ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ                                    Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

 

                                                                                                            

ЗМІСТ

1 ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ  

2

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ 3
3 УМОВИ ВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ, РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 4
4 ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 7
5 НОВІ СТАНДАРТИ, РОЗ’ЯСНЕННЯ ТА ПОПРАВКИ ДО ДІЮЧИХ СТАНДАРТІВ ТА РОЗ’ЯСНЕНЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2016 РІК 18
6 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 21
7 ОСНОВНІ ЗАСОБИ 21
8 ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ І ГРОШОВІ КОШТИ З
ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ
23
9 КОРОТКОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ 23
10 ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ І ПЕРЕДОПЛАТА 23
11 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 25
12 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 25
13 ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 28
14 ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 29
15 ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБІТНИКАМ 31
16 КОНТРАКТНІ Й УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 31
17 ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 32
18 ДОХІД ВІД НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 32
19 ВИТРАТИ 32
20 ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ЗА 2016 РІК 34
21 ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 35

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 1. ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
 2. Керівництво Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове положення Кредитної спілки за станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі, за рік, що закінчився цією датою.
 3. При підготовці фінансової звітності керівництво Кредитної спілки несе відповідальність за:

– вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;

– вживання обґрунтованих облікових оцінок  і розрахунків;

– дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до  фінансової звітності Кредитної спілки;

– підготовку  фінансової звітності згідно МСФЗ, виходячи з допущення, що Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

– облік і розкриття у  фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування або розкриття;

– розкриття всіх претензій у зв’язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

– достовірне розкриття у  фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.

 1. Керівництво Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» також несе відповідальність за:

– розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Кредитній спілці «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»;

– ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства  і стандартів бухгалтерського обліку відповідної країни реєстрації Кредитної спілки;

– вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Кредитної спілки;

– виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

 1. Ця фінансова звітність Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
 2. Примітки до річної фінансової звітності Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, містять оцінки і прогнози уповноважених органів управління емітента щодо майбутніх подій та/або дій, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Ймовірні інвестори та користувачі не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть суттєво відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРЕДИТНУ СПІЛКУ

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» заснована і діє на підставі рішення установчих зборів Кредитної спілки (Протокол від 10.04.2009 року).
Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

В звітному періоді Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» здійснювала свою діяльність на підставі наступних ліцензій:

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Серія АВ № 614976 26.11.2012 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 13.11.2015
Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 13.08.2015 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг необмежений

 

          Місцезнаходження Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»: вул. Пушкінська, 7,  м.Одеса, 65026.

Код ЄРДПОУ – 36436238.

           Електронна адреса Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» – office@ksc.com.ua.

Офіційний сайт Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» – www.express-credit.od.ua.

Види господарської діяльності Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» згідно до КВЕД-2010:
– 64.92 – Iншi види кредитування.
Основним ринком збуту фiнансових послуг є Одеса та Одеська область.

Станом на 31 грудня 2016 року членами Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» є 375 фізичних осіб – резидентів України.

 

 1. 3. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ, РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

Економіка України виявляє деякі характерні особливості, властиві
ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні.
Анексія Криму, тривале проведення антитерористичної операції на сході України, стримке знецінення національної валюти, банкрутство значної кількості українських фінансових установ, значне падіння обсягів промислового виробництва, пермаментна політична криза і інші ризики зробили свій негативний вплив на український фінансовий і корпоративний сектор. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки зростання і внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. Майбутня стабiльнiсть української економiки великою мiрою залежить вiд реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, разом з податковим, юридичним та полiтичним розвитком.

Керівництво Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» вважає, що їм вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку бізнесу Кредитної спілки в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

Перспективність надання послуг залежіть від полипшення фінансвого стану країни.

Основні ризики в діяльності Кредитної спілки:

– Прострочка оплати клієнтами за надані послуги.

– Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня послуг та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

– Ризик, пов’язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.

– Ризик, пов’язаний із фінансовим станом кожного конкретного кліента.

– Ризик ліквідності пов’язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку.

– Галузевий ризик, пов’язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки.

– Ризик зменшення ресурсів, попиту на послуги.

– Фінансовий ризик – ризик, пов’язанний з нерентабельністю або банкрутством.

Політика управління ризиками Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» включає наступне:

Кредитний ризик.

Кредитний ризик – це ризик того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов’язання в строк перед Кредитною спілкою, що в результаті призведе до фінансових збитків Кредитної спілки.
Кредитна спілка укладає угоди виключно з фінансово стабільними сторонами.

Кредитна спілка прийма наступні засоби для запобігання появи і росту сумнівної дебіторської заборгованості, а також пов’язаних з цим несприятливих наслідків:
• на стадії встановлення ділових контактів та укладання договорів збирається якомога більше інформації про свого потенційного споживача з ціллю переконня в його платоспроможності;
• постійно контролює стан розрахунків із споживачами фінансових послуг Кредитної спілки, особливо з відстроченою заборгованостю;
• встановдюються певні умови кредитування дебіторів, зокрема,             передбачається оплата з наданням юридичних гарантій (застава майна споживача, банківська гарантія, порука, вексель, страхування ризику несплати з віднесенням витрат за страхуванням на споживача);
• орієнтування на велику групу споживачів для зменшення ризику несплати одним або декількома споживачами;
• стеження за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.
Виконання всієї сукупності даних рекомендацій дозволяє з мінімізацією ризика управляти дебіторською заборгованістю Кредитної спілки.

