1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням загальних зборів

 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

Протокол № 6 від «30» квітня 2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КРЕДИТНИЙ КОМІТЕТ

 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Одеса – 2015 рік

2

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про кредитний комітет Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», Статуту кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Спілка), а також інших нормативно-правових актів України.

 

1.2. Положення визначає правовий статус, основні функції та завдання, повноваження і обов’язки, склад та порядок обрання (заміщення) або призначення (звільнення), а також розподіл обов’язків між особами, які входять до складу кредитного комітету Спілки; вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації осіб, які входять до складу кредитного комітету, порядок їх спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, порядок організації роботи кредитного комітету Спілки; критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів у діяльності осіб, які входять до складу кредитного комітету Спілки; вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів, порядок прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів; порядок забезпечення співпраці та взаємодії кредитного комітету Спілки з іншими органами управління Спілки та залученими, а також на договірних умовах з незалежними експертами.

 

1.3. Положення затверджується загальними зборами членів Спілки. Внести зміни та доповнення до цього Положення можна тільки за рішенням загальних зборів членів Спілки.

 

2.  ПРАВОВИЙ СТАТУС КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ,

ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Кредитний комітет є спеціальним колегіальним органом управління, відповідальним за

 

організацію кредитної діяльності Спілки.

2.2. Основним завданням кредитного комітету є організація кредитної діяльності Спілки.

2.3. До функцій кредитного комітету Спілки належать:

1)  прийняття рішень про видачу кредитів;

2)  здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

3)  здійснення контролю за сплатою процентів та поверненням кредитів;

4)  організація та здійснення заходів зі стягнення прострочених кредитів.

 

3.  ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

3.1. Повноваження та обов’язки кредитного комітету

 

3.1.1.  Компетенція  кредитного  комітету  Спілки  визначається  законодавством  України,

 

Статутом Спілки, рішенням загальних зборів Спілки, спостережної ради Спілки та/або правлінням Спілки, а також цим Положенням.

3.1.2. До повноважень кредитного комітету Спілки належать:

1)  розгляд заяв членів Спілки про надання кредитів і прийняття рішень з цих питань;

 

2)  здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

3)  здійснення контролю за сплатою процентів та поверненням кредитів;

4)  забезпечення додержання учасниками кредитних відносин вимог законодавства;

 

5)    ініціювання перед спостережною радою встановлення та зміни розміру процентів за користування кредитами, що надаються Спілкою;

 

6)     участь в розробці та доопрацюванні положення «Про фінансові послуги», інших внутрішніх документів Спілки в частині кредитування;

 

7)  організація та здійснення заходів зі стягнення прострочених кредитів;

 

8)     участь у плануванні додаткового залучення коштів членів Спілки, кредитів інших кредитних спілок, об’єднаної кредитної спілки та/або банків;

 

9)  підготовка та подання до спостережної ради інформації щодо стану кредитування, якості кредитного портфелю, списання безнадійних кредитів;

 

10)  подання звіту спостережній раді та загальним зборам членів Спілки;

11)  розгляд заяв та прийняття рішень щодо реструктуризації/лояльності Спілки;

 

12)   вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, відповідно до законів, Статуту Спілки, рішень загальних зборів та/або спостережної ради Спілки, а також цього Положення.

 

3.1.3. До обов’язків кредитного комітету належить:

1)  забезпечення якості кредитного портфеля Спілки;

2)  вжиття заходів по поверненням кредитів та сплаті процентів боржниками.

3

 

3.2. Права, обов’язки та відповідальність осіб, які входять до складу кредитного комітету

3.2.1. Особи, які входять до складу кредитного комітету мають право:

 

1)    отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Спілку, необхідну для виконання своїх функцій;

 

2)  вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні кредитного комітету Спілки;

3)  ініціювати скликання засідання кредитного комітету Спілки;

4)  надавати у письмовій формі зауваження на рішення кредитного комітету Спілки;

 

5)отримувати справедливу винагороду за роботу в кредитному комітеті, розмір якої встановлюється спостережною радою Спілки залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету (крім осіб, які є членами спостережної ради або правління). Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди оприлюднюється у річному звіті Спілки.

