ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням загальних зборів

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

Протокол № 6 від «30» квітня 2015р.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

(нова редакція)

 

місто Одеса – 2015 рік

 

2

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення «Про ревізійну комісію» кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», Статуту кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (далі – Спілка), а також інших нормативно-правових актів України.

 

1.2. Положення визначає правовий статус, основні функції та завдання, повноваження і обов’язки, склад та порядок обрання (заміщення) або призначення (звільнення), а також розподіл обов’язків між особами, які входять до складу ревізійної комісії Спілки; вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації осіб, які входять до складу ревізійної комісії, порядок їх спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації, порядок організації роботи ревізійної комісії Спілки; критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів у діяльності осіб, які входять до складу ревізійної комісії Спілки; вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів, порядок прийняття рішень ревізійною комісією за наявності конфлікту інтересів; порядок забезпечення співпраці та взаємодії ревізійної комісії Спілки з іншими органами управління Спілки та залученими на договірних умовах незалежними експертами.

 

1.3. Положення затверджується загальними зборами членів Спілки. Внести зміни та доповнення до цього Положення можна тільки за рішенням загальних зборів членів Спілки.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

ОСНОВНІ ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

2.1.  Ревізійна  комісія  є  органом  управління  Спілки,  завданням  якого  є  здійснення  контролю  за

 

фінансово-господарською діяльністю Спілки.

 

2.2. Функції ревізійної комісії полягають у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Спілки.

 

2.3. Ревізійна комісія підзвітна і відповідальна перед загальними зборами членів Спілки. Спостережна рада Спілки не є у відношенні до ревізійної комісії керівним органом.

 

2.4. Компетенція ревізійної комісії визначається законом, рішенням загальних зборів Спілки та Статутом Спілки.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Повноваження та обов’язки ревізійної комісії:

3.1.1. Ревізійна комісія повноважна:

 

 • отримувати від спостережної ради, правління, кредитного комітету та інших органів управління Спілки, а також від посадових осіб Спілки інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

 

 • отримувати усні та/або письмові пояснення від посадових осіб та працівників Спілки щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

 

 • оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та/або матеріальні цінності, перевіряти їх фактичну наявність;

 

 • ініціювати проведення засідання правління та вимагати проведення позачергового засідання спостережної ради Спілки з метою вирішення питань, пов’язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Спілки або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Спілки. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях спостережної ради та/або правління Спілки з правом дорадчого голосу;

 

 • вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків
 • фінансово-господарській діяльності Спілки;

 

 • у разі необхідності та у межах затвердженого кошторису, залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів, за погодженням із спостережною радою Спілки.

 

3.1.2. Ревізійна комісія зобов’язана:

 • проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Спілки;

 

 • своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх спостережній раді та/або правлінню Спілки, а також ініціатору проведення позапланової перевірки;

 

 • доповідати загальним зборам членів та спостережній раді Спілки про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

 

 • негайно інформувати спостережну раду та правління Спілки про факти шахрайства та/або зловживань, які виявлені під час перевірок;

 

 • здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;

 

 • скликати позачергові загальні зборів членів Спілки у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Спілки або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Спілки.

 

3.2. Права, обов’язки та відповідальність осіб, які входять до складу ревізійної комісії:

3.2.1. Особи, які входять до складу ревізійної комісії мають право:

 

3

 

 • отримувати від спостережної ради, правління, кредитного комітету та інших органів управління Спілки, а також від посадових осіб Спілки інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 10 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

 

 • отримувати усні та/або письмові пояснення від посадових осіб та працівників Спілки щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

 

 • оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та/або матеріальні цінності, перевіряти їх фактичну наявність.

 

 • брати участь у загальних зборах членів Спілки, перевірках та засіданнях ревізійної комісії Спілки.

 

3.2.2. Особи, які входять до складу ревізійної комісії зобов’язані:

 • дотримуватися всіх  встановлених  у  Спілці  правил,  пов’язаних  із  режимом  обігу,  безпеки  та

 

збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, а також комерційну таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 

 • своєчасно надавати ревізійній комісії, правлінню, спостережній раді, загальним зборам членів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Спілки;

 

 • брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях ревізійної комісії.

 

3.2.3. Особи, які входять до складу ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.

 

3.2.4. На осіб, які входять до складу ревізійної комісії поширюється дія Положення про посадових осіб органів управління Спілки.