 

Відносно кредитного ризику, пов’язанного з можливістю придбання інших фінансових інструментів, які включають фінансові інвестиції, доступні до продажу, та фінансові інвестиції до погашення, враховується ризик пов’язаний з можливостю дефолту контрагента, при ціому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.

 

Ризик ліквідності.
Ризик ліквідності – це ризик того, що Кредитна спілка не зможе погасити свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення.                                                                   Позиція ліквідності Кредитною спілкою ретельним чином контролюється та управляється. Кредитна спілка здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Кредитна спілка аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитна спілка використовує процес детального бюджетування та прогнозу надходження та витрачання грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань.                                                                                                                         Інформація про фінансові зобов’язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років представлена в цілому на основі недисконтованих потоків грошових коштів за фінансовими зобов’язаннями Товариства, виходячи із мінімальних строків, в які може бути надана вимога про погашення.

 

Ризик зміни цін на послуги.

Ризик зміни цін на послуги – це ризик того, що на поточні або майбутні прибутки Кредитної спілки вплинуть зміни ринкових цін на послуги Кредитної спілки. Кредитна спілка зменшує вплив цього ризику шляхом підписання по можливості короткострокових договорів, за якими відбувається надання фінансових послуг.

 

Управління капіталом
Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» здійснює управління капіталом з метою забезпечення продовження діяльності Кредитної спілки, за рахунок оптимізації структури зоборгованності та власного капіталу. Керівництво Кредитної спілки здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво Кредитної спілки аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Кредитна спілка здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.
Структура капіталу Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2016 року представлена капіталом, який включає пайовий капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток,  інформація про які розкривається в звіті про власний капітал Кредитної спілки.

 

Кредитна спілка у зв’язку з характером господарської діяльності не має значної залежністі від сезонних змін.

 

 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 4.1 ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  підготовлена відповідно до Міжнародних стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ).

Фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2015 р., є першою фінансовою звітністю Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», підготовленою відповідно до МСФЗ.

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю.

При підготовці річної фінансової звітності Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» були застосовані наступні принципи:
– впевненість у безперервності діяльності;
– принцип нарахування (окрім інформації, наведеної в Звіті про рух грошових коштів, який складено прямим методом);
– неприпустимість взаємозаліку статей;
– як мінімум щорічне складання звітності;
– послідовне використання найменувань і угруповань статей від періоду до періоду. 

Дана фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень. Керівництво Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» вважає, що гривня України є більш зручною валютою подання для користувачів фінансової звітності Кредитної спілки.

 

 

 4.2 СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

                 (a) КОРОТКОСТРОКОВА/ДОВГОСТРОКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ
У звіті про фінансовий стан Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» розкриває активи і зобов’язання на основі їх класифікації на оборотні/короткострокові і необоротні /довгострокові.

Актив є оборотним, якщо:
– його передбачається реалізувати або він призначений для продажу чи споживання в межах звичайного операційного циклу;
– він призначений в основному для цілей торгівлі;
– його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
– він представляє собою грошові кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків наявності обмежень на його обмін або використання для погашення зобов’язань протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.
Всі інші активи класифікуються як необоротні.
Зобов’язання є короткостроковими якщо:
– його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу;
– воно утримується в основному для цілей торгівлі;
– воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
– у Кредитної спілки відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду.
Всі інші зобов’язання Кредитна спілка класифікує як довгострокові.

Фiнансовi iнструменти класифiкуються виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання.

 

                                     (b) ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Усі основні засоби Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» обліковується за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення у разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин обладнання, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» визнає такі компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними строками корисного використання і амортизує їх відповідним чином. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати, пов’язані з ним, визнаються у балансової вартості основних засобів як заміна обладнання, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються у складі збитку в момент їх понесення.

Амортизацію основних засобів Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2016 року, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об’єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.

Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені обліковою політикою Кредитної спілки. Оцінка терміну корисного використання об’єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об’єктів основних засобів. При визначенні величини терміну корисного використання активів керівництво Кредитної спілки розглядає спосіб застосування об’єкта, темпи його технічного старіння, фізичний знос і умови експлуатації, що відповідає вимогам п. 56 МСБО 16 Основні засоби. Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації, а також на балансову і ліквідаційну вартість основних засобів  в майбутньому.

Керівництво Кредитної спілки періодично перевіряє правильність застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити
економічні вигоди Кредитної спілці.

 

Корисні строки експлуатації становлять у разі наявності для окремих класів основних засобів:

 • Будівлі – 10 – 20 років;
 • Машини та обладнання – 5 років;
 • Транспортні засоби – 5 років;
 • Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки;
 • Інші основні засоби – 3 роки.

Перевірки на предмет знецінення проводяться при виникненні ознак того, що відшкодування балансової вартості може бути неможливо. Збитки від знецінення визнаються у звіті про сукупний дохід у складі витрат.
Припинення визнання об’єкта основних засобів здійснюється при його вибутті, або якщо від його використання або вибуття більше не очікується отримання майбутніх економічних вигод. Будь-якi прибутки або збитки, що виникають в результаті припинення визнання активу (розраховані як різниця між чистою виручкою від реалізації і балансовою вартістю активу), визнаються у звіті про сукупний дохід за той рік, в якому було припинено визнання.

                      (c) НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Об’єкти, якi знаходяться в якості незавершених капітальних інвестицій, капiталiзуються як окремі елементи бухгалтерського обліку та включають в себе вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів, введення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих.

По завершеннi будiвництва (створення) вартiсть об’єкту переноситься до вiдповiдної категорiї основних засобiв.

