1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням загальних зборів

 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

Протокол № 6 від «30» квітня 2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРАВЛІННЯ

 

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

«ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місто Одеса– 2015 рік

2

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про правління Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», Статуту кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Спілка).

 

1.2. Положення визначає правовий статус, основні функції та завдання, повноваження і обов’язки, склад та порядок обрання (заміщення) або призначення (звільнення), а також розподіл обов’язків між особами, які входять до складу правління Спілки; вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації цих осіб, порядок їх спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, порядок організації роботи правління Спілки; критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів у діяльності осіб, які входять до складу правління Спілки; вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів, порядок прийняття рішень правління за наявності конфлікту інтересів у його членів; порядок забезпечення співпраці та взаємодії правління Спілки з іншими органами управління Спілки та залученими на договірних умовах незалежними експертами.

 

1.3. Положення затверджується загальними зборами членів Спілки. Внести зміни та доповнення до цього Положення можна тільки за рішенням загальних зборів членів Спілки.

 

2.  ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ, ОСНОВНІ ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

 

2.1. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом Спілки, який здійснює керівництво її поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів членів Спілки та спостережної ради Спілки.

 

2.2. Завданням правління є здійснення керівництва поточною діяльністю Спілки, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Спілки в межах компетенції, визначеної Законами та/або Статутом Спілки.

 

2.3. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді Спілки та організує виконання їх рішень.

 

2.4. Правління діє від імені Спілки в межах, передбачених Законом України «Про кредитні спілки», Статутом, рішеннями загальних зборів та/або спостережної ради Спілки, з дотриманням вимог цього Положення.

 

3.  ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАВЛІННЯ

3.1. Повноваження та обов’язки правління:

3.1.1. До повноважень правління відноситься вирішення усіх питань діяльності Спілки, крім тих, що

 

належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради, ревізійної комісії та/або кредитного комітету. 3.1.2.  Загальні  збори  та  спостережна  рада  можуть  прийняти  рішення  про  делегування  частини належних  їм  повноважень  до  компетенції  правління,  крім  тих,  що  віднесені  статутом  Спілки  до  їх

виключної компетенції.

 

3.1.3. Правління діє від імені Спілки в межах, передбачених законодавством, Статутом Спілки, рішень загальних зборів членів Спілки та/або спостережної ради.

 

3.1.4. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою. Голова правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Спілки та керує його роботою.

3.2. Права, обов’язки та відповідальність осіб, які входять до складу правління:

3.2.1. Особи, які входять до складу правління Спілки мають право:

1)  отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Спілку, необхідну для виконання своїх

функцій;

 

2)   в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Спілки;

 

3)    вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Спілки;

 

4)  ініціювати скликання засідання правління Спілки;

5)  надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Спілки;

 

6)  вимагати скликання позачергового засідання спостережної ради Спілки;

 

7)     отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється спостережною радою Спілки.

 

3.2.2. Особи, які входять до складу правління Спілки зобов’язані:

 

1)  діяти в інтересах Спілки добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

 

2)    керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Спілки, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Спілки, рішеннями загальних зборів членів та/або спостережної ради Спілки;

3

 

3)    виконувати рішення,  прийняті загальними зборами членів Спілки та/або спостережною радою

Спілки;

 

4)   особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах членів Спілки, засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах членів Спілки із зазначенням причин;

 

5)  брати участь у засіданні спостережної ради Спілки на її вимогу;

 

6)  дотримуватися встановлених у Спілці правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

 

7)    дотримуватися всіх встановлених у Спілці правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 

8)  контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

 

9)    завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, ознайомлюватися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

 

10)    очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Спілки відповідно до розподілу обов’язків між головою, заступником голови та членами правління Спілки;

 

11)    своєчасно надавати спостережній раді, ревізійній комісії, правлінню в цілому, кредитному комітету, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Спілки повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Спілки.

 

3.2.3. Голова, заступник голови та члени правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Спілкою за збитки, які завдані Спілці їх неправомірними діями (бездіяльністю).

 

Не несуть відповідальності голова, заступник голови та члени правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Спілки, або не брали участі у голосуванні.

 

3.2.4. Голова, заступник голови та члени правління, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Спілці, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України.

 

3.2.5. Голова, заступник голови та члени правління, які виступають від імені Спілки та порушують свої обов’язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки завдані Спілці.

 

3.2.6. При визначенні підстав та розміру відповідальності голови, заступника голови та членів правління повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

 

3.2.7. Спілка має право звернутися з позовом до голови, заступника голови та членів правління про відшкодування завданих їй збитків на підставі рішення спостережної ради Спілки.

 

3.2.8. Порядок притягнення голови, заступника голови та членів правління до відповідальності регулюється нормами законодавства України та положенням «Про посадових осіб органів управління» Спілки.