 

4.СКЛАД, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ( ЗАМІЩЕННЯ) АБО ПРИЗНАЧЕННЯ (ЗВІЛЬНЕННЯ) ОСІБ ЯКІ

ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Склад ревізійної комісії Спілки:

 

4.1.1. Ревізійна комісія складається з трьох осіб які працюють на громадських засадах.

4.1.2. До складу ревізійної комісії входять голова, заступник голови та секретар ревізійної комісії.

 

4.1.3. Голова, заступник голови та секретар ревізійної комісії користуються однаковими правами, несуть однакові обов’язки, якщо інше не передбачено Статутом Спілки, та цим Положенням.

 

Усі вимоги, права та обов’язки, що стосуються членів ревізійної комісії в рівній мірі стосуються голови, заступника голови та секретаря ревізійної комісії.

 

4.2. Обрання складу ревізійної комісії:

 

4.2.1. Порядок обрання ревізійної комісії та строк її повноважень визначаються Статутом Спілки та цим Положенням.

 

4.2.2. Особи, які входять до складу ревізійної комісії обираються загальними зборами членів Спілки.

 

4.2.3. До складу ревізійної комісії можуть бути обраними будь-які фізичні особи, за винятком тих, які входять до складу спостережної ради, правління, кредитного комітету, а також особи, які перебувають зі Спілкою у трудових відносинах.

 

4.2.4. З метою забезпечення проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Спілки незалежними особами до складу ревізійної комісії не можуть висуватися та обиратися особи, які є працівниками Спілки.

 

4.2.5. Право висувати кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії мають члени Спілки. Член Спілки має право висувати власну кандидатуру.

 

4.2.6. Кількість кандидатів, запропонованих одним членом Спілки, не може перевищувати кількісний склад ревізійної комісії.

 

4.2.7. Кандидати, які висуваються для обрання до складу ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

 • щонайменше мають повну середню освіту;
 • мають загальний стаж трудової діяльності не менше року;
 • мають бездоганну ділову репутацію;

 

 • не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості;

 

4.2.8. Пропозиція члена Спілки про висування кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії подається безпосередньо до Спілки або надсилається листом на адресу Спілки не пізніше як за 15 робочих днів до дати проведення загальних зборів.

 

4.2.9. Пропозиція члена Спілки повинна містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові члена Спілки, котрий її вносить;
 • назву органу, до якого висувається кандидат;
 • прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;

 

 • вказівку на членство (відсутність членства) кандидата у Спілці;

 

4

 

 • інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
 • місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
 • відповідність кандидата вимогам, які передбачені розділами 4 та 5 цього Положення;

 

 • наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

 

 • наявність непогашеної (не знятої) судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини. 4.2.10. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для

 

голосування на виборах до складу ревізійної комісії Спілки приймається протягом 10 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій членів Спілки.

 

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу ревізійної комісії Спілки може бути прийняте тільки у разі:

 

– недотримання членом Спілки строку, встановленого п. 4.2.8 цього Положення;

– неподання даних, передбачених п. 4.2.9 цього Положення;

 

– якщо особа, яка висувається для обрання до складу ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим у розділах 4 та 5 цього Положення;

 

4.2.11. Спостережна рада не пізніше як за 5 робочих дні до проведення загальних зборів повинна направити кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборах до складу ревізійної комісії Спілки, повідомлення, яке має містити інформацію про:

 

– орган Спілки, до якого висувається особа;

– те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури.

 

Кандидат, якого висунули для обрання до складу ревізійної комісії Спілки, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Спілку.

 

4.2.12. Рішення про обрання членів ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Спілки, які беруть участь у загальних зборах. У разі проведення таємного голосування з питань обрання членів ревізійної комісії, голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

 

4.2.13. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 4.2.12 цього Положення кількість голосів, перевищує чисельний склад ревізійної комісії, зазначений у п. 4.1.1 цього Положення, обраними членами ревізійної комісії вважаються перші три особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

4.2.14. Голова, заступник голови, секретар ревізійної комісії обираються на першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів на строк повноважень ревізійної комісії.

 

Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів ревізійної комісії. Голова, заступник голови, секретар ревізійної комісії протягом строку дії повноважень ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням ревізійної комісії.

 

4.2.15. У разі, якщо в процесі роботи ревізійної комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості, члени ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов’язані прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного найближчих загальних зборів членів Спілки.

 

4.2.17. Загальними зборами Спілки може бути обрано резерв ревізійної комісії в кількості 3-х осіб. У випадку дострокового припинення повноважень члена ревізійної комісії його місце заміщається першим зі списку в резерві членів ревізійної комісії, який визначається загальними зборами і зазначається в протоколі загальних зборів.