Знос на об’єкти незавершених капітальних інвестицій не нараховується.

 

                            (d) НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
         Нематеріальні активи Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи Кредитної спілки обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення (у разі їх наявності). Строк корисного використання нематеріальних активів може бути обмеженим, або невизначеним.

Нематеріальні активи з обмеженим терміном корисного використання амортизуються протягом цього терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки даного знецінення нематеріального активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного
звітного періоду. Зміна передбачуваного терміну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигод, укладених в активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, залежно від ситуації, і
враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим терміном корисного використання визнаються у звіті про прибутки та збитки в тій категорії
витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів.

Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:

 • Програмне забезпечення – 3 роки;
 • Лiцензiї – 3-10 років та безстрокові.

По нематеріальним активам з необмеженим терміном корисного використання амортизацiя не нараховується, при цьому на кожну звітну дату проводяться тести на можливе знецінення.

 

         (e) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

На кожну звітну дату керівництво Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» визначає, чи є ознаки можливого знецінення активу.

Серед факторів, які Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» вважає такими, що дають підстави для перегляду зменшення корисності, є наступні: значне падіння ринкових цін; значне погіршення операційних результатів у порівнянні з минулими періодами чи прогнозом; значні зміни у використанні активів чи усієї стратегії бізнесу, включаючи активи, щодо яких прийняте рішення про поступове виведення з експлуатації чи заміну, а також активи, які є пошкодженими чи виведеними з експлуатації; суттєві негативні галузеві чи економічні тенденції та інші фактори. Оцінки суми відшкодування активів базуються на оцінках керівництва, включаючи оцінки операцій у майбутньому, майбутній прибутковості активів, припущеннях щодо ринкових умов у майбутніх періодах, розвитку технологій, змін у законодавстві та інших факторів. Ці припущення використані у розрахунку вартості використання активу та включають прогнози щодо майбутніх грошових потоків і вибір відповідної ставки дисконтування. Підприємство оцінює ці припущення на дату балансу, тому реальні результати можуть відрізнятись від припущень. Зміни обставин, припущень та оцінок керівництва можуть спричинити збитки від зменшення економічної корисності активів у відповідних періодах.
Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібно проведення щорічної перевірки активу на знецінення, Кредитна спілка проводить оцінку відшкодовуваної вартості активу. Відшкодовуєма вартість активу – це найбільша з таких величин: справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на продаж, і цінність від використання активу. Відшкодовуєма вартість визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження коштів, які, в основному, є незалежними від надходжень, що генеруються іншими активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або справедлива вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує його відшкодовуєму вартість, актив вважається знеціненимі списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці цінності від використання майбутні грошові потоки дисконтуються до своєї приведеної вартості по ставці дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж враховуються нещодавні ринкові угоди (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними коефіцієнтами або іншими доступними показниками справедливої вартості.
Збитки від знецінення поточної діяльності визнаються у звіті про прибутки та збитки в складі тих категорій витрат, які відповідають функції знеціненого активу.
На кожну звітну дату Кредитна спілка визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу більше не існують або скоротилися. Якщо така ознака є, Кредитна спілка розраховує відшкодовуваєму вартість активу або справедливу вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються лише в тому випадку, якщо мало місце зміна в оцінці, яка використовувалася для визначення суми очікуваного відшкодування активу, з часу останнього визнання збитку від знецінення. Відновлення обмежено таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його відшкодовуваної вартості, а також не може перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, за якою цей актив визнавався б у разі, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки та збитки, за винятком випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. У останньому випадку відновлення вартості враховується як приріст вартості від переоцінки.

 

 

 

                                  (f) ЗАПАСИ
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартості придбання і чистої вартості реалізації.
Елементи вартості придбання включають прямі матеріальні витрати.

Вибуття запасів оцінюється за методом ФІФО (метод заснований на припущенні, що собівартість запасів, придбаних у першу чергу, повинна бути віднесена до запасів, проданих в першу чергу).
Стаття запасів не є суттєвою для Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», оскільки матеріаломісткість процесу надання фінансових послуг Кредитною спілкою не є високою.

 

(g) ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ДОГОВОРАМИ З  НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ

Дебіторська заборгованість за договорами з надання фінансових кредитів визнається при настанні терміну, вказаному у договором фінансового кредиту і оцінюється при первісному визнанні за справедливою вартістю наданого фінансового кредиту, нарахованих відстків за користування кредитом та нарахованої пені за несвоєчасне повернення кредиту.

Страховий резерв за всіми видами кредитних операцій формується формується згідно з нормами діючого законодавства України, включаючи нараховані за кредитними операціями відсоткі.                                      Короткострокова дебіторська заборгованість не дисконтується.

                  (h) ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківських рахунках, готівки в касі та короткострокових банківських депозитів. Грошові кошти з обмеженою можливістю використання. Грошові кошти з обмеженою можливістю використання – це кошти на банківських рахунках, право використання яких обмежене в результаті зобов’язання Кредитної спілки використати кошти на певні заздалегідь визначені цілі. Якщо очікується, що обмеження буде знято протягом дванадцяти місяців після балансової дати, грошові кошти з обмеженою можливістю використання класифікуються як оборотні активи, в іншому випадку вони класифікуються як необоротні.
Грошові кошти та їх еквіваленти у звіті про фінансовий стан включають кошти в банках в національній валюті України.
Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти складаються з грошових коштів, згідно з визначенням, наведеним вище.