 

3.2.2. Особи, які входять до складу кредитного комітету зобов’язані:

 

1)   діяти в інтересах Спілки добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

 

2)      керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Спілки, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Спілки, рішеннями загальних зборів членів та/або спостережної ради та/або правління Спілки;

 

3)   виконувати рішення, прийняті загальними зборами членів Спілки та/або спостережною радою та/або правлінням Спілки;

 

4)  брати участь у загальних зборах членів Спілки, засіданні спостережної ради та правління Спілки на їх вимогу;

 

5)  дотримуватися встановлених у Спілці правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

 

6)  дотримуватися всіх встановлених у Спілці правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв’язку із виконанням повноважень кредитного комітету, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 

7)     контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання кредитного комітету (якщо це входить до їх повноважень згідно з розподілом обов’язків);

 

8)    завчасно готуватися до засідання кредитного комітету, зокрема, ознайомлюватися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

 

3.2.3. Порядок притягнення осіб, які входять до складу кредитного комітету, до відповідальності регулюється нормами законодавства України та положенням «Про посадових осіб органів управління» Спілки.

 

3.2.4. Особи, які входять до складу кредитного комітету не можуть входити до складу ревізійної комісії Спілки.

 

3.2.5. Голова кредитного комітету несе персональну відповідальність за дотримання встановлених у Спілці правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань кредитного комітету,

 

а  також за забезпечення захисту та збереження інформації з обмеженим доступом, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання кредитного комітету.

 

4.  СКЛАД КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ЗАМІЩЕННЯ

 

(ЗВІЛЬНЕННЯ) ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ 4.1. Склад кредитного комітету Спілки

 

4.1.1. Кредитний комітет складається з трьох осіб. До складу кредитного комітету входять голова, заступник голови та секретар комітету.

 

4.1.2. Голова правління Спілки є членом кредитного комітету за посадою. Заступник голови та члени правління, а також голова, заступники голови, секретар та члени спостережної ради можуть входити до складу кредитного комітету Спілки.

 

4.2. Призначення складу кредитного комітету Спілки

4

 

4.2.1. Кредитний комітет у складі голови, заступника голови та членів кредитного комітету призначається спостережною радою Спілки строком на 3 роки.

 

4.2.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу кредитного комітету мають загальні збори членів Спілки, окремі члени Спілки, а також голова, заступники голови та члени спостережної ради Спілки.

 

Кожна особа має право висувати власну кандидатуру.

 

4.2.3. Кількість кандидатів, запропонованих загальними зборами членів Спілки або однією особою, не може перевищувати кількісний склад кредитного комітету.

 

4.2.4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу кредитного комітету, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

·         щонайменше мають повну середню освіту;

·         мають бездоганну ділову репутацію;

·         не мають непогашеної судимості.

 

4.2.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу кредитного комітету подається безпосередньо до Спілки або надсилається листом на адресу Спілки на ім’я голови спостережної ради.

 

4.2.6. Рішення про обрання голови, заступника голови та секретаря кредитного комітету приймається простою більшістю голосів членів спостережної ради Спілки від загальної кількості членів ради. Голосування може здійснюватись з використанням бюлетенів для голосування.

 

Рішення про проведення відкритого чи таємного голосування приймає Спостережна рада перед голосуванням.

 

4.2.7. Якщо кількість кандидатів, які набрали кількість голосів, що перевищує склад кредитного комітету, зазначений у п. 4.1.1 цього Положення, обраними до складу кредитного комітету вважаються перші 3 особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

Особа, яка набрала найбільшу кількість голосів вважається обраною на посаду голови кредитного комітету.

 

4.2.8. На першому засіданні після призначення кредитного комітету Спілки голова кредитного комітету призначає заступника голови кредитного комітету та секретаря із складу членів комітету та розподіляє обов’язки між ними.

 

4.3. Переобрання (заміщення) осіб, які входять до складу кредитного комітету Спілки

 

4.3.1. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано кредитний комітет, спостережною радою Спілки з будь-яких причин не прийнято рішення про призначення або перепризначення кредитного комітету, повноваження осіб, які входять до складу кредитного комітету продовжуються до дати прийняття спостережною радою рішення про призначення або перепризначення кредитного комітету.

 

4.3.2. Одна й та сама особа може перепризначатися до складу кредитного комітету необмежену кількість разів.