 

4.  СКЛАД ПРАВЛІННЯ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ЗАМІЩЕННЯ (ЗВІЛЬНЕННЯ) ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ

4.1. Склад правління Спілки:

 

4.1.1. Правління складається з 3 (трьох) осіб, які знаходяться в трудових відносинах із Спілкою. До складу правління входять голова, заступник голови та член правління.

 

4.1.2. Голова, заступник голови та член правління не можуть одночасно бути головою, членами спостережної ради або ревізійної комісії Спілки але можуть входити до складу кредитного комітету Спілки.

 

Голова правління Спілки є членом кредитного комітету за посадою.

 

4.1.3. До складу правління не можуть входити особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління кредитних спілок.

 

4.1.4. Голова, заступник голови та член правління Спілки користуються однаковими правами, несуть однакові обов’язки, якщо інше не передбачено Статутом Спілки, положенням «Про загальні збори» Спілки та цим Положенням.

 

Усі вимоги, права та обов’язки, що стосуються членів правління в рівній мірі стосуються голови та заступника голови правління.

 

4.2. Обрання (призначення) осіб до складу правління:

 

4.2.1. Правління у складі голови, заступника голови та члена правління призначається спостережною радою Спілки.

 

4.2.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу правління мають загальні збори членів Спілки, окремі члени Спілки, а також голова, заступники голови та члени спостережної ради Спілки.

Кожна особа має право висувати власну кандидатуру.

 

4.2.3. Кількість кандидатів, запропонованих загальними зборами членів Спілки або однією особою, не може перевищувати кількісний склад правління.

4

 

4.2.4. Особи, які висуваються до складу правління або перебувають у його складі, мають відповідати вимогам розділу 5 цього положення.

 

4.2.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу правління подається безпосередньо до Спілки або надсилається листом на адресу Спілки на ім’я голови спостережної ради до дати проведення засідання спостережної ради.

 

4.2.6. Рішення про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів членів спостережної ради Спілки (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів ради. Голосування може здійснюватись з використанням бюлетенів для голосування.

 

4.2.7. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у Розділі 4 цього Положення кількість голосів, перевищує склад правління, зазначений у п. 4.1.1 цього Положення, обраними членами правління вважаються перші 3 особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

Особа, яка набрала найбільшу кількість голосів вважається обраною на посаду голови правління.

 

4.2.8. Протягом 10 робочих днів з дати призначення правління Спілки голова правління призначає заступника голови правління зі складу членів правління Спілки та розподіляє обов’язки між членами правління.

 

4.3. Переобрання (заміщення) осіб, які входять до складу правління

 

4.3.1. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано правління, спостережною радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання правління, повноваження осіб, які входять до складу правління продовжуються до дати прийняття спостережною радою рішення про обрання або переобрання (дообрання) складу правління.

 

4.3.2. Повноваження особи, яка входить до складу правління припиняються достроково:

1) у разі звільнення з роботи;

 

2)   у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню покладених обов’язків;

 

3)  у разі прийняття спостережною радою членів Спілки рішення про відкликання зі складу правління за невиконання або неналежне виконання покладених на неї обов’язків;

 

4)     в інших випадках, передбачених законодавством України (у тому числі закінчення строку контракту).

 

4.3.3. Особи, що входять до складу правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов’язків рішенням спостережної ради у випадках, передбачених законом, Статутом, невідповідності вимогам цього Положення та/або за рішенням загальних зборів членів Спілки.

 

4.3.4. Особи, що входять до складу правління можуть призначатися на посаду необмежену кількість строків.

 

5.  ВИМОГИ ДО ОСВІТИ, ДОСВІДУ РОБОТИ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТА ІНШІ ВИМОГИ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ

 

5.1. Особи, які висуваються до складу правління або перебувають у його складі, мають відповідати нижчезазначеним вимогам.

 

На посаду Голови правління, повинні відповідати наступним вимогам:

– мати повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра);

– мати не менший ніж 5-річний стаж трудової діяльності, з якого:

стаж роботи на керівних посадах не менший одного року;

– пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за

 

типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна відповідати вимогам Нацкомфінпослуг.

 

– протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи. визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої застосовано заходи впливу, відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

 

– не мати непогашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини,

 

злочини у сфері господарювання та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

 

– мати бездоганну ділову репутацію. Користуватися повагою і авторитетом у співробітників.

 

На посаду члена правління, повинні відповідати наступним вимогам:

– мати освіту рівнем не менше середньо-спеціальної;

– ділова репутація повинна відповідати вимогам діючого законодавства.

 

5.2. Особа, яка входить до складу правління, не може одночасно входити до складу спостережної ради та/або ревізійної комісії Спілки, але може входити до складу кредитного комітету або іншого органу управління, створеного загальними зборами Спілки.