          (i) ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
На кожну звітну дату Кредитна спілка оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об’єктивне свідчення знецінення у результаті однієї або більше подій, що сталися після первісного визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), які надали піддається надійної оцінки вплив на очікувані майбутні грошові потоки з фінансового активу або групи фінансових активів.
Свідоцтва знецінення можуть включати в себе вказівки на те, що боржник або група боржників мають істотні фінансові труднощі, не можуть обслуговувати свою заборгованість або несправне здійснюють виплату відсотків або основної суми заборгованості, а також вірогідність
того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фінансової реорганізації іншого роду. Крім того, до таких свідчень відносяться спостережувані дані, які вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовим інструментом, зокрема,
такі, як зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, які перебувають у певною взаємозв’язку з відмовами від виконання зобов’язань з виплати боргів.

Резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості визначається за методом обліку рахунків за термінами сплати.

У відповідності з цим методом величина резерву визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів або на підставі класифікації дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської заборгованості за послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням сумнівності по кожній групі.

Величина резерву розраховується як добуток поточної дебіторської заборгованості за послуги відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи. При цьому класифікація дебіторської заборгованості здійснюється за допомогою її групування за строками непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи виходячи з досвіду минулих років.

Різниця між передбачуваною резервованою сумою рахунку «Резерви по сумнівним боргам» і фактичним залишком цього рахунку складає величину витрат за сумнівними боргами за рік.

 

                    (j) ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Всі фінансові зобов’язання Кредитної спілки спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною в разі позик і кредитів на безпосередньо пов’язані з ними витрати по угоді.

Фінансові зобов’язання Кредитної спілки включають торгівельну та іншу кредиторську заборгованість, позики, кредиторську заборгованість за заробітною платою, зі страхування тощо.

Короткострокова кредиторська заборгованість не дисконтується.

 

      (k) ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
– минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
– Кредитна спілка передала свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов’язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без iстотної затримки за «транзитною» угодою;                                                                                                                                     або (a) Кредитна спілка передала практично всi ризики та вигоди вiд активу,                      або (б) Кредитна спілка не передала, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але передало контроль над цим активом.

Фiнансовi зобов’язання

Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов’язання.

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов’язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у прибутках та збитках.

                       (l) Взаємозалік фінансових інструментів
Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов’язань з відображенням нетто-суми у звіті про фінансовий стан здійснюється тоді, і тільки тоді, коли існує юридично закріплене право провести взаємозалік визнаних сум і намір провести розрахунки на нетто-основі, або реалізувати актив одночасно з врегулюванням зобов’язання. Взаємозалік доходів і витрат у звіті про прибутки і збитки не провадиться, якщо тільки це не потрібно або дозволяється стандартами бухгалтерського обліку або інтерпретацією, інформація про що окремо розкривається при опису облікової політики Кредитної спілки. 

                                                   (m) ПОДАТКИ                                                                                                                                                  Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, – це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату.                            Поточний податок на прибуток розраховується шляхом застосування податкової ставки до суми оподатковуваного доходу в Україні.
Відстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв у разi наявностi переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку.      Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi.

Відстрочені податкові активи та зобов’язання сальдуються, якщо є юридично закріплене право заліку поточних податкових активів і зобов’язань і якщо вони відносяться до податку на прибуток, який стягується одним і тим же податковим органом з однієї і тієї ж організації-платника податків або з різних організацій-платників податків в тих випадках, коли вони мають намір врегулювати поточні податкові активи та зобов’язання шляхом взаємозаліку або одночасно мають можливість реалізувати податкові активи і погасити податкові зобов’язання.

                                

(n) ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
Доходи та витрати визнаються в тому випадку, якщо отримання (втрата) економічних вигод Кредитною спілкою оцінюється як ймовірне, і якщо доходи та витрати можуть бути надійно оцінені, незалежно від часу здійснення платежу. Процентні доходи Кредитної спілки враховуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із застосуванням методу ефективної процентної ставки, який включає до складу процентних доходів і розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються участниками кредитних договорів та які є невідємною частиною ефективної ставки відсотка, а також усі інші премії та дисконти.

                    (o) УМОВНІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi Кредитної спілки, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Кредитної спілки, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

(p) ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Кредитної спілки на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi Кредитної спілки. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi Кредитної спілки, якщо вони є суттєвими.

                                                             (q) РЕЗЕРВИ
Резерви Кредитної спілки відображаються в тому випадку, якщо за результатами минулих подій у Кредитної спілки виникає юридичне або обумовлене сформованою практикою зобов’язання, величина якого може бути надійно визначена та існує ймовірність того, що виконання даного зобов’язання спричинить відтік економічних вигод. У відповідності до норм діючого законодавства України, Кредитна спілка зобов’язана створювати резерви на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті діяльності Кредитної спілки.

 

(r) ОРЕНДА

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засноване на аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку дії договору Кредитною спілкою встановлюється, чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом в результаті даної угоди. Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.                                                                                                                                                                                            Кредитна спілка в якості орендодавця
Договори оренди, за яким у Кредитної спілки залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Початкові прямі витрати, понесені при укладення договору операційної оренди, включаються до балансової вартості переданого в оренду активу і визнаються протягом строку оренди на тій же основі, що дохід від оренди. Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку вiдповiдної оренди.                                                                                                   Кредитна спілка в якості орендаря                                                                                                         Оренда, за якої до Кредитної спілки не переходять основні ризики та вигоди, пов’язані з правом власності наактив, класифікується як операційна оренда. Платежі за такою орендою визнаються витратами у звіті про прибутки та збитки протягом строку оренди на прямолінійній основі. Активи, надані в оренду третім сторонам за договорами операційної оренди, включаються до складу основних засобів у бухгалтерському балансі. Вони амортизуються протягом передбачуваного строку їх корисного використання.