 

4.3.3. Повноваження особи, яка входить до складу кредитного комітету припиняються достроково:

1)  у разі одностороннього складення з себе повноважень (припинення трудових відносин);

 

2)   у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню покладених обов’язків;

 

3)     прийняття спостережною радою Спілки рішення про відкликання особи зі складу кредитного комітету за невиконання або неналежне виконання покладених на неї обов’язків;

4)  обрання спостережною радою Спілки нового складу кредитного комітету;

5)  у випадках, передбачених трудовим договором;

6)  в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

4.3.4. Особи, які входять до складу кредитного комітету можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов’язків рішенням спостережної ради у випадках, передбачених законом, Статутом Спілки, невідповідності вимогам цього Положення та/або за рішенням загальних зборів членів Спілки.

 

5.  ВИМОГИ ДО ОСВІТИ, ДОСВІДУ РОБОТИ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТА ІНШІ ВИМОГИ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

5

 

5.1. Особи, які висуваються до складу кредитного комітету або перебувають у його складі, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

·         щонайменше мають повну середню освіту;

·         мають бездоганну ділову репутацію;

·         не мають непогашеної судимості.

 

5.2. Особа, яка входить до складу кредитного комітету, не може одночасно входити до складу ревізійної комісії Спілки, але може входити до складу правління або іншого органу управління, створеного загальними зборами Спілки.

 

5.3. До складу кредитного комітету не можуть входити особи:

1)  яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління

Спілки;

 

2)   які не відповідають кваліфікаційним вимогам до осіб, які входять до складу кредитного комітету, визначеним чинним законодавством та/або спостережною радою Спілки.

 

6.  ПОРЯДОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

6.1. Особи, які входять до складу кредитного комітету зобов’язані постійно підвищувати

 

свою кваліфікацію та професійну підготовку шляхом проходження навчання в порядку та строки, визначеними рішенням спостережної ради Спілки.

 

7.   КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ, ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ НАЯВНОСТІ

КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНАМИ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ, ПОРЯДОК

 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ ЗА НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ЙОГО ЧЛЕНІВ

 

7.1.Наявність конфлікту інтересів у діяльності членів кредитного комітету ідентифікується за наступними критеріями:

 

·                    отримання членом кредитного комітету (його близькими родичами, установами та підприємствами, в яких він, його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес – (далі – “пов’язані особи”)) користі за результатами рішень кредитного комітету, які безпосередньо і окремо стосуються цього члена або пов’язаних з ним осіб;

 

·                    існування у члена кредитного комітету будь-якої прямої чи опосередкованої особистої зацікавленості майнового або немайнового характеру, яка може вплинути на об’єктивне рішення кредитного комітету.

 

7.2. Особи, які входять до складу кредитного комітету Спілки не мають права:

1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Спілки;

 

2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та/або фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Спілки або за використання інформації з обмеженим доступом;

 

3)  брати участь у прийнятті рішення про надання їм кредиту.

 

7.3. Особи, які входить до складу кредитного комітету Спілки зобов’язані повідомляти спостережну раду про намір укладення правочинів, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами.

 

7.4. Рішення про вчинення кредитною спілкою правочину, щодо якого є заінтересованість у члена органу управління цієї кредитної спіли, приймається спостережною радою кредитної спілки.

 

7.5. Порушення вимог цього розділу тобто приховування особою, яка входить до складу кредитного комітету інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість, а також зловживання своїм становищем є підставою для дострокового припинення її повноважень.

 

7.6. Порядок перевірки фактів порушень з боку осіб, які входять до складу кредитного комітету Спілки.

 

7.6.1. Компетенція осіб, які входять до складу кредитного комітету Спілки щодо представництва Спілки і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена законодавством України, Статутом Спілки, рішенням загальних зборів членів Спілки та цим Положенням.

6

 

7.6.2. Перевищення особами, які входять до складу кредитного комітету Спілки своїх повноважень, тобто вчинення дій, які виходять за межі їх компетенції, не допускається та тягне за собою відповідальність, що передбачена законодавством України.

