1

 

Затверджено рішенням

Загальних зборів

КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

№7 від «29» квітня 2016р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2

 

1.1. Положення про посадових осіб органів управління кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу Законів «Про працю», Кодексу «Про адміністративні правопорушення», Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», Статуту кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Спілка), а також інших нормативно-правових актів України.

 

1.2. Положення визначає основні засади діяльності посадових (службових) осіб (далі – посадові особи) органів управління Спілки, порядок здійснення ними своїх повноважень, обмеження, а також порядок вирішення питання про притягнення їх до відповідальності.

 

1.3. Положення затверджується загальними зборами членів Спілки і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами членів Спілки.

 

 1. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

2.1. Посадовими особами органів управління Спілки є:

– голова та члени спостережної ради Спілки;

– голова та члени правління Спілки;

 

– голова та члени ревізійної комісії Спілки;

– голова та члени кредитного комітету Спілки.

 

2.2. Це Положення не є перешкодою для визнання правоохоронними органами та/або судом посадовими особами Спілки будь-якого працівника Спілки, який постійно чи тимчасово виконує організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські функції.

 

2.3. Посадові особи органів управління Спілки виконують свої обов’язки відповідно до покладених на них функцій та в межах наданої їм компетенції, керуючись у своїй діяльності законодавством України, Статутом Спілки, положеннями про окремі органи управління Спілки, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Спілки.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ

 

3.1. Посадові особи органів управління Спілки обираються або призначаються на посаду у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Спілки та положеннями Спілки, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

 

3.2. Посадові особи органів управління діють на підставі укладеного зі Спілкою трудового договору в якому визначаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави припинення та наслідки дострокового припинення договору тощо, за винятком посадових осіб, які виконують свої повноваження на громадських засадах.

 

3.3. При обранні або призначенні на посаду претендент до початку процедури обрання або призначення має бути ознайомлений з умовами трудового договору (якщо повноваження не виконуються на громадських засадах), з порядком роботи відповідного органу управління, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов’язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов’язків.

 

3.4. Якщо повноваження не виконуються на громадських засадах, трудовий договір з посадовою особою органу управління Спілки укладається протягом 3 робочих днів з дати її обрання (призначення) на посаду.

 

Від імені Спілки цивільно-правовий договір з членами спостережної ради укладає голова правління.

 

Від імені Спілки трудовий контракт з головою правління та строкові трудові договори з іншими особами, які входять до складу правління Спілки укладає голова спостережної ради Спілки.

 

3.5. Перед початком виконання своїх повноважень посадова особа органу управління повинна підписати документи, що підтверджують її ознайомлення зі Статутом Спілки, внутрішніми положеннями Спілки, цим Положенням, а також із встановленими у Спілці правилами, пов’язаними із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Відповідальність за дотримання відповідної процедури в межах кожного органу управління покладається на голів правління, спостережної ради, ревізійної комісії та кредитного комітету Спілки.

 

3.6. При обранні (призначенні) на посаду осіб, з якими обов’язково укладається трудовий договір, їм має бути запропонована відповідна посада, яка передбачена штатним розкладом.

 

3

 

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ НИМИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

4.1. Обов’язки посадових осіб органів управління Спілки та обмеження щодо здійснення ними своїх повноважень в органах управління Спілки визначаються посадовими інструкціями (для осіб, які перебувають у трудових відносинах зі Спілкою), Статутом Спілки, положеннями про органи управління Спілки, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Спілки.

 

4.2. Посадові особи органів управління Спілки зобов’язані:

 

 • діяти в інтересах Спілки, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

 

 • вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Спілкою та
 • посадовими особами;

 

 • проводити необхідні консультації та/або отримувати відповідні узгодження з органами управління Спілки відповідно до вимог законодавства України, Статуту та/або внутрішніх документів Спілки;

 

 • дотримуватися встановлених у Спілці правил та/або процедур щодо вчинення правочинів (у тому числі й укладення договорів), у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

 

 • у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та/або таємної);

 

 • вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи таємної інформації Спілки працівниками та/або іншими посадовими особами Спілки;

 

 • надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;

 

 • при наданні інформації з обмеженим доступом іншим юридичним особам або фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;

 

 • утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Спілки;

 

 • вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;

 

 • у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та/або рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Спілки;

 

 • повідомляти органи управління Спілки про виявлені недоліки в роботі Спілки, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

4.3. Посадові особи органів управління Спілки не мають права:

 • здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Спілки;

 

 • отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та/або фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Спілки або за використання інформації з обмеженим доступом;

 

 • отримувати подарунки, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведені протокольних та інших офіційних заходів;

 

 • використовувати з особистою або іншою метою, не пов’язаною з виконанням своїх посадових обов’язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв’язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Спілкою безпосередньо для виконання своїх посадових обов’язків відповідно до законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Спілки, посадових інструкцій та/або укладеного з цією посадовою особою договору;

 

 • відмовляти фізичним та/або юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено законодавством України та внутрішніми документами Спілки, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

 

 • використовувати не передбачені внутрішніми документами Спілки переваги в отриманні послуг Спілки;

 

 • сприяти працевлаштуванню на роботу в Спілку близьких родичів (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя);

 

4

 

 • використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Спілки, можливостей Спілки, зокрема:

 

– майнових та немайнових прав Спілки;

– ділових зв’язків Спілки;

 

– інформації про діяльність та/або плани Спілки, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

– будь-яких прав та повноважень Спілки.