 

Як зазначалося вище, фінансова звітність Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за рік, що завершився 31 грудня 2015 р., є першою фінансовою звітністю Кредитної спілки, підготовленої відповідно до МСФЗ.

Датою переходу Спілка обрала 01 січня 2015 року.

Повний комплект фінансової звітності  підготовлено Керівництвом Спілки за рік, який закінчился 31 грудня 2016 року.
Відповідно, Кредитна спілка підготувала фінансову звітність, що відповідає МСФЗ, які застосовуються щодо звітних періодів, що завершуються 31 грудня 2016 р. або після цієї дати, разом з порівняльною інформацією станом на 31 грудня 2015 року.

 1. НОВІ СТАНДАРТИ, РОЗ’ЯСНЕННЯ ТА ПОПРАВКИ ДО ДІЮЧИХ СТАНДАРТІВ ТА РОЗ’ЯСНЕННЬ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2016 РІК

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  вивчала можливість застосування деяких нових стандартів та поправки до діючих стандартів, які набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2015 р. або після цієї дати. Кредитна спілка не застосовувала достроково стандарти, інтерпретації або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.

Характер і вплив кожного/ої нового/ої стандарту/поправки описані нижче:

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Програми з визначеними виплатами: внески працівників» МСФЗ (IAS) 19 вимагає, щоб при обліку програм з встановленими виплатами організація брала до уваги внески з боку працівників і третіх осіб. Якщо внески пов’язані з наданням послуг, вони повинні відноситися на періоди надання послуг в якості негативної
винагороди. Дані поправки роз’яснюють, що, якщо сума внесків не залежить від кількості років надання послуг, організація може визнавати такі внески як зменшення вартості послуг у періоді, в якому послуги були надані, замість того, щоб відносити внески на терміни надання послуг. Ця поправка набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 липня 2014 р. або після цієї дати. Ця поправка не застосовується до діяльності Кредитної спілки, так як вона не має програм з встановленими виплатами, що передбачають внески з боку працівників або третіх осіб.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 років»
За винятком поправки, що відноситься до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», яка застосовується до платежів, заснованих на акціях, з датою надання 1 липня 2014 р. або після цієї дати, всі інші поправки набирають чинності для періодів, що починаються 1 липня 2014 р. або після цієї дати, а саме:

МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж, заснований на акціях»
Дана поправка застосовується перспективно і роз’яснює питання, пов’язані з визначенням умов досягнення результатів і умов періоду надання послуг, які є умовами наділення правами. Ця поправка не матиме впливу на фінансову звітність Кредитної спілки в силу відсутності транзакцій, до яких вона відносяться.

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»
Поправка застосовується перспективно і роз’яснює, що всі угоди про умовне відшкодування, класифіковані як зобов’язання (або активи), що виникли в результаті об’єднання бізнесу, повинні в подальшому оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток, незалежно від того, належать вони до сфери застосування МСФЗ (IAS) 39 чи ні.

Ця поправка не матиме впливу на фінансову звітність Кредитної спілки в силу відсутності транзакцій, до яких вона відносяться.

МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
Поправки застосовуються ретроспективно і роз’яснюють, що:
– Організація повинна розкривати інформацію про судження, які використані керівництвом при застосування критеріїв агрегування, описаних у пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, включаючи короткий опис агрегованих операційних сегментів і економічних характеристик (наприклад, продаж і валова маржа), використаних при оцінці «аналогічності» сегментів;
– Звірку активів сегмента із загальною сумою активів, також як і інформацію про зобов’язання по сегменту, потрібно розкривати тільки, якщо звірка надається керівництву, яке приймає операційні рішення.

Ця поправка не матиме впливу на фінансову звітність Кредитної спілки в силу відсутності транзакцій, до яких вона відносяться.

МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» і МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»
Поправка застосовується ретроспективно і пояснює в МСФЗ (IAS) 16 і МСФЗ (IAS) 38, що актив може бути переоцінений з урахуванням спостережуваних даних або шляхом коригування валової балансової вартості активу до ринкової вартості, або шляхом визначення ринкової вартості, яка відповідає балансової вартості активу та пропорційного коригування валової балансової вартості таким чином, щоб кінцева балансова вартість дорівнювала ринкової вартості. Крім цього пояснюється що, накопичена амортизація – це різниця між валовою та балансовою вартостями активу. Ця поправка не вплинула на коригування по переоцінці активів Кредитної спілки та не застосовувалась Товариством протягом поточного періоду.

МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»
Поправка застосовується ретроспективно і роз’яснює, що керуюча компанія (організація, яка надає послуги ключового управлінського персоналу) є пов’язаною стороною, відносно якої застосовуються вимоги щодо розкриття інформації про пов’язані сторони. Також організація, що користується послугами керуючої організації, повинна розкривати інформацію про витрати на послуги керуючих компаній. Ця поправка не застосовується до Кредитної спілки, оскільки вона у своїй діяльності не користується послугами керуючої компанії.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 років»
Ці поправки набувають чинності для періодів, що починаються 1 липня 2014 р. або після цієї дати. Кредитна спілка вивчала можливість застосування цих удосконалень  у цій фінансової звітності.