 

7.6.3. Не допускається зловживання своїм посадовим становищем тобто використання особами, які входять до складу кредитного комітету Спілки свого становища чи покладених функцій всупереч інтересам Спілки, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

 

8.  РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ОСОБАМИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

8.1. Роботою кредитного комітету керує голова, який призначається спостережною радою.

8.2. Голова кредитного комітету Спілки:

 

1)  організовує роботу кредитного комітету;

2)  скликає та веде засідання кредитного комітету;

3)  від імені кредитного комітету звітує перед членами Спілки на загальних зборах;

 

4)   готує подання спостережній раді Спілки на призначення та звільнення осіб до складу кредитного комітету Спілки, а також на вжиття заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які входять до складу кредитного комітету Спілки;

 

8.3. Голова кредитного комітету Спілки несе персональну відповідальність перед спостережною радою та/або загальними зборами членів Спілки за виконання покладених на кредитний комітет завдань.

 

8.4. Голова кредитного комітету Спілки бере участь в засіданнях загальних зборів Спілки, спостережної ради та правління.

 

8.5. Заступник голови кредитного комітету надає допомогу голові кредитного комітету в організації роботи кредитного комітету та виконує його функції у разі його відсутності.

8.6. Секретар кредитного комітету:

1)  веде та зберігає протоколи засідань кредитного комітету;

 

2)    здійснює організаційні та адміністративні заходи по підготовці засідань кредитного комітету;

 

3)   повідомляє членів кредитного комітету про час і порядок денний засідання кредитного комітету.

 

9.  ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

 

9.1. Організаційною формою роботи кредитного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

9.2. Засідання кредитного комітету скликаються головою кредитного комітету:

1)  згідно з наявністю заяв/звернень до кредитного комітету;

 

2)  за власною ініціативою голови кредитного комітету;

3)  за ініціативою спостережної ради Спілки;

4)  за ініціативою ревізійної комісії Спілки;

5)  за ініціативою правління Спілки;

6)  за ініціативою членів кредитного комітету.

 

9.3. План роботи кредитного комітету може формуватися відповідно до рішень загальних зборів членів Спілки, спостережної ради, пропозицій голови та членів кредитного комітету.

 

На засіданні визначається порядок денний засідання кредитного комітету, який включає перелік питань, які підлягають розгляду;

 

9.4. Голова кредитного комітету визначає:

1)  місце, дату та час проведення засідання кредитного комітету;

2)  порядок денний засідання;

3)  доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

 

4)  склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання кредитного комітету

5)  форму проведення засідання.

 

9.5. Голова кредитного комітету (особа, яка виконує його повноваження) організує повідомлення осіб, що входять до складу кредитного комітету та осіб, які запрошуються для участі у засіданні кредитного комітету, про його проведення, із зазначенням інформації,

7

 

визначеної п. 9.4 цього Положення. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні особам, що входять до складу кредитного комітету для підготовки до засідання.

 

9.6. Голова кредитного комітету головує на засіданні та організує його проведення. У разі відсутності голови кредитного комітету його функції виконує заступник голови кредитного комітету або особа, на яку покладено такі обов’язки головою кредитного комітету.

 

9.7. Засідання кредитного комітету вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів комітету, в тому числі голова правління (який є членом кредитного комітету за посадою) або його заступник у разі відсутності голови правління.

 

9.8. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні кредитного комітету у такому порядку:

 

1)    виступ члена кредитного комітету або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

 

2)  відповіді доповідача на питання осіб, що входять до складу кредитного комітету;

3)  обговорення питання порядку денного;

4)  внесення пропозицій щодо проекту рішення;

5)  голосування за запропонованими рішеннями;

6)  підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

 

7)  оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою засідання.

 

9.9. Кредитний комітет може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні осіб, що входять до складу кредитного комітету не заперечує проти розгляду цих питань.

 

9.10. Під час голосування голова, заступник голови, секретар та кожен з членів кредитного комітету мають один голос. Особи, що входять до складу кредитного комітету не мають права передавати свій голос іншим особам.

 

Рішення кредитного комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів кредитного комітету присутніх на засіданні.

 

При прийнятті рішення про надання кредиту члену Спілки, якого призначено до складу кредитного комітету, така особа не може брати участь у прийнятті цього рішення.

 

9.11. Секретар кредитного комітету організує ведення протоколів засідання кредитного комітету.