 

 1. ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ У ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНУ СПІЛКОЮ

 

5.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину (у тому разі й укладенні договорів) у разі якщо:

 • ця особа є однією із сторін такого правочину;
 • бере участь в правочині як представник або посередник;
 • отримує комісійну винагороду від Спілки або від особи, яка є однією із сторін правочину;
 • внаслідок такого правочину отримує майно;

 

 • є пов’язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Спілки чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину отримує майно.

 

5.2. Посадові особи органів управління Спілки зобов’язані повідомляти спостережну раду про намір укладення правочинів, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами.

 

5.3. Рішення про вчинення кредитною спілкою правочину, щодо якого є заінтересованість в члена органу управління цієї кредитної спіли, приймається спостережною радою кредитної спілки. Для укладення членом органу управління кредитної спілки договору щодо надання цій кредитній спілці професійних послуг (робіт), є необхідною попередня згода загальних зборів членів кредитної спілки на укладення такого договору.

 

5.4. У разі прийняття спостережною радою рішення про вчинення Спілкою правочину, щодо якого є заінтересованість, особи, які входять до складу спостережної ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

 

5.5. Якщо більшість осіб, які входять до складу спостережної ради є особами, заінтересованими у вчиненні Спілкою правочину, він може вчинятися згідно з рішенням загальних зборів за поданням спостережної ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів осіб, які входять до складу спостережної ради, що беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості у вчиненні правочину.

 

5.6. Порушення вимог цього розділу, тобто приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість, є підставою для притягнення цієї особи до відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

 

 1. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ФАКТІВ ПОРУШЕНЬ З БОКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ЇХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

6.1. Компетенція посадових осіб органів управління Спілки щодо представництва Спілки і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена законодавством України, Статутом Спілки, рішенням загальних зборів членів Спілки та внутрішніми документами, що регламентують діяльність органів управління Спілки та їх посадових осіб.

 

6.2. Перевищення посадовими особами органів управління Спілки посадових повноважень, тобто вчинення дій, які виходять за межі їх компетенції, не допускається та тягне за собою відповідальність, що передбачена законодавством України.

 

6.3. Не допускається зловживання своїм посадовим становищем тобто використання посадовою особою органу управління посадового становища чи покладених на неї функцій всупереч інтересам Спілки, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

 

6.4. За порушення законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Спілки, посадові особи органів управління можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.

 

До дисциплінарної та/або матеріальної відповідальності можуть бути притягнуті посадові особи Спілки, які виконують свої повноваження за трудовими договорами.

 

5

 

До цивільної, адміністративної та/або кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті будь-які посадові особи Спілки.

 

6.5. Посадові особи органів управління Спілки, які порушили покладені на них обов’язки, несуть цивільно-правову відповідальність перед Спілкою за збитки, завдані Спілці їх винними діяннями (діями або бездіяльністю).

 

Не несуть цивільно-правову відповідальність перед Спілкою посадові особи, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Спілці, або не брали участі у голосуванні.

 

6.6. Посадові особи Спілки, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Спілці, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України.

 

6.7. При визначенні підстав та розміру відповідальності посадових осіб повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обороту та інші обставини, які мають значення.

 

6.8. Спілка має право звернутися з позовом до посадової особи про відшкодування завданих ним збитків на підставі рішення спостережної ради Спілки.

 

6.9. На підставі матеріалів про порушення з боку посадових осіб органів управління (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надійшли до спостережної ради, та за результатами їхнього розгляду, спостережна рада Спілки створює комітет для перевірки факту зазначених порушень, до складу якого входить однакова кількість членів спостережної ради, правління та ревізійної комісії. До комітету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися перевірка.

 

6.10. На підставі відповідного рішення спостережної ради комітет проводить перевірку факту порушення з боку посадової особи органу управління Спілки, а саме:

– здійснює перевірку фактів, викладених у матеріалах;

– встановлює перелік та графік дій по перевірці;

– визначає строк проведення перевірки, який не може перевищувати 30 календарних днів.

 

6.11. Якщо під час перевірки з’ясуються обставини, що можуть бути підставою для притягнення посадових осіб органів управління до кримінальної чи адміністративної відповідальності, комітет зобов’язаний негайно передати зазначені матеріали до відповідних правоохоронних органів. Передача зазначених матеріалів не є перешкодою для продовження перевірки у межах компетенції комітету з метою притягнення посадової особи органу управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень.

 

6.12. Після закінчення перевірки комітет готує висновки щодо проведеної перевірки, а також матеріали для притягнення посадової особи органів управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення їх повноважень та подає зазначені документи до спостережної ради.

 

6.13. За результатами розгляду матеріалів, зазначених в п. 6.12 цього Положення, спостережна рада готує висновок про необхідність притягнення посадової особи органу управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень.

 

6.14. Якщо порушення мало місце з боку голови, заступника голови, секретаря та/або членів спостережної ради чи ревізійної комісії, то матеріали, зазначені в п. 6.12 та 6.13 цього Положення, мають бути винесені на розгляд загальних зборів членів Спілки для вирішення питання про притягнення зазначених посадових осіб органів управління Спілки до майнової відповідальності, дострокового припинення їхніх повноважень.

 

6.15. Якщо порушення мало місце з боку голови, заступників голови, секретаря та/або членів правління та/або кредитного комітету (або осіб, які тимчасово чи постійно виконують їх функції), то спостережна рада самостійно вирішує питання про притягнення зазначених осіб до відповідальності.

 

6.16. Притягнення посадових осіб органів управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводяться у відповідності до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Спілки, а також договорів, укладених з посадовими особами органів управління Спілки.