Вони включають:

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу»
Поправка застосовується перспективно і роз’яснює виключення зі сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3:
– До сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всі угоди про спільне
підприємництво, а не тільки спільні підприємства;
– Це виключення зі сфери застосування застосовується тільки до обліку у фінансовій звітності самих угод про спільне підприємництво.

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» не має угод про спільне підприємництво, тому ця поправка не застосовується до Кредитної спілки.

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»
Поправка застосовується перспективно і роз’яснює, що звільнення в МСФЗ (IFRS) 13, яке передбачає можливість оцінки справедливої вартості на рівні портфеля, може застосовуватися не тільки до фінансових активів та фінансових зобов’язань, а також до інших договорів у сфері застосування МСФЗ (IAS) 39. Кредитна спілка не застосовує звільнення в МСФЗ (IFRS) 13, яке передбачає можливість оцінки справедливої вартості на рівні портфеля у зв’язку з відсутністю договорів у сфері застосування МСФЗ (IAS) 39.

МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість»
Опис додаткових послуг в МСФЗ (IAS) 40 визначає відмінність між інвестиційним майном і майном, займаних власником (тобто основними засобами). Поправка застосовується перспективно і роз’яснює, що МСФЗ (IFRS) 3, а не опис додаткових послуг МСФЗ (IAS) 40, застосовується для визначення того, чи є операція купівлею активу або об’єднанням бізнесу. Ця поправка не матиме впливу на фінансову звітність Кредитної спілки в силу відсутності транзакцій, до яких вона відносяться.

 

 1. 6. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» на 31 грудня 2016 р. представлені на балансі Кредитної спілки у сумі 5 тис. грн. та мають наступні грошові показники, тис. грн.:

Таблица № 6.1

Показник Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р.
Первісна вартість 16 16
Накопичена амортизація 11 11
Переоцінка
Залишкова вартість 5 5

Станом на 31.12.2016 року нематеріальні активи Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» складаються з комп’ютерного програмного забезпечення та ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Придбання нематеріальних активів Кредитною спілкою на протязі 2016 року не було. Вибуття нематеріальних активів на протязі 2016 року не відбувалося.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

                           Як зазначалося вище, Кредитною спілкою «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» вибрано модель обліку основних засобів за  первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.

Аналізуючи відмічені у МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів» ознаки можливої наявності знецінення, у Керівництва Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» немає підстав вважати, що вартість основних засобів станом на 31.12.2016 року знизилася більше, ніж передбачалося, виходячи з нормальних умов їх експлуатації.

Склад основних засобів Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» на 31.12.2015 року та на 31.12.2016 року (тис. грн.):

Первісна вартість:

 

 

 

Таблица № 7.1

Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання

 

Транспортні засоби

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

 

Усього, тис. грн.

 

На 31.12.2015 р. 10 10
Надходження 12 12
Вибуття
Дооцінка
На 31.12.2016 р. 22 22

 

Знос та збитки від зменшення корисності:

Таблица № 7.2

Клас основних засобів Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання

 

Транспортні засоби

 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

 

Усього, тис. грн.

 

На 31.12.2015 р. 10 10
Вибуття
Дооцінка
Нараховано за рік 2 2
На 31.12.2016 р. 12 12

 

Залишкова вартість:

Таблица № 7.3

Клас основних засобів Будівлі, споруди, передаваль-ні пристрої Машини та обладнання

 

Транспорт-ні засоби

 

Інстру-менти, прилади, інвентар

 

Інші основні засоби

 

На 31.12.2015 р.
На 31.12.2016 р. 10

 

Резерв на зниження вартості основних засобів Кредитною спілкою на протязі 2015 та 2016 року не створювався.

Вибуття основних засобів Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» на протязі звітного 2016 не відбувалося.

На думку Керівництва Кредитної спілки станом на 31.12.2016 року найбіль ефективне використання основних засобів Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» співпадає з їх існуючим використанням.

Основних засобів у податкової заставі та на консервації Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2016 року не має. Авансів у придбання основних засобів за станом на 31.12.2016 року Кредитною спілкою «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» не здійснювалося.

 1. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ І ГРОШОВІ КОШТИ З
  ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Склад грошових коштів та їх еквівалентів Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (тис. грн.):

Таблица № 8.1

       Показник Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р.
Гроші та їх еквіваленти (каса)  

8553

 

23224

Гроші та їх еквіваленти (рахунки в банках)  

3

 

3

Усього 8556 23227

 

Строкових депозитів та грошових коштів та їх еквівалентів з обмеженням до використання Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2016 р. не має.

 

 1. КОРОТКОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
  Фінансових активів, призначених для торгівлі (у тому разі вкладення у фонди грошового ринку, а також державні цінні папери з строками погашення протягом дванадцяти місяців після звітної дати) Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2016 р. не має.
 2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ І ПЕРЕДОПЛАТА
  Керівництво Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» оцінює ймовірність погашення дебіторської заборгованості за основною діяльністю, а також іншої поточної дебіторської заборгованості на підставі аналізу по окремим клієнтам. При проведенні такого аналізу до уваги приймаються наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості в основній діяльності й іншій дебіторській заборгованості за строками їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому. Якщо б фактично відшкодовані суми були меншими, ніж за оцінками керівництва, Кредитній спілці «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення.