 

5.3. До складу правління не можуть входити особи:

5

 

1)  яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління Спілки;

3)   які не відповідають кваліфікаційним вимогам до осіб, які входять до складу правління, визначеним

діючим законодавством та/або спостережною радою Спілки.

 

6.  ПОРЯДОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ

 

6.1. Особи, які входять до складу правління, зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію та професійну підготовку шляхом проходження навчання в порядку та строки, визначеними діючим законодавством України та рішенням спостережної ради Спілки.

 

 

7.КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 

ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕНЬ ПРАВЛІННЯ ЗА НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ЙОГО ЧЛЕНІВ

 

7.1.Наявність конфлікту інтересів у діяльності осіб, які входять до складу правління ідентифікується за наступними критеріями:

 

·                    отримання особою, що входить до складу Правління (його близькими родичами, установами та підприємствами, в яких він, його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес – (далі – “пов’язані особи”)) користі за результатами рішень правління, які безпосередньо і окремо стосуються цієї особи або пов’язаних з ним осіб;

 

·                    існування у особи, яка входить до складу правління будь-якої прямої чи опосередкованої особистої зацікавленості майнового або немайнового характеру, яка може вплинути на об’єктивне рішення правління.

 

7.1.2. Особи, які входять до складу правління Спілки не мають права:

 

1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Спілки;

 

2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та/або фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Спілки або за використання інформації з обмеженим доступом;

 

3) відмовляти фізичним та/або юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено законодавством України та внутрішніми документами Спілки, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;

 

4) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Спілки, можливостей Спілки, зокрема:

 

– майнових та немайнових прав Спілки;

– ділових зв’язків Спілки;

 

– інформації про діяльність та плани Спілки, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;

– будь-яких прав та повноважень Спілки, що є для нього важливими.

 

7.1.3. Особи, які входять до складу правління Спілки, зобов’язані повідомляти спостережну раду про намір укладення правочинів, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами.

 

7.1.4. Рішення про вчинення кредитною спілкою правочину, щодо якого є заінтересованість в члена органу управління цієї кредитної спіли, приймається спостережною радою кредитної спілки. Для укладення членом органу управління кредитної спілки договору щодо надання цій кредитній спілці професійних послуг (робіт), є необхідною попередня згода спостережної ради кредитної спілки на укладення такого договору.

 

7.1.5. Порушення вимог цього розділу, тобто приховування особою, яка входить до складу правління інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість, а також зловживання своїм становищем є підставою для притягнення цієї особи до відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

 

7.2. Порядок перевірки фактів порушень з боку осіб, які входять до складу правління Спілки

 

7.2.1. Компетенція осіб, які входять до складу правління Спілки щодо представництва Спілки і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена законодавством України, Статутом Спілки, рішенням загальних зборів членів Спілки та цим Положенням.

 

7.2.2. Перевищення особами, які входять до складу правління Спілки своїх повноважень, тобто вчинення дій, які виходять за межі їх компетенції, не допускається та тягне за собою відповідальність, що передбачена законодавством України.

 

7.2.3. Не допускається зловживання своїм посадовим становищем тобто використання особами, які входять до складу правління Спілки свого становища чи покладених функцій всупереч інтересам Спілки, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості.

 

7.2.4. За порушення законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Спілки, особи, які входять до складу правління Спілки можуть бути притягнені до цивільної,

6

 

адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно із законодавством України та положенням «Про посадових осіб» Спілки.

 

8.  РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ОСОБАМИ,

 

ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ 8.1. Голова правління Спілки:

 

1)  без доручення представляє інтереси Спілки та діє від її імені;

2)   представляє Спілку в її відносинах з державою,  в судах з іншими юридичними та фізичними

особами;

 

3)  укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Спілки, підписує доручення на провадження дій від імені Спілки;

 

4)     розпоряджається майном Спілки в порядку та у межах, визначених Статутом Спілки, та прийнятими відповідно до нього рішеннями органів управління кредитної спілки ;

 

5)  готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління Спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників Спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Спілки.

 

Голова правління Спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

 

8.2. Заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності.

 

8.3. Члени правління очолюють відповідний напрям роботи та спрямовують діяльність відповідних структурних підрозділів Спілки відповідно до розподілу обов’язків між головою, заступником голови та членами правління Спілки.

 

8.4. Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних.

 

9.  ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

 

9.1. Організаційною формою роботи правління Спілки є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

 

9.2. Засідання правління скликаються головою правління:

1)  згідно із необхідністю, зумовленою роботою правління;

 

2)  за власною ініціативою голови правління;

3)  за ініціативою спостережної ради Спілки;

4)  за ініціативою ревізійної комісії Спілки;

5)  за ініціативою члена правління Спілки.

9.3 Голова правління (особа, яка виконує його повноваження) визначає:

1)  місце, дату та час проведення засідання правління;

 

2)  порядок денний засідання;

3)  доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

 

4)     склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання правління;

 

9.4. Голова правління головує на засіданні правління та організує його проведення. У разі відсутності голови правління його функції виконує заступник голови правління або особа, на яку покладено такі обов’язки головою правління.

