, грн. Сума повернення кредиту, грн. Загальна сума до сплати, грн.
             
Всього:          
 1. Орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника на дату укладення цього Договору розраховані відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про споживче кредитування». Розмір орієнтовної реальної річної процентної ставки не залежить від способу надання кредиту зазначеного у п.2.5. цього Договору. Обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту базується на припущенні, що цей Договір залишається дійсним протягом строку кредиту та що Кредитодавець і Позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в цьому Договорі.
 2. Розрахунок орієнтовної загальної вартості кредиту для Позичальника за цим Договором здійснюється у грошовому виразі шляхом підсумовування загального розміру кредиту, зазначеного у п. 1.1. цього Договору, та загальних витрат за кредитом за формулою:

, де  – орієнтовна загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором; – загальний розмір кредиту, що є сумою коштів, які надані Позичальнику за цим Договором (основний борг за кредитом, тіло кредиту) згідно п. 1.1 цього Договору; – загальні витрати за кредитом, які включають проценти за користування кредитом.

Платежі за додаткові та супутні послуги Кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, а також за послуги кредитного посередника, внаслідок відсутності таких послуг та необхідності їх отримання Позичальником не включаються до складу загальних витрат за кредитом.

Також до загальних витрат за кредитом не включаються:

платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов’язків, передбачених цим Договором;

платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які Позичальник зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів Позичальника чи за рахунок кредиту.

Загальна вартість кредиту для Позичальника за цим Договором, розрахована з дотриманням вимог цього пункту Графіку платежів становить:

=                       +                                 =                                             гривень.

 1. Орієнтовна реальна річна процентна ставка дорівнює загальним витратам за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту, а саме: % річних.
 2. Сплата Позичальником вартості інших послуг, пов’язаних з укладенням цього Договору, одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту, цим Договором не передбачена.
 3. Цей Графік платежів укладений у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін та є невід’ємною частиною Кредитного договору № ___ від „___” ________ 20__ р.

ПІДПИСИ СТОРІН

КРЕДИТОДАВЕЦЬ

Кредитна спілка “ЕКСПРЕС КРЕДИТ”

 

________________ ПІБ

м.п.                                (підпис)

ПОЗИЧАЛЬНИК

ПІП ___________________________

 

__________________ ПІБ

(підпис)

 

 

[1] Застосовується для договорів із правом довнесення суми Внеску.

[2] Пролонгація – збільшення строку дії Договору за згодою Сторін, що здійснюється шляхом укладання додаткового договору.

[3] Застосовується для договорів із правом довнесення суми Внеску

[4] Застосовується для договорів із правом довнесення суми Внеску.

[5] Пролонгація – збільшення строку дії Договору за згодою Сторін, що здійснюється шляхом укладання додаткового договору.