Склад дебіторської заборгованості Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»:

Таблиця № 10.1

Складова дебіторської заборгованості Сальдо на 31.12.2015 р., тис. грн. Сальдо на 31.12.2016 р., тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів  

20110

 

35300

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами  

1

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків  

 

Інша поточна дебіторська заборгованість
Разом 20111 35300

Загальний обсяг дебіторської заборгованості Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2015 р. – 31.12.2016 р. майже на 100% складається з дебіторської заборгованості за кредитами та розрахунками з нарахованих доходів.

Вся дебіторська заборгованість Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», яка обліковується на балансі станом на 31.12.2016 р. має строки погашення до 12 місяців.

Резерв на зниження вартості дебіторської заборгованості Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2016 р. складає 4139 тис. грн..

 

 1. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

            У зв’язку з тим, що згідно до норм чинного законодавства України  кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» має статус неприбуткової організації (Рішення ДПІ у Приморському районі м. Одеси від 31.10.2016 р. № 392/12-1 про внесення організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ)) та не здійснювала оподатковуваних податком на прибуток операцій, податок на прибуток на протязі звітного року не нараховувався та не сплачувався, тимчасові різниці з податку на прибуток у бухгалтерському обліку не відображались.

         

 1. 12. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

          Капітал кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» згідно до норм законодавства України та Статута Кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу кредитної спілки і не може бути меншим десяти відсотків від суми ії загальних зобов’язань.

Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов’язкових  та додаткових  пайових членських внесків членів кредитної спілки.

Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.

Резервний капітал кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як п’ятнадцяти відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки.

Додатковий капітал кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» формується за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.

Нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів. При цьому, в першу чергу, відбувається необхідне поповнення капіталу та резервів кредитної спілки.

Станом на 31.12.2015 року та на 31.12.2016 року власний капітал кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» складається з наступних складових, тис. грн.:

 

 

 

Таблиця № 12.1

Складова власного капіталу Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р.
Пайовий капітал 2 2
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал 4053 4060
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  

1712

 

6385

Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом 5767 10447

      

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2016 р. має позитивну динаміку у порівнянні з 31.12.2015 р.

Обсяг пайового капіталу Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за аналізуємий період не змінився.

Обсяг резервного капіталу Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за аналізуємий період майже не змінився.

 

 

 

 

Диниміка зміни компонентів власного капіталу Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» свідчить про зростання всіх складових власного капіталу за аналізуємий період.

 

 1. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

           

Кредиторська заборгованість Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2015 року та на 31.12.2016 року (тис. грн.):

Таблиця № 13.1

Складова кредиторської заборгованості Сальдо на 31.12.2015 р. Сальдо на 31.12.2016 р.
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
з бюджетом
зі страхування
з оплати праці 2 2
Інші поточні зобов’язання 22903 48093*
Усього 22905 48095

*   Інші поточні зобов’язання складаються з суми додаткових пайових внесків членів КС та інших поточних зобов”язань.

 

 

 

 1. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

           До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», відносяться:

а) компанії які прямо або побічно, через одного або декількох посередників, контролюють підприємство, знаходяться під його контролем, або разом з ним знаходяться під загальним контролем (до них відносяться холдингові компанії, дочірні компанії і інші дочірні компанії однієї материнської фірми);

б) асоційовані компанії – на діяльність яких підприємство робить істотний вплив, але які не є ні дочірніми, ні спільними компаніями інвестора;         в) приватні особи, прямо або що побічно володіють корпоративними правами з правом голосу підприємства, які дають їм можливість робити значний вплив на діяльність підприємства ;

г) ключовий управлінський персонал, тобто ті особи, які уповноважені і відповідальні за здійснення планування, управління і контролю над діяльністю підприємства, у тому числі директор і головний бухгалтер, а також найближчі родичі цих осіб;

д) компанії, значні пакети акцій з правом голосу яких належить прямо або побічно будь-якій з осіб, описаному в пунктах (в) або (г), або особи, на яку такі особи роблять значний вплив. До них відносяться компанії, що належать директорам або Учасникам підприємства і компанії, які мають спільного з підприємством ключового члена управління.

 

14.1. Асоційовані і спільно контрольовані компанії.

На протязі звітного року кредитною спілкою «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» не здійснювались інвестиції в асоційовані і спільно контрольовані компанії.

 

14.2. Винагорода ключового управлінського персоналу.
Управлінський персонал кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» отримує короткострокову винагороду (заробітну плату) за участь в веденні фінансово-господарської діяльності кредитної спілки.

Згідно з українським законодавством Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» перераховує внески з єдиного соціального внеску до Міністерства доходів і зборів України за всіх своїх співробітників, включаючи управлінський персонал.

Заробітна плата та внески з єдиного соціального внеску управлінського персоналу кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» у 2016-му році склали наступні суми (тис. грн.):

Таблица № 14.2.1

Найменування показника 2016 рік
Заробітна плата управлінського персоналу 76
Єдиний соціальний внесок з заробітної плати управлінського персоналу 17

 

Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» не створювала і не нараховувала резерву на виплату пенсій, зобов’язань у зв’язку з виходом на пенсію та інших аналогічних зобов’язань щодо вищого керівництва. Трудові договори з вищими керівниками не передбачають предоставлення їм пільг після припинення трудових відносин.

На протязі 2016 року Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» не надавала позики управлінському персоналу Кредитної спілки та не залучала позики від нього.

Інших операцій з пов’язаними сторонами, перерахованими у п. а), б), в), д) Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» на протязі 2016 року не здійснювало.