 

9.5. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів правління.

 

9.6. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів правління не заперечує проти розгляду цих питань.

 

9.7. Під час голосування голова, заступник голови та кожен з членів правління мають один голос. Особи, що входять до складу правління не мають права передавати свій голос іншим особам.

 

Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови правління є вирішальним.

 

9.8. Голова правління (особа, що головує на засіданні) організує ведення протоколів засідання правління.

 

Протокол засідання правління повинен містити:

1)  повне найменування Спілки;

2)  дату та місце проведення засідання правління;

3)  перелік осіб, які були присутні на засіданні;

4)  питання порядку денного;

 

5)  основні положення виступів;

6)  підсумки голосування та рішення, прийняті правлінням;

7

 

Протокол засідання підписується головою засідання та підшивається до книги протоколів засідання правління.

 

Особа, яка головувала на засіданні правління, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

 

Член правління, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 3 робочих днів

 

з   дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні правління.

 

Зауваження членів правління додаються до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

 

9.9. Рішення правління, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання усіма працівниками Спілки.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих правлінням, здійснює голова правління і за його дорученням один або декілька членів правління Спілки.

 

9.10. Протокол засідання правління підшивається до книги протоколів та зберігається в архіві Спілки протягом усього строку діяльності Спілки.

 

Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення членам Спілки, голові, заступникам та членам спостережної ради, посадовим особам інших органів управління Спілки у порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Спілки.

 

9.11. Голова правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Спілці правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань правління, а також за забезпечення захисту та збереження інформації

з   обмеженим доступом, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання правління.

 

10.  ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ ПРАВЛІННЯ З ІНШИМИ

ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ТА ЗАЛУЧЕНИМИ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ

ЕКСПЕРТАМИ

 

10.1. Для забезпечення співпраці та взаємодії правління з іншими органами управління та залученими на договірних умовах експертами, крім порядку, визначеного іншими внутрішніми документами Спілки, встановлюється наступний порядок:

 

1)   Голова правління може за рішенням загальних зборів членів Спілки, спостережної ради та/або з власної ініціативи брати участь у засіданнях відповідно загальних зборів членів Спілки або спостережної ради з правом дорадчого голосу (якщо він не є членом Спілки) при розгляді будь-яких питань Спілки;

 

2)  питання, що належать до компетенції когось із членів правління ніколи не розглядаються без його участі, за виключенням випадків пов’язаних з існуванням конфлікту інтересів;

 

3)    рішення правління не пізніше наступного після засідання робочого дня доводяться до голів спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету, а також, залучених на договірних умовах експертів, якщо вони безпосередньо стосуються діяльності таких експертів;

 

4)  спостережна рада, ревізійна комісія та кредитний комітет подають свої пропозиції щодо прийняття правлінням тих чи інших рішень через голову правління;

 

5)    залучені на договірних умовах експерти подають свої заяви та пропозиції до правління через голову правління та можуть за рішенням правління брати участь у розгляді питань, що стосуються їх діяльності з правом дорадчого голосу.

 

11.  ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ

11.1. Правління є підзвітним загальним зборам членів Спілки і спостережній раді Спілки.

 

11.2. За підсумками року правління зобов’язано звітувати перед загальними зборами членів Спілки.

Звіт правління затверджується загальними зборами членів Спілки.

11.3. Правління повинно регулярно щоквартально звітувати перед спостережною радою Спілки.

11.4. Правління звітує перед загальними зборами та спостережною радою про:

1)  виконання рішень загальних зборів членів Спілки та спостережної ради Спілки;

 

2)  фінансово-економічний стан Спілки, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

3)  стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей;

4)  динаміку змін показників звітності Спілки.

 

11.5. Звіт правління викладається головою правління в усній формі на загальних зборах членів Спілки та засіданні спостережної ради, повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Спілки, детальний аналіз та пояснення.

 

11.6. Окрім регулярних звітів спостережній раді, правління зобов’язано:

 

1)   на письмову вимогу спостережної ради звітувати на найближчому засіданні спостережної ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі спостережної ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

 

2)    своєчасно надавати членам спостережної ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання спостережною радою своїх функцій;

 

3)  негайно інформувати спостережну раду про надзвичайні події, а саме:

8

 

– істотні зміни, що відбулися в господарській діяльності Спілки;

– вчинення Спілкою або дострокове припинення значних правочинів;

– застосування у відношенні Спілки санкцій за порушення чинного законодавства тощо.

 

4)    надавати спостережній раді оригінальний примірник або належним чином засвідчену копію протоколу засідання правління та наказу голови правління (крім кадрового) протягом 10 робочих днів з дати оформлення протоколу та/або видання наказу.