4.3. Переобрання (заміщення) осіб, які входять до складу ревізійної комісії:

 

4.3.1. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, повноваження членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії у повному складі.

 

4.3.2. Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії необмежену кількість разів.

4.3.3. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково:

 

 • у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії;

 

 • у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків голови, заступника, секретаря або члена ревізійної комісії;

 

 • прийняття загальними зборами членів Спілки рішення про відкликання голови, заступника, секретаря або членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків;

 

 • обрання загальними зборами нового складу ревізійної комісії;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

4.3.4. У випадках, передбачених пп. 1 та 2 п. 4.3.3 цього Положення, особа, яка входить до складу ревізійної комісії, зобов’язана повідомити ревізійну комісію Спілки про настання цих обставин.

 

4.3.5. У разі одностороннього складання з себе повноважень особа, яка входить до складу ревізійної комісії, зобов’язана письмово повідомити про це правління або спостережну раду Спілки не пізніше як за 14 робочих днів шляхом подачі відповідної заяви.

 

5

 

4.3.6. Заяву, яка подається голові або секретарю спостережної ради, про складання повноважень особою, яка входить до складу ревізійної комісії за власним бажанням (пп. 1 п. 4.3.3 цього Положення), розглядає ревізійна комісія протягом 15 робочих днів, з дня надходження заяви до Спілки та надає рекомендації загальним зборам щодо прийняття відповідного рішення.

 

 1. ВИМОГИ ДО ОСВІТИ, ДОСВІДУ РОБОТИ, ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

ТА ІНШІ ВИМОГИ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

5.1. Особи, які висуваються до складу ревізійної комісії або перебувають у її складі, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

 • щонайменше мають повну середню освіту;
 • мають загальний стаж трудової діяльності не менше року;
 • мають бездоганну ділову репутацію;
 • не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості;

 

5.2. Особа, яка входить до складу ревізійної комісії, не може одночасно бути членом спостережної ради, правління, кредитного комітету та особою, що перебуває у трудових відносинах із Спілкою.

 

5.3. Головою ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України, заборонено обіймати посади в органах управління кредитних спілок або заборонено рішенням суду займатися певними видами діяльності або обіймати певні посади.

 

 1. ПОРЯДОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1.   Особи,   які   входять   до   складу   ревізійної   комісії    зобов’язані   постійно   підвищувати   свою

 

кваліфікацію та професійну підготовку згідно відповідних рішень загальних зборів.

 

 1. КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ВИМОГИ ТА ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ

 

ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РЕВІЗІЙНОЇ

КОМІСІЇ ЗА НАЯВНОСТІ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ЇЇ ЧЛЕНІВ

7.1.Наявність   конфлікту    інтересів    у    діяльності    членів    ревізійної    комісії    ідентифікується    за

 

наступними критеріями:

 

 • отримання членом ревізійної комісії (його близькими родичами, установами та підприємствами, в яких він, його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес – (далі – “пов’язані особи”)) користі за результатами рішень ревізійної комісії, які безпосередньо і окремо стосуються цього члена або пов’язаних з ним осіб;

 

 • існування у члена ревізійної комісії будь-якої прямої чи опосередкованої особистої зацікавленості майнового або немайнового характеру, яка може вплинути на об’єктивне рішення ревізійної комісії.

 

7.2. Вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів членами ревізійної комісії.

 

7.2.1. У разі ідентифікації конфлікту інтересів членом ревізійної комісії за визначеними в п. 7.1. цього Положення критеріями, він зобов’язаний в усній або письмовій формі повідомити про це ревізійну комісію.

 

7.2.2. При розгляді питань, які передбачають прийняття рішення щодо залучення на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою, за наявності конфлікту інтересів у членів ревізійної комісії щодо зазначеного питання, ревізійна комісія повинна зафіксувати в своєму протоколі такий факт.

 

7.2.3. При здійсненні перевірок фінансового-господарської діяльності кредитної спілки одним із членів ревізійної комісії аналіз договірних взаємовідносин між кредитною спілкою та членом ревізійної комісії або пов’язаними з ним особами здійснюється із залученням інших членів ревізійної комісії.

 

7.3. Порядок прийняття рішень ревізійною комісією за наявності конфлікту інтересів у її членів.

 

7.3.1. Рішення про прийняття кредитною спілкою будь-якого зобов’язання на користь члена ревізійної комісії у разі, якщо прийняття такого рішення відноситься до її компетенції, готується та приймається ревізійною комісією без участі цього члена.