 

 1. ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ РОБІТНИКАМ

Витрати Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» на оплату праці за 2016 рік представлені наступним чином (тис. грн.):

Таблица № 15.1

          Найменування елементу 2016 рік
Винагорода (заробітна плата) 129
Нарахування внесків з єдиного соціального внеску 28
Разом 157

Середньооблікова чисельність робітників Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» у 2016 році складала 7 осіб.

 

 1. КОНТРАКТНІ Й УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ

       16.1 Операційне середовище та оподаткування.

На ринки країн, які розвиваються, наприклад України, впливають економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками. Закони та нормативні акти, які впливають на ведення господарської діяльності в Україні, продовжують зазнавати стрімких змін. Податкове, валютне та митне законодавство України відкрите для неоднозначних тлумачень. Майбутній економічний напрям розвитку України великою мірою залежить від ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає уряд, разом зі змінами в юридичному, регулятивному та політичному середовищі.
У результаті загалом дуже нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи приділяють все більше уваги діловим колам. У зв’язку з цим місцеве та загальнодержавне податкове законодавство постійно змінюються. Крім того, трапляються випадки його непослідовного застосування, тлумачення та виконання. Недотримання українських законів та нормативних вимог може призвести до накладання серйозних штрафів та нарахування значної пені. У результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов’язання, які не відповідатимуть податковій звітності підприємств. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня, розміри яких можуть бути суттєвими.

Керівництво Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» вважає, що станом на 31 грудня 2016 р. Кредитна спілка нарахувала всі податкові зобов’язання на основі свого тлумачення законодавства відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, і положення Кредитної спілки з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться стабільним; водночас, існує ризик, що податкові органи в Україні можуть зайняти інші позиції по відношенню до спірних питань. Така невизначеність може призвести до того, що Кредитній спілці будуть нараховані додаткові податки, штрафи та пеня, і їхні суми можуть бути істотними. Поточний режим штрафів та пені стосовно відображених у звітності та виявлених порушень законодавства, постанов та відповідних інструкцій в Україні є дуже суворим. Штрафи та пеня стягуються тоді, коли виявляється заниження податкового зобов’язання. У результаті, суми штрафів можуть бути істотними по відношенню до сум, не відображених у звітності податків.

             16.2 Фінансові поручительства та позовні вимоги.

Фінансових поручительств та суттєвих за сумами майнових позовних вимог Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» станом на 31.12.2016 року не має.

Судові процеси – Кредитна спілка була і продовжує бути суб’єктом, по відношенню до якого час від часу здійснюються процесуальні дії та виносяться судові рішення, жодне з яких, окремо або у сукупності, не завдасть істотного негативного впливу на Кредитну спілку. На думку керівництва Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ», вирішення майнових та немайнових бізнес-питань не матиме істотного впливу на фінансовий стан або операційні результати Кредитної спілки.

 

 1. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

          Судових розглядів, інвестицій та інших подій, які можуть суттєво вплинути на фінансовий стан після звітної дати, Кредитна спілка «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» не здійснювала.

 

 1. ДОХІД ВІД НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Операційні доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за 2016 рік (рядок 2120 Звіту про фінансові результати) дорівнює 12374 тис. грн. та є доходами від надання послуг з кредитування.

Інші доходи Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за 2016 рік (рядок 2240 Звіту про фінансові результати) складаються з наступних доходів, тис. грн.:

Таблица № 18.1

Зменшення нарахованої суми резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунком обліку операційних доходів Кредитної спілки 7532
Разом 7532

 

 1. ВИТРАТИ     

Елементи операційних витрат та складові частини витрат Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за 2016 рік представлені нище.

Елементи операційних витрат Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за 2016 рік складаються з наступних витрат, тис. грн.:

 

Таблица № 19.1

Елементи операційних витрат 2016 рік
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці 129
Відрахування на соціальні заходи 28
Амортизація 3
Інші операційні витрати 14938
Разом 15098

 

Найбільшу питому вагу у складі операційних витрат Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  за 2016 р. складають інші операційні витрати – 98%

Адміністративні витрати Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» (рядок 2130 Звіту про фінансові результати) за 2016 рік складаються з наступних складових (тис. грн.):

Таблица № 19.3

Послуги банку (РКО) 2
Послуги зв’язку та інтернет 9
Заробітна плата персоналу 105
Нарахування єдиного соціального внеску з заробітної плати персоналу 39
Витрати на загальні збори 1
Інформаціонно-консультаційні послуги 467
Оренда 54
Інші витрати на оренду та утримання офісу 159
Рекламні послуги 1395
Інші господарські витрати 166
Разом 2488

 

Найбільшу питому вагу у складі адміністративних витрат Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»  за 2016 р. складають рекламні послуги – 64%

Інші операційні витрати Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за 2016 рік (рядок 2180 Звіту про фінансові результати) складаються з наступних витрат, тис. грн.:

Таблица № 19.5

Формування резерву РЗВП 9160
Списан 135
Разом 9296

 

Інші витрати Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» за 2016 рік (рядок 2270 Звіту про фінансові результати) складаються з наступних витрат, тис. грн.

 

 

 1. ПОЯСНЕННЯ ДО ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» ЗА 2016 РІК.

 

Згідно МСФЗ (IAS) 7.18 інформацію про грошові потоки від операційної діяльності можна надавати з використанням прямого або непрямого методу.

Звіт про рух грошових коштів складено прямим методом відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів».

 

 

 1. ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Дана фінансова звітність була схвалена керівництвом Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ» і затверджена до випуску 24 лютого  2017 року.

 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

Сокур О.І.

 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ»

                 Резник Ю.Л.