Протокол засідання кредитного комітету має містити:

 

1)  повне найменування Спілки;

2)  дату та місце проведення засідання;

3)  перелік осіб, які були присутні на засіданні;

4)  питання порядку денного;

5)  підсумки голосування та рішення, прийняті кредитним комітетом.

 

Протокол засідання підписується головою засідання та всіма особами, що входять до складу кредитного комітету, які брали участь у засіданні, та підшивається до книги протоколів засідання кредитного комітету.

 

Секретар кредитного комітету, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

 

9.12. Особа, що входить до складу кредитного комітету, яка незгодна із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 3 робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні. Зауваження додаються до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

 

9.13. Рішення кредитного комітету, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання усіма працівниками Спілки.

9.14. Прийняте кредитним комітетом рішення про надання кредиту є підставою виникнення

 

у  голови правління або особи, яка його заміщає, зобов’язання укласти кредитний договір з особою, якій кредитний комітет вирішив надати кредит, на умовах, встановлених законом, Статутом Спілки, рішеннями загальних зборів членів Спілки.

 

9.15. Контроль за виконанням рішень, прийнятих кредитним комітетом, здійснює голова правління і за його дорученням один або декілька членів правління Спілки.

 

9.16. Протокол засідання кредитного комітету зберігається в архіві Спілки протягом усього строку діяльності Спілки.

8

 

Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення членам Спілки, голові, заступникам, секретарю та членам спостережної ради, посадовим особам інших органів управління Спілки у порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Спілки.

 

10.ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ТА ЗАЛУЧЕНИМИ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ ЕКСПЕРТАМИ

 

10.1. Для забезпечення співпраці та взаємодії кредитного комітету з іншими органами управління та залученими на договірних умовах експертами, крім порядку, визначеного іншими внутрішніми документами Спілки, встановлюється наступний порядок:

 

1)     Голова кредитного комітету може за рішенням загальних зборів членів Спілки, спостережної ради та/або правління Спілки брати участь у засіданнях відповідно Загальних зборів членів Спілки, спостережної ради чи правління з правом дорадчого голосу (якщо він не є членом Спілки або вказаного органу) при розгляді питань щодо кредитування;

 

2)   питання, що належать до компетенції когось із членів кредитного комітету ніколи не розглядаються без його участі, за виключенням випадків пов’язаних з існуванням конфлікту інтересів;

 

3)     рішення кредитного комітету не пізніше наступного після засідання робочого дня доводяться до голів спостережної ради, ревізійної комісії, правління, а також, залучених на договірних умовах експертів, якщо вони безпосередньо стосуються діяльності таких експертів;

 

4)  спостережна рада, ревізійна комісія та правління подають свої пропозиції щодо прийняття кредитним комітетом тих чи інших рішень через секретаря кредитного комітету;

 

5)  залучені на договірних умовах експерти подають свої заяви та пропозиції до кредитного комітету через голову правління та можуть за рішенням кредитного комітету брати участь у розгляді питань, що стосуються їх діяльності з правом дорадчого голосу.

 

11. ЗВІТНІСТЬ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

 

11.1. Кредитний комітет є підзвітним загальним зборам членів Спілки і спостережній раді Спілки і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності Спілки.

 

11.2. За підсумками року кредитний комітет зобов’язаний звітувати перед загальними зборами членів Спілки. Звіт кредитного комітету затверджується загальними зборами членів Спілки.

 

11.3. Кредитний комітет зобов’язаний регулярно звітувати перед спостережною радою Спілки.

 

11.4. Звіт кредитного комітету повинен містити пояснення. Звіт викладається головою кредитного комітету в усній формі на загальних зборах членів Спілки та засіданні спостережної ради з представленням аналітичної інформації, (графіків, діаграм), за необхідності.

 

11.5. Окрім регулярних звітів спостережній раді, кредитний комітет зобов’язаний:

 

1)  на письмову вимогу спостережної ради звітувати на найближчому засіданні спостережної ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі спостережної ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

 

2)     своєчасно надавати членам спостережної ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання спостережною радою своїх функцій;

 

3)      негайно інформувати спостережну раду про вчинення Спілкою або дострокове припинення значних правочинів та інші надзвичайні події;