 

7.3.2. Рішення про прийняття кредитною спілкою зобов’язання на користь установи або підприємства,

 

 • якому член ревізійної комісії його близькі родичі або підприємство, яким вони володіють, мають діловий інтерес, зокрема, якщо така установа, організація або близький родич члена ревізійної комісії залучаються у якості зовнішніх експертів до проведення перевірок, готується та приймається ревізійною комісією без участі цього члена. При цьому, винагорода за надання таких послуг не повинна перевищувати звичайну винагороду за такі ж послуги.

 

7.3.3. Під час підготовки та прийняття рішення, де має місце конфлікт інтересів, у протоколі засідання ревізійної комісії обов’язково робиться відмітка про відсутність голосу члена ревізійної комісії щодо якого має місце конфлікт інтересів.

 

7.4. Положення цього пункту поширюються на членів інших органів управління, які беруть участь в засіданні ревізійної комісії в якості спостерігачів та/або з правом дорадчого голосу.

 

6

 

7.5. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах. Члени ревізійної комісії працюють на громадських засадах. Член ревізійної комісії не може укладати договори щодо надання цій кредитній спілці професійних послуг (робіт), якщо загальні збори членів кредитної спілки не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

 

 

 1. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ ОСОБАМИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1. Робочими органами ревізійної комісії є:

 

– голова ревізійної комісії;

– заступник голови ревізійної комісії;

– секретар ревізійної комісії;

8.2. Голова ревізійної комісії:

 • організує роботу ревізійної комісії;

 

 • скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;

 

 • доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам Спілки;
 • підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Спілки.

 

8.3. Заступник голови ревізійної комісії надає допомогу голові ревізійної комісії в організації роботи ревізійної комісії та виконує його функції у разі його відсутності.

 

8.4. Секретар ревізійної комісії відповідає за інформаційне, технічне та протокольне забезпечення діяльності ревізійної комісії.

 

8.5. Голова, Заступник голови, Секретар ревізійної комісії обираються особами, які входять до складу ревізійної комісії на першому засіданні спостережної ради з числа осіб, обраних до складу ревізійної комісії на строк повноважень ревізійної комісії.

 

Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні осіб, які входять до складу ревізійної комісії.

 

Голова, заступник голови, секретар ревізійної комісії протягом строку дії повноважень ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

 

 1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ СПІЛКИ

9.1. Організаційними формами роботи ревізійної комісії є:

– планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Спілки;

 

– засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією роботи ревізійної комісії.

 

9.2. Перевірки ревізійної комісії:

 

9.2.1. Планова перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Спілки проводиться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік, за підсумками фінансово-господарської діяльності Спілки за рік з метою надання загальним зборам членів Спілки висновків по річних звітах та балансах.

 

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 днів.

9.2.2. Позапланові перевірки проводяться ревізійною комісією:

 

1) з власної ініціативи;

2) за рішенням загальних зборів членів Спілки;

3) за рішенням спостережної ради Спілки;

4) на вимогу не менш як 20 відсотків членів Спілки.

 

Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Спілки має бути розпочата не пізніше 10 робочих днів з дня отримання вимоги членів Спілки або протоколу загальних зборів членів Спілки або спостережної ради. Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати 30 днів.

 

9.2.3. На вимогу ревізійної комісії, підписану головою ревізійної комісії або особи, яка його заміщує, їй надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення посадових осіб Спілки. Відмова від дачі пояснень є підставою для відсторонення посадової особи від виконання своїх обов’язків.

 

9.2.4. Ревізійна комісія вправі за погодженням із спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах зі Спілкою.

 

9.2.5. Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваження будь-якої посадової особи Спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності кредитної спілки. За наявності загрози існуванню Спілки ревізійна комісія скликає позачергові загальні збори.

 

9.2.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Спілки ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

 

1) підтвердження достовірності даних фінансової звітності Спілки за відповідний період;

 

7

 

 • інформація про факти порушення нормативно-правових актів України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності (якщо такі виявлено);

 

 • інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

9.2.7. Складений ревізійною комісією висновок може бути у формі протоколу.

 

Член ревізійної комісії, який незгоден із певними положеннями висновку ревізійної комісії, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові (секретарю) ревізійної комісії Спілки для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

 

9.2.8. Члени ревізійної комісії зобов’язані брати особисту участь у проведенні перевірок та засіданнях ревізійної комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену ревізійної комісії або третій особі.

 

9.2.9. Документи, пов’язані із проведенням перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Спілки, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 3 робочих днів з дня її закінчення.

 

9.3. Засідання ревізійної комісії

 

9.3.1. Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. На першому засіданні, після проведення загальних зборів, на яких сформовано ревізійну комісію обираються голова, заступник голови, секретар ревізійної комісії.

 

9.3.2. Порядок денний засідання затверджується головою ревізійної комісії. Про скликання засідань ревізійної комісії повідомляється кожний її член.

 

9.3.3. На засіданні ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

 

9.3.4. Позачергові засідання ревізійної комісії скликаються головою ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 10 робочих днів після отримання відповідної вимоги. Про скликання позачергового засідання члени ревізійної комісії повідомляються у порядку, передбаченому цим Положенням.

 

9.3.5. Засідання ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

 

9.3.6. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

 

9.3.7. Під час голосування на засіданні голова та члени ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

 

9.3.8. Засідання ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи ревізійної комісії, засідання можуть проводитися за допомогою засобів зв’язку .

 

9.3.9. Під час засідання секретар ревізійної комісії веде протокол засідання. Протоколи засідань ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем ревізійної комісії до архіву Спілки. Протоколи засідань ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Спілки. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї мають надаватися для ознайомлення членам Спілки та посадовим особам органів управління Спілки у порядку, передбаченому Спілкою.

 

 1. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

10.1. Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки (висновок, пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків), мають бути протягом 3 робочих днів з дати їх оформлення передані до спостережної ради та правління Спілки для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні спостережної ради, правління,а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

 

10.2. Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Спілки повинен бути наданий спостережній раді Спілки не пізніше як за 30 робочих днів до дати проведення чергових загальних зборів членів Спілки.

 

10.3. Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам членів Спілки та спостережній раді Спілки на найближчому засіданні спостережної ради, що проводиться після здійснення перевірки ревізійною комісією.

 

10.4. Доповідь голови ревізійної комісії загальним зборам членів Спілки та спостережній раді Спілки має містити:

 

 • інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

 

8

 

 • пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Спілки;

 

 • інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його загальними зборами.

 

 1. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

 

11.1. За рішенням загальних зборів особам, які входять до складу ревізійної комісії, у період виконання ними своїх обов’язків, витрати, пов’язані з виконанням своїх функцій можуть бути компенсовані.

 

11.2. Особам, які входять до складу ревізійної комісії компенсуються виплати у зв’язку із службовими відрядженнями, які включають – добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВПРАЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ТА ЗАЛУЧЕНИМИ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ

 

ЕКСПЕРТАМИ

 

12.1. Для забезпечення співпраці та взаємодії ревізійної комісії з іншими органами управління та залученими на договірних умовах експертами, крім порядку, визначеного іншими внутрішніми документами Спілки, встановлюється наступний порядок:

 

 • Голова ревізійної комісії може за рішенням загальних зборів членів Спілки, правління Спілки, спостережної ради, кредитного комітету та/або з власної ініціативи брати участь у засіданнях відповідно загальних зборів членів Спілки, правління чи кредитного комітету з правом дорадчого голосу (якщо він не є членом Спілки або вказаного органу);

 

 • питання, що належать до компетенції когось із осіб, які входять до складу ревізійної комісії, ніколи не розглядаються без участі такої особи, за виключенням випадків пов’язаних з існуванням конфлікту інтересів;

 

 • висновки ревізійної комісії не пізніше терміну, визначеного цим положенням, доводяться до голів спостережної ради, правління, кредитного комітету, а також, залучених на договірних умовах експертів, якщо вони безпосередньо стосуються їх діяльності;

 

 • спостережна рада, правління чи кредитний комітет подають свої пропозиції щодо висновків та перевірок ревізійною комісією тих чи інших рішень через секретаря ревізійної комісії;

 

 • залучені на договірних умовах експерти подають свої заяви та пропозиції до ревізійної комісії через секретаря ревізійної комісії та можуть за рішенням спостережної ради та/або загальних зборів членів Спілки брати участь у перевірках та розгляді питань, що стосуються діяльності Спілки.

 

12.2. Беручи участь в засіданнях спостережної ради, правління та кредитного комітету як спостерігачі, члени ревізійної комісії зобов’язані застерігати ці органи від прийняття рішень, що суперечать законам, статуту, положенням кредитної спілки.

 

12.3. Рішення ревізійної комісії доводяться до голів спостережної ради, кредитного комітету та правління не пізніше наступного після засідання робочого дня у встановленому порядку.

 

12.5. Результат будь-якої перевірки повинен містити окремий блок пропозицій та рекомендацій.